Vergadering van Dingsdag den 12 Julij 1887. 86 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden van den 28 Junij 1887. benoodigdheden voor het ziekenhuis het stelsel van aanbesteding toe te passen deelt spr. mededat zooveel mogelijk daaraan gevolg is en zal worden gegeven en hij vertrouwt, dat dit in het vervolg tot bevredigende uitkomsten zal leiden. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten I. de rekening van inkomsten en uitgaven van het stadszie kenhuis over het jaar 1886 goed te keuren en vast te stellen tot een bedrag in ontvang en uitgaaf van f 115.15. II. Onder mededeeling van het bovenstaande aan de com missie van bestuur 's raads dank toe te brengen voor de ge- houdene administratie. De heer van der Scheer onthoudt zich van medewerking tot dit besluit. Wegens het vergevorderd uur wordt de behandeling van de nog overige punten tot eene volgende vergadering uitgesteld. De voorzitter sluit hierop de vergadering. Boekdrukkerij van A. Jongbloed te Leeuwarden. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwardenvan den 12 Julij 1887. 87 Tegenwoordig 12 leden. Afwezig met kennisgeving de heerenMr. J. Minncma Buma, Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten, J. J. Brunger, Mr. E. Star Busmann, Mr. J. G. Meijer, G. MenaldaS. H.- Ilijl- kema en Jhr. Mr. G. van Eijsinga. Voorzitter de heer P. Lijcklama a Nijeholtburgemeester. I. De notulen van de vorige op Dingsdag den 28 Junij j.l. gehouden vergadering worden gelezen en vastgesteld. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. dat aan den Secretaris verlof is verleend van 3 tot 25 Julij e.k., en dat de heer J. H. Menkema, commies ter secre tarie, is aangewezen hem gedurende zijne afwezigheid te ver vangen. 2. dat tot klerk ter secretarie is benoemd de heer B. H. Gortervolontair. 3. dat berigt is ontvangen van het overlijden van den heer W. F. Busingingenieur-verificateur bij het kadaster alhier vice-president van de commissie van administratie der stadsbank van leening. De voorzitter deelt mededat bereids aan de weduwe een brief van rouwbeklag is gezondenen dat aan de commissie van administratie is verzocht eene aanbeveling in te zenden. 4. Dankbetuiging van Mej. N. Borger voor hare benoeming tot onderwijzeres aan de gemeenteschool No. 11. 5. Berigt van Gedeputeerde Statendat bij hen is ontvan gen een afschrift van de verordening houdende algemeene be palingen van politie voor de gemeente Leeuwarden. 6. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raads besluiten a. tot onderhandsche verhuring van een gedeelte van de Turfdragersgloppe. b. tot onderhandsche verhuring van de woning Oldegalileën No. 36. c. tot afkoop van eene grondpacht liggende op de woning Nieuwstad No. 45. d. tot aankoop van een stukje grond bij de Singelstraat. 7. dat de heer Mr. E. Star Busmann heeft berigtdat hij zijn ontslag neemt als lid van den raad. Dit schrijven wordt gesteld in handen van burgemeester en wethoudersten einde den dag voor de verkiezing van een nieuw lid te kunnen vaststellen. III. Wordt ter tafel gebragt 1. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot afwij zing van een verzoek van Mej. S. H. Klaar gymnastiekonder- wijzeres om verhooging harer jaarwedde. 2. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan den onderwijzer E. Meijer. 3. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek van de rekening van de ontvangsten en uitgaven van het nieuwe stads-weeshuis over 1886. De stukken sub 1 3 worden voor de leden ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te worden behandeld. 4. Een adres van J. R. Stuurhaan e. a. om het plaatsen van hondenkarren in de Westerplantage te verbieden. Dit adres wordt gesteld in handen van burgemeester en wet houders ten fine van berigt en raad. IV. Wordt overgegaan tot de behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten 1. Stemming over de motie van den heer Buy are in zake het adres van den lieer C. II. F. A. Corbelijn Battaerd e. a. omtrent leiking van den Graclitswal. Over deze motie, strekkende om de adressanten te verwijzen naar de Provinciale Statenhebben in de vorige vergadering de stemmen met 8 tegen 8 gestaakt. Alzoo zal nu tot eene nieu we stemming moeten worden overgegaan. De heer do la Faillö vraagt ofvoor het geval het Pro vinciaal bestuur, dat dit vaarwater in onderhoud en beheer heeft overgenomenniet bereid mogt worden bevondenom de door adressanten gewenschte verbetering aan te brengener termen zouden bestaan, dat de gemeente zelve het werk kan aanvatten en tot stand brengen. De Voorzitter kan op deze vraag antwoorden dal het Provinciaal bestuur altijd gaarnedoch onder zekere voorwaar den het onderhoud van dergelijke werken aan de gemeente besturen overlaatn.l. met de bepalingdat het geschiede onder toezigt van den Provincialen waterstaat. Zoo is o.a. ook geschied, toen bij de demping van de Molensloottengevolge het uitladen van modder, eene verondieping van den Grachts- wal was ontstaan. Gedeputeerde Staten hebben op een daartoe gedaan verzoek geen bezwaar gemaaktdat de gemeente die verondieping zoude wegnemenmits onder toezigt vanwege de Provincie. Spr. gelooft dus wel ,,dat de leiking van dit vaarwater door de gemeente zal kunnen geschieden maar acht het niet ge- wenscht, om dergelijk werk te onttrekken aan het gezag, dat er mede is belast. Ilct streven van het gewestelijk bestuur is altijd ge weest en is het nogom niet alleen hiermaar ook overal el ders in de Provincie het onderhoud en beheer van vaarwaters aan zich te trekken. Spr. slelt zich voor om mogt de motie worden aangenomende aandacht van Gedeputeerde Staten opnieuw op deze zaak te vestigen. De motie wordt daarop in stemming gebragt en aangenomen met 7 tegen 5 stemmendie van de heeren van Stoterdijck PlantengaOosterhofïde la Faille en Bekhuis. 2. Voorstel van burgemeester en wethouders om het terrein opengevallen door de amotie van het gebouw Klokstraat no. 14, voor den yublieken dienst te bestemmen. Burgemeester en wethouders stellen voor, bedoeld terrein voor den publieken dienst te bestemmen en het met keijendie nog in voorraad zijn te doen bestraten. De heer Plantenga herinnert zich dat hij indertijdtoen het voorstel tot amotie van bedoeld gebouw in de Klokstraat in behandeling waszich daartegen heeft verklaardomdat hij er voor vreesde dat door die amotie de welstand daar ter plaatse niet zoude worden bevorderd. Die vreesieder zal dat toestemmen, is werkelijkheid geworden, hoewel spr. ter eere van de omwonenden moet verklarendat zij zich alle moeite gevenom hunne panden een zoo goed mogelijk aanzien te ge ven. Toch had hij liever een voorstel gezienstrekkendeom het opengevallen terrein als bouwterrein te verkoopen. De raad kan z. i. daartoe zeer goed overgaan waar bij vroegere gele genheden speciaal bij de behandeling van de afgraving van den Zuidwesterdwingerin deze vergadering er op gewezen is, dat er behoefte bestaat aan bouwterrein. Spr. erkende die be hoefte nietvooral daar ter plaatse. Maar als de raad meent dat daar met succes de grond voor bouwterrein kan worden verkochthoeveel te meer hierjuist in het centrum van de stad. De wenschelijkheidom dezen grond als plein te be houden kan spr. niet inzien. De ruimte voor de passage zal bij eene eventuele bebouwing wel niet breed zijnmaar vroe ger was zij dat ook niet en zal wel voor het grootste gedeelte zoo moeten blijven. De Poststraat en het overige van de Klok straat blijven toch in de bestaande breedte. En die breedte is zeer voldoende voor het verkeer, dat alleen uit voetgangers be staat en nooit zoo druk is spr. passeert die straten zeer dik wijls maar heeft nooit eenige drukte opgemerkt. Hij voorziet ookdatwanneer de open ruimte blijft bestaandeze alligt zal worden gebruikt als bergplaats van karrenenz. Mogt dus het voorstel van burgemeester en wethouders niet worden aan genomen dan zal hij een voorstel doenom den grond voor bouwterrein te doen bestemmen. De heer Duparc is tot de slotsom gekomendat het on- derwerpelijk voorstel eigenlijk gerust achterwege had kunnen blijven. Z.i. hadden burgemeester en wethouders kunnen vol staan met een voorsteleenvoudig om den vrijgekomen grond te bestraten. Zooals het voorstel nu luidt, heeft het de strek king om den raad een voorwerpdat altijd voor den public-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1887 | | pagina 1