104 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Woensdag den 14 Julij 1869. leiding met putten voor de brandblussching van het verbindings punt op het Schoeumakersperk af, op de navolgende voorwaarden: Art. 1. Het afgestane gedeelte gracht moet van wege en op kosten van het Sint Anthonij Gasthuis worden gedempt. Art. 2. Het riool, komende uit het kadastrale perceel sectie C, num mer 1012, eigen aan jhr. J. Burmania van Andringa de Kem- pcnaer, moet van wege en op kosten van het Sint Anthonij Gasthuis in den zelfden vorm en van gelijke constructie worden verlengd tot in het hoofdriool, 't welk door de gemeente zal worden gelegd van de voorgevels der huizen aan de noordzijde der Groote Kerkstraat naar de Langepijp. In het overig afgestane gedeelte gracht moet mede van wege en op kosten van gemeld Gasthuis een riool worden gelegd van constructie en tot eene lengte, als noodig is voor de thans daarop uitloopende water- en privaatlozingen der nevens gelegen pan den en erven, en verder met afwatering, hetzij naar het hoofd riool naar de Langepijp, hetzij naar dat op het Perkswaltje. Art. 3. Het onderhoud van de bij art. 2 bedoelde, door het Sint Anthonij Gasthuis te leggen riolen komt ten laste van die in stelling. Art. 4. Van wege en op kosten van het Sint Anthonij Gasthuis moet, wanneer de in art. 1 bedoelde demping niet tot dezelfde hoogte geschiedt als die, waarop de a$n de zuidzijde door de gemeente Leeuwarden gedempte grond wordt gebragt, tusschen en in de rigting van de voorgevels der huizen aan de noordzijde van de Groote Kerkstraat, tot op de hoogte van den beganen buiten grond een muur worden opgetrokken, sterk genoeg om de daar tegen van wege de gemeente te verrigten demping ter plaatse van 't dusgenaamd Gasthuispijpje te kunnen verduren en verder op dien muur een muur of ijzeren hek, minstens eene meter hoog, worden geplaatst, waarin, des verlangd, een uitgang naar de publieke straat kan worden gemaakt. Is die hoogte even wel gelijk dan kan het Gasthuis volstaan met de plaatsing van den laatstbedoelden muur of ijzeren hek. 't Onderhoud dezer afscheiding komt ten laste van het Sint Anthonij Gasthuis. Art. 5. De helling van het iioofdriool, liggende op het Perkswaltje, wordt van wege de gemeente Leeuwarden veranderd in dier voege, dat de afwatering voortaan plaats hebbe in de rigting van het westen naar het oosten. Als tegemoetkoming in de kosten dier verandering, betaalt het Sint Anthonij Gasthuis aan de gemeente eene som van een honderd vijfentwintig gulden. Art. 6. Het bestuur der gemeente Leeuwarden heeft het regt van toe- zigt op de uitvoering der bij artikelen 1, 2 en 4 vermelde werken. De uitvoering dezer werken zal binnen een' door Burgemeester en Wethouders nader te bepalen termijn moeten zijn afgeloopen. Art. 7. In de overdragt van de noordelijke strook van het plein voor het Perkswaltje, welke van wege en op kosten van het Sint Anthonij Gasthuis van de publieke straat moet worden afge scheiden door een ijzeren hek, zijn niet begrepen a. de bestrating, welke zich daarop bevindt b. de daarop geplaatste pomp met de toestellen voor de brandbluschmiddelen en de lantaarn met de gaspijpen c. de walbeschoeijing op het westeinde; welke het eigendom der gemeente Leeuwarden blijven en on- middelijk na de verteekening van de acte van overdragt van harentwege zullen worden weggenomen. Art. 8. Op het in art. 7 bedoeld, aan het Sint Anthonij Gasthuis afgestaan gedeelte plein, mogen geene gebouwen worden opge- rigt. Art. 9. Het Sint Anthouij Gasthuis betaalt aan de gemeente Leeuwar den, als tegemoetkoming in de kosten, benoodigd voor den aan leg eener nieuwe waterleiding met brandputten in het aan haar verblijvend gedeelte van het plein voor het Perkswaltje, eene som van een duizend gulden, bij de verteekening der op te maken acte van overdragt in een termiju te voldoen, ten kantore van den heer ontvanger der gemeente. Art. 10. Van wege en op kosten van het Sint Anthonij Gasthuis wordt aan het einde van de aan die instelling over te dragen water leiding, bij de aansluiting aan die, welke zich op het Schoen- raakersperk bevindt, op aanwijzing van heeren Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, een rooster geplaatst van acht streeps koperdraad, waarvau de openingen niet wijder mogen zijn dan vier centimeters vierkant. Art. 11. De aan het Sint Anthonij Gasthuis over te dragen en in ar tikel 10 bedoelde waterleiding mag nimmer dienstbaar worden gemaakt voor den afvoer van welke stoffen ook, maar moet uit sluitend worden gebruikt tot aanvoer van water. Wordt deze voorwaarde niet nagekomen, dan heeft de gemeente Leeuwarden het regt, zonder voorafgaande sommatie, die water leiding van de aan haar behoorende af te sluiten. Art. 12. Het Sint Anthonij Gasthuis ontvangt het afgestane gedeelte gracht zoomede den verder over te dragen grond, zoo groot en klein als het mag wezen en, behoudens het bepaalde in art. 7, in dien staat en toestand, waarin zich dit bevindt, met alle daar aan verbonden (ook verborgene) gebrekeu, lusten en lasten, ac tiën, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, massaliteiten, bezwaren van onderhoud, regten en verplichtingen en wat van dien aard meer moge zijn, alles als van ouds, zonder dat die instelling daaromtrent eeoig verhaal zal kunnen uitoefenen tegen de gemeente Leeuwarden, welke wel uitdrukkelijk geene andere vrijwaring belooft dan voor den eigendom, indien het Gasthuis daarin mogt worden gestoord. Art. 13. I)e kosten op de onderwerpelijke overdragt vallende, geene uitgezonderd, komen ten laste van- en moeten bij de eerste aan vrage'betaald worden door het St. Anthonij Gasthuis. 3o. Burgemeester en Wethouders worden gemagtigd om met heeren \oógden van het Old Burger Weesbuis omtrent den af stand van het regt van opslag, aan dat gesticht toegekend bij resolutie van den magistraat der stad Leeuwarden dd. Januarij 1715, de vereischte overeenkomst te sluiten, zoo noodig, na deze vooraf aan de goedkeuring van den Raad te hebben onderworpen. 4o. Burgemeester en Wethouders worden al verder gemagtigd om aan der. heer mr. B. Hopperus Buma te kennen te geven, dat de Raad genegen i3 voor de gemeente in eigendom over te nemen de aan hem, nomine uxoris, toebehoorende huizinge, staande in de Bagijnestraat te Leeuwarden, ten kadaster bekend in sectie C, no. 583, met den onmiddelijk daarachter langs de vaart gele gen grond en opstallen, benevens de brug tegen betaling a. der waarde te bepalen door drie tauxateurs, door partijen ieder een en door d.en heer kantonregter te Leeuwarden een derde te benoemen. b. van al de kosten op deze eigendomsoverdragt vallende. 5o. Burgemeester en Wethouders worden eindelijk gemagtigd, na gehouden openbare aanbesteding, zoodra mogelijk te doen over gaan tot de uitvoering der demping van de gracht, loopende van GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zittingen van Woensdag den 14 en Donderdag den 22 Julij 1S69. 105 de voorgevels der huizen aan de noordzijde van de Groote Kerk straat af tot aan de Langepijp, overeenkomstig het «laarvan door den Gemeente-Architect opgemaakt en, bij zijn schrijven van den 29 Junij 1869 no. 150/2, ingezonden bestek, gewijzigd in den zin, al9 wordt bedoeld bij zijne nadere missive van den 8 Julij daaraanvolgende no. 161/2. De Voorzitter sluit hierop de vergadering. VERSLAG van het verhandelde ter vergadering van den Gemeenteraad te Leeuwarden, op Donderdag den 22 Julij 1869. Aanvankelijk 13, later 14 leden tegenwoordig. Afweaig de heeren Bloembergen, de With, Asman, Gorter, Jongsma, de Haan en Attema. Voorzitter de heer D. Zeper, die de vergadering op het daar voor bepaalde tijdstip opent en te kennen geeft van de heeren Asman, Gorter en Bloembergen mededeeling te hebben ontvan gen, dat zij verhinderd worden deze vergadering bij te wonen. 1. Is gelezen en onveranderd vastgesteld het genotuleerde van het verhandelde ter buitengewone vergadering van den 14 dezer. 2. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, aangaande de in de vergadering van 8 Mei jl. aan hun collegie gedane opdragt, om van R. K. vau der Meer c. s., aannemers van 't eerste gedeelte der werken tot uit breiding van de gemeentelijke gasfabriek, een' volledigen staat te vragen van vermeerdering en vermindering der bij het betrekkelijk bestek bepaalde werken en in verband daarmede, den Raad te dienen van berigt op het desbetrekkelijk door die adressanten ingediende adres. Ter visie, om in eene volgende vergadering te worden behandeld. 3. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van het dage- lijkseh bestuur van de vereeniging voor Volksbijcenkomsten alhier, dd. 20 Julij jl., houdende verzoek, aan de vereeniging ten behoeve harer afdceling „Volkszangonderwijs" in gebruik af te staan het lo caal genaamd de militiczaal, hetwelk een gedeelte uitmaakt van het gebouw aan de gemeente in eigendom toebehoorende, waarin zich de hoofdwacht, het bureau van politie en het kantongerogt be vinden. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van be rigt en raad. 4. Is ter tafel gebragt eene missive van heeren voogden der stads armenkaraer alhier, dd. 12 Julij jl. no. 9251a, houdende toezending van de rekening en verantwoording hunner admini stratie over 186S, alsmede der rekening van het armhuis, over gemeld dienstjaar. In handen eencr commissie, bestaande uit de heeren Suringar, Gorter en Oosterhoff, ten fine van onderzoek en rapport. 5. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van de schip- persvereeniging „Schuttevaer," gevestigd te Zwolle, dd. Bolsward, den 19 Julij jl., daarbij aandringende op eene billijke wijziging in de tarieven vau tolheffing voor het doorvaren van de Irnsu- merzijl, onder Priens. Op voorstel van den Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming besloten lo. dat adres te stellen in handen van de commissie, aan welke bij 's Raads besluit van 13 Mei 1869 no. 10a, het onder zoek is opgedragen omtrent de noodzakelijkheid en wenschelijk- heid eener wijziging van de toltarieven te Irnsumcrzijl, zijnde de heeren: Attema, Duparc en van Sloterdijck, ten einde daarop, voor zoo ver noodig, bij dat onderzoek te letten. 2o. Burgemeester en Wethouders uit ie noodigen, aan de adressanten te kennen te geren, dat bedoeld onderzoek nog niet is afgeloopen. 6. De Voorzitter deelt der vergadering mede a. dat heeren voogden van het Sint Anthonij Gasthuis alhier, bij missive van 19 Julij jl. no. 1442, aan heeren Burgemeester en Wethouders hebben berigt, dat zij den bij 's Raads besluit van 14 dezer no. 5/48 sub 2o. litt. a en b bepaalden afstand van een gedeelte gracht enz., onder de door den Raad bij dat besluit vastgestelde voorwaarden, aannemen en b. dat op gemeld besluit, 't welk aan beeren Gedeputeerde Staten is toegezonden, de goedkeuring wordt ingewacht. Aangenomen voor notificatie. 7. Wordt mededeeling gedaan, dat, volgens missive van den Voorzitter der commissie van toezigt op het middelbaar onder wijs in (leze gemeente, dd. 19 dezer, aan het op den 17 en 19 Julij jl. gehouden overgangsexamen aan de burger-dagschool, door 10 jongelieden der laagste klasse is deelgenomen, waarvan 5 tot de hoogere klasse zijn bevorderd. Aangenomen voor notificatie. 8. De Voorzitter deelt mede, dat bij missive van den corres pondent voor Leeuwarden van de vereeniging tot bescherming en bevordering van het openbaar volksonderwijs, dd. 17 Julij jl., aan hem, ter uitreiking aan de leden van den Gemeenteraad, zijn toegezonden, 22 exemplaren van het besluit dier vereeniging,— aan welke uitnoodiging door hem is voldaan. Aangenomen voor notificatie. 9. De Voorzitter brengt ter tafel een bij Burgemeester en Wethouders ontvangen present-exemplaar van eene verhandeling van jhr. J. A. Lijcklama a Nijeholt te Beetsterzwaag, getiteld Verbetering van Frieslands watertoestand en stelt voor 10. Bedoeld present-exemplaar voor de leden van den Raad ter inzage te leggen, en 2o. Burgemeester en Wethouders op te dragen den schrijver 's Raads dank te betuigen voor de toezending. Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe besloten. 10. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van S. Draisma van Valkenburg en P. II. van der Meulen alhier, dd. 21 dezer, houdende verzoek, in kennis te worden gesteld, of de Raad zoude kunnen besluiten, de opzamcling enz. van meststoffen en straat- vuilnis, op nader vasttestellen voorwaarden, aan hun op te dragen en, zoo ja, of men alleenlijk de exploitatie (de inrigting van stadswege) zoude wenschen te verpachten, dan of men de zaak algeheel wenseht over te doen. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten line van be rigt en raad. 11. Wordt in behandeling genomen het in de buitengewone vergadering van 14 deztp: Ier tafel gebragte voorstel van Burge meester en Wethouders Aangaande het verleenen eener bijdrage uit de fondsen dezer gemeente, tot de kosten te vallen op eene verhooging en verwijding der brug iu den Dockumer trekweg, welke toegang verleend naar de Jelsumervaart en eene (laarmede in verband staande verbetering van twee zetten in die vaart. De heer Plantenga geeft te kennen, dat hij zich niet met het voorstel kan vereenigen; hij ziet niet in, dat de gemeente Leeu warden belang heeft bij de verbouwing van de brug die toegang tot de Jelsumervaart verleent, omdat die werken ia eene andere gemeente gelegen zijn-. Hoewel Spr. het aangeroerd», dat door de verbouwing de aan voer van materialen voor den straatweg naar de Bontekoe gemak kelijker zal kunnen plaats hebben, moet erkennen, meent hij toch dat dit gemak niet van dien aard is, om daarvoor 150 uit do gemeentekas ten koste te leggen. De Voorzitter wenseht den lieer Plantenga opmerkzaam to

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1869 | | pagina 1