40 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 25 Maart 1869. van den 11 en 26 Maart 1857, gewijzigd den 7 en 26 No vember 1857, den 4 en 27 September I860, en den 16 Mei en 22 Junij 1863, respectievelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten vau Friesiand bij resolution van den 6 April en den 7 December 1857, den 2 October 1860 en den 13 Julij 1863 nos. 30, 30, 2 en 64, worden vervangeu door de volgende be paling die van Sint Jacobi Parochie des Maandags en Donder dags middags twaalf uur aldaar en des Dingsdags middags twaalf uur en des Vrijdags namiddags een uur van Leeuwarden. 23. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, aangaande een door den hoofdonderwij zer der normaalschool voor jongens alhier, aan de Raadscommissie voor de gymnastiek, gcrigt schrijven, het verzoek bevattende, dat de leerlingen dier inrigling minstens twee uren per week gym nastisch onderwijs van den onderwijzer Schmidt in tstads ge bouw mogen ontvangen, waarvoor van 's Rijks wege eene som van 7 100 'sjaars beschikbaar wordt gesteld. Op voorstel van den Vooriztter wordt tot de dadelijke be handeling hiervan overgegaan. De heer Westenberg brengt in herinnering dat toen in der tijd dc le onderwijzer aan de gemeeutelijke gymnastiekschool is benoemd, is te kennen gegeven dat de jaarwedde hoogstwaar schijnlijk met eene toelage voor het geven van onderwijs aan de leerlingen van de normaalschool kon worden vermeerderd. Op grond hiervan acht Spr. het billijk, dat de door den onder wijzer in dezen te betalen vergoeding voor het gebruik van lo kaal en toestellen, zoo laag mogelijk worde gesteld. Dc heer Bloembergeü is het, in opzigt tot het stellen van een laag bedrag voor vergoeding, met vorigen Spr. eens, in aan merking genomen de geringe som die aan den onderwijzer voor het geven van particuliere les aan de leerlingen der noraaal- school wordt toegekend. Hij neemt echter de vrijheid onder de aandacht te brengen •lat het onbillijk zoude zijn, do toekenning van het leergeld voor particuliere lessen alleen tot den lsten onderwijzer te bepalen. Aan de inrigling toch zijn werkzaam 2 onderwijzers, een eerste en een tweede, zonder dat van hulponderwijzer sprake is, die ieder eene bij de verordening geregelde bezoldiging genieten, voor zooveel hunne werkzaamheden ten behoeve van het onder wijs der leerlingen van de daarvoor aangewezene scholen betreft. Waar men nu aan de inrigtiug eene wijdere strekking geeft en ze ook ten dienste van de kweekelingen der normaalschool doet strekken, en daarvoor eenige vergoeding kan doen genieten, is het zijns inziens billijk, dat ook beide onderwijzers zoo mogelijk in dat voordeel deelen in evenredigheid hunner bezoldiging. Wil men toch de onderwijzers duurzaam aan de school verbin den dan dient men evenzeer het belang van den 2den, als dat van den lsten onderwijzer op het oog te houden. Spr. merkt ten slotte op, dat hij hieromtrent geen bepaald voorstel wil doen, maar alleen zijne zienswijze aan de vergade ring kenbaar maken. De heer Asman merkt vorigen Spr. op, dat in den brief van den hoofdonderwijzer der normaalschool wordt verzocht, dat het onderwijs door den heer Schmidt (le onderwijzer) worde gege ven, en dat het dus moeijelijk is om in dit geval de opbrengst onder de beide onderwijzers te doen verdeelenhij acht het daarom beter dit aan hun zelf over te laten. De heer Bloembergen geeft hierop te kennen, dat hem dit uit het voorstel niet is gebleken doch, al was dit ook zoo, dan nog mag men het belang van den 2en onderwijzer niet uit het oog verliezen; wanneer toch de eerste onderwijzer zich, voor het geven van particuliere lessen, veel inspanning moet gevenzal de 2e onderwijzer al ligt met een te grooter aandeel in de werk zaamheden bij de gewone lessen moeten worden belast. Het belang van de zaak geeft hem herhalve aanleiding de commissie uit te noodige», dit punt in overweging te nemen. De conclusie van het voorstel in stemming gebragt zijnde, wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen en mitsdien be sloten Burgemeester en Wethouders te rcagtigen, om het gemeentelijk gymnastieklokaal en de daarin aanwezige toestellen, tegen genot van eene billijke door hen tc bepalen vergoeding, gedurende twee uren 's weeks beschikbaar te stellen voer het ouderwijs der leerlingen aan de normaalschool voor jongens, en zulks voorloo- pig voor den tijd van een jaar. De Voorzitter sluit hierop de vergadering. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 8 April 1869. 41 VERSLAG van het verhandelde ter vergadering van den Gemeenteraad te Leeuwarden, op Donder dag den 8 April 1869. Aanvankelijk 13, later 16 leden tegenwoordig. Afwezig de heeren de With, Westenberg, Oosterhoff, Buma en Hommes. Voorzitter de heer D. Zeper, die de vergadering op het daar voor bepaalde tijdstip opent en mededeelt van de heeren de With, Buma en Oosterhoff kennisgeving te hebben ontvangen, dat zij verhinderd zijn deze vergadering bij te wonen. 1. Wordt gelezen en onveranderd vastgesteld het genotuleerde van het verhandelde ter vergadering van den 25 Maart jl. 2. De Voorzitter, het noodig achtende dat de vergadering voor eenigen tijd worde gesloten, wordt daartoe overgegaan. 3. De vergadering hierop weder geopend zijnde, brengt de Voorzitter ter tafel een voorstel van Burgemeester en Wethou ders, betrekkelijk de oprigting van eene schietbaan, ten behoeve van de schietoefeningen der dienstdoende schutterij dezer Gemeente. Ter visie, om in eene volgende vergadering tc worden behandeld. 4. Is ter tafel gebragt en gelezen een extract uit het register der notulen van Burgemeester en Wethouders dezer Gemeente, van den 31 Maart jl. no. 9/39, houdende voorstel aangaande het bij besluit dezer vergadering van 14 Januarij te voren, om berigt en raad in hunne handen gestelde adres van Oene Klazes Sinnema, gewezen dienaar van politie der 2e klasse in deze gemeente, van den 5 dier maand, verzoekende dat aan hem cenig pensioen moge worden verleend. Ter visie, als voren. 5. Is ter tafel gebragt en gelezen een extract uit het register der notulen van Burgemeester en Wethouders dezer Gemeente, van den 7 dezer, no. 5/75, houdende voorstel op een adres van den hulponderwijzer Jacobus Theodorus Hoffman, thans als zoo danig werkzaam in de armenschool no. 1 alhier, dd. 6 Maart jl., daarbij verzoekende met den 1 Junij e. k. uit die betrekking te mogen worden ontslagen. Ter visie, als voren. 6. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van Jan Hieben Klinkenberg, pachter van het 5e perceel grasgewas, loopende van de Oldehoofster waterpoort af tot aan het Zomerhuis van den Stads- of Prinsentuin alhier, dd. 5 April jl., houdende ver zoek, hem wegens geledene schade tengevolge het dempen van de gracht, geloopen hebbende van de Doelepijp tot aan dc Olde hoofster waterpoort en het aanleggen van een riool uit den Bo terhoek tot in de buitengracht, eene kwijtschelding op den nog verschuldigden pachtsom te verleenen, tot een bedrag van twin tig gulden. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van be rigt.en raad. 7. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van J. J. Swarts, J. A. Swart, W. Zuidema en P. II. Olthuizen, allen ingezetenen dezer Gemeente en eigenaars en bewoners van huizen en woningen staande op het Zuidvliet, nabij de nieuw gebouwde school aldaar, dd. 7 dezer, houdende verzoek, dat het adres van J. Ilania, waarbij deze verzoekt, dat aan hem in grondpacht moge worden afgestaan, den voor zijn huis, mede op het Zuidvliet staande, gelegen bleekgrond, in eigendom toebehoorende aan de Gemeente en hem te vergunnen op dien grond een huis te bouwen, moge worden afgewezen en, voor 't geval de Raad de bedoelde plek gronds aan particulieren wcnscht over te dragen, alsdan aan adressanten de voorkeur te verleenen om dien grond in eigen dom of op grondpacht over te nemen, ten einde denzelven on bebouwd te laten. Bijvoegsel tot dé Provinciale Friesche Courant. In banden van Burgemeester en Wethouders, ten fine van be rigt en raad. 8. Wordt mededceling gedaan dat bij resolutie van heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie van den 25 Maart jl. no. 40, is goedgekeurd het besluit dezer Vergadering van den 11 te voren no. 19a, waarbij is aangenomen eene schenking ad ƒ1000 van het St. Anthonij Gasthuis alhier, ter tegemoetkoming in de kosten van verpleging van behoeftige krankzinnigen. Aangenomen voor notificatie. 9. Is ter tafel gebragt het op den 5 dezer opgemaakte pro cesverbaal van verificatie der kas van den heer Jan David Simon, Gemeente-ontvanger van Leeuwarden, aanwijzende eene ontvangst van183,406.83/z uitgaaf - 133,581.74 en een batig saldo vanf 49,825.09'/2 Ter visie van de leden. 10. Wordt mcdedeeling gedaan dat bij de op den 31 Maart jl. plaats gehad hebbende opening van do bus, besterad voor de inlevering van aanvragen ter bckoming van bouwterreinen, in die bus eene aanvrage, ten bedoelden einde, is bevonden en wel van de heeren N, L. Molenaar en H. A. Molenaar, om het perceel aangeduid onder no. 34 van de ter zake vastgestelde lijst en situ- atiekaartwelke aanvrage is toegewezen. Aangenomen voor notificatie. 11. Wordt mcdedeeling gedaan dat op den 3 dezer heeft plaat3 gehad de openbare aanbesteding van de leverantie van 100.000 waal-straatklinkertsteenen, waarvan aannemer is geworden Petrus Ilermannus Dopheide, aannemer van publieke werken te Gronin gen, voor 1444. Aangenomen voor notificatie. 12. De heer Bloembergen brengt ter tafel en doet voorlezing van het door dc Commissie, in wier handen bij Raadsbosluit van den 11 Maart jl, no. ten fine van onderzoek, is gesteld de rekening en verantwoording van de Commissie van administratie der Stads bank van leening alhier, over 1868, aangaande het door haar gedane onderzoek opgemaakte rapport. Ter visie, om in eene volgende vergadering te worden behandeld. 13. De heer Bruinsma brengt ter tafel en leest voor het rapport van de Commissie, aan welke bij besluit dezer vergadering van 28 Maart jl., werd opgedragen, het onderzoek van de rekening en verantwoording van het collegie brandmeesters alhier, wegens de kosten van de brandweer, over 1868. Ter visie, als voren. 14. De heer van Sloterdijck brengt ter tafel en leest voor het rapport van de Commissie, aangaande de aan haar ter ver gadering van 25 Maart jl. gerenvoijeerde missive van de Commis sie van bestuur over het Stads ziekenhuis alhier, dd. 23 te voren, houdende verzoek om raagtiging tot het doeu van af- en over schrijvingen van- en op sommige posten der begrooting van ontvangsten en uitgaven dier inrigÜDg, voor 1868. Ter visie, als voren. 15. Wordt in behandeling genomen het in de vorige verga dering ter tafel gebragte rapport van de Commissie aangaande de aan haar ter vergadering van den 11 Maart jl. gerenvoijeerde missive van heeren Voogden van het nieuwe stads weeshuis alhier, van 27 Februarij te voren no. 9, daarbij verzoekende, dat aan hen magtiging moge worden verleend, tot het doen van af- en overschrijvingen van- en op posten der begrooting voor dat gesticht, dienst 1868. De Vergadering, zich met de conclusie van dit rapport ver- eenigende, besluit buiten beraadslaging eenstemmig: Heeren Voogden voornoemd de bij hunne bovenaangehaalde missive verlangde magtiging te verleenen. 12

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1869 | | pagina 1