GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 14 Januarij 18G9. Alt. 16 wordt met de daarin aangebragte wijzigingen vast gesteld. Vervolgens wordt liet geheele punt 4o. met de gemaakte ver anderingen, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Punt 5o. De heer de Haan vindt eene tegenstelling in dit punt met het hoofd van de lijst. In 't eerste wordt gesproken van „koopsom in eens" terwijl 't andere, kolom 8 en 9, „van een of twee termijnen" mel ding manktgaarne zal Spr. hierover de bedoeling van Burge meester en Wethouders wensehen te vernemen. De heer Suringar geeft in overweging de woorden „in eens" te doen vervallen. De heer Rengers licht de bedoeling dezer woorden toe men heeft op 't oog den koopprijs volgens 't plaatselijk gebruik te doen betalen dit gebruik is naar hij meent de eene helft bij de aanvaarding, de andere een half jaar daarna te voldoen men zou alzoo kunnen bepalen „twee termijnen." De beer Westenberg stelt voor de omschrijving van dit punt in overeenstemming te brengen met het hoofl van de lijst. De heer Bloembergen ondersteunt dit voorstel. De heer BuparC zegt dat de bedoeling kan worden afgeleid uit hetgeen voorkomt, op pag. 8 van het voorstel. De heer Westenberg blijft bij zijn voorstel, de redactie van het hoofd der lijst over te nemen. Dit voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aan genomen. De heer Jongsma stelt voor achter liet woord minima „voor- loopig" te plaatsendan heeft mende bevoegdheid naderhand het cijfer tc veranderenhet publiek moet weten dat het thans voor dezen prijs teregt kan en dat dezelve welligt naderhand wordt verhoogd. De heer de Haan zegt, dat dit punt in verband staat met punt 2; daar staat dat de terreinen gelijktijdig ter exploitatie zullen worden aangeboden; wanneer nu dit geschied zal men kunnen zien of de prijs te hoog of tc laag gesteld is; alsdan zal men tot eene verhooging of verlaging kunuen overgaan. De heer Westenberg zou het voorgestelde woord liefst niet in dit punt opgenomen hebben; de prijzen zijn door de commis sie na veel overweging vastgesteld dat de commissie op het niet dadelijk verkoopen van alle perceelen heeft gelet, blijkt uit haar voorstel (pag. 4;) bovendien zou het tusschenvocgen van „voorloopig" tot verkeerde gevolgtrekkingen «aanleiding kunnen gevenhet publiek zou kunnen vermoeden dat naderhand de prijs wordt verminderd en daardoor roet hunne aanzoeken wachten. Dc lieer Jongsma zegt, dat hij met zijn voorstel het voordeel van de gemeente op het oog heeft gehad het publiek zou even goed kuunen denken dat men na verloop van tijd de terreinen in openbare veiling wilde brengen cn dit zal toch zeker meer aanzoeken ten gevolge hebben; Spr. persisteert bij zijn voorstel. De heer Suringar waardeert de bedoeling van den laatsten Spreker en zou daartoe gaarne medewerken. Hij vreest echter, dat het woord „voorloopig" hoe ook geplaatst, alligt tot mis verstand aanleiding zou geven, daar het voor tweeërlei op vatting vatbaar is. Naar zijne meening zou het beter zijn dat men in plaats van „voorloopig" „voor het tegenwoordige" bezigde. De heer Jongsma bedankt den heer Suringar voor zijne op merking en wijzigt zijn voorstel dienovereenkomstig in „voor het tegenwoordige." Het voorstel hierop in omvraag gebragt zijnde, wordt met 14 tegen 5 stemmen, die van de hecrcn Brunger, Suringar, Atteraa, Jongsma en Wijbrandi, verworpen. De heer van Sloterdijck, heeft, als op het oogenblik der stemming niet tegenwoordig zijnde, daaraan geen deel kuunen nemen. Punt 6o. De heer Oosterliofi merkt op, dat perceel 47 op de lijst is aangewezen ter lengte van „27.55 el" dit moet zijn „22.55 el". De heer Rengers acht het onraadzaam deze lijst als onwan kelbaar aan te nomen het is wcnschelijk dat de perceelen voor dat ze worden uitgegeven naauwkeurig worden opgemeten, De heer Oosterbolf zegt alleen te hebben opgemerkt dat het een drukfout in de lengte is; de berekening komt over een te gen de lengte door den architect aangegeven. Dc heer de Haan zegt, dat de prijs geheel onafhankelijk van de lengte isdeze wordt per Q el berekend. De lieer Westenberg vindt de opmerking van den heer Oos- terRoff juistwanneer men de oppervlakte berekent naar de lengte en breedte op de lijst vermeld, blijkt het duidelijk dat in dezen een drukfout bestaat. De Voorzitter merkt op dat het alleen een drukfout is. Punten 6, 7 en 8 worden vervolgens onveranderd vastgesteld. Hierna worden de voorwaarden met de daarin in den loop der diseussien aangebragte wijzigingen geresumeerd en alzoo besloten lo. De hierna sub 2o bedoelde terreinen worden bij deze verklaard niet meer ter openbare dienst besterad te wezen. 2o. In de eerste plaats zullen gelijktijdig aan de gegadigden ter exploitatie worden aangeboden de terreinen op 't, bij Raads besluit van den 4 April 1867 no. ^a/34vastgesteld grondplan voor de uitbreiding van de bebouwing der gemeente Leeuwarden met de letters B, C cn D aangeduid, 'tzij geheel 'tzij voorzoo- danig gedeelte als is aangewezen op de door den gemeente- architect, bij zijn schrijven van den 4 November 1868 no. 212/3, aan de Commissie voor openbare werken in deze gemeente inge zonden schetsteekeningen, met dien verstande, dat, bijaldien meer dan één gegadigde hetzelfde perceel mogt verlangen, dat perceel publiek geveild cn aan don meestbiedende uitgegeven zal worden en met het regt van voorkeur aan hem, die meer dan dén naast elkander gelegen perceel verlangt. 80. De verdeeling der sub 2o. bedoelde terreinen geschiedt op de wijze en in zoodanige perceelen en afmetingen als bij do aldaar aangehaalde teekeningen is ontworpen. 4o. De uitgifte der perceelen sub 3o. bedoeld geschiedt, on~ der anderenop de navolgende voorwaarden en bepalingen van bouwkundigen en anderen aard. Art. 1. Op ieder perceel mag slechts één huis worden gebouwd over de volle breedte, dat voor *1 ie perceelen, waarbij dit op de sub 2o. hiervoren bedoelde teekeningen is aangewezen, aan eene der zij den met eene steeg, van minstons 1 el breedte, moet voorzien zijn. Eigenaren van twee naast elkander gelegen perceelen hebben het regt eene massale steeg van minstens 1.25 el breedte tus- schen die perceelen te maken. Eigenaren van meer dan een tegen elkander gelegen percee len hebben het regt daarop slecht9 één huis te bouwen. Zoo danig huis moet aan don voorgevel minstens 12 cl breed zijn, Art, 2. De voor- en zijgevels der huizen aan de publieke straat moe ten alle, volgens eene door Heeren Burgemeester en Wethouders te geven rooijing, lood regt geplaatst worden en minstens do hoogte hebben van 9 el, gerekend van den bovenkant der stoep tot den bovenkant der kroonlijst; die in de Zuiderwalstccg even wel kunnen met 8 el volstaan, W. JF GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 14 Januarij 1869. 11 Art. 3. Dc huizen op de hoeken van de publieke straten, moeten aan dien hoek rond zijn, getrokken met een' straal van minstens 2 el. Art. 4. Langs elke voor-, achter- of zijgevel van het huis, langs eiken muur en elk ijzeren hek van een' tuin of eene opene plaats aan de publieke straat, moet eene stoep gelegd worden ter breedte van 1.25 el buiten het naakt van den muur en ter hoogte van 10 duim boven het door dc Gemeente te leggen trottoir. Langs de huizen, tuinen of opene plaatsen aan de Westzijde van de Zuiderwalstecg, mogen gecne stoepen gemaakt worden. Art. 5. De stoepen van de hoekhuizen moeten aan den hoek rond zijn, getrokken met een straal van 3.25 el. Art. 6. Op de hoekperceelen aan de publieke straat, zijnde de Zuid- west- en Zuidoosthoeken van het bouwterrein B, de Zuidoosthoek van het bouwterrrcin C, en de Zuidwest- en Noord westhoeken van het bouwterrein D, moeten huizen gebouwd worden. Art. 7. De huizen moeten binnen drie jaren onder dak en binnen vier jaren voltooid zijn, na de dagteckoning van het contract van de overdragt van den grond. Art. 8. De teekening der te bouwen panden moet door Heeren Bur gemeester en Wethouders goedgekeurd zijn, alvorens de acte van overdragt van den grond wordt opgemaakt. Deze teekening moet met betrekking tot den platten grond op Vl00 en tot den op stand op V50 der ware grootte vervaardigd zijn. Wanneer de teekening ten dien einde niet binnen den tijd van vijf .maanden na de gunning van den koop is aangeboden, ver valt zonder voorafgaande in mora stelling de koop en blijft de door den kooper gestorte waarborgsom, het eigendom der Ge meente. Art. 9. Wanneer mogt worden verlangd om op de stoep een hek tc plaatsen, moet dit van ijzer, ter hoogte van ééne el, over de ge heele lengte worden gemaakt, volgens eene door Heeren Burge meester en Wethouders te geven rooijing Art. 10. Ieder, die van zijn huis of erf een riool in het door de Ge meente in de publieke straat te leggen riool wenscht te doen uitloopen, kan daarvoor ^vergunning bekomen, mits het doorhem te maken riool, voor zoover dit in publieken grond komt te leg gen, wat de ligging, afmetingen en constructie betreft, gemaakt worde volgens door Heeren Burgemeester eu Wethouders te be palen voorwaarden. Art. 11. Voor zoover de perceelen aan den publieken wegover de geheele lengte niet worden bebouwd, moeten de daarvan over blijvende onbebouwde gedeelten, door ijzeren hekken in de lijn van de gevels, volgens de voorschriften van Heeren Burgemees ter en Wethouders afgesloten worden. Art, 12. Voor de toepassing van art. 690 van hot Burgerlijk Wetboek wordt de hoogte der muren of heiningen, van welken aard ook, dienende tot scheiding van opene naburige erven, bepaald op 2.20 el. Art. 13. De Gemeente zal niet verpligt zijn tot vrijwaring v«an verbor gene gebreken van de te verkoopen perceelen. Art. 14. Alle te bebouwen gedeelten van perceelen, welke niet de hoogte hebben van den beganen buitengrond tegen de stoepen, zullen, wanneer de eigenaar dit verlangt, van wege en op kosten van de Gemeente met aarde of zand, ter beoordeeling van Heeren Burgemeester en Wethouders, tot die hoogte gebragt worden, on der voorwaarde: a. dat de eigenaar minstens veertien dagen te voren kennis geeft, wanneer de muren van het gebouw tot de hoogte van de stoep zullen zijn opgetrokken b. dat de eigenaar daartoe eerst gebruikt de door hem ont graven specie uit de fundementsleuven, regenbakken, putten, kelders, riolen, etc. c. dat er geene kozijnen of andere voorwerpen gesteld zijn maar het te vullen terrein, over de geheele oppervlakte, vrij en onbelemmerd is d. dat gedurende de ophooging van wege de gemeente, welke voor elk perceel in veertien dagen zal zijn afgeloopen, de eige naar, zoo noodig, ter beoordeeling v«in den gemeente-architect, zijne arbeiders van het werk moet verwijderen. Art. 15. Het is verboden in de perceelen zinkputten aan te leggen, bestemd tot opname van faecale stoffen. Art. 16. De eigenaars der op de perceelen tc stichten gebouwen zijn gehouden toe te laten, dot daaraan al die toestellen tot publieke verlichting worden aangebragt, welke door Heeren Burgemeester en Wethouders noodig worden geacht. Art. 17. Dc kooper van elk perceel, moet binnen twee maal vieren twintig uren, na de gunning van den koop, ten kantore van den gemeente-ontvanger storten eene som gelijk staande met het be drag van vijf procent van den koopprijs, welke gelden hem, wan neer hij aan alle in deze voorwaarden gestelde bepalingen, voor zoover vao hem afhankelijk, heeft voldaan, worden terug gegeven. 5o. De uitgifte onder 4o. hiervoren vermeld, heeft, met in achtneming der hierna sub 60. vast te stellen minima, plaats, 'tzij tegen contante betaling der koopsom in één of twee ter mijnen, 'tzij op eene jaarlijksehe grondrente, op het perceel ge vestigd cn afkoopbaar tegen den penning twintig, 't zij tegen contante betaling der halve koopsom en overigens op eene jaar lijksehe grondrente, op het perceel gevestigd en afkoopbaar tegen den penning twintig. 60. liet minimum der koopprijzen en grondrenten per vier kante el, wordt bepaald op 't daarvoor in de bij dit besluit behoo- rende lijst vastgesteld bedrag. (Zie pag. 12.) 7o. Burgemeester en Wethouders worden latgenoodigd om een ontwerp der verder aan de uitgifte te verbinder, voorwaarden, zoo mede de, tot de uitvoering betrekkelijke voorstellen aan den Raad ter goedkeuring aan te bieden. 80. Burgemeester en Wethouders worden gemagtigd om, zoo dra de sub 7o. hiervoren bedoelde voorwaarden cn voorstellen zullen zijn vastgesteld en goedgekeurd, de uitgifte sub 4o. bo venvermeld, op die voorwaarden cn wijders met inachtneming der sub 3o., 4o., 5o., en 60. gemaakte bepalingen te bevorderen, Aldus, enz. De Voorzitter sluit hierop de vergadering,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1869 | | pagina 6