GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Kitting van Donderdag den 10 September 1868. 147 VERSLAG van het verhandelde ter vergadering van den Gemeenteraad van Leeuwarden, gehouden op Donderdag den 10 September 1868. Tegenwoordig 16 leden, zijnde de heeren Bruinsma, Bloem bergen, de Haan en Jongsma afwezig. Voorzitter de heer D. Zeper, die de Vergadering op het be paalde tijdstip opent, en mededeelt dat de heer Bloembergen tengevolge van afwezigheid buiten de gemeente, en de heer Bruinsma, ter oorzake van eene geringe ongesteldheid, verhinderd zijn deze vergadering bij te wonen. 1. Is ter tafel gebragt en gelezen eene resolutie van heeren Ged. Staten dd. 28 Aug. jl. no. 10, houdende besluit dat het door den Raad van Leeuwarden in zijne vergadering van 13 Aug. 1868 op nieuw vastgesteld reglement van orde voor zijne ver gaderingen, door hun Collegic wordt aangenomen voor notificatie. De Voorzitter zegt na kennisneming van die resolutie namens het Collegie van B. en VV. te willen voorstellen, om de in werking treding van gezegd reglement te bepalen op den 24 Sept. 1868, zijnde den dag waarop de eerstvolgende Raadsvergadering zal moeten plaats vinden, en tevens om de regeWng van ee;i en ander, volgens dat reglement bepaald om in de eerste vergade ring van September aftedoen, te doen plaats vinden in diezelfde vergadering. Hiertoe wordt eenstemmig besloten. 2. Is gelezen en pnveranderd vastgesteld het genotuleerde wegens de op 27 Aug. jl. gchoudene gewone vergadering. 3. Rapport der commissie aan welke is opgedragen geworden het onderzoek der begrooting van ontvang en uitgaaf van het stads werkhuis voor de dienst van 1869. De Vergadering zich vereenigende met de conclusie van gezegd rapport, besluit dienovereenkomstig de gemelde begrooting goed te keuren in ontvang en uitgaaf beide tot een belrag van 1475, en daartoe vasttestellen het overgelegde ontwerp-besluit opzigtens het toe te kennen subsidie uit gemeentelijke fondsen. Uit de voeren vóór de resumtie der notulen. 4. Aan de orde is de behandeling van het verslag van de Commissie van rapporteurs der sectien van den Gemeenteraad, omtrent het onderzoek der gemeenterekening over 1867. De Voorzitter vraagt namens het Collegie van B. en W. diligcntverklaring ten aanzien van de beantwoording hunnentwege der bij het rapport gestelde vragen. Het Collegie wenscht zich van die taak in deze vergadering te excuseren, doch zal het antwoord later ter kennis van deze vergadering brengen. Niemand der leden zich daartegen verklarende, wordt het Collegie dienaangaande voor diligent gehouden en overgegaan tot de behandeling van de conclusie van het verslag. De Raad zich met die conclusie vereenigende, besluit buiten beraadslaging eenstemmig lo. Vast te stellen het hierbij overeenkomstig art. 220 dei- Gemeentewet overgelegd ontwerp-besluit, luidende ais volgt De Raad der Gemeente Leeuwarden, Gezien en onderzocht hebbende de rekening van den Ont vanger dier gemeente, den heer Jan David Simon over het jaar 1867, Overwegende dat de rekening is ingerigt overeenkomstig de deswege bestaande verordeningen en gegeven voorschriften en voorzien is van de vereischt wordende verificatoirc stukken en bescheiden, Overwegende dat al de plaats gehad hebbende ontvangsten en al de gedane uitgaven in de rekening zijn verantwoord en opgenomen, Overwegende dat de door B. en VV. overgelegde verantwoording al de inlichtingen bevat welke omtrent de verschillende artikelen van ontvang en uitgaaf dienstig kunnen worden geacht, Besluit lo. Voormelde rekening voorloopig vasttestellen Bijvoegsel tot de Provinciale Friesche Coürant. In buitengewonen en gewonen ontvang op eene som van vier honderd negen en zeventig duizend zeven honderd zestig gulden drie en zestig een tweede cent 479,760.635. In buitengewone en gewone uitgaaf op een bedrag van drie honderd acht en tachtig dui zend negen en negentig gulden en negen en twintig cent - 388,099.29. En alzoo met een voordeelig slot van een en negentig duizend zes honderd een en zestig gul den, vier en dertig een tweede cent 91,661.345. 2o. Aan B. en W. 's Raads dank te betuigen voor het ge trouw en naauwkeurig gevoerd beheer. Uit te voeren vóór de resumtie der notulen. 5. Aan de orde is de behandeling van het voorstel van B. en W. tot wijziging van de begrooting der ontvangsten en uit gaven van de Gemeente over het loopend dienstjaar, en van het daarbij gevoegde, in het verslag var. 's Raads handelingen sub pag. 59 en 60 afgedrukt ontwerp-besluit daartoe. Daartoe overgaande en aanvangende met de uitgaven, stelt de Voorzitter namens het Collegie van B. en W. voor om de voorgedragen verhooging van de artt. 4 en 5 van afd. VI, hoofdst. III, in stede van tot ƒ2500 tot ƒ3000 te doen plaats vinden, uithoofde het bij nader rapport van den Gemeente- architect noodzakelijk is geacht dat reeds in dit jaar een deel van de aan te brengen brandpompen worde gemaakt, ten einde in het onverhoopt geval van brand in de gevorderde behoefte te kunnen voorzien. Hiertoe wordt buiten beraadslaging eenstemmig besloten. De voorgedragen wijzigingen iu de verschillende posten van uitgaaf worden achtereenvolgend buiten beraadslaging en stem ming aangenomen. Genaderd tot de inkomsten en wel tot do voorgestelde wijzi ging van hoofdstuk I, stelt de Voorzitter namens het collegie voor om de som van ƒ81,000 voorkomende in het nieuw aan te brengen art. 2, te verhoogen met ƒ500, en zulks wel in verband met de zooeven toegepaste verhooging van den post sub artt. 4 eu 5 van afd. VI hoofdstuk III der uitgaven. Ook hiertoe bui ten discussie en omvraag besloten zijnde, wordt gezegd nieuw art. 2 tot een bedrag van ƒ81,500 aangenomen. De overige posten van ontvang ter wijziging voorgedragen, worden buiten beraadslaging en stemming, overeenkomstig gedachte voordragt aangenomen en de balans der begrooting dicnsvolgens vastgesteld als volgt Inkomsten563,017.905 Uitgaven-- 562,994.01 Waarschijnlijk batig saldo23.895 Voorts wordt op voorstel van den Voorzitter de ontwerp me morie van toelichting op het besluit tot wijziging der begrooting, behoudens de noodige wijziging in de redactie, vastgesteld en besloten dat aan een en ander vóór de resumtie der notulen uitvoering gegeven zal worden. 6. Aan de orde is de behandeling van de door B. en W. aangeboden ontwerp-besluiten tot het doen van af- en overschrij vingen enz. op de begrooting der inkomsten en uitgaven van de gemeente voor de dienst van 1868. De Raad zich met die voordragten vereenigende, stelt mits dien buiten beraadslaging en stemming vast de volgende besluiten a. tot het verleenen van toestemming aan B. en VV. om de op den daarbij gevoegden staat vermelde artikelen der gemeente- begrooting dienst 1868, te versterken uit het fonds voor on voorziene uitgaven. b. tot het doen van onvoorziene uitgaven over 1868 wegens posten die hare omschrijving niet op de begrooting vinden en waarvan het bedrag als buitengewone uitgaaf aan de begrooting moet worden toegevoegd. 41

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1868 | | pagina 1