134 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 23 September 1S69. bij artikel 121 der gemeentewet, magtiging aan te vragen voor eenc gemeenschappelijk aan te brengen wijziging in de achtste alinea van artikel negen van het reglement op de beurtveren tusschen Leeuwarden en Ferwerderadeel en Dokkum en Ferwer- deradeel, door de betrokken gemeenteraden respectievelijk vastge steld den 8 Julij, 19 Junij en 31 Augustus 1858, in dien zin, dat daaruit worden geroijeerd de woorden „van den 1 Novem ber tot ultimo April." 2o. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen orp aan den Raad zoodra die magtiging zal zijn verleend, de voor de sub lo bedoelde wijziging vereischte voorstellen te doen. 19. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, aangaande het aanwijzen der geldlcenin- gen op welke het voor buitenwone aflossing van schuld bij de begrooting beschikbaur gestelde bedrag van f 46,000 zal worden afgelost. Ter visie, om in eene volgende vergadering te worden be handeld. 20. Is ter tafel gebragt eu gelezen een voorstel van den Voorzitter, om in de maand October a.s. over te gaan tot de uitloting van drie aandeelen, ieder groot 1000, in de geldlee- ning, aangegaan ten behoeve van de overname en exploitatie der gasfabriek, tot een bedrag van ƒ154,000, tegen eene rcutc van 5 pet. Ter visie, als voren. 21. Alsnu brengt de heer Oosterhoff ter tafel het rapport van de commissie omtrent bet onderzoek van den geloofsbrief en der verdere bescheiden, ingezonden door het nieuw gekozen raads lid, de heer J. J. Brunger. Nadat dit rapport was voorgelezen, wordt op voorstel van den Voorzitter besloten het onmiddelijk in behandeling te nemen en.is vervolgens de conclusie buiten beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen, zoodat is besloten den heer J. J. Brunger als lid van den Gemeenteraad toe te laten en van deze toelating terstond aan heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie en aan den benoemde kennis te geven. De Voorzitter sluit hierop de vergadering. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 14 October 1869. 135 VERSLAG van het verhandelde ter vergadering van den geraccnteiaad te Leeuwarden, op Donderdag den 14 October 1869. Aanvankelijk 17, later 19 leden tegenwoordig. Afwezig de heer Atteraa. Voorzitter do heer D. Zeper, die de vergadering op het «laarvoor bepaalde tijdstip opent. 1. De Voorzitter stelt voor ora, met afwijking van de voor heden aan de orde gestelde punten, allereerst over te gaan tot de beëediging en installatie van het nieuw gekozen raadslid, de heer J. J. Brunger. Hiertoe besloten zijnde, wordt de heer Brunger, door de heeren Oosterholf en van Eijsinga, daartoe door den Voorzitter uitgenoo- digd, ter vergadering binnengeleid. De Voorzitter deelt hierop den heer Brunger mede, dat bij door de kiezers is verkozen tot lid van den ltaad dezer gemeente en dat de door hem tengevolge daarvan ingezondenc stukken door den Raad zijn onderzocht en goedgekeurd en mitsdien tot zijne toelating is beslotendat ook van hcerer. Gedep. Stater, tegen deze toelating geen bezwaar is ingekomen en alsnu het tijdstip daar is waarop zitting kan worden genomen, waaraan echter behoort vooraf te gaan, de aflegging van den eed of be lofte voorgeschreven bij art. 39 der gemeentewet, na alvorens den by art. 83 der grondwet bedoelden eed van zuivering te hebben afgelegd. Nadat op de desbetrckkelijke vraag des Voorzitters, de heer Brunger zich bereid verklaarde bedoelde cedcn afteleggen, wordt door den Secretaris het eedsformulier voorgelezen en vervolgens door den heer Brunger in handen van den Voorzitter de voorge- echrevcne eeden afgelegd. De Voorzitter zegt daarna, dat het hem genoegen doet den heer Brunger wederom als lid van den Raad welkom te mogen heeten, omdat hij, in de jaren gedurende welke hij lid dezer vergade ring was, steeds zelfstandig en volijverig heeft medegewerkt tot bevor dering van de algemeene welvaart dezer gemeente. Spr. uit den wenscb, dat h'j bij voortduring den tot dus verre gevolgden weg zal blijven bewandelen cn met dc overige leden der verga dering medewerken het belang der gemeente te bevorderen. De heer Brunger hierop zitting nemende telt de vergadering 20 leden. 2. Is gelezen en onveranderd vastgesteld het genotuleerde van 't verhandelde ter vergadering van don 23 Sept. jl. 3. Dc Voorzitter, het noodig achtende dat tpt het houden ecner vergadering met gesloten deuren, de openbare tijdelijk worde opgeheven, wordt daartoe overgegaan. Dc vergadering vervolgens heropend zijnde, wordt ze voortge zet in voege als volgt 4. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, aangaande een door deze vergadering, om berigt en raad, in hunne handen gesteld adres van de politie dienaren der le en 2e klasse in deze gemeente, het verzoek be vattende, dat hunne tractementen mogen worden verhoogd. Ter visie, om in eene volgende vergadering te worden behandeld. 5. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, om de jaarlijksche bezoldiging van den tegenwoordigeu boekhouder der gemeentelijke gasfabriek te verhoogen. Ter visie, als voren. 6. Is ter tafel gebragt cn gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders op het den 23 September jl., om berigt en raad aan hen gcrenvoijcerde adres van C. F. Schwaner, tim- mermau alhier, houdende verzoek, dat aan hem, 't zij in eigen- BlJ VOEGSEL TOT DE PROVINCIALE FRIE9CHE COCRANT. dom, 't zij in grondpacht, moge worden overgedragen een gedeel te van den aan de gemeente toebehoorenden grond op de Nieu- weburen alhier, waar vroeger de Diakonie-kamers hebben gestaan. Ter visie, als voren. 7. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van O. Stienstra c. s., eigenaars van huizen aan de westzijde van de Torenstraat alhier, dd. 2 dezer, houdende verzoek, dat ten spoedigsten mogen worden weggeruimd het ten westen hunner perceelen gelegen gemeentelijk plantsoen en stekwerk. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van berigt en raad. 8. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van Johannes Traa, vigilantehoudcr alhier, houdende verzoek, dat hem schade loosstelling moge worden verleend, voor het nadeel hem toege- bragt door het leggen van een riool in de Bollemanssteeg. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van be rigt en raad. 9. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van Pieter Koumans Brouwer, Rijks-geëmploijeerde bij het entrepot-dok te Amsterdam, dd. 28 September jl, houdende verzoek, hem bij even tueel aan den heer J. D. Simon te vcrlcenen ontslag, te willen benoemen tot Ontvanger der gemeente Leeuwarden. In handen van Burgemeester eu Wethouders, om daarop casu quo bij 't opmaken der intedicnen aanbeveling, voor zoover noo dig, te letten. 10. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van Teunis de Jager, Lijnopziener van 's Rijkstelegraaf, wonende te Leeuwarden, dd. 26 September jl., houdende verzoek, om inlichtingen aangaan de zijnen aanslag in de plaatselijke directe belasting ten behoeve dezer gemeente, voor de dienst 1869. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van be rigt en raad. 11. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van H. Nijsloot, wed. C. Lautenbach te Bcrgura, dd. September jl., houdende verzoek, ora afschrijving, voor zooveel haar aandeel betreft, op den aanslag in de plaatselijke directe belasting op het inkomen ten behoeve dezer gemeente, voor de dienst 1869,van wijlen haren vader Jelle Annes Nijsloot. In handen van Burgemeester cn Wethouders, ten fine van beschikking. 12. De VooraitfcQr stelt voor, te bepalen, dat het onderzoek in dc Sectien van de begrooting van inkomsten eu uitgaven de zer gemeente, voor de dienst 1S70op Donderdag den 21 Octo ber a. s. zal moeten zijn afgeloopen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe besloten. 13. De Voorzitter deelt mede, dat: a. bij resolutie van heeren Gedeputeerde Staten dezer Provin cie, dd. 23 September jl., no. 41, is goedgekeurd het den 9 te voren genomen besluit waarbij aan den heer A. Schlicbner ver gunning wordt verleend, om gebruik te maken van de lokalen boven de Stadswaag. b. bij resolutie van 't zelfde eollcgie, dd. 23 September jl., no. 42, is goedgekeurd het besluit dezer vergadering van 26 Augustus te voren, no. 14/63, waarbij aan het bestuur der ver- ceniging voor volksbijeenkomsten alhier, kosteloos iu gebruik wordt afgestaan het lokaal genaamd de militiezaal. c. bij besluit van hetzelfde collegie van 7 October jl., no. 1, is goedgekeurd, de bij raadsbesluit van 23 September te voren vastgestelde wijziging van de gcmeentebcgrooting, voor de dienst 1869. Aangenomen voor notificatie. 14. Is ter tafel gebiagt het proces-verbaal van verificatie 37

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1869 | | pagina 1