60 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 13 Mei 1869. De Raad der gemeente Leeuwarden, Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethouders van den 8 Mei 1869 tot intrekking van het den 10 Maart 1859 vastgestelde reglement op de korenbeurs in die gemeente. Overwegende, dat de huizinge letter I, nummer 37, bij de Wortelhaven, waarvan het benedenlokoal bij 't aangehaald regie- ment werd aangewezen, voor het houden der korenbeurs, met den 12 Mei 1869 aan het rijk is verkocht en bij gevolg toen die bestemming heeft verloren. Overwegende, dat tot dus ver nog geene andere lokaliteit ter vervanging daarvan door het bestuur der gemeente is aargewezen. Overwegende, dat in dezen stand van zaken de uitvoering der bepalingen van gemeld reglement met den 12 Mei 1869 feitelijk onmogelijk is geworden en het derhalve wenschelijk is dat re glement in te trekken. BESLUIT: Het reglement op de korenbeurs te Leeuwarden, vastgesteld door den Raad bij zijn besluit van den 10 Maart 1859 no. 1/21, wordt bij deze ingetrokken. Aldus enz. 13. De Voorzitter geeft te kennen, dat hij is aangezocht, om het in deze vergadering aangebodene rapport van dc com missie, aangaande het onderzoek of het al dan niet wenschelijk mag worden geacht, dat de Raad zich, in betrekking tot liet bij de Tweede Kamer der Staten-Gcneraal aanhangige voorstel van den heer Van Kuijk tot wijziging van de artt. 45 en 48 der armenwet, tot die Kamer wende, beden nog in behandeling worde genomen, waarom hij voorstelt daartoe te besluiten. Hiertoe besloten zijnde, wordt de conclusie van het rapport, waarbij de commissie te kennen geeft, dat zij, om door haar aangevoerde omstandigheden, geen termen heeft kunnen vinden aan deze vergadering voor te stellen, zich ter dezer zake tot do Wetgevende Magt te wenden en mitsdien voorstelt, deze mede- deeling voor kennisgeving aan te nemen en de commissie te ontbinden, buiten beraadslaging en zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Dc Voorzitter sluit hierop de vergadering. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 27 Mei 1869. VERSLAG van het verhandelde ter vergadering van den Gemeenteraad te Leeuwarden, op Donderdag den 27 Mei 1869. Aanvankelijk 15, later 18 leden tegenwoordig. Afwezig de hceren Rengers, Westenberg en de With. Voorzitter de lieer D. Zeper, die de vergadering op het daar voor bepaalde tijdstip opent en mededeelt van de hoeren Wes tenberg, de With en Rengers kennisgeving te hebben ontvangen dal zij, wegens afwezigheid uit de gemeente, verhinderd worden deze vergadering bij te wonen. 1. Is gelezen en onveranderd vastgesteld het genotuleerde van het verhandelde ter vergadering van 13 Mei 1869. 2. 13 ter tafel gebragt en gelezen een extract uit het regis ter der notulen van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente, dd. 26 Mei jl. no. 3/75, ten geleide van een adres van 11. Ver meulen, J.G.zn., hulponderwijzer alhier, houdende verzoek, dat aan hem met 1 Junij aanstaande uit die betrekking een eervol ontslag worde verleend, - vergezeld van het ter zake ingewon nen berigt van dc plaatselijke schoolcommissie en den hoofdon derwijzer der school waarin genoemde hulponderwijzer werk zaam is. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten, dit extract na de afdoening van dc aan de orde zijnde zaken in behaude- ling te nemen. 3. Is ter tafel gebragt en gelezen een schrijven van Burge meester erv Wethouders dezer gemeente, daarbij, ter voldoening aan de bij het 2c lid van het besluit dezer vergadering dd. 11 Maart 1869 no. 20/16 gedane uitnoodiging ter vaststelling aanbiedende, ontwerp van een met den Raad der gemeente Rau- werderhem gemeenschappelijk te nemen besluit, tot wijziging van het reglement op de beurtveren tussehen Leeuwarden en de dor pen Deersum, Irnsum, Poppingawier, Rauwere! en Terzooi, vast gesteld door de Raden der gemeenten Ramverderhera en Leeu warden. den 25 October en 17 November 1865.w Ter visie, om in eene volgende vergadering te worden be handeld. 4. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, aangaande het verzoek van de schippers in het beurtveer tussehen Leeuwarden en Oldeboorn otn, ter voorziening in de bestaande behoefte aan dc meerdere gelegen heid tot verzending van goederen tussehen genoemde plaatsen, in stede van een, voortaan twee beurtvaarten per weck te mogen doen. Ter visie, als voren. 5. Is ter tafel gebragt en gelezen eer. adres van de directie der alhier gevestigde sociëteit Amicitia, dd. 18 Mei jl., houdende verzoek, dat lo. aan haar in eigendom moge worden overgedragen den ten zuiden var, het sociëteitsgebouw gelegen grond, ter grootte van 3 roeden en 73 ellen 2o. de jaarlijkschc som van vijf en twintig gulden, tegen betaling waarvan aan haar in erfpacht is afgestaan, de grond waarop het gebouw der sociëteit is gesteld, moge worden afge kocht tegen den penning twintig of voor eene hoofdsom van vijf honderd guldep; 3o. opheffing moge worden verleend van de beperkende be palingen, vervat in de acten van 13 October 1840 en 16 Julij 1853, opdat zij daardoor volle en vrije eigenares worde van den grond waarop het sociëteitsgebouw staat cu van de plek gronds ten zuiden, en 4o. van 't een en ander een behoorlijke titel zal worden opgemaakt ten koste van requestrunte. Bijvoegsel tot de Provinciale Ebjesche Courant. In handen van Burgemeester en Wethouders ten fine van be rigt en raad. 6. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van Johannes Bienema, zonder bedrijf, wonende alhier, dd. 24 Mei jl., hou dende verzoek, om, voor 't geval d'een of ander gemeentelijke betrekking raogt komen te vaceren, hem adressant met de ver vulling daarvan te willen begunstigen. In handen van Burgemeester en Wethouders ten fine van be rigt en raad. 7. Is ter tafel gebragt en gelezen een schrijven van Charles Remij en Bienfait, civiel-ingenieurs te Rotterdam, dd. Mei 1869, daarbij de aandacht vestigende op een bij dat schrijven gevoegd certificaat, betreffende eeucn bij hen verkrijgbaren venti- latie-kagchel. Ter visie van de leden. 8. De Voorzitter deelt der vergadering mede lo. dat bij de op 26 dezer gehouden opening der bus, bestemd voor de ontvangst der aanvragen om, van de door de gemeente in bebouwing uit te geven terreinen, perccelen te bekomen, daarin ééne aanvrage aanwezig is bevonden en wel van den heer Theo- dorus Siersma te Leeuwarden, om de perccelen aangeduid met nos. 32 en 33 op de betrekkelijke lijst en situatie-teekening dat echter genoemde aanvrager bij zijne aanvrage de voor waarde heeft gesteld, dat de bewuste perceelen aan hem zullen worden overgedragen tegen vijf gulden de vierkante el, terwijl als minima van den koopprijs van genoemde perceelen door den Raad is vastgesteld, een bedrag van zes gulden en dertig cent per vierkante cl, uit welken hoofde de gedane aanvrage niet is toegewezen 2o. dat op den 26 Mei 1869 heeft plaats gehad, de ver pachting van het regt van visscherij in a. het Vliet b. de Pot marge c. de Ee bij de voormalige Verwersbrug, en d. de Stadsgracht dat van 't eerste pachter is geworden Willem Romkes voor f 12, van het tweede Outger Stienstra, voor ƒ2, en van het vierde Willem Romkes voor ƒ15.50, terwijl het derde waarop geboden is f 1, niet is gegund. Aangenomen voor notificatie. 9. Overgegaan zijnde tot de benoeming van twee leden voor het bureau van stemopneming voor de verkiezing van een lid der 2e Kamer van de Staten-Generaal, is de uitslag van de ter zake gehoudene stemmingen geweest, dat de heeren Buma en Wijbrandi met meerderheid van stemmen hiertoe benoemd zijn geworden zijnde voorts op voorste) van den Voorzitter al de overige leden des Raads tot plaatsvervangers dier slemopnemcrs aangewezen. 10. Bij monde van den heer van Sloterdijck wordt rapport uitgebragt van (le commissie die bij raadsbesluit van den 8 Mei jl. no. 4/124, is belast met het onderzoek der rekeniDg en ver antwoording van de commissie van bestuur over het stads-zie- kenhuis alhier, over 1868. Ter visie, om in eene volgende vergadering te worden be handeld. 11. De heer van Eijsinga deelt mede, dat het onderzoek van 't kohier der directe belasting op het inkomen dezer ge meente, voor de dienst van 1S69, in de sectien is afgeloopen en de commissie van rapporteurs met haar rapport gereed is, waar om hij voorstelt dit rapport, zonder daarvan in deze vergadering lectuur te doen, aan Burgemeester en Wethouders te renvoijeren. Hiertoe wordt buiten beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besloten. 18

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1869 | | pagina 1