152 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zittingen van Donderdagen den 28 October en 11 November 1869. De conclusie, aldus gewijzigd, wordt vervolgens met algcraeene stemmen [met uitzondering van dien van den beer Asman voor zooveel punt 1 betreft] aangenomen, zoodat is besloten lo. Aan C. F. Solmaner, timmerman te Leeuwarden, te ken nen te geven, dat de Raad genegen is om, voorbehondens de vereischte goedkeuring van heeren Gedeputeerde Staten van Fries land, den bij zijn adres van 2L September 1869 aangevraagde grond op de Nieuwcburen alhier, ter grootte van eene are (Q roede) en achttien centiares ellen) aan hem in eigendom over te dragen tegen betaling zijnerzijds eetier som van vijf hon derd negentig gulden [/"590] en van al dc kosten opdezcover- dragt vallende, met verzoek vóór den 15 November 1869 aan Burgemeester en Wethouders te willen verklaren of hij genegen is tot de overdragt op de gestelde voorwaarden mede te werken. 2o. Burgemeester en Wethouders uittenoodigen om, zoodra de sub lo. bedoelde verklaring bij hun collegie zal zijn ontvan gen, bijaldien deze bevestigend luidt, de tot de onderwerpclijke eigendoms-overdrngt betrekkelijke voorwaarden aan 's Raads goed keuring te onderwerpen. 24. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders tot het openstellen van de inschrijving op het nog niet opgenomen gedeelte van de bij raadsbesluit van 5 Julij 1869, no. 10^32 vastgestelde geldleening groot 53,000. Ter visie, om in eene volgende vergadering tc worden behandeld. De Voorzitter sluit hierop de vergadering. VERSLAG van het verhandelde ter vergadering van den Gemeenteraad te Leeuwarden, op Don derdag den 11 November 1869. Aanvankelijk 12, later 19 leden tegenwoordig. Afwezig de heeren Attema en Suringar. Voorzitter de heer D. Zeper, die, na dc vergadering op het daarvoor bepaalde tijdstip tc hebben geopend, mededeelt, van den heer Attema kennisgeving tc hebben ontvangen, dat hij verhin derd wordt deze vergadering bij te wonen. 1. Is gelezen en onveranderd vastgesteld het genotuleerde van 't verhandelde ter vergadering van den 28 October jl. 2. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders tot onderhandsche verpachting van den stads- of prinsentuin. Ter visie, om in eene volgende vergadering tc worden behandeld. 3. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, om het bedrag van den zakelijkcn borgtogt, te stellen door den, in plaats van den tegenwoordigen titularis, te benoemen gemeente-ohtvunger, tc bepalen op vijfendertig duizend gulden. Ter visie, als voren. 4. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, in zake de ter vergadering van 12 Au gustus jl., oin berigt en raad in hunne handen gestelde missive vun de kamer van koophandel en fabrieken alhier, dd. 30 Julij te voren no. 890, waarbij 2ij in overweging geeft verbetering te doen aanbrengen in het thans voor het houden van houtvei lingen gebezigd terrein. Ter visie, als voren. 5. Is ter tafel gebragt en gelezen eene missive van heeren voogden van het nieuwe stads weeshuis alhier, dd. 31 October jl. no. 28, houdende, ter vervulling van dc door periodieke af treding van den heer Mr. B. Uorhout, als voogd en van mevr. S. A. Hulshoff geb. Sijbrandi als voogdes te ontstane vacatures, aanbeveling van tie heeren Jhr. Mr. F. J. J. van Eijsinga, H. lleekkcrk en II. J. Westenberg voor cerstgeraelde en van de dames S. A. Hulshoff-Sijbrandi, F. IJpeij-v Panhuijs en A. Bergsmu- Schneither voor laatstgenoemde vacature. Ter visie, om in eene volgende vergadering tot de benoeming overtegaan. 6. Is ter tafel gebragt en gelezen eene missive van heeren voogden der stads armenkamcr alhier, *dd. October jl. no. 9444a, houdende inzending ecner aanbevelingslijst van een drietal per sonen voor iedere vacature die op 1 Januarij 1870 zal ontstaan door het aftreden van de heeren G. J. Mispelblom Bcijer en Mr. P. D. Kijmmell, bij welke lijst worden aanbevolen, voor do eerste vacature, de heeren» Mr. Auke Bloembergen, Tjepkc Gra- tama en Willem Sprenger, en voor de tweede, de heeren Samuel Draisma v. Valkenburg, Iloratius Albarda Sz. en Jacob van Mesdag. Ter visie, als voren. 7. Is ter tafel gebragt er. gelezen eene missive van de plaat selijke schoolcommissie alhier, dd. 4 November jl. no. 3488, houdende, ter voorziening in de vacature door de periodieke aftreding van den heer E. J. Bruinsma op 1 Januarij a. s. in die commissio te ontstaan, aanbeveling van de heeren G. de Chateau, B. L. Langemeijer en Mr. L. G. Verwer. Ter visie, als voren. 8. Is gelezen eene missive van de commissie van toezigt op het stads werkhuis alhier, dd. 30 October jl., no. 198, behel zende eene aanbevelingslijst van personen voor de vervulling van de in die commissie op 1 Januarij a. s. te ontstane vacatures door de periodieke aftreding van de heeren F. F. Tönjcs en C. Tiglcr Wijbrandi. Aanbevolen worden de heeren F. F. Tönjes en B. T. Plan- tenga voor eerstgcmelden en C. Tiglcr Wijbrandi en A. T. Haagsma voor laatstgenoemden. Zijnde deze aanbeveling door Burgemeester en Wethouders, naar aanleiding van 't bepaalde bij art. 6 van het reglement op het bestuur van het stads werkhuis, vermeerderd met de volgende dubbeltallen, als voor den heer F. F. Tönjes, de heeren Hijlke Terhorst en P. Fabrij dc Jonge, cn voor den heer C. Tigler Wijbrandi, de heeren H. II. Menalda en R. Rcijndcrs. Ter visie, als voren. 9. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van van R. K. van der Meer te Oudeschoot. E. R. Kuipers te 't Meer cn R. J. Brandenburg te Oudeschoot, aannemers van het eerste ge deelte der werken tot uitbreiding en vergrooting van de gemeen telijke gasfabriek, dd. 30 October jl.. houdende, om daarbij aan gevoerde redenen, verzoek, een onpartijdig onderzoek te willen bevelen daar de geschillen omtrent hunne rekening van vermeer dering cn vermindering der bij 't betrekkelijk bestek omschreven" werken en leverantien en heo.cn Burgemeester en Wethouders, zoo noodig, te magtigen aan hen op rekening van de hun nog compctérende gelden, uit tc betalen de som van 2000.00. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van be rigt en raad. 10. Is ter tafel gebragt cn gclcv.cn een adres van jonkvrouwe Alegonda Hcnriëtte Waubert dc Puissau, dd. 25 October jl., houdendo verzoek om nfschrijving op haren aanslag in den hoof- delijken omslag dezer gemeente, over het jaar 1869. In handen van Burgemeester en Wethouders, teu fine van be schikking. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den II November 1869. 153 11. Zijn gelezen adressen van mr. D. van der Veen, advo- kfiHt bij 't Provinciaal Geregtshof van Friesland, wonende te Leeuwarden, dd. I November jl., mr. S Salverda, advocaat tc Leeuwarden, dd. 1 November jl., W. Tigler Wijbrandi, zonder beroep, wonende te Dronrijp, dd. 3 November jl. cn VV. T. Sme ding, werkzaam ter gemeente secretarie van Voorburg, wonende aldaar, dd. 9 November jl., alle liet verzoek bevattende, om te worden benoemd tot Ontvanger der gemeente Leeuwarden. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders, ten einde daarop bij 't opmaken van de aan den Raad intedienen aanbe veling, voor zoover noodig, te letten. 12. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van Johannes Lubach alhier, houdende verzoek, hem te willen ontheffen van dc betaling van zijnen aanslag in den hoofdclijkeu omslag, over het jaar 1869. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van be rigt cn raad. 13. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van bewor.crs der buurt „Oldegalileën, dd. 8 November jl., houdende verzoek dc in die buurt uitgeoefend wordende industrie van het vervaar digen van snaren uit darmen, waardoor een verpestenden stank wordt veroorzaakt, te willen verbieden. In handen van Burgemeester en Wethondcrs, ter» fine van be rigt en raad. 14. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van ingezetenen dezer gemeente, voor het meerendeel woonachtig op en in dc buurt genaamd „Schilkampen," dd. 9 November jl., houdende verzoek, Om verbetering aan te brengen iu den naar die buurt leidenden weg. In banden van Burgemeester en Wethouders, ten fine van be rigt cn raad. 15. Dc Voorzitter deelt mede, dat bij de op den 30 October 1869, ten overstaan van Burgemeester cn Wethouders plaats ge vonden hebbende opening van de bus, bestemd voor de inleve ring van aanvragen om bouwterreinen in eigendom tc bekomen, daarin aanwezig is bevonden eene aanvrage van den heer W. Hoekstra alhier, om het perceel met no. 41 aangeduid op de lijst en tcekening, behoorcude bij de ter zake betrekkelijke voor waarden en bepalingen, welk perceel aan den aanvrager provi sioneel in koop is toegewezen. Aangenomen voor notificatie. 16. De Voorzitter deelt mede, dat Burgemeester en Wet houders, om daarvoor bestaande moverende redenen, den persoon van Jan Schat, opziener bij de algcraeene begraafplaats, met den 1 November jl., uit die betrekking hebben ontslagen. Aangenomen voor notificatie. 17. De beer van Sloterdijck brengt ter tafel en geeft lec ture van het rapport der bij besluit van 28 October jl., no. 3/48, benoemde commissie in zake het adres van mevrouw E. C. Pe ters, weduwe van den heer P. C. Simon, te Leeuwarden en den heer mr. A. W. Withers, president van de regtbank te Utrecht, dd. 25 October te voren, waarbij deze bezwaren inbrengen tegen hunnen aanslag op 't kohier van omslag voor de kosten der slatting van de Jelsumervaart. Ter visie, om in eene volgende vergadering te worden be handeld. 18. Bij monde van den heer Bruinsma wordt, namens de betrekkelijke commissie, rapport uitgebragt van 't onderzoek der begrooting van administratie-kosten der stads bank van leening, voor het dienstjaar 1870. Ter visie, als voren. 19. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, in zake de voorwaarden te verbinden nau BiaVOEGSEL TOT DE PROVINCIALE FKIESCIIE COURANT. den overdragt van grond op de Nieuwcburen aan C. F. Schwaner. Te visie, als voren. 20. Wordt in behandeling genomen het in de vorige verga dering ter tafel gebragt rapport van de den 9 September te voren benoemde commissie tot het onderzoek der rekening van de dienst doende schutterij dezer gemeente, over het jaar 1868. Dc vergadering, met dc conclnsic van dit rapport instemmende heeft buiten beraadslaging eenstemmig besloten lo. de rekening der dienstdoende schutterij, over het jaar 1868, tot een bedrag in ontvang en uitgaaf van ƒ4265,78'/2» voorloopig goed te keuren 20. die rekening tor finale goedkeuring in te zenden aau heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie. 21. Overgegaan zijnde tot de benoeming van een lid der commissie van toezigt op de scholen van middelbaar onderwijs in deze gemeente, ter vervulling van dc met 1 Januarij a s., in die commissie te ontstane vacature door de periodieke aftreding van den heer mr. J. 11. Albarda, waarvoor in dc vorige verga dering ccne ter zake betrekkelijke aanbeveling is aangeboden, is de uitslag van «le plaats gehad hebbende stemming geweest, dat dc heer rar. J. H. Albarda met algemeene (19) stemmen, tot lid der voormelde commissie is herbenoemd geworden. 22. Daarna is aan de orde de benoeming van een lid der commissie van administratie der stads bank van leening, ter voor ziening in de vacature die met 1 Januarij 1870 zal ontstaan door aftreding van den heer jhr. H. van Andringa de Kerapc- naer, waarvoor insgelijks in de vorige vergadering eene aanbeve ling van personen is ingekomen. Het resnltaat der gehouden stemming is geweest, dat de heer jhr. H. van Andringa dc Keinpenaer met algemeene (19) stem men tot lid van dc commissie van administratie voornoemd is herkozen geworden. 23. Wordt in behandeling genomen het in de vorige ver gadering ter tafel gebragt voorstel van Burgemeester cn Wet houders tot openstelling van de inschrijving op het nog niet opgenomen gedeelte der geldleening groot ƒ53,000.00, ten be drage van f 37,000.00, zijnde 14,000.00 als restant der eerste cn 23,000.00 als bedrag der tweede serie dier leening. Het door Burgemeester en Wethouders ter zake aangeboden ontwerp-bcsluit in behandeling gebragt zijnde, worden de punten 1, 2, 3oe buiten beraadslaging onveranderd vastgesteld. Bij punt 3/ wordt door den heer Duparc opgemerkt, dat in litt. c van gemeld punt 3 is bepaald „dat bij elke schuldbeken tenis worden afgegeven 23 coupons, ieder wegens een jaar rente, waarvan de eerste verschijnt den I January 1871." Daarin ligt dus opgesloten, dat het bedrag van de coupon, die op 1 Januarij 1871 verschijnt, strekt voor een vol jaar rente; Spr. is naar aanleiding daarvan van mecning, dat de woorden „terwijl de rente ingaat met den lstcn dier maand" kunnen worden weggelaten. Het spreekt toch van zelf, dat wanneer men vooraf bepaald, dat met 1 Januarij een jaar rente zal verschenen zijn, de bepaling van het tijdstip waarop de rente ingaat geheel overbodig is. Voorts zegt Spr, dat in litt. abusivelijk 1 Januarij 1S71 in plaats van 1870 is vermeld. De heer Bloembergen ziet volstrekt geenc noodzakelijkgcid om de door den heer Duparc bedoelde woorden te roijeren. Hij meent, dat het tot meerdere verduidelijking strekt, Immens, men zou in den waan kunnen verkeeren dat, daar de storting op 3 Januarij plaats heeft, ook de rente met dat tijdstip ingaat. Om die verkeerde opvatting tc vermijden, heeft men gemeend te moeten doen uitkomen, dat dc rente met 1 Januarij ingaat. Overigens deelt Spr. wel de opmerking van vorigen Spr., dat in het jaartal eene vergissing bestaat. 42

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1869 | | pagina 1