144 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 13 Augustus 1868. De heer Duparc zegt dat het hier ecne eenvoudige verbetering van redactie en dus geen verandering in 't beslotenc betreft. Hij refereert zich tot de toelichting door de commissie gegeven. De bedoeling is dus eeniglijk om hier het facultatieve door het im peratieve te doen vervangen. De heer Bloembergen gelooft dat de vorige Spr. zijne bedoe ling minder goed gevat heeft. Het was alleen zijne bedoeling om aan het voorgestelde nog iets toe te voegen. Voor het ge val de gestelde termijn geenc uitvoering vóór de resumtie noodig maakt, waarom zal men dan uitvoering vóór de resumtie aan de zaak geven? Dit is niet noodig en kan schadelijk zijn. Spr. wenseht hiervan echter geen voorstel te maken, want het geldt hier een punt van verbetering van redactie en daarop kun nen de leden kwalijk amendementen voorstellen. De heer Duparc wenseht namens de commissie en om te ge- moet te komen aan het bezwaar van den vorigen Spr., het 2e lid aldus te doen luiden „Dit laatste geschiedt steeds bij benoemingen en bij zaken die vóór de volgende vergadering moeten worden uitgevoerd." Dien overeenkomstig wordt alsnu eenstemmig besloten. De Voorzitter geeft nu nog tc kennen, dat hiermede de be handeling van het nieuwe reglement van orde is afgeloopen, dat het ter mcdedeeling aan Ged. Staten zal worden toegezonden en dat later het tijdstip van in werking treding zal worden bepaald. 10. Is ter tafel gebragt eene missive van de voogden der stads arraenkamer, houdende inzending van de begrooting hunner ad ministratie voor 1869. In handen van cone Raads-commissie ten fine van onderzoek en rapport. 11. Is ter tafel gebragt eene missive van het bestuur over het stads ziekenhuis, houdende inzending der begrooting van die instelling voor 1869. Commissoriaal als voren. 12. Is ter tafel gebragt eene missive van het collegie var. brandmeesters, ten geleide van de begrooting der kosten van tie brandweer voor 1869. Commissoriaal als voren. 13. Is ter tafel gebragt eene missive van het bestuur van het nieuwe stads weeshuis alhier, houdende inzending eener aanbe veling ter benoeming van eene voogdes, in de plaats van mevr. A. de Swart geb. Salverda, als zoodanig op haar verzoek eervol ontslagen. Daarbij worden aanbevolen de dames mevr. Collot d'Escurij geb. Wicrdsma, mevr. Brantsma geb. Martin en mevr. de wed. IJpeij geb. van Panhuijs. Ter visie om in eene volgende vergadering tot de benoeming over te gaan. 14. De Voorzitter berigt de ontvangst van eene resolutie van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het kohier der directe belasting op het inkomen ten behoeve dezer gemeente, over 1868. Aangenomen voor notificatie. 15. Mede wordt ter tafel gebragt en voor notificatie aange nomen een schrijven van T. Hofstra te Sneck houdende dank betuiging voor zijne benoeming tot tweeden onderwijzer in de gymnastiek. 16- De Voorzitter deelt der vergadering mede lo. dat op den 8 Aug. jl. heeft plaats gehad de aanbesteding van het werk der inrigting van de oude manége met bijbehoo- renden stal, tot lokaal voor de gymnastiek, waarvan aannemers zijn geworden P. Jansma en L. L. Hosbach, voor eene som van 3368. 2o. dat op dien dag bij afbraak is verkocht de opstal van de aan de gemeente toebehoorendo woningen bij en in de Zuidcr- walsteeg, aan de Klaver te Roordahuizum, voor eene som van J 251. Zijnde deze mededecling aangenomen voor notificatie. 17. Is ter tafel gebragt, gelezen en ten fine van berigt en raad in handen van B. en W. gesteld, een adres van J. van der Perk, wed. van den gewezen politiedienaar H. van Daalen, het verzoek bevattende om met pensioen of met eene gratificatie tc worden begiftigd. De Voorzitter sluit, hierop de Aergadering. ;-'c" GEMEENTERAAD TE LEKT AN ARDEN. Zitting van Donderdag den 27 Augustus 1868. 145 VERSLAGr van het verhandelde ter vergadering van den Gemeenteraad van Leeuwarden, gehouden op Donderdag den 27 Aug. 1868. Aanvankelijk 16, later Ï7 leden tegenwoordig. Afwezig de hecren inr. C. Wiersma, nar. E. Attema en mr. J. L. van Sloterdijck. Voorzitter de lieer D. Zeper, die de vergadering op het daar voor bestemde tijdstip opent. 1. Is gelezen en onveranderd vastgesteld het genotuleerde wegens de op 13 Aug. jl. gehoudene vergadering. 2. Overgegaan zijnde tot de benoeming van eene voogdes van het nieuwe stads weeshuis alhier, ter vervulling van de be staande vacature door het aan mevr. A. de Swart geb. Salverda verleend eervol ontslag, is uit de gehouden stemming gebleken dat als zoodanig is benoemd mevr. de baronesse Collot d'Escury geb. Wierdsma, en wel met 12 van de uit.gebragte 17 stemmen. Op mevr. de wed. IJpeij geb. van Panhuys waren 3, op mevr. Brantsma geb. Martin 2 stemmen uitgebragt. 3. Overgegaan zijnde tot de zamenstelling van de bureaux van stemopneming voor de op 8 September aanstaande te houden verkiezing van twee leden van den Gemeenteraad, is uit de plaats gevondene stemmingen gebleken dat benoemd zijn lo tot leden vfan het slembureau voor de lc afdeeling de heeren K. Tigler Wijbrandi en J. J. Brunger, en 2o. in het 2e bureau tot voor zitter de heer J. J. Bruinsma en tot stemopnemers de heeren mrs. J. Minncma de With en C. W. A. Buma. Voorts is be paald dat die bureaux bij mogelijke herstemming in functie zul len blijven en dat, des gevorderd, al de andere leden als plaats vervangers beschikbaar zullen zijn. 4. Is ter tafel gebragt een voorstel van B. en W. tot wijzi ging van de gemeentelijke begrooting voor het dienstjaar 1868. Ter visie om in eene volgende vergadering in behandeling te worden genomen, zullende het inmiddels in het verslag van 's Raads handelingen als bijlage worden afgedrukt. 5. Zijn ter tafel gebragt de door B. en W. geconcipieerde besluiten tot af- en overschrijving van en op sommige posten der gemeente-begroot,ing, voor het loopende dienstjaar. Ter visie om in cene volgende vergadering te worden afgedaan. G. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van B. en W. tot gemeenschappelijke wijziging van het reglement op de beurt- veren tusschen Gorredijk en Leeuwarden, vice versamet aanbie ding van een ontwerp-besluit daartoe. Ter visie als voren. 7. Ts gelezen eene missive van de voogden der stads Armcn- karaer alhier, houdende verzoek om ten aanzien van de inzending der begrooting hunner administratie, voor het dienstjaar 1869, diligent te worden verklaard. Nadat op voorstel des Voorzitters was besloten tot de onmid dellijke afdoening van dit verzoek, is beslotenDe voogden van de stads armenkamer alhier, ten aanzien van de inzending der bewuste begrooting, te houden voor diligent tot den le October aanstaande. 8. Is gelezen een adres van Eeltje Molenaar Jz molenaar op den molen „de Leeuw," alhier, waarbij hij zich beklaagt over het gemis van voetpad en reed naar zijne huizin ge en molen, tengevolge van de uitvoering der werken bij de Oldehoofd, en verzoekt dat daaromtrent de noodige voorziening moge plaats vinden. In handen van B. en W. ten fine van beschikking. 9. De Voorzitter deelt der vergadering mede, dat volgens berigt. van den architect bekomen, de bestaande zoldering in de oude manege zoodanig oud was dat het noodzakelijk is voorgc- Bijvoegsf.i, tot de Provinciale Eriesciik Courant. komen daarvan een gedeelte te vernieuwen, hetzij door nieuwe balken aan te brengen, hetzij door sommige der aanwezige bal ken te lasscher. of wel van neuten te voorziendat het collegie van B. en W. van de noodzakelijkheid dier vernieuwing over tuigd, last heeft gegeven die als extra-werk tegen den prijs bij 't tarief bepaald, uit te voeren en zich voorstelt nader een voor stel ter tafel te brengen ter regularisatic van de kosten daarvoor aangewend. Zijnde deze mededeeling voor kennisneming aangenomen. 10. De Voorzitter deelt de vergadering mede de uitslag van de op 19 Augustus jl. plaats gehad hebbende aanbesteding van onderscheidene verfwerken, als De hoofdwacht aan P. Kiestra voor ƒ189, het ziekenhuis aan G. B. Wolda voor 293, het armenhuis aan A. S. Bontekoe voor ƒ144, de herberg „de klanderij" aan R. Kuipers f 89, de 2e armenschool en de le bewaarschool aan A. S. Bontekoc voor ƒ150, de woning van den onderwijzer der lc tusschenschool 2e klasse aan A. Oltmans voor 80, de vischmarkt aan J. Kijlstra voor 85, het huis lett. H no. 83 aan O. Kamstra voor 58, het huis lett. I no. 3 aan O. Broers voor ƒ36, de woning van den pachter bij de verlaatsbrug aan P. Kiestra voor 56, de woning van den pachter bij de potmargebrug aan B. Dorenbosch, voor 32, de nieuwetoren aan P. Kicstia voor f 217, 8 beweeg bare bruggen aan L. Osinga voor ƒ175, 15 vaste bruggen aan O. Kamstra, voor ƒ158, 19 steenen bogen of pijpen H. Oltmans voor ƒ130, de pomp met toebchoorcn en brug bij den vijver aan 11. Kuipers voor ƒ16, 7 waterplaatsen aan M. A. Dwinger voor 45, leuningen en palen aan L. Osinga voor 34, en bij herbesteding op den 26 Aug. 1868, het verwen van de waag, aan O. Broers voor ƒ373. Aangenomen voor notificatie. 11. De Voorzitter deelt der vergadering namens B. cn W. mede, dat de burger dag- en avondschool op den eersten Sept. aanstaande zal worden geopend dat evenwel in den eersten tijd de avondlessen niet gegeven kunnen worden, maar dat men zich vooreerst zal moeten bepalen tot de opening van de dagschool die gehouden zal worden deels in het gebouw der voormalige soepkokerij, deels in de mililiczaal boven de hoofdwacht. Zijnde deze mededeeling aangenomen voor kennisgeving. 12. Voorts deelt de Voorzitter mede, dat op daartoe van het bestuur erlangde vergunning, ten gemeentehuize is ten toon gesteld eene schilderij, voorstellende de uitbreiding der stad, zoo als die zich nog onlangs voordeed, vervaardigd door den alhier woonachtigen verdienstelijken kunstschilder, de heer W. Troost; met uitnoodiging tevens aan de leden om dat stuk tc komen bezigtigen. Mede aangenomen voor kennisgeving. 13. Bij monde van den heer Plantenga wordt door de commissie van rapporteurs uit de sectiën, rapport uitgebragt omtrent de rekening der gemeente over 1867 en de verantwoor ding van B. cn W. deswege. Ter visie, om in eeue volgende vergadering in behandeling te worden genomen, zullende dit rapport als bijlage tot deze zitting in het verslag van 's Raads handelingen worden afgedrukt. 14. Bij monde van den heer Gorter wordt namens dë be trokken raads-commissie rapport uitgebragt nopens het onderzoek van de bcgrooting van het stads werkshuis, voor het dienstjaar 1869. Ter visie, om in eene volgende vcrgade-iing^le worden behandeld. De Voorzitter sluit hierop de vergadering. 40

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1868 | | pagina 1