Vergadering van Dingsdag 8 Maart 1887. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 8 Maart 1887. 21 Tegenwoordig eerst 18, later 19 leden. Afwezig de heeren J. van der Scheer en Dr. J. de Baart de la Faille, met kennisgeving. Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholt, burgemeester. I. De notulen van de vorige op 1 Maart j.l. gehouden ver gadering worden gelezen en onveranderd vastgesteld. II. Wordt medegedeeld, dat is ingekomen het verslag van den toestand van het gymnasium over 1886. Dit verslag zal als bijlage worden gedrukt bij het verslag van den toestand der gemeente over het jaar 1886. III. Wordt ter tafel gebragt 1. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot onder- handsche verhuring van de woning Raadhuisstraatje no. 3. Dit voorstel zal nog heden in behandeling worden genomen. 2. Het rapport der raadscommissie belast geweest met het onderzoek der rekening van de stads bank van leening, over 1886. 3. Het rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek eener aanvraag der commissie van bestuur over het stadszieken huis om wijziging van - en het doen van af- en overschrijvingen op de begrooting van die inrigting over het jaar 1886. 4. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot het doen van af- en overschrijvingen op de Gemeentebegrooting, dienst 1886. 5. Het rapport der raadscommissie voor de reclames, omtrent bezwaarschriften tegen het 2e suppletoir kohier der dir. belas ting op het inkomen, dienst 1886. De stukken sub 2 tot en met 5 zullen voor de leden ter visie worden gelegd, om in eene volgende vergadering te worden be handeld. 6. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot wijzi ging van de gemeentebegrooting, dienst 1886. Wordt ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren van der Scheer, Bekhuis en Reeling Brouwer. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproe pingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van eene onderwijzeres aan de gemeente school no. 1. De voordragt is zamengesteld uit 1 Mej. A. Faber alhier 2 Mej. A. Smeding, te Beetslerzwaag3 Mej. T. Visser, te Oostzaan. Met 17 stemmen wordt eerstgenoemde benoemd. Op Mej. T. Visser werd 1 stem uitgebragt. De datum van infunctietreding zal nader door burgemeester en wethouders worden vastgesteld. 2. Voorstel van burgemeester en wethouders nuar aanleiding van een verzoek van O. G. Boersma c. s. om gebruik te mogen maken van een lokaal in de gemeentebe waar school no. 4. Burgemeester en wethouders stellen daarbij voor het verzoek van O. G. Boersma c. s., om des Zondags gedurende een uur gebruik te mogen maken van een der lokalen van de gemeen tebewaarschool no. 4, voor het houden van eene Zondagschool, als niet voor inwilliging vatbaar, van de hand te wijzen. Dit voorstel wordt na gehouden stemming aangenomen met 14 tegen 3 stemmen, die van de heeren Bekhuis, Oosterhofl' en Dirks. De heer Reeling Brouwer was tijdelijk afwezig. De heer Troelstra komt ter vergadering. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders naar aanlei ding van een adres van Mej. C. E. Dorhout te Velp, om afkoop van eene grondrente. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten behoudens goedkeuring van heeren Ged. Staten, eene over eenkomst aan te gaan met Mej. Elisabeth Catharina Dorhout en mede-eigenaren tot afkoop van eene grondrente, zuiver groot ƒ0.74 in het jaar, waarmede eene zatlie en landen teJislum, gemeente Ferwerderadeel, is bezwaard ten voordeele dezer ge meente, tegen eene som van 14.80, zijnde de penning twintig van het zuiver bedrag der grondrente, onder voorwaarde dat de kosten der acte van afkoop ten laste der adressanten zullen komen. 4. Rapport der raadscommissie belast geweest met liet on derzoek der rekening en verantwoording van de kamer van koophandel en fabrieken, over 1886. De commissie stelt voor genoemde rekening en verantwoor ding goed te keuren tot een bedrag van 316.46 Dienovereenkomstig wordt besloten. De heeren Menalda en Duparcrespectievelijk voorzitter en secretaris der Kamer, hebben zich van medewerking onthouden. 5. Voorstel van de raadscommissie voor het ontwerpen van strafverordeningen tot vaststelling van eene verordeninghou dende algemeene bepalingen van politie voor deze gemeente. (Zie bijlagen no. 2 en 3 tot het verslag van 's raads hande lingen). De algemeene beraadslagingen worden geopend. De heer Star Busmann heeft het woord gevraagd omdat hij wel wenschte voor te. stellen de behandeling van deze zaak te verdagen. De reden daarvoor is hierin gelegen, dat de leden nog maar sinds zeer kort in het bezit zijn van de betrekkelijke stukken en eerst Zaturdag avond jl. eene nota hebben ontvangen behelzende de wijzigingen, door de commissie alsnog in haar ontwerp aangebragt. Het betreft hier een hoogst belangrijk onderwerp, van ingrijpenden aard voor de belangen der ingeze tenen, waarom de leden van deze vergadering dan ook billijker wijze aanspraak mogen maken op voldoenden tijd om zich behoorlijk te kunnen voorbereiden. Üe Voorzitter doet den geachten spr. opmerken, dat het ontwerp reeds drie weken gpleden aan de leden is rondgezon den gedurende welken tijd zij zeker voldoende gelegenheid hebben gehad daarvan kennis te nemen. Wat de jongste bij lage betreftdeze bevat slechts eenige kleine wijzigingen die hoofdzakelijk eene verbetering in de redactie van sommige ar tikelen op het oog hebben zij zijn niet van ingrijpenden aard. Indien de heer Busmann evenwel van zijn denkbeeld eene mo tie wenscht te maken en deze motie ondersteuning vindt, zal spr. die in beraadslaging brengen. Le heer Star Busmann Stelt daarop als motie voor om de behandeling tot de of eene volgende vergadering uit te stellen. De motie wordt voldoende ondersteund en in behandeling I genomen. De heer Troelstra zal zich legen die motie verklaren daarzooals de voorzitter reeds deed opmerkende leden be hoorlijk gelegenheid hebben gehad om het ontwerp naauwkeurig na te gaan. Bovendien bepalen zich de wijzigingen, die volgens den heer Busmann van ingrijpenden aard zijntot enkele ar tikelen in hoofdzaak bevat het nieuwe ontwerp gelijke bepa lingen als de bestaande verordeningdie echter wijzigingen in de redactie hebben ondergaan of in overeenstemming zijn ge bragt met het nieuwe strafwetboek. Spr. vindt nu geen aan leiding om thans niet tot de behandeling over te gaan. De heer Menalda had voor zichzelf wel gemeenddat de leden van den raad tijdig genoeg de noodige stukken hadden ontvangen om nu de verordening in behandeling te kunnen nemen. Doch nu van de zijde van den heer Busmann een voorstel tot verdaging is gedaan en spr. uit diens woorden heeft kunnen opmakendat dit geachte lid niet voldoende ge prepareerd isstelt hij te veel prijs op diens advies in zaken als de onderwerpelijkeom niet er toe bij te dragendat hij althans voldoende voorbereid zal kunnen medewerken. Daarom zal spr. aan de motie zijne a*em geven.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1887 | | pagina 1