72 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Maandag den 7 Junij 1869. VERSLAG van het verhandelde ter buitengewone vergadering van den Gemeenteraad te Leeuwarden, op Maandag den 7 Junij 1869, 's namiddags te 5'/2 ure. Tegenwoordig 17 leden. Afwezig de heeren iiengcrsDuparcOosterholï en van Sloterdijck. Voorzitter de heer D. Zeper, die de vergadering op het daar voor bepaalde tijdstip opent. 1. Aan de orde is de voortzcttting der behandeling van het verslag der commissie van rapporteurs uit de sectiën, betrekkelijk het kohier der plaatselijke direete belasting op liet inkomen, ten behoeve der gemeente, voor het dienstjaar 1869, en van de te- geu dat kohier ingekomen bezwaarschriften. De Voorzitter het noodig keurende dat te dien einde de openbare vergadering worde geschorst en tot het houden eener beslotenc zitting de deuren worden gesloten, is hiertoe over gegaan. Na het eindigen der beslotene vergadering is de openbare heropend, doch, uithoofde geene werkzaamheden ineer aan de orde waren, onmiddellijk daarna gesloten. jtF,- GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 10 Junij 1869. 73 VERSLAG van het verhandelde ter vergadering van den Gemeenteraad te Leeuwarden, op Donderdag den 10 Junij 1869. Aanvankelijk 14, later 17 leden tegenwoordig. Afwezig de heeren Hommes, Oosterhoff, Jongsma en Suringar, Voorzitter de heer D. Zeper, die de vergadering op het daar voor bepaalde tijdstip opent en te kennen geeft, van de heeren Hommes en Oosterhoff mededeeling te hebben ontvangen, dat zij, de eerste wegens beroepsbezigheden en laatstgemelde ter zake afwezigheid uit de gemeeute, verhinderd zijn deze vergadering bij te wonen. 1. Is gelezen en onveranderd vestgesteld het genotuleerde van het verhandelde ter vergadering van den 27 Mei jl. 2. De Voorzitter brengt ter tafel drie ontwerp-besluiten tot het doen van af- en overschrijvingen van- en op sommige posten der begrooting van uitgaaf dezer gemeente, dienst 1868. Ter visie, om in eene volgende vergadering te worden be handeld. 3. Is ter tafel gebragt eene door Burgemeester en Wethouders, in overleg met den districts-schoolopziener en den betrokken hoofdonderwijzer, opgemaakte voordragt, tot benoeming van een hulponderwijzer op eene jaarwedde van vijfhonderd gulden, teu einde als zoodanig voorloopig werkzaam te zijn in de armen school no. 1 alhier. Bij die voordragt worden aanbevolen Bruno Laverman, hulponderwijzer te Harlingen, Adolf Siekman Leeuwarden en Bertus Smits Mildam. Ter visie, om in eene volgende vergadering tot de benoeming over te gaan. 4. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van C. M. Saint Martin, dd, 31 Mei jl., houdende kennisgeving, dat hij deze gemeente met der woon verlaat, waarom hij verzoekt, dat aan hem afschrijving van zijn aanslag in de direete belasting op het inkomen moge worden verleend, voor die maanden welke hij niet in deze gemeente zal doorbrengen. In handen van B. en W., ten line van beschikking. 5. De Voorzitter deelt der vergadering mede lo. dat bij resolutie van heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, dd. 28 Mei jl. No. 7, i9 goedgekeurd, de bij raads besluit van 13 Mei te voren, voorloopig goedgekeurde nadere suppletoire begrooting van de dienstdoende schutterij dezer ge meente, voor het dienstjaar 1868. 2o. dat bij resolutie van evengemeld collegie, dd. 3 Junij jl. No. 1, is goedgekeurd, het Raadsbesluit van 27 Mei 1869 No. lla/J2, tot wijziging van de gemeentebegrooting, dienst 1869. Aangenomen voor notificatie. 6. I)e Voorzitter deelt aan de vergadering mede, dat door de plaatselijke schoolcommissie in deze gemeente, bij missive van den 27 Mei jl. No. 3405, zijn opgegeven de dagen en uren waarop in de maand Julij aanstaande de jaarlijksche examens aan de verschillende openbare scholen zullen worden gehouden en stelt naar aanleiding daarvan voor, eene commissie van vijf le den uit deze vergadering, tot bijwoning dier examens, te benoemen. Dienovereenkomstig besloten zijnde, worden, op verlangen der vergadering, door den Voorzitter als zoodanig aangewezen de, volgens de daarvan bestaande rooster, aan de beurt zijnde leden, de heeren van Eijsinga, Wijbrandi, de Haan, de With en Attema. 7. De Voorzitter deelt mede, dat -. lo. op 2 Junij jl. is aanbesteed, het maken van riolen en zinkputten bij den kavalleriestal en op het Jacobijner kerkhof, in twee perceelen, waarvan aannemer is geworden Antonius Jo- Bijvoegsel tot de Provinciale Friesche Courant. sephus Feddema, en wel van het le perceel, voor f 968 en van het 2e perceel, voor ƒ1212. 2o. bij de op den 9 dezer gehoudene herbesteding van het leveren en stellen van meubelen in het lokaal der burger dag en avondschool, aannemer is geworden Egbert Koelofs Kuipers te Hecrenveen, voor ƒ3348. Aangenomen voor notificatie. 8. De Voorzitter geeft te kennen, dat Burgemeester en Wet houders gereed zijn te antwoorden op de interpellatie van den heer van Sloterdijck, aangaande de demping van de gracht ach ter het Hof, doch, aangezien dat geachte lid nog niet ter ver gadering aanwezig is, stelt hij voor met het te geven antwoord tot de komst van dien heer te wachten. De heer Plantenga acht het wenschelijk dat reeds dadelijk daartoe worde overgegaan. De heer Bloembergen geeft te kennen, dat van den heer van Sloterdijck geen berigt is ingekomen dat hij deze vergadering niet kan bijwonen, waarom het meer dan waarschijnlijk is dat hij gedurende de behandeling van andere aan de orde zijnde zaken ter vergadering verschijnt. De Voorzitter zegt hierop, dat hij, alléén met het oog op de mogelijkheid dat de heer van Sloterdijck ter vergadering ver schijnt, heeft voorgesteld, met liet doen der betrekkelijke mede- deelingen te wachten mogt hij evenwel niet verschijnen, dan zal bij het einde der vergadering daartoe worden overgegaan. Nadat de heer Plantenga verklaard had, alsnu geene bezwa ren meer te hebben, wordt op voorstel van den Voorzitter be sloten, voorloopig met het doen der mededeeling te wachten. 9. Aan de orde is, de verdere behandeling van het kohier der directe belasting op het inkomen ten behoeve dezer gemeente, voor de dienst 1869 en van de daartegen ingekomen bezwaar schriften. De Voorzitter het noodig achtende, dat voor die behandeling de openbare vergadering worde geschorst en tot het houden eener beslotene zitting de deuren worden gesloten, is daartoe overgegaan. Na het eindigen der beslotene vergadering is de openbare her opend en voortgezet. 10. Alsnu wordt door den Voorzitter, namens Burgemeester en Wethouders, in antwoord op de door den heer mr. J. L. van Sloterdijck, in de Raadsvergadering van den 27 Mei jl., aan dat collegie gedane vragen aar,gaande de voorgenomen demping van de gracht, loopende van de Wijde Gasthuissteeg tot aan de Langepijp, het volgende medegedeeld „Nadat, zooals bij de behandeling van de gemeentebegrooting, voor de dienst van 1869^ aan den Raad is medegedeeld, do eigenaars der aan de te dempen gracht grenzende erven, in de gelegenheid wareu gesteld hunne bezwaren tegen die demping tc doen kennen en daaraan door sommigen was voldaan, ontvingen Burgemeester en Wethouders korten tijd na de vaststelling der gemelde begrooting, van den architect de van hem gevraagde situatie-teekening der bedoelde gracht en van de daaraan gele gen erven. Die teekening en bijlagen benevens de vorenbedoelde bezwaar schriften, zijn daarop in de allereerste dagen van 1869 in han den gesteld van de Raadscommissie voor openbare werken, met verzoek een aan den Raad in te dienen plan van uitvoering der voorgenomen demping te willen voorbereiden, speciaal ook met het oog op de wenschelijkheid of noodzakelijkheid, om den uit de demping voortkomenden grond of gedeelten daarvan, al of niet aan de openbare dienst te onttrekken. Naar aanleiding daarvan werd in de maand Februarij bij 't col legie van Dagelijksch Bestuur een plan van demping ontvangen, 21

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1869 | | pagina 1