Vergadering van Üingsdag 1 Maart 1887. 1G Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 22 February 1887. weten dat nog maar drie gemeentescholen voor dit doel be schikbaar zijn gesteld. De beraadslagingen worden hierop gesloten. Het voorstel van burgemeester en wethouderstot eene af wijzende beschikking op het verzoek wordt nu in stemming gebragt en aangenomen met 15 tegen 3 stemmen die van de heeren Oosterhoff, Bekhuis en Dirks. 4. Rapport Oer raadscommissie in u ier handen ten fine van onderzoek is gesteld liet voorstel van burgemeester en wethou ders tot goedkeuring van een nieuw reglement van orde voor hunne vergaderingen. De commissie stelt voor dat reglement, overeenkomstig art. 1)3 der gemeentewet, goed te keuren. Dienovereenkomstig wordt besloten. 5. Benoeming van eene onderwijzeres in de handwerken aan de gemeenteschool no. 10. Met algemeene (18) stemmen wordt de eenig voorgedragene, Mej. G. E. Schrijver, alhierbenoemd. Tevens wordt als da tum voor hare infunctietreding den 11 Maart c.k. vastgesteld, de dagwaarop het ontslag van hare voorgangster zal ingaan. De vergadering wordt hierop door den voorzitter gesloten. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 1 Maart 1887, 17 Tegenwoordig eerst 18, later 19 leden. Afwezig de heeren H. Beucker Andreae en Mr. J. G. Meijer, met kennisgeving. Voorzitter de lieer P. Lycklama a Nijeholt, burgemeester. I. De notulen van de vorige op Dingsdag den 22 February j.l. gehouden vergadering worden gelezen en onveranderd goed gekeurd. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. dat door burgemeester en wethouders de heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten is aangewezen tot voorzitter van de commissie voor de gemeentelijke gasfabriek en de lieer Dr. N. Reeling Brouwer tot voorzitter der commissie voor het stedelijk muziekkorps. 2. dat is ingekomen het verslag van den toestand van het lager onderwijs en dal der bewaarscholenover 1886. Dit verslag zal als bijlage worden gedrukt bij het verslag van den toestand der gemeente over dat jaar. III. Wordt ter tafel gebragt 1. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot af wijzing van het verzoek van O. G. Boersma c. s., om gebruik te mogen maken van een lokaal in de gemeente-bewaarschool no. 4, voor het houden van eene Zondagschool. 2. Eene voordragt ter benoeming van eene onderwijzeres aan de gemeenteschool no. 1. Deze voordragt is zamengesteld uit1Mej. A. Faberal hier 2. Mej. A. Smedingte Beetsterzwaag en 3. Mej. T. Visser, te Oostzaan. De stukken sub 1 en 2 worden voor de leden ter visie gelegdom in eene volgende vergadering te worden behan deld. 3. De rekening van de commissie van administratie dei- stads bank van leeningover 1886. Wordt ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren Plantenga, Duparc en van der Scheer. 4. Een adres van de heeren Th. A. van den Broek en G» W. van Barneveld Kooy Jr., betreffende wijziging van de con cessie-voorwaarden voor den aanleg eener drinkwaterleiding alhier. Zal worden behandeld bij het heden aan de orde zijnde punt etreffende dit onderwerp. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproe- nngsbrief vermelde punten. 1. Regeling der rangorde van zitting der leden van den gemeenteraad. Bij loting wordt toegewezen plaats no. 1 aan den heer F. Plantenga. 2 W. J. Oosterhoff. 3 Mr. E. Star Busmann. 4 J. J. Brunger. 5 Jhr. Mr. G. van Eijsinga. 6 y> J. F. H. Bekhuis, a 7 a r> Mr. J. Miiincma Buma. a 8 i» S. H. Hijlkema. 9 Mr. J. L. van Sloterdijck. 10 n n H. Beucker Andreae. n 11 a Dr. J. Baart do la Faille, a 12 i> H. Kuipers, a 13 J* van der Scheer, a 14 a i) R. H. Dijkstra, a 15 n Mr. J. G. Meijer, a 16 a n Or. Menalda. a 17 a a Mr. J. Dirks. 18 A. Duparc. Boekdrukkerij van A. Jongbloed te Leeuwarden. 2. Vernieuwing der sectiën van den raad. Bij loling worden aangewezen tot leden der lc sectie de heeren S. II. HijlkemaMr. L. van Sloterdijck, J. J. Brun- gerMr. J. Dirks R. II. Dijkstra J. F. H. Bekhuis en Dr. N. Reeling Brouwerwethouder tot leden van de 2e sectie de heerenH. Kuipers Dr. J. Baart de la FailleF. PlantengaMr. J. Minnema Buma Jhr. Mr. G. van EijsingaA. Duparc en Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten wethouder tot voorzitter lot leden van de 3e sectie de heeren II. Beucker Andreae J. van der ScheerW. J. OosterhoffG. MenaldaMr. J. G. MeijerMr. E. Star Busmann en J. Troelstra, wethoudertot voorzitter. 3. Benoeming van eene commissie tot onderzoek van recla mes tegen aanslagen in de directe belasting op het inkomen dient 1887. Tot leden der commissie worden benoemd uit de le sectie de heer Mr. J. L. van Sloterdijckuit de 2e sectie de heer Mr. J. Minnema Buma, uit de 3e sectie de heer W. J. Oos terhoff, de eerstgenoemde bij eerste stemming met 12, de tweede bij tweede stemming met 10, en de laatstgenoemde bij herstemming met 10 stemmen. De heer de la Faille was inmiddels ter vergadering versche nen. 4. Benoeming van leden der commissie voor het stedelijk muziekkorps. Tot leden dezer commissie worden herbenoemd de heeren Mr. J. DirksMr. J. L. van SloteYdijck en Jhr. Mr. G. van Eijsinga terwijl in plaats van den heer Dr. N. Reeling Brou wer die tot voorzitter is aangewezen wordt benoemd de heer G. Menalda. 5. Benoeming van leden der commissie voor de gemeentelijke gasfabriek. Tot leden dezer commissie worden herbenoemd alle aftre dende leden de heeren J. J. BrungerMr. J. Dirks F. Plan tenga en W. J. Oosterhoff. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders naar aanlei ding van een adres van de heeren Th. A. van den Broek en G. W. van Barneveld Koog Jr., om wijziging te brengen in de voorwaardenwaarop hun concessie voor den aanleg eener drinkwaterleiding binnen deze gemeente is verleend. Burgemeester en wethouders stellen daarbij voorDe arti kelen 615 en 8 dier voorwaarden te wijzigen als volgt Art. 6. De woorden„deze beslissing wordt door burge meester en wethouders gegevenuiterlijk binnen twee maan den nadat het in den aanvang van dit artikel bedoeld ontwerp door den concessionaris aan burgemeester en wethouders is ingeleverd", te doen vervangen door de woorden „Deze beslissing wordt door burgemeester en wethouders gegeven uiterlijk binnen drie en een halve maandnadat het in den aanvang van dit artikel bedoeld ontwerp door den con cessionaris aan burgemeester en wethouders is ingeleverd." Artikel 15. De woorden: „Binnen veertien dagen na het ont vangen van de schriftelijke goedkeuring van burgemeester en wethouders in artikel 6 omschrevenmoet de concessionaris enz." te doen vervangen door de woorden „Binnen vier maanden na de aanbieding van het volledig technisch ontwerpbedoeld in artikel 6of wanneer op dat tijdstip onverhoopt de schriftelijke goedkeuring van burgemees ter en wethouders betreffende het technisch ontwerp nog niet mogt zijn verkregen, alsdan binnen veertien dagen na die goed keuring moet de concessionarisenz." Artikel 8. De woorden„Binnen achttien maanden na het ontvangen van de schriftelijke goedkeuring van burgemeester en wethoudersin artikel 6 omschrevenzal de concessiona- tis enz." te doen vervangen door de woorden „Binnen achttien maanden na de storting van het waarborg fonds in artikel 15 omschreven, zal de concessionaris, enz."

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1887 | | pagina 1