GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 12 Augustus 1869. 109 VERSLAG van het verhandelde ter vergadering van den' Gemeenteraad te Leeuwarden, op Donderdag den 12 Augustus 1869. Tegenwoordig 16 leden. Afwezig de hceren van Sloterdijck, van Eijsinga, Suringar, At- tema en Jougsma. Voorzitter de heer D. Zeper, die de vergadering op het daar voor bepaalde tijdstip opent en mededeelt van den heer Suringar schriftelijk kennisgeving te hebben ontvangen, dat hij verhinderd wordt deze vergadering bij te wonen. 1. Is gelezen en onveranderd vastgesteld het genotuleerde van het verhandelde ter vergadering van den 29 Julij jl. 2. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders aangaande het bij besluit dezer vergade ring van 24 Junij jl. no. 6, om berigt en raad in hunne handen gestelde adres van heeren commissarissen der stedelijke muzijk- school alhier, houdende verzoek, dat aan die inrigtiug op nieuw, voor den tijd van vier jaren of voor zoodanigen anderen tijd als de Raad zal goedvinden, uit de gemeentekas eene subsidie worde verleend van vier honderd gulden (ƒ400.) Ter visie, om in eene volgende vergadering te worden behandeld. 3. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders op het bij besluit van 22 Julij jl. no. 2/63, om berigt en raad in huime handen gestelde adres van het dagclijksch bestuur der vereeuiging voor Volksbijeenkomstcn in deze gemeente, dd. 20 Julij te voren, houdende verzoek, dat aan die vereeniging, ten behoeve barer afdeeling „Volkszangonder wijs," in gebruik moge worden afgestaan het lokaal genaamd de Militiezaal. Ter visie, als voren. 4. Is ter tafel gebragt en gelezen een, bij apostille van den lieer Commissaris des Konings in deze provincie, dd. 4 Augustus jl., 3 afd., no. 134/7, ten fine van berigt, consideration en advies, in handen van den Raad gesteld adres, door eigenaren en bewo ners van huizen in de Schrans, onder Huizum. aan heeren Gede puteerde Staten ingediend, houdende bedenkingen tegen de be stendiging van het aschland ter plaatse waar dit thans is. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van be rigt en raad. 5. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van den heer Jan David Simon, ontvanger dezer gemeente, dd. 4 dezer, hou dende, om daarbij aangevoerde redenen, verzoek, hem, onder toe kenning van zoodanig pensioen als de Raad zal vermeenen te behooren, met ingang van 1 Januarij 1870, een eervol ontslag te willen verleeneu als Gemeente-Ontvanger van Leeuwarden. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van be rigt en raad. 6. Is ter tafel gebragt en gelezen eene missive van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, dd. 30 Julij jl. no. 890, daarbij de medewerking dezer vergadering inroepende, ten einde het terreiq achter de gasfabriek alhier, tot het houden van hout veilingen gebezigd wordend-?, zoodanige verbetering te doen on dergaan, dat het meer dan thans aan deszelfs bestemming be antwoorde. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van berigt en raad. 7. De Voorzitter deelt der vergadering mede, dat a. bij resolutie van heeren Gedeputeerde Staten dezer provin cie van 28 Julij jl. no. 8, is goedgekeurd, de rekening van ont vangsten en uitgaven dezer gemeente, dienst 1867 b. bij resolutie van 't zelfde collegie, dd. 4 Augustus jl. no. Bijvoegsel tot de Provinciale Friesche Cocrant. 70, zijn goedgekeurd, de door den Raad dezer gemeente en die van Utingeradcel gemeenschappelijk vastgestelde besluiten tot wij ziging van het 7e artikel der verordening op de beurt veren tus- schen Leeuwarden en Oldeboorn en Leeuwarden en Akkrum. Aangenomen voor notificatie. 8. Wordt mededeeling gedaan van den inhoud eener missive van de plaatselijke schoolcommissie alhier, dd. 5 dezer no. 3441 houdende kennisgeving van de tijdstippen waarop het gewoon jaarlijksch examen en de prijsuitdaeiing aan de stads armenscho len zullen plaats hebben. Aangenomen voor notificatie. 9. De Voorzitter deelt der vergadering mede, dat a. op de lste serie ad 30,000 van de ten behoeve dezer ge meente ingevolge 's Raads besluit van 5 Julij 1869 aan te gane geldleening, groot 53,000, is ingeschreven door den lieer H. T. van Gelder voor ƒ7000, tegen den koers van 100 /2 pCt., de heeren A. Bloembergen en Zonen vooi^ 5000, tegen den koers van 100 pCt., de onderlinge brandwaarborg-maatschappij in deze gemeente voor/4000, tegen den koers van 100 pCt., en de Gebrs Gratama voor f 30,000, tegen den koers van 99 pCt., vanwelke inschrijvingen de drie cerslgenoemden, ten gezamenlijke bedrage van 'f 16,000, zijn aangenomen; b. bij de op den 4 Augustus jl. plaats gehad hebbende ope ning van de bus, bestemd tot inlevering van aanvragen om bouw terreinen in eigendom te bekomen, is gebleken, dat was inge komen eene aanvrage van den heer mr. Johs. van der Veen, om het perceel op de betrekkelijke lijst en situatieknart met no. 19 aangeduid, welk perceel door Burgemeester en Wethouders aan den heer van der Veen voorloopig in koop is toegewezen c. het leggen van een riool in het Zaailand is aangenomen door Lolke van der Zaag, voor eene som van ƒ616; d. het doen van eenige verfwerken aan het gebouw lett. L no. 277, genaamd „Bellevue," is aangenomen door lluurd Kui pers, voor 185 en e. het derapen der gracht loopende van af de noordzijde der Groote Kerkstraat tot aan de Langepijp en het doen van eenige andere uit die demping voortvloeijende werken, is aangenomen door Anthonius Josephus Feddema en Theodoor Gerard Bek huis, voor ƒ24,321. Aangenomen voor notificatie. 10. Bij monde van den heer Gorter, wordt rapport uitge- bragt van het, door de bij Raadsbesluit dd. 14 Julij jl. no. 3/88 benoemde commissie, ingestelde onderzoek der begrooting van kosten van de dienstdoende schutterij in deze gemeente, voor 1870. Ter visie, om in eene volgende vergadering te worden behandeld. 11. I)e heer Dliparc brengt, namens de daartoe bij missive van den heer Burgemeester, dd. 9 dezer no. 49«/741, uitgenoo- digde commissie, ter tafel, het verslag van het onderzoek der geloofsbrieven en verdere bescheiden van de nieuw gekozen Raads leden, de heeren mr. W. J. van Weideren baron Rengers, II. J. Westenberg, J. J. Bruinsma, P. T. Plautenga en mr. II. Wiersma. Ter visie, als voren. 12. Wordt in behandeling genomen het in de vergadering van 22 Julij jl. ter tafel gebragte voorstel van Burgemeester en Wethouders, ter voldoening aan de hun in de vergadering van S Mei 11. gedane opdragt om, na van R. K. v. d. Meer c. s., aan nemers van het eerste gedeelte der werken tot vermeerdering en vergrooting der gebouwen van de gemeentelijke gasfabriek, te heb ben gevraagd een staat van vermeerdering en vermindering der in 't betrekkelijk bestek omschreven werkzaamheden, den Raad, omtrent een door die aannemers ingediend adres, te dienen van berigt en raad. 30

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1869 | | pagina 1