Vergadering van Dingsdag 10 Mei 1887. 40 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden van den 25 April [887. de voortzetting der behandeling van de ontwerp-verordcnin houdende algemeenc bepalingen van politie tot cene volgend vergadering verdaagd. V. Met verlof van de vergadering rigt de heer Duparc lo burgemeester en wethouders eene vraag omtrent het abonne ment op den Prinsentuin. Aanleiding tot het doen van deze vraag heeft hem gegeven het gedrukte billetdat oidangs gelijk ieder jaar, aan de ingezetenen is rondgezonden, om te kunnen inteekeren op muziekuitvoeringen en verdere vermake lijkheden, dezen zomer in den Prinsentuin te geven. Het heeft, zooals wel inet velen, die gewoonlijk zich op die muziekuitvoe ringen abonneren het geval zal zijn geweestzijne aandacht getrokken, dat de prijs thans van /"2.5Ü tot f3—, en voor mili tairen van fl tot f 2.50 is verhoogd. Dit is nu op zich zeil wel niet veel en zal voor de meesten der abonné's geen bezwaar zijn, doch het heeft spr. toch bevreemd, dat lot deze verhooging is overgegaan. Blijkens de begrooting voor 1887 overschrijden de inkomsten van den Prinsentuin de uitgaven verreaan pacht zal worden ontvangen eene som van f 3057, terwijl de uitgaven voor onderhoud van den tuin en aanbehoorcn zijp geraamd op f 1985. Spr. zou derhalve gaarne van burgemeester en wethouders vernemen waarom zij tot dien maatregel zijn overgegaan. Hij heeft getracht zich te vergewissen of de muziekuitvoeringen en verdere vermakelijkheden in 1886 zooveel gekost hebben dat zij niet uit de inkomsten konden worden bestreden, en daarom welligt in het vervólg dairvoor meer geld noodig is. Hij heeft daartoe tweemaal gepoogd de rekening van den Prinsentuin over dat jaar in te zien doch zonder den gewenschten uitslag. Beide keeren moest hij vernemen, dat die rekening in handen was van een lid van het dagelijksch bestuur, thans niet ter vergadering tegenwoordig. Hij heeft een en ander dus niet kunnen nagaan en doet daarom nu de vraag aan burgemeester en wethouders, welke de reden voor deze verhooging van den abonnementsprijs is. De Voorzitter verklaart, dat hij nu namens burgemees ter en wethouders nog geen dadelijk antwoord kan geven, daar - leden van dat collegic afwezig zijn. Spr. wenscht dus het J antwoord uit te stellen lot eene volgende vergaderinghetgeen te meer noodig is omdat dat antwoord zich zal moeten steu- nen op gegevensdie voor het oogenblik in andere handen zijn. De heer Duparc zal zich tevreden stellen met een ant woord in eene volgende vergadering. Hij ontveinst echter geens- i zins zijne bevreemdingdat het herinneringsvermogen van den voorzitter niet sterk genoeg schijnt te zijnom nu reeds te kunnen mededeelcn welke de gronden zijn die tot de ver- j hooging hebben aanleiding gegeven. Den heer Minnöma Buma zal het aangenaam zijn in eene volgende vergadering het antwoord van burgemeester en wet houders te vernemenwanneer dan vooraf de rekening en bij- behoorende stukken ter visie worden gelegd ten einde de zaak beter te kunnen beoordeelen. De Voorzitter zegt er niet mede bekend te zijn geweest, dat de rekening van den Prinsentuin, die in eene vorige ver gadering ter tafel is gebragt en voor de leden ter visie gelegd, door een der leden van het dagelijksch bestuur was medegenomen. Wanneer spr. had geweten dat de heer Duparc de rekening had willen inziendoch daartoe niet in staat was, omdat zij niet aanwezig waszou hij terstond dat stuk hebben laten terughalen, waartoe hij nu dan ook zal overgaan. Doch hij kan nu reeds wel mededeelendat de uitkomsten der rekeningen van de laatste jaren aanleiding hebben gegeven lot de verhoo ging van het abonnement. De beraadslagingen worden hierop gesloten. De voorzitter sluit hierop de openbare zitting. Boekdrukkerij van A. Jongbloedte Leeuwarden. Verslag der handelingen van don gemeenteraad te Leeuwarden van den 10 Mei 1887. 41 Tegenwoordig 19 Leden. Afwezig de heeren Dr. N. Reeling Brouwer en Mr. J. Dirks, beiden met kennisgeving. Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholtburgemeester. I. De notulen van de vorige op Maandag den 25 April j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1dat het grasgewas in deze gemeente is verpacht voor een gezamenlijk bedrag van 192.70. 2. dat de levering van 40,000 hectoliter Dean's Primrose gaskolen tegen den prijs van 53 97/ioo cent per H.L. is gegund aan de heeren Harmens en zonen te Harlingen en van 30,000 H-L. Pelton main gaskolen tegen den prijs van 55 cent per H-L. aan de Pelton-Colliery te Newcastle upon Tyne. 3. dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het raads besluit tot onderhandsche verhuring van de woning Tuinen no 40. 4. dat Mej. Brunneleerares aan de school van Middelbaar onderwijs voor Meisjes, wegens ziekte gedurende 3 maanden van het waarnemen harer werkzaamheden is ontheven, en dat in hare lessen door den lieer H. Brunne en de overige leeraressen wordt voorzien. 5. dat vijftig reclames tegen aanslagen op het primitief ko hier der directe belasting op het inkomen dienst 1887 zijn ingekomen en in handen gesteld van de commissie voor de re clames. 6. Beschikking van Gedeputeerde Staten op cene reclame in beroep tegen het 2e suppletoir kohier dienst 1886. 7. dat op de geldleening ten behoeve dezer gemeente groot f 24,000, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 Maart 1887 is ingeschreven een bedrag van ƒ327,000, en dat daarvan is aan genomen ƒ16,000 naar 102l/a pCt. en 8,000 naar 102Vie pCt. Deze mededeelingen worden voor kennisgeving aangenomen. III. Wordt ter tafel gebragt 1. Een voorstel van burgemeester en wethouders, tot deel neming door de gemeente in het waarborgfonds voor de in Augustus 1887 alhier te houden tentoonstelling, van wege de Friesche tuinbouwvereeniging. 2. Alsvoren, om aan de commissie tot regeling van boven bedoelde tentoonstelling, in gebruik te geven het terrein, gelegen tusschen de Harmonie en de bestrating achter het Paleis van Justitie. 3. Alsvoren, tot het benoemen van gymnastiekonderwijzers aan onderscheidene gemeentescholen. 4. Alsvoren, tot het in gebruik afstaan van net beurslokaal, tot het houden van eene tentoonstelling van tcekeningen van wege de Maatschappij van schilder- en teekenkunst. 5. Alsvoren, tot vaststelling van bepalingen in zake het ver strekken van gelden aan de stads-bank van leening. Zal worden gedrukt in de bijlagen tot 's raads verslag. 6. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek eener aanvraag *van de voogden van het nieuwe stads-weeshuis, tot wijziging van de begrooting dier instelling, dienst 1886. De stukken sub 1 tot en met 6 worden voor de leden ter visie gelegd, om in eene volgende vergadering te worden be handeld. 7. De rekening en verantwoording van inkomsten en uit gaven voor het stads ziekenhuis, dienst 1886. Wordt ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren Beucker Andrcae, Bekhuis en Hijlkema. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den op roepingsbrief vermelde punten. 1. Voortzetting der behandeling van de ontwerp-verorde ning houdende algemeene bepalingen van politie, voor de ge meente Leeuwarden. (Zie bijlagen n°. 2 en 3 tot het verslag van 's raads hande- 1 lingen.) Alvorens lot behandeling van art. 58 over te gaan, deelt de Voorzitter mede, dat de heer Star Busmann hem een schrif telijk voorstel heeft overhandigd om de verordening met de volgende bepalingen aan te vul'en I. Hijdie zonder daartoe geregtigd te zijnop de openbare straat, of op eenige voor het publick toegankelijke plaats, wa penen bij zich draagtwordt gestraft met geldboete van ten hoogste ƒ15, alsmede verbeurdverklaring van de voorwerpen waarmede de overtreding is gepleegdvoor zoover zij den ver oordeelde tocbehoorcn. II. Het is verboden op de openbare straat optogten te houden. Overtreding van deze bepaling wordt gestraft met geldboete van hoogstens 15. III. Iederdie op eene openbare plaats iets vindtdat kennelijk eene waarde heeft van 1 of daarbovenis gehouden binnen 2 maal 24 uren daarvan kennis te geven aan het bureau van politie. Overtreding van deze bepaling wordt gestraft met eene geldboete van hoogstens ƒ15. Van de aangifte geschiedt door de politie openbare aankondiging. Spr. stelt voor om deze amendementen te behandelen na afdoening der overige artikelen vóór art. 89 tenzij de heer Busmann een bepaalde plaats voor de niouwe artikelen wenscht aan te wijzen. Den heer Star Busmann is het eigenlijk onverschillig, welke plaats voor die artikelen zal worden aangewezen in deze verordeningdie immers rubriekloos is. Toch meent hij, dat het eerste eigenaardig thuis behoort bij art. 68zoodat hij zou willen voorstellen om het als 2e lid aan dat artikel toe te voegen, en het tegelijk daarmede in behandeling te nemen. De beide andere artikelen kunnen dan later worden behandeld. Daartoe wordt besloten. Artt. 58 tot en met 60 worden onveranderd vastgesteld het laatste met inachtneming van de nader door de commissie voor gestelde wijziging, om in plaats van „behoorlijk" te lezen „en op de wijze door hen te bepalen." Art. 61 Hij diebij het sloopen tot herstelling van een aan de openbare straat belendend gebouwniet eene behoor lijke afsluiting aan de straat- of wegzijde maaktwordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijftien gulden. De lieer Star Busmann vraagtof niet in dit artikel evenals in het vorige, het woord „behoorlijk" moet worden ver vangen door „op de wijze door burgemeester en wethouders te bepalen." De Voorzitter wijst er opdat de beide artikelen geheel verschillende gevallen op het oog hebben. In het geval, bij art. 60 bedoeld, is wel degelijk de tusschenkomst van burgemeester en wethouders een voreischte. Het betreft een toestand van duurzamen aard, hetgeen noodig maakt dat door het dagelijksch bestuur worde bepaald de termijnbinnen welke de afsluiting moet worden aangebragt, zoomede de wijze waarop; art. 61 ziet op het herstellen van een gebouwwaarbij de tusschen komst van het collegie niet noodzakelijk is. De heer van. Sloterdijck doet nogter aanvulling van het door den voorzitter gesprokene opmerken dat in art. 60 het geval geldt, dat een gebouw wordt gesloopt, om niet weder te worden opgebouwd. De daardoor te ontstane ruimte blijft

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1887 | | pagina 1