Vergadering van Dingsdag 11 Januarij 1887. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 11 Januarij 1887. 1 Tegenwoordig eerst 12, later 13 leden. Afwezig de heeren R. H. DijkstraG. MenaldaA. Duparc J. v. d. Scheer, F. Plantenga Dr. Jac. Baart de la Faille, J. J. Brunger en H. Beucker Andreae, allen met kennisgeving. Voorzitter de heer P. Lijcklama a Nijeholtburgemeester. I. De notulen van de de vorige op 28 December 1886 ge houden vergadering worden gelezen en onveranderd vastgesteld. II. De Voorzitter rigt lot de vergadering de navolgende toespraak Mijne Heeren Het zij mij vergund U bij den aanvang onzer werkzaamheden in een nieuwen jaarkring zegen en voorspoed toe te wenschen zoowel in uwe gezinnen als in uwe maatschappelijke betrek kingen. Van harte hoop ik dat voor u en voor de gemeente, waarvan wij hier de belangen behartigen 1887 in alle opzigten een goed jaar mag worden. Mogen uwe ijverige bemoeijingen tot bevordering van het al gemeen welzijnheil brengen en gezegend worden. Aan deze welkomstgroet in het nieuwe jaar voeg ik gaarne eene enkele mededeeling toe betreffende den toestand onzer stad in 1886. De eerste maanden waren door het lang aanhouden van den winter zeer ongunstig te noemen. Armoede en gebrek deden zich in sterkere mate gevoelen dan in andere jaren, wanneer de vaart niet zoo lang gestremd is of goed ijs eenig leven en beweging geeft. Door de hulp vaardigheid der ingezetenenhet onvermoeid streven der arm besturen en van andere liefdadige instellingen en de medewer king van het gemeentebestuur kwamen wij echter ook deze on gunstige tijden weder te boven. Belangrijke geldelijke offers werden daartoe gebragt. Van vooruitgang op het gebied van handel en nijverheid in het algemeen was evenwel nog weinig te bespeuren. Blijkens de mij welwillend verstrekte opgaven van het agentschap der Nederlandsche bank alhier, waarvan de cijfers in het jaarverslag der gemeente zullen worden me degedeeld en volgens het oordeel van HH. Agenten bleef de toestand nog gedrukt, scheen de ondernemingsgeest goeddeels uitgedoofd en wierpen handel en bedrijf weinig winsten af. Het winstcijfer van het agentschap bleef beneden dat van vorige jaren en was nagenoeg een tonne gouds lager dan in het jaar 1879 tot 1880. Daarop was de lage rentestandaard, (mede een gevolg van den slechten oeconomischen toestand) van grooten invloed. Intusschen mag het een goed teeken worden genoemddat de ingezetenen niet verzuimen gebruik te maken van de ge legenheden tot sparen. De inlage op spaarbankboekjes in de rijkspostspaarbank be droeg ten postkantore alhier over 1886 de som van 52.674 terwijl ƒ36.409 werd teruggehaald. In de spaarbankopgerigt door het Departement Leeuwar den der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, klom het getal deelnemers over het boekjaar 1885/86 tot 6548, wier inleg- gelden te zamen bedragen 979,625 gulden. Gemiddeld werd hier wekelijks ingebragt ƒ4590 en terugbetaald ƒ3700. Aan rente werd toegekend ruim 35 duizend gulden. Ook van de spaarkas werd in ruime mate gebruik gemaakt. Wat onze markt betreft, valt op te merken, dat het bezoek der handelsbeurs iets geringer was dan in het vorige jaar be halve 328 abonne's, werd de beurs door 18218 personen be zocht. De aanvoer van vee nam wederom toe, en bedroeg 167,976 stuks, tegen 147,510 stuks in 1885. In 1886 werden aan de waag alhier gewogen 49,180}, 10241 en 2706 ,V vaten bo ter te zamen 2.369,874 kilogram, en 624,804 kilogr. kaas. De aanvoer van boter was bijna gelijk aan die van het vo rige jaar; de aanvoer van kaas is ruim 100,000 kilogram min der geweest dan in 1885, in welk jaar echter veel oude kaas ter markt gebragt werd. In den loop van het jaar werd de dienst op den Spoorweg Leeuwarden—StavorenAmsterdam geopend. Zoodra de rege ling van die dienst aan de eischen van het openbaar verkeer zal voldoenmogen wij verwachtendat van onze markt nog meer dan tot heden gebruik zal worden gemaakt en onze stad meer en meer de handel tot zich zal trekken. Op het rijks post- en telegraafkantoor alhier bedroeg het aantal behandelde brieven meer dan een millioen. De som der gedeponeerde en uitbetaalde postwissels en der ingevorderde en uitbetaalde kwitantiën beliep meer dan negen honderd duizend gulden. Het aantal telegrammen was iets minder dan in 1885. De zuivere opbrengst van het kantoor bedroeg in 1886 de som van 1484 meer dan in 1885. Onze gemeente bleef in 1886 nog geruimen tijd geteisterd door roodvonkterwijl ook enkele gevallen van typhus voorkwa men. Honderd gevallen van roodvonk werden gedurende het afgeloopen jaar aangegeven. Elf lijders bezweken aan die ziekte. Van de tien typhuslijders overleden drie. Gelukkig waren wij in de laatste maanden van het jaar geheel bevrijd van be smettelijke ziekten en mogen wij constaterendat Leeuwarden wat het sterftecijfer betreft steeds gunstig afsteekt bij andere steden in ons vaderland. Het cijfer der bevolking onderging weinig verandering. Naar elders vertrokken 2000, van elders kwamen 1750. Er werden geboren 825, terwijl 558 personen in deze gemeente overleden. Ten opzigte van ingestelde vervolgingen wegens overtreding van wetten of verordeningen kan worden medegedeeld, dat het getal opgemaakte processen-verbaal in het geheel belangrijk minder was dan in het vorig jaar. Hoewel het getal bedelaars (meest ontslagen kolonisten) 50 meer bedroeg dan in 1885 en lot 216 klom, werden wegens straatschenderij en baldadigheid slechts 93 processen-verbaal opgemaakt, tegen 158 in het vorig jaar en bedroeg het getal overtredingen der drankwet 340, zijn de 126 minder dan in 1885. Ook het getal overtredingen der verordening op de prostitutie nam beduidend af. Overigens ble ven de cijfers tamelijk stationair. Met genoegen mag ik mijne tevredenheid betuigen over den ijver en de plichtsbetrachting van de gemeentelijke dienaren van politie terwijl ik ook met vreugde het feit constateer dat het gemeentebestuur zich bij voortduring mag verheugen in de toe wijding van de andere gemeentelijke ambtenaren en beambten. Wat de geldmiddelen der gemeente aangaat, heb ik slechts enkele zaken te vermelden om u te doen zien, dat de toestand daarvan niet bijzonder gunstig is. Ofschoon de gasfabriek be vredigende uitkomsten mogt opleveien daalden de prijzen der nevenproducten en laat het zich niet aanzien dat die spoedig weder zullen rijzen. De openbare reiniging gaat mede gedrukt onder den lagen prijs der bereide compost, terwijl de exploi tatiekosten bijna gelijk blijven. Sommige uitgaven der ge meente nemen steeds toe, zooals die voor het onderwijs wegens het grooter getal leerlingen, de invoering van het gymnastiek onderwijs en de vermeerdering van het getal bewaarscholen. In den loop van het vorig jaar werden dan ook de noodige besluiten genomen tot verhooging der gemeentelijke belastingen. Buitengewone werken werden spaarzaam ondernomen. De werken tot uitbreiding der gasfabriek werden voltooid. De ver- belering op Olde-Galileën werd mede ten einde gebragt. Met het afgraven van den Zuidwesterdwinger werd een aanvang ge maakt. Twee nieuwe schoollokalen bij de gemeenteschool no. 9 werden gesticht en in gebruik genomenzoomede de gymnastieklokalen in de Schoolstraatbij de Put en in het Hofstraatje. Nog mag worden vermeld dat in den aanvang van 1886 in deze gemeente een volksgaarkeuken werd geopend en dat op het einde van dat jaar een commissie tot werkverschaffing hare moeijelijke taak aanving. De ijsclub alhier rigtte een veilige ijsbaan in, waardoor die vereeniging onafhankelijk is van onze afstrooming en scheepvaarlbelangen. De Israëlitische gemeente stichte twee doelmatige gebouwen, het eene voor behoeftige oude lieden het andere ten behoeve van haar godsdienstonderwijs. Aan het station van den staatsspoorweg alhier werden belang-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1887 | | pagina 1