GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 14 January 11369. 1 VERSLAG van het verhandelde ter vergadering van den gemeenteraad tc Leeuwarden op Donderdag den 14 January 1869. Tegenwoordig 12 leden, later 20. Afwezig de heer Plantenga. Voorzitter de heer D. Zeper, die de vergadering op het daar voor bepaalde tijdstip opent en den leden in de eerste vergade ring dezes jaars hartelijk welkom heet. Het doet hem genoegen, zegt Spr. wanneer hij den terugblik vestigt op het afgeloopen jaar, dat alle leden der vergadering het voorregt geschonken is, wederom bij den aanvang van het nieuwe jaar zich aan de behartiging van de gemeentelijke belangen te mogen wijden. Het vorig jaar kenmerkte zich door het nemen en gedeeltelijk ten uitvoer bren gen van belangrijke beslniten groote werken, waaronder de uit breiding van de gemeente, verbetering van sommige scholen, kwa men tot stand; vele besluiten, zoowel van geldelijk als ander be lang, staan dit jaar wederom te worden genomen en wenscht Spr. dat ieder lid der vergadering hiertoe naar zijn vei mogen, ter bevordering van het heil der gemeente, zal medewerkendat het den leden vergund worde te behouden 't geen ze hebben en hen eene goede gezondheid, geluk en voorspoed, zoowel in het maat schappelijke als huishoudelijke, geschonken moge worden, 1. Wordt gelezen en onveranderd vastgesteld, het genotu leerde van het verhandelde ter buitengewone vergadering van den 23 December 1868. 2. Is ter tafel gebragt en gelezen, een voorstel van Burge meester en Wethouders tot verkoop van den zoogenaamden rog- gedragerskelder en twee stukken hooiland benevens twee per- ccelen water, gelegen aan den Zwarten weg in de gemeente Hardegarijp. De Voorzitter stelt voor deze zaak te behandelen na de af doening van punt 3 van den oproepingsbrief. De vergadering zich met dit voorstel vereeuigende besluit daar toe zonder hoofdelijke stemming. 3. Is ter tafel gebragt en gelezen, een adres van B. J. Kuur- stra en G. H. Brouwer te Eraneker, aannemers der demping van de gracht van af het noordoosteind van het kadastrale perceel sectie C, no. 210, tot het westeind der Olderboofdster water poort met een gedeelte der buitengracht, dd. 30 December 1868, houdende verzoek, hen kwijtschelding te verleenen der boete ad ƒ640, door hen beloopen ter zake 64 dagen te late oplevering dezer werken. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van be- rigt en raad. 4. Is ter tafel gebragt en gelezen, een adres van M. S. Hirsch, verzoekende hem over het afgeloopen jaar wederom eene vergoeding te willen toekennen. Als voren. 5. Is ter tafel gebragt en gelezen, een adres van W. A. Jan sen, houdende verzoek, het thans door hem bewoond wordende huis, gequoteerd letter II no. 121, wederom iugaande 12 Mei 1869, op dezelfde conditiën aan hem in huur af te staan. Als voren. 6. Is ter tafel gebragt en gelezen, een adres van Oense Kla- zes Sinnema, gewezen politiedienaar 2e klasse in deze gemeente, dd. 5 Januarij jl., houdende verzoek, hem door het verleenen van eenig pensioen, op zijn ouden dag voor gebrek te bewaren. Als voren. 7. Is ter tafel gebragt en gelezen, een adres van L. Kniep- stta, aannemer van het schoolgebouw voor lager en meer uitge breid lager onderwijs, dd. 13 Januarij jl., verzoekende hem kwijt schelding te verleenen der boete ad ƒ240, door hem beloopen, Bijvoegsel tot de Provinciale Friesche Courant. ter zake dat dit werk 48 dagen later dan bij 't betrekkelijk bestek was voorgeschreven, is opgeleverd. Als voren. 8. Is ter tafel gebragt en gelezen, eene resolutie van heeren Gedeputeerde Staten, dd. 31 December 1868 no. 13, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 23 te voren no. 'Vioo. waarbij is besloten, tot onderhandsche verhuring van de hui- zinge „de Klanderij" genaamd aan Itomke Jans Dijkstra. Aangenomen voor notificatie. 9. Is ter tafel gebragt en gelezen, eene resolutie van heeren Gedeputeerde Staten, dd. 31 December 1868 no. 14, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 23 te voren no. '^,09» waarbij aan Ulfert French Schmidt, hoofdonderwijzer aan de ge meentelijke gymnastiekschool, met den 1 February 1869, voor den tijd van vijf jaren, onderhands in huur is afgestaan, de aan de gemeente Leeuwarden toebehoorende huizinge, staande op den hoek van de Doelestraat en de Groote Kerkstraat, naast het voor de gemelde schoolinrichting bestemd gebouw. Aangenomen voor notificatie. 10. Is ter tafel gebragt en gelezen, eene resolutie van hee ren Gedeputeerde Staten, dd. 31 December jl. no. 15, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van den 23 te voren no. ,0/]o4» waarbij aan Jan Westra te Jelsum in erfpacht is afge staan, om daarop eene huizinge te bouwen, eene plek gronds, gelegen ten noorden van het zoogenaamde Gasthuispijpje aan de oostzijde van den straatweg naar de Bontekoe, ter grootte van vijf honderd vierkante ellen, uitmakende het perceel ten kadas ter bekend, gemeente Leeuwarden, sectie D, 110. 398. Aangenomen voor notificatie. 11. Is ter tafel gebragt en gelezen, een brief van J. Westra te Jelsum, dd. 8 dezer, houdende kennisgeving, dat hij gene gen is, den aan hem in erfplaats afgestaner. grond, op de hem kenbaar gemaakte bepalingen, te aanvaarden, doch dat de vast gestelde pachtsom hem te hoog is voorgekomen, waarom hij ver zoekt dezen iets te verminderen. De Voorzitter stelt voor het eerste gedeelte van des adres- sants brief voor kennisgeving aan te remen en het laatste als niet op zegel ingediend, buiten beraadslaging te houden. Hiertoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 12. Is ter tafel gebragt en gelezen, eene resolutie van hee ren Gedeputeerde Staten, dd. 31 December jl. no. 26, houdende goedkeuring van des raadsbesluit van den 23 te voren no. waarbij is besloten lo. dat het voor hulpbeurs aangewezen gebouw, niet meer ter openbare dienst bestemd zal wezen en 2o. Burgemeester en Wethouders te magtigen om den pu- blieken verkoop te bevorderen van eenige aan de gemeente Leeu warden toebehoorende vastigheden, nader in dat besluit om schreven. Aangenomen voor notificatie. 13. Is ter tafel gebragt en gelezen, eene resolutie van hee ren Gedeputeerde Staten, dd. 31 December 1868 no. 39, hou dende toezending van afschrift van het koninklijk besluit van 21 December te voren no. 18, waarbij is goedgekeurd het raads besluit tot wijziging van de verordening op het verstrekken van gas uit de gemeentelijke gasfabriek, enz. Aangenomen voor notificatie. 14. Is ter tafel gebragt en gelezen, een brief van den heer mr. T. van Hettinga Tromp, dd. 10 dezer, houdende kennisge ving, dat hij de op hem ter vergadering van 23 December 186& uitgebragte benoeming, tot lid der plaatselijke commissie van toezigt op de scholen van middelbaar onderwijs in deze gt- 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1869 | | pagina 1