GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN'. Zitting van Zaturdag den 8 Mei 18G9i artikelen der gemeente-begrooting dienst 18'69, te versterken uit liet fonds voor onvoorziene uitgaven, en c. tot afschrijving van den post voor onvoorziene uitgaven der begrooting dienst 1869, wegens posten die hunne omschrij ving niet op de begrooting vinden en waarvan het bedrag als buitengewone uitgaaf in de rekening en verantwoording van den gemeente-ontvanger zal worden verantwoord. De vergadering, zich met de gemelde voordragten vereenige«de, stelt die achtereenvolgend onveranderd vast. 14. Is ter tafel gebragt en gelezen, een voorstel van Burge meester en Wethouders betrekkelijk de aanschaffing van meubi lair in de lokalen der burger dag- en avondschool. Op voorstel van den Voorzitter wordt tot de dadelijke be handeling hiervan besloten. De heer Pl&tftenga merkt op, dat in den oproepings brief melding wordt gemaakt van het aanschaften van meubilair in de lokalen der burger dag- en avondscJt&d 'en ■der schooi voor lager en meer uitgebreid lager onderwijsterwijl in het voorstel van Burgemeester en Wethouders alleen gesproken wordt van liet aanschaffen van meubilair in de lokalen der burger dag- en avondschool. De Voorzitter geeft te kennen, dat ten dezen in den oproe pingsbrief een abuis is ingeslopen. De conclusie van het voorstel vervolgens in rondvraag gebragt zijnde, wordt Zonder hoofdelijke stemming aangenomen en is •dientengevolge besloten Burgemeester en Wethouders tc magtigen om, nadat daarvoor de vereischte gelden zullen zijn aangewezen, en na gehoudene •openbare aanbesteding, over te gaan tot liet doen leveren van de benoodigde meubelen in de lokalen der burger dag- en avond school alhier. 15. De Voorzitter brengt ter tafel een extract uit het re gister der notulen van Burgemeester en Wethouders dezer ge meente, del. 1 dezer no. %2» daarbij ter vaststelling aan deze vergadering aanbiedende, een door hen ontworpen concept-besluit, met memorie van toelichting, tot wijziging van de begroeting der inkomsten en uitgaven dezer gemeente, dienst 1869 en stelt voor dat concept-besluit, waarvan aan elk der leden een afdruk is toegezonden, in behandeling te nemen. Hiertoe besloten zijnde, wordt het aangeboden concept-besluit, nadat het artikelsgewijze en vervolgens in zijn geheel in om vraag was gebragt, buiten beraadslaging, onveranderd vastgesteld cn is mitsdien genomen het volgend besluit: De Raad der gemeente Leeuwarden, Gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders, vervat in hun besluit van den 1 Mei 1869, no. %2 en de daarbij overgelegde voordragt tot wijziging der gemeente-begrooting, voor de dienst van 1869, zaomede de ontwerp-memorie van toelich ting daartoe betrekkelijk Overwegende dat er noodzakelijkheid bestaat voormelde bc- begrooting te wijzigen-; Gelet op art. 213 der gemeentewet; Heeft, voorbehoudens goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland, besloten De gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1869, vastgesteld bij Raadsbesluit van 14 November 1868 en goedgekeurd door Heeren Gedeputeerde voornoemd, bij resolutie van den 24 De cember 1868, no. 30, te wijzigen als volgt: INKOMSTEN. Hoofdstuk III. Art. 2. Huur van huizen. lett. r. het huis Bellevue, lett. L no. 27;7, aangcbragl voor memorieuit te trekken op een bedrag van ƒ400.00 waardoor het totaal van dit hoofdstuk, begroot op 38,916.403, nader wordt vastgesteld op 39,316.405. Hoofdstuk IV. Onder dit hoofdstuk aan te brengen Art. 14. Schenking van het Sint Anthonij Gasthuis te Leeu warden, ter tegemoetkoming in de uitgaven der gemeente over 1869, voor verpleging van behoeftige krankzinnigen, ƒ1000.00. Dientengevolge het totaal van dit hoofdstuk, primitief vastge steld op J 73,565.15, nader te bepalen op 74,565.15. Hoofdstuk V. Afdeeling I. Art. 1. Geldleening ter bestrijding der uitgaven voor bui tengewone werken, gesteld op 48,000.00, te verhoogen met ƒ5000 en alzoo het totaal van dit artikel, zoomede dat der Ie atdeeling nader vast te stellen op 53,000.00. Afdeeling II. Art. 1. Verkoop van gebouwde cn ongebouwde eigendommen, gesteld voor memorie, uit te trekken op f 29,308.00 en tenge volge daarvan het totaal der lie afdeeling mede tot dat bedrag vast te stellen. In verband met vorenstaande wijzigingen wordt nader vastge steld het totaal van hoofdstuk V op 82,308.00 en het totaal der inkomsten op 455,057.38. UITGAVEN. Hoofdstuk I. Afdeeling I. Onder deze afdeeling aan tc brengen Art. 12. Jaarwedde en tijdelijke vergoeding voor huishuur van den wachter bij de ijzeren draaibrug over de buitengracht tegenover de Zuiderwalsteeg 200.00, waardoor het totaal dezer afdeeling en van hoofdstuk I, nu begroot op J 17,775.00, komt te bedragen 'f 17.975.00. Hoofdstuk III. Afdeeling VI. "Onder deze afdeeling aan te brengen Art. 13. Kosten van meubilair in de burger dag- cn avond school 3700.00. Art. 14. Als voren in de school voor lager en meer uitge breid lager onderwijs1200.00. Tengevolge daarvan het totaal dezer afdeeling, nu begroot op 61,190.00, nader vast te stellen op 66,090.00 en dat van hoofdstuk III op 161,951.60. Hoofdstuk VIII. Afdeeling I. Art. Si. Buitengewone aflossing van schuld, bepaald op ƒ4000.00, te verhoogen met 29,000.00 en te brengen op 33,000.00. Dientengevolge het totaal van dit artikel te bepalen op J 39,000.00 dat van afdeeling I op ƒ82,015,00 en dat van Hoofdstuk VIII op J 86,263.00. Hoofdstuk XI. Art. 1. Onvoorziene uitgaven, aangebragt tot ƒ7600.00, te verhoogen met 1608.00 en nader tc bepalen op 9208.00. Tengevolge dezer wijzigingen het totaal der uitgaven nader vast te stellen op 454,938.74 en de balans der begrooting als volgt Inkomsten ƒ455,057.38 Uitgaven - 454,938.74 Waarschijnlijk batig saldo 118.64. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zittingen van Zaturdag den 8 en Donderdag den 13 Mei 1869. 55 16. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, aangaande een, bij besluit dezer vergade ring van 25 Maart 1869 no.' 7, om berigt en raad in hunne han den gestelde adres van R. K. van der Meer, E. R. Kuipers en R. J. Brandenburg, aannemers van 't eerste gedeelte der werken tot uitbreiding van de gemeentelijke gasfabriek, waarbij deze hunne bedenkingen mededeelen tegen den door den gemeente-architect opgemaakten staat van de werkzaamheden en leverantiën, door hen verligt en gedaan bij de uitvoering van bedoeld werk, welke niet in 't bestek waren vermeld, zoomede van die welke in dat bestek wel waren opgenomen, doch waaraan geene uitvoering is behoeven te worden gegeven, met verzoek tevens, dien staat vast testellen met een hun aankomend saldo van 6168.96 xf2. Nadat op voorstel van den Voorzitter tot de dadelijke behan deling hiervan was besloten, is de conclusie van het voorstel bui ten beraadslaging, zonder hoofdelijke stemming aangenomen en derhalve besloten lo. aan de adressanten R. K. van der Meer ctim sociis, aan nemers van het eerste gedeelte der werken tot uitbreiding van de gemeentelijke gasfabriek alhier, te kennen te geven, dat de ltaad, alvorens te kuimen beschikken op het verzoek gedaan bij hun in de laatste helft der maand Maart jongstleden ingediend adres, van hen wenscht te ontvangen een' volledigen staat van vermeer dering en vermindering der bij 't betrekkelijk bestek bepaalde werken, met duidelijke aanwijzing van het bedrag 't welk de ge meente naar hunne meening aan hen dientengevolge schuldig is, en hen mitsdien verzoekt de inzending daarvan aan Burgemeester en Wethouders, zoo spoedig mogelijk, te willen bevorderen. 2o. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen om, zoodra de sub lo. bedoelde staat door de adressanten zal zijn ingezon den, aan de door den Raad bij zijn besluit van 25 Maart 1869 no. 7 aan hun collcgie gedane opdragt te willen voldoen. De Voorzitter sluit hierop de vergadering. VERSLAG van het verhandelde ter vergadering van den Gemeenteraad te Leeuwardenop Donderdag den 13 Mei 1869. Aanvankelijk 15, later 19 leden tegenwoordig. Afwezig de heeren van Eijsinga en de Haan. "Voorzitter de heer D. Zeper, die de vergadering op het daar voor bepaalde tijdstip opent en mededeelt van den heer van Eijsinga schriftelijk kennisgeving te hebben ontvangen, dat hij door andere bezigheden verhinderd wordt deze vergadering bij te wonen. 1. Is gelezen en onveranderd vastgesteld het genotuleerde van het verhandelde ter buitengewone vergadering van den 8 Mei jl. 2. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van O. K. Sin- nema, gewezen agent van politie der 2e klasse in deze gemeente, dd. 11 dezer, houdende verzoek, dat aan hem eene gratificatie moge worden toegekend. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van be rigt en raad. 3. De Voorzitter deelt der vergadering mede, dat op den 28 April jl. heeft plaats gehad de herbesteding van het in- rigten van de oostelijke helft van den kavalleriestal tot werk en bergplaatsen voor de fabricage, kantoor en woning voor den Gemeente-architect en bergplaats van turf voor de armen waar van aannemer is geworden Christiaan Friederich Schwancr, voor eene som van 9148.00. Aangenomen voor notificatie. Bijvoegsel tot de Provinciale Frïescïïe Courant, 4. Bij monde van den heer Asman wordt, namens de Com missie van rapporteurs der sectiën, rapport uitgebragt, van het onderzoek in die sectiën van 't rapport der Commissie, aan welke bij Raadsbesluit van 10 Januarij 1867 is opgedragen ge worden, het onderzoek naar middelen tot verbetering van den afvoer, de opzameling en behandeling van meststoffen en straatvuilnis Ter visie, om in eene volgende vergadering te worden behandeld. 5. Bij monde van den heer Attema, wordt, namens de bij Raadsbesluit van 22 April jl. no. 27a/6a benoemde commissie, rapport uitgebragt, omtrent de al of niet wenschelijkheid, dat de Raad zich wende tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal, hetzij tot ondersteuning, of wel tot bestrijding van het voorstel van Mr. J. van Kuijk, lid dier Kamer, tot wijziging van de artt. 45 en 48 der wet op het armbestuur vau den 28 Junij 1854 (Staatsblad No. 100). Ter visie, als voren. 6. Naar aanleiding van art. 7, 2e alinea der verordening, houdende algemeene bepalingen voor het onderwijs aan de ge meentelijke gijmnastiekschool, en punt b van de slotbepaling der verordening, regelende den werkkring der commissie voor de gijmnastiek, wordt door den heer Rengers ter tafel gebragt, eene door die commissie onlworpene instructie voor de onderwijzers aan de gemeentelijke gijmnastiekschool. Ter visie, als voren. 7. Wordt in behandeling genomen het in de buitengewone vergadering van 8 Mei jl. ter tafel gebragte rapport van de commissiein wier handen, bij besluit dezer vergadering van 22 April te voren No. 9/113, ten fine van onderzoek en rapport, is gesteld de rekening en verantwoording van het nieuwe stads weeshuis alhier, zoo wegens het door het bestuur van genoemd weeshuis gehouden beheer van dat gesticht, als ter zake de ver pleging van weezen beneden den ouderdom van zes jaren, over 1868. De vergadering, zich met de conclusie van dit rapport ver- eenigende, besluit buiten beraadslaging eenstemmig Die rekening, in ontvang beloopende eene som van 23,747.68, in uitgaaf -20,513.15 en alzoo een batig saldo opleverende yan 3,234.53, mitsgaders de verantwoording ter zake de verpleging van weezen beneden den ouderdom van zes jaren, in ontvang en uitgaaf loopende over eene som van ƒ106.20, goed te keuren, en, voor zien van die goedkeuring, onder dankzegging voor het getrouw beheer, aan 't bestuur van het weeshuis terug te zenden, 8. Wordt in behandeling genomen het in de buitengewone vergadering van 8 dezer ter tafel gebragte rapport van de com missie, die bij Raadsbesluit van der. 22 April 11. is belast met het onderzoek eener nadere of suppletoire begrooting wegens de kosten van de d.d. schutterij dezer gemeente, dienst 1868. De vergadering, met de conclusie van dit rapport instemmende, besluit buiten beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming Deze nadere suppletoire begrooting, sluitende met eene ont vang en uitgaaf van ƒ350.00, goed te keuren. 9. Wordt in behandeling genomen het in de vergadering van 22 April 11. ter tafel gebragte voorstel van Burgemeester en Wethouders, aangaande een adres van Jan Ilieben Klinken berg, verhuurder van rijtuigen enz. te Leeuwarden dd. 5 te voren, houdende verzoek, dat aan hem gedeeltelijke kwijtschel ding cn wel tot een bedrag van twintig gulden worde verleend, van de betaling der door hem verschuldigde pachtsom, ter zake door hem in den jare 1868 van de gemeente gepacht grasgewas. De vergadering, zich met de conclusie van dit voorstel ver enigende, besluit buiten beraadslaging eenstemmig 16

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1869 | | pagina 1