32 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 25 February 1869. woordig burgerlijk wetboek gesloten, van toepassing is, derwijze dat hieruit aanleiding zoude kunnen worden gevonden om het amendement van den heer Jongsma in de voorwaarden op te nemen. Dat onderzoek heeft Spr. echter iu zijne overtuiging gesterkt, dat men in dezen te doen heeft met andere contracten dan waarvan in dat art. 101 van de wet van III Frimaire, An VII sprake is. Het komt hem voor dat die bepaling niet van toe passing is op gronden, die op eene wijze als in dezen 't geval is, worden overgedragen, maar alleen ziet op destijds bestaande in gevestigde grondrente enz., in aard en wezen geheel verschillende van de tegenwoordige. In dezen toch heeft de overgang van eigendom, niettegen staande de bedongen rente zoo integraal, zoozeer ten volle plaats, dat de gemeente, verkoopster, het goed zelfs niet kan terug vorderen, als de rentepligtige in de betaling der rente nalatig is. Spr. heeft zich evenwel afgevraagd, of niet de voorzigtigheid ge biedt, dat het voorstel van Burgemeester en Weihouders, om alnog eene bepaling dienaangaande in de contracten op te ne men, worde aangenomen en die vraag nu moet hij toestemmend beantwoorden. Daarom zal hij zich voor het voorstel verklaren doch wenscht hij te <loen uitkomen, dat hij alleen uit het oog punt van voorzigtigheid, aan het voorstel zijne goedkeuring schenkt. De heer van Eijsinga herinnerthoe in een vorige vergade ring het amendement van den heer Jongsma in discussie is ge- bragt, waarop zeker de meeste leden niet geheel waren voorbe reid. Inlusschen heeft het hem leed gedaan dat na de uitvoerige bespreking, die daarover plaats had, dat amendement werd ver worpen. Met des te meer genoegen heeft hij gezien, dat het onderwerpelijke punt aan Burgemeester en Wethouders aanleiding heeft gegeven tot naauwgezette overwegingen. Spr. behoeft niet te zeggen, dat het thans ingediende voorstel hem welkom is. Bij de vorige bespreking cr van wees hij reeds op de bestaande toestanden bij nader onderzoek is thans gebleken, dat die toe standen volkomen in overeenstemming zijn met de wettelijke be palingen, welke deze zaak bcheerschcn. Hij adviseert dus met aandrang tot aanneming van het voorstel van Burgemeester en Wethouders. De Voorzitter brengt hierop het voorstel van Burgemeester en Wethouders in omvraag, 't welk zonder hoofdelijke stemming wordt aangenomen en dientengevolge besloten In de bepalingen en voorwaarden betrekkelijk de uitgifte in bebouwing van gronden tusschen den staatsspoorweg en het Zaailand, op te nemen het volgend artikel „De betaling der gevestigde grondrenten geschiedt zonder kor ting, ter zake cenige tegenwoordige of toekomstige belasting en dus tot het volle bedongen bedrag." 21. De Voorzitter geeft te kennen, dat Burgemeester en Wethouders, naar aanleiding van het zoo even genomen be sluit, tot ruiling van grond met jhr. Engelen, het noodig heb ben geoordeeld, dat de Raad besluite dat perceel 28 van het voor de uitbreiding der gemeente bestemd terrein, van de aan bieding worde uitgesloten, waartoe hij namens dat eollegie een concept-besluit ter tafel brengt, met voorstel tot de dadelijke behandeling daarvan overtegaan. Hiertoe wordt besloten Genoemd concept-besluit na voorgelezen te zijn in rondvraag gebragt zijnde, wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd, zoodat is vastgesteld het volgend besluit De Raad der gemeente Leeuwarden. Gelet op zijn besluit van heden tot liet bij ruiling afstaan van het na te noemen, perceel tegen daarvoor aan te ruilen grond voor de uitbreiding der gemeente, Besluit: Het perceel voorkomende onder no. 28 der lijst, bedoeld by art. 1 van de bepalingen en voorwaarden, betrekkelijk de uit gifte in bebouwing van het voor de uitbreiding van het bebouwd gedeelte der gemeente bestemd terrein, wordt van de aanbieding uitgesloten en dientengevolge van die lijst geroijeerd. Aldus enz. Op de vraag des Voorzitters of de leden in deze vergadering ook nog eenig voorstel hebben te doen geeft de heer Rengers in overweging om ook dadelijk in behandeling te nemen, het door Burgemeester en Wethouders ter tafel gebragte voorstel, betrekkelijk het treilen eener minnelijke schikking met den heer mr. J. Minnema de With, tot afstand van een gebouw aan de gemeente. De Voorzitter zegt, dat wanneer dit verlangd raogt worden, hij tot de dadelijke behandeling bereid zal worden gevonden hij wenscht echter op te merken dat bij de afdoening dezer zaak niet dien haast bestaat, als bij die omtrent de ruiling van grond met jhr. Engelen; deze toch diende af te loopen vóórdat de eerste opening der bus op 3 Maart a. s. plaats had, ten einde de ingekomen aanvragen om perceel 28, buiten aanmerking te kunnen laten. Dc heer Bruinsma vereenigt zich met het gevoelen van den heer Rengersvoornamelijk omdat de heer de With nog dit voorjaar met het bouwen denkt aan te vangen; wordt de zaak derhalve niet dadelijk algednan, dan zal dit oponthoud van 14» dagen veroorzaken. Mogt men echter beter oordeelen de zaak aan te houden, Spr. vindt daarin ook minder bezwaar, omdat de afdoening daarvan niet de noodzakelijkheid vercischt als zulks met die omtrent de ruiling van grond met jhr. Engelen het geval was. De heer Gorter vindt gecne noodzakelijkheid om deze zaak dadelijk af te doen naar zijn inzien bestaat tusschen deze en die van den heer Engelen een groot verschil de aan den heer de With over te dragen grond is een verloren hoek, waarom geene aanvragen zullen inkomen. Hij is daarom van oordeel dat de behandeling hiervan zeer goed tot eene volgende vergadering kan wachten. De heer Rengers zou het welligt dienstig achten dat de beide ruilingen te zamen aan de goedkeuring van Ged. Staten werden onderworpen. Overigens ziet hij er geen bezwaar in ora de be handeling nog uit te stellen. Geen der leden hierop het voorstel doende om tot dc dade lijke behandeling van het voorstel over te gaan, sluit de Voor zitter de vergadering. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 11 Maart 1869. 33 VERSLAG van het verhandelde ter vergadering van den Gemeenteraad te Leeuwarden, op Donderdag den 11 Maart 1869. Aanvankelijk 15, later 16 leden tegenwoordig. Afwezig de heeren Bloembergen, Suringar, dc With, Jongsma cn Birma. Voorzitter de heer 1). Zeper, die de vergadering op het daar voor bepaalde tijdstip opent cn mededeelt, dat de heeren de With, Suringar en Bloembergen, hetn schriftelijk hebben te kennen ge geven, verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. 1. Wordt gelezen en onveranderd vastgesteld het. genotuleerde van het verhandelde ter vergadering van 25 Februarij jl. 2. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burgemees ter en Wethouders, aangaande het ter vergadering van 11 Febru arij ten fine van berigt en raad in hunne handen gestelde adres van Hendrik Creraer, leeraar aan de burger dag- en avondschool alhier, houdende verzoek, dat het den Raad moge behagen, te besluiten lo. hem de 20 °/0 afloopcndc korting voor't pensioenfonds ge heel of gedeeltelijk uit de gemeentekas te restituerenen 2o. hem, wegens geleden schade in zijn inkomen, tengevolge opheffing der burgerschool voor jongens in deze gemeente, in 't genot te stellen eener personele toelage, zoo mogelijk tot een be drag van drie honderd gulden per jaar. Ter visie, om in eene volgende vergadering te worden behan deld. 3. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, op het in de vergadering van 6 Febru arij jl. aan hun gerenvoijeerde adres van tie te dezer stede ge vestigde „Vereeniging Nijverheid" houdende verzoek, te wil len bepalen, dat de burger dagschool gratis zal kunnen worden bezocht door degenen die alhier eeue der tusschenscholen van de 2e klasse of eene der armenscholen hebben doorloopen, of, indien hiertegen bezwaar bestaat alsdan nader te willen verorde nen, dat het schoolgeld jaarlijks voor het bezoek der burger dag school te Leeuwarden te betalen, zal zijn drie gulden voor dege nen die aldaar eene tusschcnschool der 2e klasse hebben door loopen, een gulden voor degenen die aldaar eeno armenschool hebben doorloopen en acht gulden voor degenen die in gccne van deze beide cathegorien vallen, en voor 't geval tegen beide denkbeelden bezwaren moglen rijzen, alsdan aan de vereeniging vergunning tc verleenen om jaarlijks hoogstens 30 leerlingen voor hare rekening op de burger dagschool te plaatsen, zonder ver- pligting om voor dezen schoolgeld te betalen. Ter visie, als voren. 4. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, iu betrekking tot dc bij resolutie van heeren Gedeputeerde Staten van 18 Februarij jl. no. 39 aan hun eollegie toegezonden nota van opmerkingen, betrekkelijk de verordening, houdende algcmcenc bepalingen voor het onderwijs aan de gemeentelijke gijmnastiekschool, vastgesteld bij besluit dezer vergadering van 14 Januarij te voren. Ter visie, als voren. 5. Is ter tafel gebragt en gelezen eene missive van het be stuur van 't Nieuwe stads weeshuis alhier, dd. 27 Februarij jl. no. 9, houdende verzoek om magtiging, tot wijziging van de be grooting van ontvangsten en uitgaven van dat gesticht, dienst 1868. In handen van eene commissie bestaande uit de heeren de Haan, Attema en Oosterhotf, die ook in der tijd met het onder zoek der begrooting is belast geweest. 6. I9 ter tafel gebragt eene missive van de commissie van administratie der stads bank van leening alhier, dd. 26 Februarij Bijvoegsel tot de Provinciale Friescue Courant. jl. no. 735, ten geleide van de rekening en verantwoording dier bank, over het dienstjaar 1868. In handen eener commissie bestaande uit de heeren Bloem bergen, Wijbrandi en Buraa. 7. Is ter tafel gebragt eene missive van de commissie van toeziet over het stads werkhuis te Leeuwarden, dd. 1 Maart jl. no. 195, houdende toezending van de rekening en verantwoor ding dier inrigting over 1868, in triplo. In handen eener Commissie bestaande uit de heeren Planten- ga, Du pare en van Sloterdijck. 8. Is ter tafel gebragt en gelezen a. Eene missive van de commissie van toezigt op het mid delbaar onderwijs te Leeuwarden, dd. 28 Februarij jl. no. 62. b. Eene missive van den heer directeur der rijks hoogere bur gerschool alhier, dd. 4 dezer no. 9 beide 't verzoek bevattende dat de Raad besluite, de perccelen no. 29, 30 en 3L van het voor de uitbreiding van het bebouwd gedeelte der gemeente bestemd terrein aan het rijk in huur af te staan. Op voorstel van den Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stem ming besloten lo. die missives ten fine van berigt en raad te stellen iu han den van Burgemeester en Wethouders; 2o. Burgemeester en Wethouders te magtigen om de beslis sing der eventuële te ontvangen aanvragen om bedoeld bouwter rein in eigendom te bekomen, aan te houden tot na de beslis sing omtrent de onderwerpelijke missives. 9. Is ter tafel gebragt het tiende jaarlijksch verslag van de vereeniging tot daarslelling van eene algemeene openbare biblio theek en van een daaraan verbonden leeskabinet te Rotterdam. Ter visie van de leden. 10. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van J. T. Hoffman, le hulponderwijzer aan de armenschool no. 1 alhier, daarbij verzoekende, hem, met ingang van 1 Junij a. s, uit die betrekking een eervol ontslag te verleenen. In handen van Burgemeester cn Wethouders ten fine van be rigt en raad. 11. Is ter tafel gebragt eene missive van den heer Gemeente ontvanger te Leeuwarden dd. 25 Februarij jl. no. 23, ten ge leide van eenen staat van nog onbetaalde aanslagen in de di recte belasting op het inkomen ten behoeve dezer gemeente, dienst 1868. Ter inzage van de leden. 12. Wordt mededeeling gedaan dat bij resolutie van heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie van 2 Maart jl. no. 13, is goedgekeurd, het besluit dezer vergadering van 25 Februarij te voren no. '^«g, tot onderhai.dsehe verhuring aan Willem Anthoons Janssen, van do deze gemeente toebehoorende huizinge, staande in de Groote Hoogstraat alhier, gekwoteerd lelt. II no. 121. Aangenomen voor notificatie. 13. Wordt mededeeling gedaan dat bij resolutie van heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie van 2 Maart jl. no. 14, is goedgekeurd liet raadsbesluit van 25 Februarij te voren no. ,5/,04> waarbij is besloten eene overeenkomst aan te gaan met jhr. ror. W. E. Engelen en vrouwe Sara Susanna Cats, echtelieden wo nende te Leeuwarden, tot ruiling van een stuk van den voor de uitbreiding der gemeente bestemden grond, tegen een perceel dat ten behoeve dier uitbreiding voor onteigening is aangewezen. Aangenomen voor notificatie. 14. Wordt mededeeling gedaan dat bij de op den 3 Maart jl., ingevolge art. 5 der bepalingen en voorwaarden voor de uit gifte in exploitatie van bouwterreinen, plaats gevonden hebbende eerste busopening, is gebleken, dat de volgende aanvragen, om 10

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1869 | | pagina 1