ia LIJST, ia GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 14 January 1869. aanwijzende liet minimum van: a. de koopsom bij dadelijke betalingb. de grondrente c. de halve koopsom bij dadelijke betaling en de grondrente voor de wederhelftte be dingen bij de uitgifte der voor de uitbreiding van de bebouwde kom der Gemeente Leeuwarden in de eerste plaats bestemde terreinengelegen ten noorden van de Gracht tusschen de Wirdumerpoorts- en Verlaatsbruggen. LIGGING van db PERCEELEN. Kadastraal bekend Bouwterrein B. Westzijde. Zuidzijde. Oostzijde Sectie Bouwterrein C. Zuidzijde. Bouwterrein D. Zuidzijde. Noordzijde. Westzijde No. Grootte. Leng te. ellen. 22.05 19.75 19.55 19.35 19.15 1&.95 18.75 18.55 7.111 7.06 7.06 7.06 7.06' 7.06' 7.061 7.06 18.35 8.31 i 57.75 8.50; 57.75 7.70 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 18.00 18.21 18.42 18.63 18.85 19.07 19.29 19.50 8.50 7.70 8.50 7.70 8.50 7.70 8.50 7.70 8.55 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 6.90 20.70 16.05 20.65 16.20 20.55 16.20 20.45 16.20 20.35 16.20 20.22 16.20 20.09 8.25 27.95 27.65 27.35 35.15 35.00 34.85 34.85 35.00 38.15 27.95 27.95 27.95 22.55 Behoort bij hel besluit sub no. 27 pag. 11. 8.35 7.10 7.10 9.00 7.70 9.00 9.00 7.70 9.00 7.10 7.10 8.35 15.00 156.78 139.44 138.02 136.61 135.20 133.79 132.38 130.96 152.49 490.88 444.68 490.88 444.68 490.88 444.68 490.88 444.68 490.88 444.68 153.90 128.38 129.86 131.34 132.89 134.44 135.99 134.55 332.24 334.53 332.91 331.29 329.67 327.56 165.74 233.38 196.32 194.19 316.35 269.50 313 65 313.65 269.50 316.35 198.45 198.45 233.38 338.25 12560.18 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 5 40 5 40 5 40 5 40 5 40 5 40 5 40 5 40 5 40 5 40 40 6 6 6 6 6 6 30 630 6 30 6 30 6 30 6 30 rt J O u Sl' s Ms bt a a 2 c 9 a 'i o Z - c.-e si^rj lJi-drag van te betalen sommen wanneer de helft van de koopsom terstond wordt voldaan en overigens bet perceel op groudrcutc wordt uitgegeven. koopsom bij Jaarl. grond- contante bc-jr. overigens taling per op het perc. vierki.nti- el. gev. p. v. el. 0 25 j 0 25 I 0 25 0 25 0|25 025 0 25 0 25 0 30 0 30 0 30 I o 3o 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 35 0 35 0 Sö 0 35 0 35 0135 0 35 0|35 0 35 I 0 35 i °|35i 0 35 0 35 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 35 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 70 2 70 2 70 2 70 j 2 70 2 70 - 3 - 3 - 3 2 70 2 70 70 70 15 15 15 15 15 15 15 3 3 3 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 60 3 60 3 60 3 60 360 3 60 3 15 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 28 Januarij 1869. 13 VERSLAG van het verhandelde ter vergadering van den Gemeenteraad te Leeuwarden op Donderdag den 28 Januarij 1869. Tegenwoordig 16 leden, later 20. Afwezig de heer de With. Voorzitter de heer D. Zeper, die de vergadering op het daarvoor bepaalde tijdstip opent. 1. Wordt gelezen en onveranderd vastgesteld, het genotu leerde van het verhandelde ter vergadering van den 14 Jan. jl. 2. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, daarbij ter voldoeoing aan de opdragt, hun gedaan bij het le lid van het in de vergadering van 14 dezer onder nummer 26 genomen besluit aanbiedende, een ontwerp van de nadere voorwaarden en bepalingen, betrekkelijk de uit gifte en bebouwing van de daarvoor door den Raad, bij zijn evengeraeld besluit, vastgestelde schetsteekcningen onder nummers 1 tot en met 47 aangewezen perceelen, deel makende van 't voor de uitbreiding der bebouwing van de gemeente bestemd terrein, tusschen den Staatsspoorweg en het Zaailand. De Voorzitter stelt voor deze voorwaarden te doen drukken, aan de leden rbnd te deelen en in eene volgende vergadering te behandelen. Hiertoe wordt bij acclamatie besloten. 3. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, betrekkelijk de inrigting van een gedeelte der kavalleriestallen, gelegen aan den Arendstuin alhier, thans weder bij de gemeente in vrij gebruik, tot a. bergplaats van turf voor de armen b. lokaal tot berging van reddingstoestellen bij brand c. woning voor den wachter bij de draaibrug, te leggen ter plaatse waar de voormalige „Verwersbrug" heeft gelegen d. Woning voor den Architect der Gemeente en e. Werk- en bergplaatsen voor de fabricage. Op des Voorzitters voorstel wordt zonder eenige beraadsla ging besloten, dit voorstel te doen drukken, aan de leden rond te deelen en in eene volgende vergadering te behandelen. 4. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, betrekkelijk eene geprojecteerde verlenging en verbreeding van het Noordvliet tot aan de Poppebrug. Ter visie, om in eene volgende vergadering te worden behandeld. 5. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders aangaande een adres van den hulponder wijzer J. Wijga, naar aanleiding van het ter vergadering van den 26 November 1868 genomen besluit, dat in de vacature bij 't hulponderwijzend personeel aan de burgerschool voor meisjes alhier, ontstaan tengevolge van het aan mejufvrouw G. Nijhof verleend eervol ontslag uit hare betrekking als 2e hulponder wijzeres aan die school, zal worden voorzien door de benoeming van een' hulponderwijzer. Ter visie, als voren. 6. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, tot het besteramen van de vier lokalen van het schoolgebouw bij de Oldehoof, als tusschensehool 2e kl. en de zuidelijke lokalen van het schoolgebouw in de Boterhoek, als 2e armenschool. Ter visie, als voren. 7. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, tot wijziging van de verordening rege lende de brandweer in deze Gemeente, in verband met de plaats gehad hebbende aanschaffing van eene nieuwe brandspuit. Ter visie, als voren. Bijvoegsel tot de Provinciale Friesche Courant. 8. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, op het ter vergadering van den 14 dezer aan hen gerenvoijeerd adres van B. J. Kuurstra en G. IJ. Brouwer te Franeker, aannemers van de demping der gracht, welke gc- loopen heeft van het kadastrale perceel sectie C no. 210 af tot aan de Oldehoofstcr waterpoort, dd. 30 Dec. 1868, waarbij zij kwijtschelding verzoeken van de betaling der boete groot zes honderd veertig gulden (ƒ640), door hen beloopen wegens te late oplevering van dat werk, gedurende vierenzestig (64) dagen. Ter visie, als voren. 9. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, op het bij Raadsbesluit van 23 Dec. 1868 no. %4, ten fine vau berigt en raad in hunne handen gestelde adres van L. L. Hosbach en P. Jansma, aannemers van de inrigting der oude Manege c. a. tot lokaal voor het onder wijs in de gymnastiek in deze Gemeente, verzoekende om kwijt schelding te mogen erlangen van de door hen beloopen boete ten bedrage van 75, ter zake 15 dagen te late oplevering van voren omschreven door hen aangenomen werk. Ter visie, als voren. 10. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, op het bij raadsbesluit van 14 Januarij jl. no. 39, om berigt en raad in hunue handen gestelde adres van M. S. Ilirscb, gewezen hoofdonderwijzer aan de nu opgehe ven Israëlietische armenschool in deze gemeente, houdende ver zoek dat aan hem wederom eene vergoeding uit de gemeente fondsen moge worden toegekend, voor de schade hem door de veranderde regeling van het onderwijs alhier veroorzaakt. Ter visie, als voren. 11. Is ter tafel gebragt eene missive van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden, dd. 4 Januarij jl. no. 850, daarbij aanbiedende do rekening en verantwoording van de fondsen dier kamer, over het jaar 1868. Gesteld in handen van eene commissie bestaande uit de heeren Oosterholf, Asman en van Eijsinga, ten fine van onderzoek en rapport. 12. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van J. L. Oosterhoff, eervol ontslagen commies der 1ste klasse bij de ste delijke belastingen alhier, dd. 20 Januarij jl., houdende verzoek, hem over den jare 1869, een wachtgeld toe te kennen van 300. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van berigt en raad. 13. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van Johannes Rüding en Baltus Pieterson, aannemers van het eerste gedeelte der werken tot uitbreiding der bebouwing dezer gemeente, dd. 22 Januarij jl., verzoekende dat aan hen moge worden uitbe taald, de voor de niet uitgevoerde werken ingehouden som van f 700 en te worden vrijgesteld van de boete, ten bedrage van 470 voor te late oplevering der werken. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van be rigt en raad. 14. Is ter tafel gebragt en gelezen eene missive van heeren voogden van de stads arraenkamer te Leeuwarden, dd. 20 Jan. jl. no. 8605a, ter beantwoording van de hnn bij raadsbesluit van 14 te voren no. n/4, voorgestelde vragen. Op voorstel van den Voorzitter wordt deze missive in handen gesteld, van de commissie die ter zake van de bcgrooting heeft geadviseerd, bestaande uit de heeren Rengers, Plantenga en Jongsma. 15. Is ter tafel gebragt en gelezen een brief van Mejufvrouw N. II. A. Iletel, dd. 18 dezer, houdende dankbetuiging voor 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1869 | | pagina 1