GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zittingen van Maandag den 15 en Donderdag den 25 November 1869. De Voorzitter zegt, dat nu eenmaal eene beslissing is geno men, hij zich ook niet tegen het voorstel zal aankanten. Hierna brengt de Voorzitter in rondvraag het voorstel om den hoofdelijken omslag te bepalen op f 3.50 ten honderd en art. 1, afd. IV van hoofdstuk II der ontvangsten vast te stellen op een bedrag van f 99.050.00 makende, na aftrek van 2°/0 ad J 1981.00 voor oninbare posten, eene som van 97.069.00. Met uitzondering van dien van den heer Bloembergen, wordt dit voorstel met algemeene stemmen aangenomen. Daarna wordt op voorstel van den Voorzitter besloten de onder hoofdstuk XI op den post voor onvoorziene uitgaven ge reserveerde posten te accepteren. Terwijl eindelijk de begrooting in haar geheel met 15 tegen 1 stem (de heeren van Sloterdijck, Westenberg en Rengers hadden inmiddels de vergadering verlaten), dien van den heer Bloembergen, is vastgesteld in ontvangst op f 406,315.31, uitgaaf 406,294.74, en in waarschijnlijk batig saldo op De Voorzitter sluit hierop de vergadering. 20.57. VEESLAG van het verhandelde ter vergadering van den gemeenteraad te Leeuwar den, op Donderdag den 25 Novem ber 1869. Aanvankelijk vijftien, later negentien leden tegenwoordig. Afwezig de heeren Brunger en de With. Voorzitter de heer D. Zeper, die, na de vergadering op het daarvoor bepaalde tijdstip te hebben geopend, mededeelt, van de heeren Brunger en de With kennisgeving te hebben ontvangen, dat zij verhinderd worden deze vergadering bij te wonen. 1. Is gelezen en onveranderd vastgesteld het genotuleerde van 't verhandelde in de beide op den 15 dezer gehouden buitengewone vergaderingen. 2. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, houdende, ter voldoening aan de, in de vergadering van 15 November jl., hun collegie gedane opdragt, aanbieding van de voorwaarden voor de openbare verpachting van den Stads- of Prinsentuin. Nadat de Voorzitter had gewezen op het wenschelijke, om do aangeboden voorwaarden nog in deze vergadering vast te stel len, wordt op zyn voorstel besloten tot de behandeling daarvan, na de afdoening van de voor heden aan de orde gestelde werk zaamheden, over te gaan. 3. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders tot het verleenen van toestemming, dat de heer B. van Weenen van Noord, adjunct-commies 2e klasse ter gemeente secretarie, worde aangewezen als aansprakelijk hoofdagent, belast met de hoofdleiding der aanstaande algemeene volkstelliug in de gemeente. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten ook dit voor stel na de afdoening der voor heden aan de orde gestelde zaken in behandeling te nemen. 4. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, om aan de stads bank van leening te Leeuwarden in eigendom over te dragen de aan de gemeente Leeuwarden toebehoorende huizinge met pakhuis en erf, staande en gelegen,in de Heerestraat aldaar. Ter visie, om in eene volgende vergadering te worden be handeld. 5. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders op het, bij besluit van 26 November des vorigen jaars, no. 1, om berigt en raad in hunne handen gesteld adres van F. de Vries, hoofdonderwijzer aan de le tusschen- school, 2e klasse, in deze gemeente, dd. 16 November bevorens, waarbij hij verzoekt, om 't gebouw der Oude Infirmerie in de Kleine Kerkstraat alhier tot eene onderwijzerswoning in te rig- ten en hem die ter bewoning af te staan of wel op andere wijze in het door hem ten adresse aangevoerd bezwaar te voorzien. Ter visie, als voren. 6. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, aangaande het den 9 September jl. aan hun collegie gerenvoijeerd niet gedateerd adres van Hubert Jans Popkes, pachter van de opkomsten der ijzeren draaibrug bij den Potmargewal alhier, houdende verzoek, dat aan hem uit de ge meentekas moge worden toegekend eene schadevergoeding van een honderd vijf en negentig gulden negenentachtig cent (195.89) of tot zoodanig ander bedrag als deze vergadering vermeenen zal billijk te zijn, welk verzoek zich grondt op de omstandigheid, dat de zuidergracht in den loop dezes jaars, volgens 't beweren van den adressant, tengevolge van 't plaatsen der Prins Ilen- driksbrug, gedurende negentien weken voor de scheepvaart geslo ten is geweest. Ter visie, als voren. 7. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, ia betrekking tot het bij raadsbesluit van 14 October jl., no. 8, om berigt en raad in hunne handen gesteld adres van Johannes Traa, vigilanthouder alhier, houdende verzoek, dat aan hem uit de gemeentekas moge worden terug gegeven eene som van negentien gulden en vijftig cents (19.50) die hij heeft moeten aanwenden tot betaling der huur van eene stalling en een wagenhuis ten tijde hij door het leggen van een riool in de Bollemansteeg, van ziju eigen pand geen gebruik heeft kunnen maken. Ter visie, als voren. 8. Is ter tafel gebragt en gelezen een extract uit het regis ter der notulen van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente, dd. 24 November jl., no. 3/6a, houdende voorstel tot vaststelling van het maximum van den onderstand voor 1870. Ter visie, als voren. 9. Is ter tafel gebragt en gelezen een extract uit het re gister der notulen van Burgemeester en Wethouders dezer ge meente, dd. 24 November jl., no. 4/9, houdende voorstel, om te verklaren, dat het noodzakelijk is de in het personeel der lijkbezorgers bij de algemeene begraafplaats alhier bestaande vacatures aan te vullen. Ter visie, als voren. 10. Is ter tafel gebragt eene door Burgemeester en Wethouders, in overleg met den districts schoolopziener en den betrokken hoofd onderwijzer, opgemaakte voordragt tot benoeming van een hulp onderwijzer, om als zoodanig voor 's hands werkzaam te zijn in de armenschool no. 3 alhier. Op die voordragt zijn geplaatst de hulponderwijzers Antonius Jacobus Hogenhuis te Leeuwarden, Djoerd Steven van Kampen te Langweer en Jan Folpmers te Leeuwarden. Ter visie, om in eene volgende vergadering tot de benoeming over to gaan. 11. Is ter tafel gebragt en gelezen een voorstel van Burge meester en Wethouders, daarbij ter vaststelling aanbiedende het le suppletoir kohier van de directe belasting op het inkomen ten behoeve dezer gemeente, over het dienstjaar 1869. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 25 November 1869. 175 Ter visie, om in eene volgende vergadering te worden behan deld. 12. Is ter tafel gebragt een schrijven van heeren Burge meester en Wethouders, waarbij, onder mededeeling, dat de in middels ingekomen verzoekschriften van de heeren Mr. P. A. Bergsma en F. S. Vening spoedshalve al dadelijk ter tafel van hun collegie zijn gebragt en daarop dus bij 't opmaken der aan beveling is gelet, wordt toegezonden eene aanbevelinglijst van twee personen voor de vervulling der met lo Januarij 1870 te vaceren betrekking van Ontvanger dezer gemeente. Op die lijst komen voor de heeren Mr. Dirk van der Veen en Ilajonides Beucker Andrse, beide wonende te Leeuwarden. Ter visie, om in eene volgende vergadering tot de benoeming over te gaan. 13. Zijn ter tafel gebragt en gelezen adressen van a den heer Frederik Sjoerd Vening, zonder beroep, wonende te Leeuwar den, dd. 18 November jl. en b den heer Mr. Petrus Adrianus Bergsma, Burgemeester van de gemeente Oo3tstellingwerf, wo nende te Makkinga, dd. 20 November jl., beide het verzoek bevattende, om te worden benoemd tot ontvanger der gemeente Leeuwarden. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten, deze adressen te voegen bij de betrekkelijke stukken. 14. De Voorzitter deelt mede, dat bij resolutie van heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, dd. 18 November jl., r.o. 32, is goedgekeurd, het raadsbesluit van 1 5 November te voren, waarbij aan C. F. Schwaner, timmerman te Leeuwarden, in eigen dom is afgestaan, om daarop eeu huis te bouwen, een gedeelte van de aan gemeente Leeuwarden behoorenden grond op def Nieuwebuien aldaar, ter groote van 1 are en 18 centiares, te gen betaling eener som van ƒ590. Aangenomen voor notificatie. 15. Is gelezen en voor notificatie aangenomen eene missive van den heer J. L. Petersen, boekhouder bij de gemeentelyke gasfabriek alhier, dd. 15 November jl., houdende dankbetuiging voor de hem toegekende verhooging zijner bezoldiging als zoodanig. 16. Is gelezen en voor notificatie aangenomen eene missive van de politiedienaren der eerste en tweede klasse in deze ge meente, dd. 20 November jl., houdende dankbetuiging voor de verhooging hunner jaarwedden. 17. De Voorzitter deelt mede, dat bij de op den 24 No vember jl., ten overstaan van Burgemeester en Wethouders plaats gehad hebbende opening der bus bestemd tot inlevering van aan vragen om bouwterreinen in eigendom te bekomen, daarin aanwezig is bevonden eene aanvrage van den heer Georg Bastiaan Deibei, wonende te Leeuwarden, om, tegen betaling der daarvoor be paalde jaarlijksche grondrente, den eigendom te erlangen van het perceel op de betrekkelijke lijst en situatiekaart aangeduid met no. 47, welke aanvrage provisioneel is toegewezen. Aangenomen voor notificatie. 18. De Voorzitter brengt, namens Burgemeester en Wet houders, ter tafel lo. Eene ontwerp-verordening op de inrigtiüg en het gebruik van de algemeene begraafplaats en de begrafenissen, met bijbe- hoorende memorie van toelichting. 2o. Eene ontwerp-verordening tot vaststelling van een tarief van begrafenisregten. 3o. Eene ontwerp-memorie van toelichting op bedoeld tarief. 4o. Eene ontwerp-verordening op de invordering van de be grafenisregten, en 5o. Eene ontwerp-memorie van toelichting daarop. Op voorstel van dea Voorzitter wordt besloten deze stukken te doen drukken, aan de leden rond tc deelen en in eene vol gende vergadering in behandeling te nemen. 19. Is gelezen een schrijven van den heer jhr. II. van An- dringa de Kempenaer alhier, dd. 24 November jl., houdende, onder dankbetuiging voor het reeds voor de zesde maal hem geschonken blijk van vertrouwen, kennisgeving, dat hij de op hem uitgebragte benoeming tot lid der commissie van admini stratie der stads bank van leening alhier aanneemt. Aangenomen voor notificatie. 20. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van de heeren A. Menalda en Zonen alhier, dd. 25 November 1869, houdende verzoek, dat aan hun, tegen betaling eener som van 4 per cen tiare, of zoodanigen anderen prijs als nader zal worden overeen gekomen, in eigendom moge worden afgestaan, ten einde daarop een pakhuis te stichten, dat gedeelte van het Oldehoofster kerk hof waar zich thans de lijnbaan en de privaten achter de le tusschenschool 2e klasse bevinden. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van be rigt en raad. 21. Door den heer Duparc wordt ter tafel gebragt het volgend schriftelijk voorstel Door het besluit van den 15 November jl., houdende beslis sing op twee bezwaarschriften tegen aanslagen op het kohier vau omslag der slattingkoslcn van de Jélsumervaart, heeft de Raad aangenomen, dat de zoogenaamde „onderhoudpligtigheid als van ouds", tenzij daaraan een bijzondere regtstitel ten grondslag ligt, naast de bepaling van art. 231 der gemeentewet niet bestaan baar is. Naar de ondergeteekende vermeent, zijn er meer voorwerpen in deze gemeente, die tot dusverre alléén op genoemden grond door de eigenaren van de naastgelegen landen enz. zijn onderhouden. Daaraan zal nu tevens een einde moeten worden gemaakt. Hiermede voor ieder geval te wachten, tot dat er bezwaren worden ingediend, is niet passend te achten. Een voorafgaand onderzoek naar die voorwerpen is tot dat einde noodig. De ondergeteekende heeft mitsdien de eer den Raad voor te stellen eene commissie van drie leden te benoemen met opdrogt te onderzoeken, of en zoo ja, welke voorwerpen in deze gemeente worden gevonden, die tot nu toe. door bijzondere personen zijn onderhouden, doch waarvan het onderhoud, krachtens art. 231 der gemeentewet, ten la9te der gemeente behoort te komen, en van den uitslag hiervan verslag te doen. Op des Voorzitters voorstel wordt met eenparigheid van stem men besloten, dit voorstel ter inzage te leggen en in eene vol gende vergadering in behandeling te nemen. 22. Wordt in behandeling genomen het in de vergadering van 11 Nov. jl. ter tafel gebragt rapport van de commissie, be last geweest met het onderzoek der begrooting van administra tiekosten der stads bank van leening alhier, voor het dienstjaar 1870. De heer van Sloterdijck heeft omtrent dit rapport eene op merking te maken. Zooals bekend is, bestaat er een raadsbe sluit waarbij is bepaald, dat voor het gebruik van de lokalen door de bank: huur zal worden betaald. In overeenstemming daarmede is op de begrooting der bank, voor het jaar 1869, eene som van f 500 voor huur aangebragt. Die toestand is volstrekt niet veranderd; doch, niet tegenstaande wordt dergelijke post op de begrooting voor 1870 gemist. Nu wenscht Spr. aan de com missie, die met het onderzoek der begrooting voor 1870 is belast geweest, de vraag te doen, of haar de redenen bekend zijn

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1869 | | pagina 1