WMm •f t GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Maandag den 15 November 186?. 157 VERSLAG van het verhandelde ter buitengewone vergadering van den Gemeenteraad te Leeuwarden, op Maandag den 15 No vember 186?, 's voormiddags om 10 uur. Aanvankelijk 15, later 20 leden tegenwoordig. Afwezig dc heer Wiersma. Voorzitter de heer D. Zeper, die de vergadering op het daar voor bepaalde tijdstip opent en mededeelt van clen heer "Wiersma kennisgeving te hebben ontvangen, dat hij verhinderd wordt deze vergadering bijtewonen. 1. Is gelezen en onveranderd vastgesteld het genotuleerde van 't verhandelde ter vergadering van den 11 November jl. 2. Is ter tafel gebragt en gelezen ecne missive van de ver- eeniging ter bevordering van volksgezondheid alhier, dd. 11 No vember jl., no. 1, houdende aanbieding van een exemplaar van het algemeen en het huishoudelijk reglement dier vereeniging en van de lijst harer verdeeling in sectiën. Ter inzage van de leden. 3. Wordt in behandeling genomen het in de vergadering van 11 November jl. ter tafel gebragt rapport van dc commissie in wier handen tot onderzoek en advies is gesteld een arlies aan 't gemeentebestuur van Leeuwarden van mevrouw E. C. Peters, weduwe van den heer P. C. Simon te Leeuwarden en don heer rar. A. W. Wicbers, president tier arrondisseraents regtbank te Utrecht, houdende be/.waar tegen hunne aanslagen op bet kohier van omslag der kosten van de slatting der Jelsumervaart in 1869. De heer DuparC wenscht naar aanleiding van het rapporteen enkel woord in 't midden te brengen. Bedriegt hij zich niet dan bestaan er in deze gemeente meer soortgelijke voorwerpen van onderhoud als waarvan hier de rede is. Nu zou het kunnen gebeuren dat ook daaraan herstellingen noodig zijn, doch bij Burgemeester en Wethouders twijfel rees, of die voorwerpen al of niet onder de toepassing van art. 231 der gemeentewet val len. Dan telkens te handelen gelijk nu is geschied, zou Spr. minder passend vinden. Indien de Raad, hetgeen Spr. waar schijnlijk acht, de concl-usic der commissie aanneemt, dan is in beginsel tevens door hem uitgemaakt, dal, ten ware er bijzondere titels, in den geest van art. 231, bestaan, het onderhoud dei- bedoelde voorwerpen is een gemeentelast. Uit dien hoofde zou Spr. het wenschelijk achten, dat er een opzettelijk onderzoek naar al die voorwerpen van onderhoud werd ingesteld, ton einde voor eene volgende gelegenheid gewaarborgd te zijn. Ilij i$> van oor deel, dat die zaak gevoeglijk aan eene speciale commissie kan worden opgedragen, doch zal van zelf den uitslag van het aan hangige rapport afwachten, alvorens een voorstel te doen. Dc couclusic van het rapport wordt hierop in behandeling gebragt en zonder beraadslaging met eenparige stemmen aange nomen, weshalve is goedgevonden -. lo. te besluiten, (lat de kosten van slatting der Jelsumcrvaart in 1869, voor zooverre die bij het daarvan opgemaakt kohier van omslag als van ouds zijn gebragt ten laste van de onder* houdpligtige perceelen onder bet beheer der gemeente Leeuwar den gelegen, door deze gemeente zullen worden gedragen 2o. Burgemeester en Wethouders te raagtigen het door hen goedgekeurde kohier van omslag dier slattingskosten over de on- derhoudpligtigc perceelen niet tc doen invorderen 3o. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen van de sub lo. en 2o. vermelde besluiten aan de adressanten als antwoord op hunne reclame raededeeling te doen, en daarvan door alge- mccnc bekendmaking te doen blijken Bijvoegsel tot de Provinciale- Friesgue Courant.. 4o. Burgemeester en Wethouders uit tc noodigen den Raad de vercischtc voorstellen tc doen tot aanwijzing der fondsen, waaruit de sub lo. bedoelde kosten kunnen worden bestreden. De heer Duparc geeft, op de vraag des Voorzitters te kennen dat hij, aangezien er bij deze zaak niet zooveel urgentie is, tot eene volgende vergadering met 't doen van het door hem beoog de voorstel zal wachten. 4. Wordt in behandeling genomen het in de vergadering van 11 November jl. door Burgemeester en Wethouders ter tafel ge bragt voorstel tot vaststelling van de voorwaarden te verbinden aan de eigendoms-overdragt van grond aan G. F, Schwaner. De vergadering, met de conclusie van dat voorstel instemmen-' de, besluit buiten beraadslaging met eenparigheid van stemmen lo. Te verklaren, dat de hierna sub 2o. omschreven grond niet meer ter openbare dienst bestemd is 2o. Aan Ghristiaan Fried rich Schwaner, timmerman te Leeu warden, in eigendom af te staan, om daarop een huis kliou- wen, een gedeelte van den aan de gemeente Leeuwarden oct^o- renden grond op de Nieuweburen aldaar, ten kadaster bekend in die gemeente, sectie G, no. 1144, ter grootte van eene are (f"~l roede) en achttien centiaies (f~"~) ellen) tegen betaling zijner zijds cener som van vijfhonderd negentig gulden en verder op de* volgende voorwaarden lo. Het in eigendom afgestaan gedeelte grond zal ten koste van den kooper door een' beëedigd landmeter worden uitgeme ten, met inachtneming van de rooijing die door of van we ge' Burgemee-ter en Wethouders voor het te bouwen huis wordt aangewezen. 2o. De koopprijs moot bij of onmiddellijk na de vertceke- ning der acte van overdragt worden betaald, in goed gangbare Ncderlandsche munt of bankpapier, ten kantore van den ontvan- dcr der gemeente. 3o. De aanvaarding van den overgedragen grond door den> kooper wordt gerekend plaats te hebben dadelijk nadat hij de' sub 2 bedoelde acte geteekcud en de koopprijs betaald heeft, zoodat van dat tijdstip af dc hoed en nocd van het gekochte voor zijne rekening zal zijn. 4o. Alle rijks-, provinciale- of gemeentelijke belastingen waarmede de overgedragen grond bezwaard is of mogt worden, komen van den 1 Janunrij 1870 af voor rekening van den kooper. 5o. Ingeval de kooper in gebreke ncogt blijven om dadelijk na dc vertcekening der koopacte het bedrag van den koopprijs- te voldoen en binnen eene maand daarna die voldoening nog niet heeft bevorderd, vervalt de koop, 'zonder dat vooraf ecne-' sommatie tot in raorasiclling noodig zul wezen. 6o. De kooper zal ten zijnen laste hebben en op de eerste (laartoe te docne aanmaning moeten betalen al de kosten op den onderwcrpelijkcn verkoop vallende, geene uitgezonderd. 5. Wordt in behandeling genomen het in de vergadering van 11 November jl. ter tafel gebragt voorstel' van Burgemeester eiv Wethouders, aangaande de ter vergadering van 12 Augustus jl., om bcrigt en raad, in liuune handen gestelde missive van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, dd. 30 Juli] tc voren, no. 890, waarbij- in overweging wordt gegeven verbetering; aan te brengen in het thans voor het houden van houtveilingen gebezigd wordend terrein. De vergadering, zich met de conclusie van dat voorstel ver- eenigende, heeft buiten beraadslaging eenstemmig goedgevondene lo. In beginsel tot verbetering van 't voor de houtveilingen in dc gemeente bestemd terrein tussehen de kazerne en de gas fabriek te besluiten en dhartoe te bepalen, dat a. dc gracht bijlang»- dat terrein door baggering of leikenv voor zoo ver noodig,.. wowlc verdiept;,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1869 | | pagina 1