GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag den 16 December 1S69. 185 VERSLAG van 't verhandelde ter buitengewone vergadering van den Gemeenteraad te Leeuwarden, op Donderdag den 16 December 1869, 's voormiddags 10 uur. Aanvankelijk 19, later 20 leden tegenwoordig. Afwezig de heer Plantenga. Voorzitter de heer D. Zeper, die de vergadering op het daar voor bepaalde tijdstip opent, en mededeelt, van den heer Plan tenga kennisgeving te hebben ontvangen, dat hij door voortdu rende ongesteldheid verhinderd wordt deze vergadering bij te wo nen. 1. Het genotuleerde van 't verhandelde ter vergadering van den 25 November jl., wordt gelezen en onveranderd vastgesteld. 2. Is ter tafel gebragt cn gelezen eene missive van de com missie van administratie der stads bank van leening alhier, dd. 14 Dec-ember jl., no. 760, houdende terugzending van de be grooting van administratiekosten der bank, voor het dienstjaar 1870, waarop alsnu een post voor huur van de lokalen is uitgetrokken. Ten visie, om in eene volgende vergadering behandeld te worden. 3. Is ter tafel gebragt en gelezen eene missive van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, dd. 10 December jl., no. 912, waarbij om aangevoerde redenen in overweging wordt ge geven tot eene algehecle vernieuwing en verbetering der Booms- brug reeds dadelijk te doen overgaan. In handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van be- rigt en raad. 4 Is gelezen en voor notificatie aangenomen eene resolutie van heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, dd. 3 Decem ber jl., no. 8, houde'nde goedkeuring van de begrooting van in komsten en uitgaven dezer gemeente voor de dienst 1870. 5. De Voorzitter deelt mede lo. dat op den 11 December jl. heeft plaats gehad de ver pachting van a. den Stads- of Prinsentuin, welke bij terugtasting is ge gund aan Hermanus van Everé, voor eenen jaarlijkschen pachtprijs van f 1990.00 b. de opkomsten van de Irnsumerzijl, aan Anne-Feites de de Haan voor f 2798.00 c. de zijl- en bruggelden te Nesserzijl, aan IJpe Goree, voor f 555.00 2o. dat op denzclfdcn datum de verhuring is geschied van een stuk weiland onder Lekkum, waarvan huurder is geworden Wij be van der Heide, voor een jaarlijkschen huurprijs van ƒ251.00. 3o. dat op den 15 December jl. heeft plaats gehad de pu blieke verhuring van a. een perceel greidland, gelegen ten zuiden van de gracht tU9sehcr. de Harlingervaart- en Wirdumerpoorts-bruggen, waarvan huurder is geworden Jan de Vries voor 365.00 b. een perceel dito als boven, ten zuiden van het vorengenoemde gelegen, huurder Johannes Traa, voor 186.00 en c. een perceel dito, huurder Frans Dijkstra, voor ƒ245.00; terwijl de verpachting der opkomsten van het bruggeld voor 't wippen van de Tuinster- en Boomsbruggen, en van betdraaijen van de Poiinargebrug aangehouden is en de verhuring van het excercitieveld achter de Hoven, niet gegund is. Aangenomen voor notificatie. 6. Bij monde van den heer Westenberg, wordt, namens de bij raadsbesluit van 9 December benoemde commissie, gerappor- BlJVOEGSEL TOT DE PRQYINCIALE FKIESCHE COUEANT. teerd omtrent dc missive van voogden van 't nieuwe stadswees huis alhier dd. 30 November jl.houdende verzoek, ommagti- ging tot wijziging der begrooting vaa dat gesticht, over het dienstjaar 1869. Ter visie, ora in eene volgende vergadering te worden behandeld. De Voorzitter het noodig achtende, dat tot het houden eener beslotene zitting de deuren worden gesloten, wordt daartoe over gegaan. De vergadering vervolgens heropend zijnde, wordt ze voortge zet in voegen als volgt De Voorzitter heeft eenige mededeelingen te doen omtrent het ongeval, plaats gehad hebbende met de Vrouwenpoortsbrug. Hoezeer dat ongeval ook verrassend is, is het echter eene groote teleurstelling, die men ten opzigte van deze brug heeft onder vonden, omdat men meende op de brug te kunnen vertrouwen, en is het tc voorzien, dat het tot vele moeijelijkheden en groote kosten aanleiding zal geven. De zaak is echter geschiedt en van af het eerste oogenblik zijn Burgemeester en "Wethouders er op be dacht geweest om de oorzaak daarvan op te sporen, en voorts de middelen te beramen, die in dezen te doen staan, om de brug in den kortst mogelijken tijd wederom in bruikbaren staat tc brengen. Naar aanleiding daarvan is het collegie van Dagelijksch Be stuur er toegekomen om de brug te laten in dien toestand waarin ze zich voor 't oogenblik bevindt, ten einde grondig te kunnen onderzoeken welke aanleiding voor het ongeval bestaat. Burge meester en Wethouders hebben geoordeeld dat onderzoek op te dragen aan drie deskundigen, buiten deze provincie woonachtig. £ij zijn daartoe geraakt door de voorlichting bun door eene zaakkundige verstrekt. Het is echter nog onzeker of dc uitnoo- diging, die reeds is verzonden, door de betrokken deskundigen zal worden aangenomen. De bedoeling van het onderzoek aan de commissie op te dragen bestaat hierin om in kennis te ge raken van de oorzaak des ramps, ook om te weten te komen, of en in hoever, zij in verband staat met de constructie der brug, ten einde daarvan partij te trekken zoowel ten aanzien der herstelling van de brug aan de Vrouwenpoort als teu opzigte van andere bruggen. Eigenaardig is het dat, wanneer onverhoopt een minder gun stig rapport wordt uitgebragt, aan de bruggen meerdere zeker heid zal worden gegeven. Burgemeester en Wethouders hebben gemeend dit aan den Raad te moeten mcdedeelen. Spr. her haalt het, dat dc toestand waarin men is geraakt zeer treurig is en dat belangrijke uitgaven daarvan het gevolg zullen zijn, terwijl bovendien de handel en het verkeer er door belemmerd worden. Voor de passage van voetgangers heeft meu bereids de noodige maatregelen genomen, door een pont voor de over vaart in dienst te stellen, mogl het echter blijken, dat het ge bruik daarvan zoodanig is, dat meer middelen gebezigd moeten worden, welnu men zal daarin voorzien. Spr. wenscht ter voor koming van de vraag of het niet dienstig zoude zijn eene hulp brug te leggen, op te merken, dat zoolang het onderzoek niet is afgeloopeu en de brug niet is opgeruimd, daaraau niet te denken valt. Wanneer echter dat heeft plaats gehad, zal men kunnen nagaan of eene hulporug ten behoeve der zaak nuttig en noodig is. De heer Gorter geeft te kennen, dat hij zich met het voor stel, om aangaande het ongeval met de Vrouwenpoortsbrug een onderzoek in te stellen, niet eigen kan maken. l)e behoefte aan spoedige herstelling komt Spr. te belangrijk voor, om daarmede te wachten tot nadat het onderzoek zal zijn afgeloopen. Wat voor belang bestaat er bij, om te weten of het ongeval een ge volg is van de constructie, dan wel van het onderhoud van- of 50

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1869 | | pagina 1