ergadering van Dingsdag 16 Augustus 1887. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den lfi Augustus 1887. 97 Tegenwoordig 12 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren Mr. J. S. baron van rinxma thoe Slooten, Mr. J. Dirks, F. Plantenga, Mr. J. Min ima BumaJ. J. Brunger J. v. d. Scheer, J. F. H. Bekhuis, Beucker Andreae en Mr. E. Star Busmann. Voorzitter de heer P. Lycklama üt Nijeholt, burgemeester. I. De notulen van de vorige op 26 Julij jl. gehouden verga ring worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. dat door burgemeester en wethouders de verkiezing voor n lid van den gemeenteraad, ter vervulling der vacature, ont- lan door het ontslag van den heer Mr. E. Star Busmann is paald op den dag voor de verkiezing van leden der nieuwe weede Kamer, welke is vastgesteld op den 1 September e.k., rwijl zoo noodig de herstemming zal plaats hebben op den September d. a. v. 2. dat is ingekomen het verslag van het eind-examen aan de rgerdagschool. Voor de leden ter visie gelegd. 3. dat is ingekomen het verslag van den Landbouw in Ne erland, over 18S5. Wordt ter visie gelegd voor de leden. 4. Eene resolutie van Gedeputeerde Sfaten houdende bepa- bg, dat de gemeenterekening over 1886 bij dat collegie moet }jn ingezonden vóór den 6 September e. k. 5. dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het raads- esluit tot afstand van een gedeelte van het aschland aan het ijk. 6. dat het doen van verfwerken aan gemeentegebouwen aan derscheidene aannemers is gegund voor een gezamenlijk be- ag van ƒ1178. III. Wordt ter tafel gebragt 1. De gemeenterekening over 1886. Wordt besloten die in -de bijlagen tot raadsverslag te doen rukken en in de volgende vergadering over te gaan tot benoe- ing van eene commissie van onderzoek. 2. Eene aanvraag van de commissie van administratie der ads bank .van leeningtot wijziging van de begrooting dier stelling, over 1887. Wordt ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen an de heeren van der Scheer, Kuipers en Meijer. 3. De begrooting der stads armenkamer, dienst 1888. Wordt ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen an de heeren Menalda, de la Faille, en Hijlkema. 4. Een adres van J. Rienks e. a. om het gebruik van de eeghuisjes te willen bevorderen. Om berigt en raad gesteld in handen van burgemeester en 'ethouders. 5. Het rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek er begrooting van het stads ziekenhuis, dienst 1888. Wordt ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te 'orden behandeld. 6. Rapport der commissie omtrent het onderzoek der ge- oofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden, de heeren Dr. J. aart de la Faille, Mr. J, Dirks, G. Menalda, Mr. J. G. Meijer, V. J. OosterhofT, J. F. H. Bekhuis en J. Theunisse. Overeenkomstig het advies van de commissie wordt tot toe- ating der benoemden besloten. De heeren de la FailleMenaldaMeijer en Oosterhoff heb- en tot het nemen van dit besluitvoor zoover ieder hunner etreft, niet medegewerkt. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den op roepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van een onderwijzer aan de gemeenteschool no. 6(vacature E. Meijer). j De voordragt is zamengesteld uit 1. J. Stoker, te Deventer, 2. R. Ilibmamede aldaar, en 3. T. Veninga, te Huizum. De uitslag der gehouden stemming is, dat J. Stoker wordt benoemd met 10 stemmen. Op R. Ilibma werden 2 stemmen uitgebragt. 2. Benoeming van eene onderwijzeres aan gemeenteschool no. 8(vacature L. Postma). Voorgedragen worden 1. mej. A. Roeshart, te Aalzum, 2. mej. E. D. Ruitenbach, te Enkhuizen en 3. mej. A. Leopold, te Gro ningen. Met algemcene (12) stemmen wordt mej. A. Roeshart be noemd. Wordt bepaalddat door burgemeester en wethouders de datum van infunctietreding voor de beide benoemden nader zal worden vastgesteld. 3. Benoeming van een lid der commissie van administratie voor de stads-bank van leening. Door de commissie worden voorgedragen de heeren G. Gra- tama en H. Beucker Andreaewelke voordragt, naar aanleiding van art. 3* van het reglement, door burgemeester en wethouders is vermeerderd met de heeren J. H. Drielsma en Mr. J. van Leeuwen. Met algemeene stemmen wordt de heer G. Gratama be noemd. 4. Benoeming van stembureaux voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van den Gemeen teraad. Het resultaat der gehouden stemming is, dat tot leden van het stembureau voor leden van de Tweede Kamer, dat tevens zitting zal nemen als stembureau der le afdeeling voor een lid van den gemeenteraadworden benoemd de heeren H. Beucker Andreae en H. Kuipersterwijl de burgemeester als voorzitter zal fungeren, en van het stembureau der 2e afdeeling voor een lid van den gemeenteraad de heer Dr. N. Reeling Brouwer als voorzitter en de heeren Jhr. Mr. G. van Eijsinga en J. van der Scheer als leden. De overige leden der vergadering worden aangewezen om de benoemden zoo noodig te vervangen. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een verzoek van E. J. de Vriestot het plaatsen van eene kiosk. Nadat de voorzitter heeft medegedeeld dat burgemeester en wethouders hun oorspronkelijk voorstel in dien zin hebben ge wijzigddat de te betalen retributie op ƒ5, in plaats van op ƒ10 zal worden bepaaldwordt zonder discussie en hoofdelijke stemming conform de conclusie besloten: Voorloopig voor den tijd van een jaar aan E. J. de Vries het regt te verleenen tot het plaatsen van eene kiosk op het daar voor bij raadsbesluit van 28 Augustus 1884 no. 5 aangewezen terrein aan den Stationsweg, tegen betaling eener retributie van ƒ5, bij vooruitbetaling te voldoen en verder onder zoodanige voorwaarden als burgemeester en wethouders zullen noodig achten. 6. Voorstel van burgemeester en icethouders tot afstand van grond aan het Rijk voor het bouwen van een nieuw kruit huis. Burgemeester en wethouders stellen hierbij voor te besluiten I. behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten met het rijk eene overeenkomst aan te geven waarbij de gemeente gratis aan het Rijk in gebruik afstaat een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden in sectie F no. 1572 ter grootte van 1300 centiare, met magtiging aan burgemeester en wethouders tot regeling der conditiën. II. voor de kosten van stichting van een nieuw kruithuis aan het Rijk eene subsidie van 600 toe te kennen. III. burgemeester en wethouders op te dragen te zijner tijd de desbetreffende finantiële voorstellen in te dienen. De heer van Eijsinga heeft tegen dit voorstel geen be-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1887 | | pagina 1