154 GEMEENTERAAD l'K LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 8 October 1868. 17. Aan de orde is voorts dc behandeling van het rapport der betrokken raadscommissie omtrent de begrooting van kosten der dienstdoende schutterij over 1869. De vergadering zich vereenigende met het voorstel der com missie, besluit diensvolgens, die begrootiug voorloopig goed te keuren in ontvang en uitgaaf tot een bedrag van f 3800.50. 18. Naar aanleiding van het raadsbesluit ter vorige verga dering genomen aangaande de uitloting van a. elf aandeelen in, ten behoeve der gemeente aangegane gcld- leeningen, en b. drie aandeelen in de geldleening groot 154,000 aange gaan ten behoeve van dc overname en exploitatie der gemeente lijke gasfabriek, wordt overgegaan tot de aanwijzing door het lot welke aandeden der betrokken geldleening aflosbaar worden gesteld. De uitslag daarvan is dat zijn aangewezen de aandeelen a. nos. 91, 28 en 5 van de leening vastgesteld den 11 Aug. 1853 nos. 36 en 54, van de leening, vastgesteld den 23 Oct. 1856 nos. 74 a en b, 67 en 71 a cn b van de leening vastgesteld den 30 Junij 1859; nos. 67 en 51, van de leening vastgesteld den 27 Maart 1862 no. 58 van de leening vastgesteld den 13 Julij 1865 en b. nos. 118, 3 en 23, van de geldleening vastgesteld den 10 Aug. 1865. 19. Voorstel van B. en W. aangaande een adres van den heer J. Romenij, houdende verzoek om eenigen gemeentegrond van de gemeente in eigendom te mogen bekomen. De vergadering zich met het te dezen door B. en W. voorge stelde vereenigende, besluit dienovereenkomstig Voorbehondens de vercischte goedkeuring van heeren Ged. Staten van Friesland, lo. Aan den heer J. Romenij, predikant bij de Ned. Herv. ge meente te Leeuwarden in eigendom over te dragen den niet kadastraal ingedeelden grond in het Sint Jobslcen aldaar, gele gen tusschen den tuin achter de aan hem in eigendom bchoo- rende huizinge geq. letter F. no. 123, ten kadaster bekend ge meente Leeuwarden, sectie C no. 235, en de bij raadsbesluit van 11 Junij 1868, no, voor dc gebouwen en erven ten zuiden van het nieuw aangelegd riool in de gedempte gracht in het Si ut Jobsleen vastgestelde rooilijn, ter grootte van circa veertig ellen tegen betaling zijnerzijds eener som van 120 onder de voorwaarden bij het voorstel van B. en W. nader omschreven, en 2o. Aan voornoemden adressant tot wederopzeggens vergun ning te verleenen om langs het aan hem afgestaan in sub lo. hierover breed r omschreven terrein, eene stoep te leggen ter breedte van óene el, mede onder de voorwaarde te dien aanzien in het voorstel van B. en W. omschreven. 20. Voorstel van B. en W. nopens een adres van den heer A. Noorderbroek, houdende verzoek om ontslag uit de betrek king van verslaggever van 's Raads handelingen. De vergadering zich vereenigende met het ten dezen door B. en W. voorgestelde, besluit dienovereenkomstig lo. Aan den heer A. Noorderbroek op 't daartoe door hem gedaan verzoek, met lo. Nov. 1868 een eervol ontslag te ver leenen als verslaggever van 's Raads handelingen; 20. B. en W. uit te noodigen te zijner tijd de vercischte voor stellen te doen tot vervulling der door het sub lo. hiervoren verleend ontslag ontstane vacature. 21. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van B. cu W. betrekkelijk een nader schrijven van den Minister van Bin- nenlandsche Zaken nopens de overdragt van rijksgrond aan de gemeente ten behoeve der uitbreiding van haar bebouwd gedeelte. De Voorzitter stelt voor om dit voorstel, 't welk met de stukken voor deze vergadering bestemd ter visie heeft gelegen, onmiddellijk in behandeling te nemen, waartoe eenstemmig be sloten wordt. De Vergadering zich overigens vereenigende met dc conclusie van dat voorstel, besluit dien overeenkomstig B. en W. te magtigen aan den heer Minister van Binnenl. Zaken te kennen te geven, dat door de gemeente worden aan vaard de bij schrijven van dat Departement dd. 15 Mei 1868, no. 213, lie afd. spoorwegen, voorgestelde voorwaarden, onder anderen te verbinden aan den afstand door het rijk ten behoeve der gemeente te doen van eene plek gronds gelegen tusschen de stads buitengracht en het stationsgebouw van den staatsspoor weg alhier, wat de voorwaarde sub lo. aangaat, zoo als die is gewijzigd bij missive van gezegd departement, dd. 11 Aug. jl. no. 213, lie afd. spoorwegen eri dat mitsdien wordt goedge keurd dat die voorwaarde wordt gelezen als volgt op kosten der gemeente worden gemaakt en behoorlijk on derhouden o. een straatweg met trottoirs in het geheel minstens dertig ellen breed van de te bouwen brug over de nieuwe buitengracht tot aan het buitenplein voor het stationsgebouw te Leeuwarden b. eene verbreeding der bestrating van dat plein tot minstens vijftig ellen van het hoofdgebouw van het station, aan welk ver breed plein de straatweg sub a genoemd zal aansluiten." 22. De Voorzitter het noodig keurende dat dc «leuren tot het houden eener beslotene vergadering voor een oogenblik wor den gesloten, is daartoe overgegaan en de openbare vergadering mitsdien tijdelijk geschorst. Na het eindigen der beslotene vergadering is de openbare heropend en voortgezet. 23. De Voorzitter doet mededeeling dat het Collegie van Dagelijksch Bestuur, ter voldoening aan des Raads magtiging en uitnoodiging, de zilveren medaille van verdienste heeft uit gereikt aan den heer T. Romein, sedert I October 1843, bij de gemeente in betrekking als stedelijk architect, cn zulks als blijk van 's Raads tevredenheid voor dc wijze waarop door hem gedurende den tijd van vijfentwintig jaren de bedoelde betrekking is vervuld, en wijders dat daarop van den heer Romein is ont vangen een schrijven van den 5 Oct. jl., houdende dankbetuiging voor de hem te beurt gevallen verecrende onderscheiding. - Aangenomen voor notificatie. 24. Op voorstel van den Voorzitter en naar aanleiding van de plaats gevonden behandeling in de zoo even gchoudene be slotene vergadering, is het le suppletoir kohier der directe be lasting op het inkomen voor 1868, door den Raad vastgesteld in belastbaar kapitaal ter somma van ƒ35814.63 en in montant van den aanslag ad 1253.43. De Voorzitter sluit hierop de vergadering. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 22 October 1868. 155 VERSLAG van het verhandelde ter vergadering van den Gemeenteraad van Leeuwarden, gehouden op Donderdag den 22 October 1868. Aanvankelijk 15 later 18 leden tegenwoordig. Afwezig de heer Brunger die door eene geringe ongesteldheid verhinderd wordt" deze vergadering bij te wonen. Voorzitter dc heer D. Zeper die de vergadering op het daar voor bestemde tijdstip opent. 1. De Voorzitter stelt voor om, alvorens tot de resumtie dor notulen over te gaan, eerst te doen plaats hebben de beëe- diging en installatie van de nieuw gekozen Raadsleden de hee ren jhr. mr. 1. F. van Humalda van Eijsinga en dr. 1'. H. Asman, waartoe eenstemmig is besloten. 2. De heeren van Eijsinga en Asman daartoe binnengeleid door de heeren Tigler Wijbrandi en Plantenga, leggen alsnu in handen van den Voorzitter af, den eed voorgeschreven bij art. 39 der gemeentewet, na alvorens den in art. 83 der grondwet bedoelden eed van zuivering te hebben afgelegd. De Voorzitter heet de geïnstalleerde heeren welkom in hot midden der vergade ring van den Raad, omdat zij daarmede voldoen aan het uitge drukt verlangen van de kiezers en omdat hij zich overtuigd houdt dat die keuze aan den Raad welgevallig is. Hij is van oordeel dat zij hun lidmaatschap dezer vergadering op een gelukkigen leeftijd aanvaarden, een leeftijd die de kracht beschikbaar maakt om veel in 't belang van hunne medeburgers te doen. Hij wcnscht hun toe dat zij deze gewigtige betrekking steeds met lust, ijver en genoegen mogen waarnemen, opdat hun medearbeiden ter be vordering van het, gemeenschappelijke belang moge strekken tot den bloei vaD de Gemeente Leeuwarden die ons allen zoo dierbaar is. De vergadering telt alsnu 20 leden. 3. Is gelezen en onveranderd vastgesteld het genotuleerde wegens de op 8 October jl. gchoudene gewone vergadering. 4. De Voorzitter deelt aan de zooeven zitting genomen hebbende heeren mede, dat volgens het daaromtrent bepaalde bij de zamenstelling der sectien, de heer van Eijsinga is lid van dc le en dc heer Asman is lid van de 3e sectie. 5. De Voorzitter brengt ter tafel een voorstel van B. cn W. betrekkelijk de verkoop van gemeente-eigendommen. Ter visie, om in eene volgende vergadering in behandeling te worden genomen. 6. Is gelezen een voorstel van B. en W. tot wijziging dei- verordening voor de Fransche dag- en kostschool voor jonge jufvrouwen te Leeuwarden, vastgesteld den 11 Julij 1861, zoo mede van de verordening tot bepaling van de bezoldiging der hoofd- en hulponderwijzers en onderwijzeressen en van de toela gen ten behoeve der kweekeliugen bij het lager onderwijs in de Gemeente Leeuwarden, vastgesteld den 24 Aug. 1865. Ter visie als voren. 7. Is gelezen een voorstel van B. en W. betrekkelijk een adres van Rinske Sienema, wed. R. G. Wartena, in leven huur der van de stads zathe en landen aan den Cambuursterdijk achter Oambuur, houdende verzoek dat het den Raad moge behagen te besluiten, om de met wijlen haren man aangegane verbindtenis van verhuur en huur der vorenbedoelde vastigheden op de be wuste voorwaarden gedurende den nog overigen huurtijd te con tinueren. Ter visie als voren. 8. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van do aanne mers van het eerste gedeelte van het werk der vergrooting en uitbreiding van de gemeentelijke gasfabriek, houdende het ver zoek om te worden vrijgesteld van de beloopen boete wegens te late oplevering van dat werk. Bijvoegsel tot de Provinciale Friesche Courant. In handen van B. en W. ten fine van berigt en raad. 9. Is gelezen en ten fine van berigt en raad in handen van B. en W. gesteld een adres van Jt. van Es veld, pijphouder bij de brandspuit no. 6, houdende verzoek om, ter oorzakc van een hem overgekomen ongeluk in dienst der brandweer, van de Ge meente te gemoetkoming te erlangen, wegens den tijd gedurende welken hij ongeschikt zal zijn om te werken en voor de te zijnen aanzien aangewende genees- en heelkundige hulp. 10. Is ter tafel gebragt engelezen eene missive van de Voog den der stads Arraenkamer alhier, dd. 20 Oct. jl. no. 8237a, houdende inzending eener aanbevelingslijst van een drietul per sonen voor iedere vacature welke op lo Januarij 1969 zal ont staan door het aftreden van de heeren P. Zeper Dz. en C. Tigler Wijbrandi. Aanbevolen worden, voor de le vacature dc heeren E. Zeper, S. Draisma van Valkenburg en mr. A. Bloembergen. Voor de 2e vacature de heerenP. Koumans van Dam, C. Noë Lz. en jh. A. A. F. van Panhuys. Ter visie om in eene volgende vergadering tot de benoeming over te gaan. 11. Is ter tafel gebragt eene missive van de Commissie van Administratie der stads Bank van Leening alhier, dd. 20 Oct. jl. no. 727, houdende aanbeveling van een tweetal personen ter vervulling van de, met lo Januarij e. k. te ontstane vacature in die Commissie, tengevolge van de periodieke aftreding van den heer G. Jl. var. der Meulen. Aanbevolen worden dc heeren G. H. van der Meulen en H. Beekkerk. Ter visie, om in eene volgende vergadering tot de benoeming over te gaan. 12. Bij monde van den heer Tigler Wprandi wordt namens do betrokken Raadscommissie rapport uitgebragt omtrent het. door haar bewerkstelligd onderzoek der begrooting van het Nieuwe Stads Weeshuis alhier, voor het jaar 1869. Ter visie, om in eene volgende vergadering in behandeling te worden genomen. 13. De heer Plantenga deelt als rapporteur van de lc sectie der vergadering mede dat het onderzoek der Gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1869, thans is afgcloopen. 14. De Voorzitter deelt mede de ontvangst der resolutie van heeren Ged. Staten dezer provincie dd. 15 October jl. no. 13, houdende goedkeuring van het Raadsbesluit van 8 October bevorens, tot afstand van gemeentegrond aan den heer J. Romenij alhier. Zijnde deze mededeeling aangenomen voor notificatie. 15. De Voorzitter deelt voorts mede dat bij de gehoudene openbare verpachtingen op den 17 Oct. jl. zijn pachters gewor den van de opkomsten van a. het marktgeld wegens het gebruik van de veemarkt voor bet vee hetwelk in do gemeente ter markt wordt gebragt, Her manns Kuilcnberg en Heerc van der W'erlf, voor een' jaarlijkschen pachtprijs van J 1410. b. het marktgeld wegens staanplaatsen voor het uitstallen en uitventen van waren (met uitzondering van het vee) zoomede ten dienste van openbare vermakelijkheden, dezelfde personen, voor een' jaarlijkschen pachtprijs van 2900. en c. het bruggeld voor het draaijen van de Poppebrug over het Vliet, Aldert de Vries, voor een jaarlijkschen pachtprijs van ƒ18. Zijnde deze mededeeling aangenomen voor notificatie. 16. De Voorzitter deelt der vergadering mede dat de heer W. Troost, kunstschilder, vóór zijn vertrek uit deze gemeente het collegie #van B. cn W. heeft begroet en ter hand gesteld «ene door hem vervaardigde schilderij, voorstellende den kazernebrand in 1860, als een geschenk voor de gemeente ter herinnering aan zijn veeljarig verblijf in Leeuwarden, dat hij op prijs zal blijven stellen. 44

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1868 | | pagina 1