mm KM 204 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag 28 November 1867. sommige ouders de kinderen niet, anderen ze wel naar de avond school zenden, waardoor de laatsten bij liet jaarlijksch examen veel boven de eersten zullen vooruit hebben. Heeft Spr. voorts den heer Verwijs goed begrepen, dan ligt aan diens amendement ten grondslag een beginsel van hygiènischen aard, hetgeen bij allezins goedkeurt. Het bezoeken der avondschool door kinde ren Nan 6'S jaren kan ligtclijk nadcelig op hunne gezondheid terugwerken. De gemeenteraad gaat Z'jus inziens niet te ver daartegen te waken, zelfs tegen den wil misschien van sommige ouders, en dezen wordt daardoor geen last opgelegd gelijk de heer de Haan heeft willen beweren. Met hetzelfde regt zouden dan de ouders ten laatste ook kunnen opkomen tegen de toe lating hunner kinderen, indien deze de vaccine niet hadden ondergaan. De heer Verwijs zegt dat de bepaling door hem voorgesteld natuurlijk imperatief en niet facultatief moet worden gesteld want liet men het vrij, de een zou er gebruik van maken, de andere niet. Sommige kinderen zouden vooruitkomen en de ou ders van andere, minder physiek ontwikkelde kinderen, zouden gedwongen worden deze naar school te zenden om aan hunne ambitie, die hun geestvermogen zou schaden, te gemoet. te komen, daarom dient die bepaling imperatief cn niet facultatief te zijn. Er zullen er gevonden worden die het lastig vinden de kinderen den halven dag te huis te hebben, maar Spr zal er tegen ijve ren dat men de openbare school verlagc tot een pakhuis cn be waarschool van kinderen, ter wille van de ouders die hen gedu rende hun vrijen tijd wel bezig kunnen houden. Hij wil de ge zondheid der kinderen niet prijs geven aan de zucht van som mige ouders die hunne kinderen van dc vloer willen missen, zoo als men dit noemt. Hij wil het beginsel dat ze bij 't leeren te vens tijd hebben om tc spelen, blijven huldigen, want hij heeft de overtuiging dat ze daarbij zedelijk en ligchamclijk zullen winnen. De heer de Haan wenscht op te komen tegen de beschouwing vau den heer Verwijs als zoude de openbare school tot een pak huis of bewaarplaats van kinderen verlaagd worden,'indien de ou ders goed oordeelen de kinderen 's avonds 2 uur naar school te zenden. Spr. meende dat onze scholen tiksche geschikte loka len waren waar de kinderen onder behoorlijk toezigt verkeerden, en dikwijls voor dc kinderen beter dan in dampige huiskamers onder toezigt van bedienden. Maken dc ouders geen bezwaar, dan behoeft de wetgever niet te verbieden. Wat de opmerking van den heer Du pare aangaat gelooft Spr. met allen eerbied voor dc hygiene, dat in de toepassing dikwijls overdrijving hcerscht en aan een soort van teergevoeligheid wordt toegegeven, waarin de toenmalige gemeentewetgever die dit ook al na rijp beraad zal hebben bepaald, geen bezwaar zag. Sedert jaren gaan de kinderen tweemaal 's daags drie uren ter school, men vir.dt die schooluren nu te lang, men komt cr aan te gemoet door de 6 uren in drie schooltijden te verdeden. Maar nu strijdt dit ook al met de gezondheidsleer. Nu mogen de kinderen slechts 4 uur ter school gaan, dit moet de gemeentewetgever gebieden, hoezeer de ouders geen bezwaar maken om dc kinderen 6 uren naar dc bewaarschool le zenden. Dit beschouwt hij als over drijving en die tot nu toe door de. ervaring niet wordt geregt- vajtrdigd dit kan geen bezwaar zijn te minder wanneer men be denkt dat dit derde schoolgaan slechts viermalen 's weeks voor valt, want zondags, woensdags en zaturdags geschiedt dit niet. De heer Verwjjs zegt nog, door den heer de Haan is ecne vergelijking gemaakt met liet zend-n van kinderen naar de be waarschool, dit maakt een groot onderscheid met het onderwijs op eene gewone school. In dc eerste spelen dc kinderen en het daar gegeven onderwijs is voor hen geenc inspanningop tie laatstgenoemde zijn de jeugdige kleinen, zij het dan ook maar gedurende vier dagen, gedurende 0 uren van den dag aan de schoolbanken gekluisterd. En bovendien, wil men de kinderen van de hand sturen, en er zijn huishoudingen waar dit noodig is, wat verhindert dan nog om ze voor den overigen tijd naar eene bewaarschool te zenden daar kunnen ze spelen daar zit ten zc niet pal aan het werk dat hunne inspanning vordert. l)e Voorzitter wenscht het voorstel van den heer Verwijs in rondvraag tc brengen hij moet echter opmerken dat het hem nu wel eenigzins moegelijk zal vallen daarover zijne stem uit tc brengen, voor en al eer het lot is beslist van het amendement omtrent de wijziging in dc uren waarop de avondschool zal wor den gehouden. Dc lieer Bloembergen, de bedenking des Voorzitters deelende, geeft in overweging om de beslissing over dit amendement tot nader aau te houden, omdat hij dit afhankelijk acht van den uit slag der stemming .omtrent het amendement nopens den tijd waarin het avondonderwijs zal worden gegeven. De heer Attema deelt dit gevoelen niethet betreft hier al leen het beslissen omtrent een beginselde avondschool zal even goed moeten gehouden worden. De heer Bmngei* stelt er belang in dat de beslissing aan gaande dit amendement worde aangehouden, want wordt het amen dement om de avondschool tc houden van half zes tot half acht aangenomen, dan zal cr nog meer wanorde in dc huishoudingen ontstaan. Hij dringt dus op aanhouding tot later aan. Het voorstel om het amendement van den heer Verwijs later in be slissing te brengen is daarop in rondvraag gebragt cn aangeno men met 10 tegen 8 stemmen (die van de heeren Bruinsraa, Rengers, Westenberg, Duparc, Jongsma, Attema, Verwijs en van Sloterdijck,) l)e artikelen 13 tot cn met 17 worden daarop bui ten beraadslaging cn stemming, onveranderd aangenomen. Slotbepaling. De heer Duparc geeft tc kennen dat met de invoering dezer verordening, nog een paar bestaande verordenin gen moeten worden ingetrokken. Daarom wenscht hij daarvan melding te maken, en de in werking treding dezer verordening te bepalen wanneer het besluit tot heffing van het schoolgeld in werking treedt. Hij stelt daarom voor, als laatste art. aan te brengqn het volgende art. „Deze verordening treedt in werking Alsdan zijn vervallen de verordeningen lo. voor de burgerschool voor jongens van 27 Junij 1861 2o. voor de fransche dag- en kostschool voor jongehecren van 11 July 1861." De heer Attema is van oordeel dat eene vermelding van zoo danige intrekking niet tc pus komt omdat eene latere wet ecne voorafgaande abrogeert. De Voorzitter geeft in overweging om de behandeling vau het voorstel des heeren Duparc mede tot later nan te houden cu het inmiddels ter visie te leggen. Hiertoe wordt besloten. De heer VerWflS geeft in bedenking om deze zaak zoo spoe dig mogelijk af te doen en, indien hiertegen geen bezwaar bestaal daarmede niet tc wachten tot de volgende gewone vergadering, liet is wenschelijk dat deze school met. lo J-annarij e. k. in wer king koine en dat die in werking trading niet even illusoir worde bevonden als het tijdslij) dat daarvoor omtrent dc burger dag en avondschool werd gesteld. De Voorzitter stelt zich voor om de zaak zoo mogelijkheden over 8 dagen in beslissing te brengen. 9. Ter oorzake van het bereids gevorderde uur, wordt op voorstel van den Voorzitter besloten tot de eerstvolgende verga dering aan te houden de behandeling van het door B. cn W. aangeboden ontwerp-bcsluit tot hefting van schoolgeld, voor on derwijs aan de school voor lager en meer uitgebreid lager onder wijs voor jongens. 10. Is ter tafel gebragt een voorstel van B. en W. strek kende tot vaststelling van den door voogden van dc stads ar men kamer alhier, ingezonden staat tot aanwijzing van het maxi mum van den onderstand, welke gedurende 1868, overeenkom stig ait. 25 der armenwet zal worden verstrekt. Ter visie om in eene volgende vergadering te worden afgedaan. nm -f m -■ GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN, Zitting van Donderdag 28 November cn 5 December 1867. 205 11. Is ter tafel gebragt een voorstel van 13. cn W. ten aan zien van het onlangs ingekomen adres van Mej. R. Plaat, hoofd onderwijzeres aan de Fransche dag- en kostschool voor jonge jufvrouwen alhier, houdende verzoek om vermeerdering van hulp onderwijzend personeel in hare school, ten koste der gemeente. Ter visie als voren. 12. Is ter tafel gebragt. een voorstel van B. en W. omtrent de daarstelling ecner speelplaats bij de 2c bewaarschool op het Zuid vliet alhier. Ter visie als voren. 13. Als boven, tot wijziging der verordening op het trekveer tussohen Bolsward en Leeuwarden. Ter visie als voren. 14. Als boven, betrekkelijk een indertijd van de Kamer van Koophandel en Fabrieken ingekomen schrijven, waarbij in over weging wordt gegeven om zoo mogelijk de doorvaartswijdte van dc Boomsbrug te verwijden. Ter visie als voren. 15. Als boven, met betrekking tot een adres van J. F. Koop- mans, pachter van een perceel grasgewas, het verzoek bevattende om, wegens daarvoor opgegeven redenen, gedeeltelijke kwijtschel ding van pacht te mogen erlangen. Ter visie als voren. 16. Als boven, dat de Raad verklare dat er noodzakelijkheid bestaat tot de benoeming van een oppertoeziener op de tijdrege- ling. Ter visie als voren. 17. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van de Com missie van dagelijksch bestuur der vereeniging „voor het volk te dezer stede gevestigd, het verzoek bevattende om van de ge meente in gebruik tc mogen erlangen de bovenlokalen van de hulpbeurs, ten behoeve van het volkszang-ondeiwijs. De Voorzitter stelt voor dit adres ten fine van berigt en raad te slellen in handen van 13. en W. Dc heer Duparc heeft wel dc overtuiging dat B. en W. spoe dig over dit adres den Raad zullen gelieven te adviseren, maar het geldt hier eene zaak waarbij eenige haast is en waarin de Commissie veel belang stelt. Hij zou de opdragt derhalve in dien zin wenschcn tc hebben gedaan dat B. en W. in dc eerst volgende gewone vergadering zullen rapporteren. Hij gelooft niet dat dit bij hun Collegic ccnig bezwaar zal ontmoeten, dewijl ook reeds door een vroeger verzoek de zaak eeuigermate is geïnstrueerd. De Voorzitter geeft hierop te kennen dat hij de verwachting koestert dat 13. en W. aan dit verzoek wel zullen willen ge volg geven. 18. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van Dr. C. P. Burger, directeur aan dc rijks hoogere burgerschool alhier, daarbij verzoekende van de gemeente in eigendom te mogen erlangen eene strook gemeentegrond om daarop ecne woning te stichten. Is besloten, dit adres ten fine van berigt en raad te stellen in handen van B. en W. 19. l)c Voorzitter deelt der vergadering namens 13. en W. mede: dat in de volgende vergadering voorstellen kunnen wor den te gemoet gezien omtrent de opening der school voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs. Voorts stelt hij namens het Collegic voor, dat dc Raad het dcligcnt verklare lo. opzigtens de indiening der van 13. en YV. bij raadsbesluit van 4 Julij 1867, gevraagde voorstellen betrekkelijk de burger dag- en avondschool, aangezien de in werking stelling dier school op lo. Dec., tot de onmogelijkheden behoort; dat evenwel de moeijelijkhcden welke hebben belet aan de zaak de voorgenomen uitvoering te geven, binnen kort uit den weg zullen zijn geruimd, zoodat die voor atellen eerlang tc gemoet mogen worden gezien; 2o. ten aanzien van het nader aan te wijzen tijdstip waarop de burger dag- en avondschool in werking zal worden gesteld. Nadat de heer VerWfl8 op bespoediging van die in werking stelling had aangedrongen, is overeenkomstig het voorgestelde besloten: a. 13. en YV. voor diligent te verklaren opzigtens <!e indiening der bij besluit van 1 Julij 1867 bedoelde voorstellen en b. terugkomende op het besluit waarbij de in werking stelling vau dc burger dag- en avondschool op lo. Dcc. 1867 is vast gesteld, hun Collegic wijders voor diligent te verklaren, wat be treft de aanwijzing der tijdstippen waarop de beide hier bedoelde scholen zullen in werking gesteld worden. 20. Is gelezen en voor notificatie aangenomen ecne resolutie van heeren Gcd. Staten van den 22 Nov. 1867 no. 10, hou dende uitnoodiging om de inzending der gcmccntc-begrooting voor 1868 zooveel mogelijk te bespoedigen. 21. Bij monde van den lieer Duparc, wordt namens de bij raadsbesluit van 26 Sept. jl. benoemde raadscommissie, rapport uitgebragt omtrent liet door haar vcrriglc, ter voldoening van de daarbij op haar verstrekte opdragt, met betrekking tot het druk ken cn leveren van het verslag van 's Raads handelingen. Ter visie, om in eene volgende vergadering in behandeling te nemen. De Voorzitter sluit hierop de vergadering. VERSLAG van het verhandelde ter buitengewone ver gadering vau den Gemeenteraad van Leeuwarden, gehouden op Donderdag den 5 December 1867. Aanvankelijk 16, later 18 leden tegenwoordig. Afwezig de heeren mr. C. YViersma, Z. S. de Zaan en rar. E. Jongsma. Voorzitter dc heer 1). Zeper, die dc Y'ergadcring op het daar voor bepaalde tijdstip opent. 1. Is gelezen en onveranderd vastgesteld het genotuleerde wegens de op 28 Nov. jl. gehoudene vergadering. 2. Aan deerde is de voortzetting der behandeling van het rapport der Raadscommissie voor de zaken betreffende het middelbaar onder wijs in de gemeente, opzigtens de door haar ontworpen verorde ning voor de school van lager cn meer uitgebreid lager onderwijs voor jongens. Daartoe overgaande, brengt de Voorzitter, overeenkomstig het bepaalde bij art. 50 der Gemeentewet, in herhaalde stemming, het amendement van de heer de Haan, om in het 2e lid van art. 8 in stede van acht dagen te stellen „vier" dagen, over welk voorstel de stemmen in de laatst voorafgaande vergadering hebben gestaakt. De uitslag dezer tweede stemming is, dat ge meld amendement daarbij is verworpen met 14 tegen 4 stemmen (die van dc heeren Bruinsma, Brunger, Plantenga en Duparc.) Art. 8 wordt daarop buiten omvraag eenstemmig aangenomen. Art. 10. Op voorstel van den Voorzitter is eenstemmig besloten de afdoening daarvan tot later aan te houden. De Voorzitter stelt alsnu voor over te gaan tot de herhaalde stemming over het amendement van den heer YY'estenberg om de schooltijd van 12 tot 2 uur, voorkomende in art, 12, to stel len op „13 uur." Dc lieer Westenberg' geeft tc kennen dat zich eeji nieuw ar gument voor dit zijn voorstel heeft voorgedaan, daarin bestaande dat een tüaschentijd van twee uren zeer aanprijzing verdient, met het oog op de lessen aan de op tc rigton gymmistieschool, om dat het daardoor mogelijk wordt dat <le kinderen van die lessen in dien tusschentijd gebruik kunnen maken. l)e heer Snringar geeft tot motivering van zijne uit to bren gen stem te kennen, dat hij zich nn vóór dat voorstel zal ver klaren omdat (laardoor dc g;élcgenh<i l geopend wordt dat de leerlingen ook van andere lessen en speciaal die in de gymnastic, deel kunnen nemen, vooral ook omdat hfcl oudcvwys in de gym- nastie vóór den eten de voorkeur verdient boven dat Onderwys na den eten. De heer Plantenga acht dc door den heer YYestcnberg bijge- bragte reden niet van dat overwegend gewigt dat het hem van zijne opinie zou terug brengen. Integendeel acht Spr. het bedoelde onderwijs even geschikt en minder ingrijpend in de huishoude lijke regeling, wanneer het na geëjn ligden schooltijd, dus nó 2 uur plaats vindt. Dp heer Bloembergen zegt dat ingeval de Voorzitter va&

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1867 | | pagina 1