Vergadering van Dingsdag 8 Februarij 1887. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden van den 8 February 1887. 11 Tegenwoordig 18 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren J. Troclslra, Dr. N. Reeling Brouwer en Jhr. Mr. C. van Eijsinga. Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholtburgemeester. I. De notulen van de vorige op 25 Januarij jl. gehouden I vergadering worden gelezen en vastgesteld. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raads- I besluiten tot onderhandsche verhuring van de woningen Prins I Hendrikstraat no. 13 en Raadliuisstraatje no. 5. 2. dat de lieer Mr. J. Verwer genoegen heeft genomen met I de voorwaarden, door den raad verbonden aan de overdragt van I eene strook grond tusschen den Eewal en de Speelmansstraat. III. Wordt ter tafel gebragt 1. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot het I verleenen van eervol ontslag aan den heer Dr. H. A. Middel - I burg als stadsgeneeskundige. 2. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot het I verleenen van eervol ontslag aan Mej. P. Jonker, als onderwij- I zeres in de handwerken aan de gemeenteschool no. 10. 3. Rapport der raadscommissie belast geweest met het on- I derzoek eener aanvraag van den schuttersraad tot het doen van I af- en overschrijving op de begrooting der dd. schutterij, dienst I 1886. De stukken sub 1—3 zullen heden in behandeling worden I genomen. 4. Een voorstel der commissie voor het ontwerpen van straf- I verordeningen tot vaststelling eener verordeninghoudende al- I gemeene bepalingen van politie voor de gemeente Leeuwarden. Zal worden gedrukt in de bijlagen tot het verslag van 's raads I handelingen. 5. Een voorstel dier commissie naar aanleiding van een I adres van het centraalbestuur van „de Friesche IJsbond" om I het stukslaan en het opvisschen van ijs uit de gemeentewate- I ren te verbieden. 6. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan D. Wendel, als onderwijzer I aan de gemeenteschool no. 5. 7. Een voorstel van burgemeester en wethouders om afwij- I zend te beschikken op een verzoek van H. M. Buis e. a.om gebruik te mogen maken van de lokalen in de gemeenteschool I no. 11 voor het houden van eene Zondagschool. 8. Het rapport der raadscommissie, in wier handen is ge- steld het voorstel van burgemeester en wethouders tot goed- I keuring van een nieuw reglement van orde voor hunne verga- I deringen. De stukken sub 4 tot en met 8 worden voor de leden ter visie gelegdom in eene volgende vergadering te worden I behandeld. 9. Een gezegeld adres van de Wed. S. Duiker, om verbete- I ring te brengen in de straat vóór hare woningZaailand no. 82. Wordt ten fine van beschikking gesteld in handen van bur- geineester en wethouders. 10. Een adres van Mej. E. G. Dorhout te Velp om afkoop I van eene grondrenterustende op eene zathe en landen te Jislum ten behoeve dezer gemeente. Wordt om berigt en raad gesteld in handen van burgemees- H ter en wethouders. 11. De rekening en verantwoording van de Kamer van koop- handel en fabrieken, dienst 1886. Wordt ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren Beucker Andraevan der Scheer en Kuipers. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den op- roepingsbrief vermelde punten. 1. Voorstel van burgemeester en wethouders naar aanlei ding van een adres van C. Eijsma c. s., om over te gaan tot demping van de sloot tusschen de Romkeslaan en den weg Achter de Hoven. De conclusie van dit voorstel luidt I. Behoudens goedkeuring van heeren Gedeputeerde Staten gratis in vollen en vrijen eigendom voor de gemeente over te nemen a. de sloot langs Tulpenburg ter breedte van 3,10 meter aan de noordzijde en van 1,70 meter aan de zuidzijde, in evenwijdige rigting ter weerszijden gemeten uit de in de sloot geplaatste piketten volgens de overgelegde situaticteekemng. b. de nieuwe laanevenwijdig loopende aan de Romkes- laanvan de zuidzijde der te dempen sloot af, tot aan den Grachts wal. II. de slootsub 1 letter a bedoeldte dempenvan een riool en eene brandwaterleiding te voorzienhet door de dem ping te verkrijgen terrein te bestraten de bleekvelden te ver leggen en de bestrating, vóór de huizen gelegen, aan te slui ten aan de nieuwe straat op de gedempte slootonder voor waarde 1dat aan het gemeentebestuur vergunning worde verleend tot het verleggen van de bleekvelden tegen de gevels der hui zen langs Tulpenburg en van de bestrating tot toegang naar die woningenmet gebruikmaking van de aanwezige materialen. 2. dat de kostenop de overdragt vallendevoor de helft ten laste der gemeente en voor de wederhelft ten laste der eigenaren van de perceelen, aan de sloot gelegen, zullen komen. III. Burgemeester en wethouders uit te noodigen ter zijner tijd de vereischte finanliële voorstellen te doen tot bestrijding van de kosten der werken sub II gemeld en van die, bedoeld bij de voorwaarde onder nummer 2. IV. de adressanten met den inhoud van het besluit, onder de nummers I en II vermeldin kennis te stellen, onder uit- noodiging om vóór of op den 1 Maart c.k. aan burgemeester en wethouders te berigten of zij op de gestelde voorwaarden de sloot en de nieuwe laan willen afstaan. De beraadslagingen worden geopend. De heer van dör Sch00r heeft met genoegen dit voorstel tot demping der sloot begroetdoch tot zijn leedwezen kan hij zich niet volkomen er mede vereenigendaar hetnaar hij vreest, aanleiding zal geven dat de demping niet tot stand zal komen. Hij heeft nl. een finantiëel bezwaarmet het oog op het leggen van een brandriool. Spr. is met den toestand in die buurt goed bekenden kan de noodzakelijkheid tot het leg gen van een brandriool niet inziendaar toch de Potmarge en eene kolk aan het einde der Romkeslaan, welke altijd voldoende water voor brandblussching bevatten, in de nabijheid zijn. Het is hem niet regt duidelijk geblekenhetgeen welligt aan hem zal liggen, op hoe zeel de kosten van dat riool in de door den directeur der gemeentewerken opgemaakte begrooting zijn ge raamd doch zeker zijn die in ieder geval wel zóó belangrijk dat het zoude te verkiezen zijn, om overeenkomstig het voor stel van den directeur, waarmede burgemeester en wethouders niet instemmende nieuwe laan te bestraten. Spr. kan de verzekering geven, dat voor een der eigenaren de bestrating van die laan eene voorwaarde voor den afstand van zijn eigendom zal zijn. Wel verklaren de heeren Jansen en Altena in een overgelegd schrijvendat zij den afstand van de nieuwe laan verzekerendoch spr. weet niet hoe zij dat kunnen verklaren daar de laan toch aan 13 verschillende eigenaren behoort en deze willen juist die laan bestraat hebben. De kosten van die bestrating zijn op f 421 geraamd. Daaronder is begrepen eene som van f 100 voor het aanbrengen van een hekwerk, als af scheiding van de Romkeslaan ten einde te voorkomen, dat de bewoners van deze gebruik maken van de nieuwe laan. Met die som kon echter het geheele bedrag worden verminderd daar de gemeente het regt niet heeft om die afscheiding te makenten einde de bewoners in het verkeer aldaar te belem meren. Wanneer het hekwerk werd aangebragtzouden allen en ook spr. zelf, verzoeken om het weder weg te nemen. Spr.'s hoofdbezwaar is dus dat, nu de sloot zal worden ge.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1887 | | pagina 1