Vergadering van Dingsdag 6 September 1887. 110 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden van den 23 Augustus 1887. Het voorstel der commissiedaarop in stemming gebragt wordt aangenomen met 0 tegen 4 stemmen die van de lieer en Duparc Bekhuis Menalda en de la Faille. De Voorzitter deelt daarop mede, dat de commissie van bestuur over het stads-ziekenhuis de goedkeuring van Gedepu teerde Statenvereischt volgens art. 17 der armenwetvoor deze herstellingen zal vragen terwijl hij tevens te kennen geeftdat het in de bedoeling dier commissie ligt om die herstellingen te doen uitvoeren onder toezigt van den directeur der gemeentewerken. Spr. heeft tevens de eer bij de vergadering ter tafel te bren gen de gemeentebegrooting, dienst 1888. Wordt besloten deze begrooting met de daarbij behoorende memorie van toelichting te doen drukken in de bijlagen tot het raadsverslaghaar in de sectiën te onderzoeken en dat onder zoek te doen afloopen binnen 4 wekennadat het gedrukte exemplaar bij de leden is rondgedeeld. 3. Behandeling van het le suppletoir kohier der directe be lasting op het inkomen dienst 1887. In verband daarmede wordt de openbare vergadering tijdelijk gesloten. Na heropening van deze wordt vastgesteld navolgend besluit De raad der gemeente Leeuwarden Gezien het door burgemeester en wethouders opgemaakte eerste suppletoir kohier van de directe belasting op het inko men, ten behoeve dier gemeente over het dienstjaar 1887; Gelet op art. 264 der gemeentewetzooals dat is gewijzigd bij de wet van 28 Junij 1881 (Staatsblad no. 102) Gelet op de bepalingen van het 'heffingsbesluit van 25 Augus tus 1885 en 13 October daaraanvolgende goedgekeurd bij ko ninklijk besluit van 30 November 1885 no. 18. Gelet op het besluit dezer vergadering van den 1G Novem ber 1886, waarbij is bepaald, dat over het dienstjaar 1887 4.30 ten honderd van het belastbaar inkomen zal worden ge heven. Besluit a. het le suppletoir kohier van de directe belasting op het inkomen ten behoeve dezer gemeente, over het dienstjaar 1887, vast te stellen op een belastbaar inkomen van 59049.47 en het totaal der aanslagen op f 2539.085. b. de aanslagen invorderbaar te stellen in drie termijnen vervallende op 30 September, 15 November en 30 Decem ber 1887. De voorzitter sluit hierop de vergadering. i Boekdrukkerij van A Jongbloed te Leeuwarden. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwardenvan den 6 September 1887. 111 Tegenwoordig 16 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren J. Troelstra, Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten, J. v. d. Scheer, H. Kui pers en Mr. E. Star Busmann. Voorzitter de heer P. Lycklama k Nijeholt, burgemeester. I. Aan de orde wordt gesteld de beëediging van de nieuw gekozen raadsleden zijnde de heeren Mr. J. Dirks Dr. J. Baart de la Faille, W. j. Oosterhofï, J. F. H. Bekhuis, G. Me nalda, Mr. J. G. Meijer en J. Theunisse. Genoemde heeren worden door den Secretaris binnengeleid. De Voorzitter wijst er op dat de geloofsbrieven der nieuw benoemde raadsleden zijn goedgekeurd en dat tot hunne toelating door den Raad is beslotentegen welk besluitblijkens reso lutie van heeren Gedeputeerde Staten van den 25n Augustus 1.1. n°. 20geene bezwaren zijn ingebragt. Hij herinnert er aan dat de leden vóór de aanvaarding van hun ambt volgens de wet verpligt zijn den eed of de belofte van zuivering, voorge schreven bij art. 83 der Grondwet en den eed of de belofte van trouwbedoeld in art. 39 der Gemeentewetaf te leggen en vraagt of zij daartoe bereid zijn. Nadat hierop toestemmend was geantwoord, worden de eeds- t'ormulieren achtereenvolgens door den Secretaris voorgelezen en door de leden op debij de wet voorgeschreven wijzebe krachtigd. De Voorzitter wenscht daarop den leden geluk met hunne ver kiezing. Hij hooptdat het hun gegeven moge zijn langen tijd de belangen der gemeente te behartigen en dat zij tot vele goede zaken mogen medewerken. De Voorzitter deelt vervolgens mede, dat is ingekomen de geloofsbrief van het nieuw gekozen raadslidden heer J. J. de Lange en stelt deze ten fine van onderzoek in handen van de heeren van SloterdijckDuparc en Menalda, met uitnoodiging nog in deze vergadering daarover te rapporteren. II. De notulen van de op 23 Augustus j.l. gehouden ver gadering worden hierna gelezen en onveranderd vastgesteld. III. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. Eene resolutie d.d. 25 Augustus 1.1. no. 69, 2de afd. van heeren Gedeputeerde Staten daarbij de ontvangst borigtende van verschillende door den Raad dezer gemeente vastgestelde verordeningen 2. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd a. het Ist® suppletoir kohier der directe belasting op het inkomendienst 1887 b. het raadsbesluit an 16 Augustus 1.1 no. 8tot afstand van grond aan het Rijk tot stichting van een nieuw kruithuis c. het raadsbesluit tot verkoop van bouwterrein aan den Zuidwesterdwinger 3. een berigt van het overlijden van den heer H. R. Stoett in leven opper-brandmeester en leeraar in het regtlijnig tee kenen aan de Burgerdag- en avondschool. Op voorstel des voorzitters wordt besloteneen brief van rouwbeklag aan de weduwe te zenden. IV. Bij monde van den heer Duparc wordt door de zooëven benoemde Commissie rapport uitgebragt over het onderzoek van den geloofsbrief van den heer J. J. de Lange. De Com missie heeft de stukken in orde bevonden en concludeert alzoo tot toelating van genoemden heer. Hiertoe wordt met algemeene stemmen besloten. De heer van Sloterdijok brengt namens de commissie voor de reclames ter tafel het rapport dier commissie over 52 bezwaarschriften tegen het primitief kohier der directe belas ting op het inkomen, dienst 1887. Wordt beslotendit rapport voor de leden ter visie te leg gen en het in de volgende vergadering te behandelen. V. Wordt verder ter tafel gebragt. 1. Het rapport der raadscommissie belast geweest met het onderzoek der begrooting van de d.d. schutterijdienst 1888. Hierbij wordt voorgesteldde begrooting der d.d. schutterij, dienst 1888 onveranderd voorloopig goed te keuren in ontvang en uitgaaf tot een bedrag van f 4951. Ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te be handelen. 2. Een adres van het Kerkbestuur der Israëlietische gemeente, om eene strook grond aan het Jacobijner Kerkhof in eigendom te erlangen, tot het leggen van eene stoep voorlangs de Is raëlietische school. Wordt in handen gesteld van burgemeester en wethouders om berigt en raad. 3. Een adres van den heer N. van der Hoef alhier, om benoemd te worden tot leeraar in het regtlijnig teekenen aan de Burgerdag- en avondschool. Wordt in handen van burgemeester en wethouders gesteld om daarop te letten bij het doen eener voordragt. 4. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot ver breeding van den toegang naar- en vergrooting van de speel plaats bij de Gemeenteschool no. 9. Daarbij wordt voorgesteld a. het gebouw, plaatselijk bekend Kalvergloppe no. 183 ter stond na de expiratie van den loopenden huurtijdzijnde 12 Mei 1888 te doen amoveren b. het terrein openvallende door de amotie van het gebouw Kalvergloppe no. 183 en den daarbij behoorenden open grond te bestemmen tot vergrooting van de speelplaats der Gemeente school no. 9 c. den toegang tot die speelplaats te verbreedendoor eene strook grond van den tuinbehoorende bij het huis, plaatselijk bekend Kalvergloppe no. 199, in huur bij K. J. Bosnia, af te scheiden en te voegen bij den tegenwoordigen toegangsweg. 5. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot bepa ling der rente van aan de Stads-bank van leening verstrekte kapitalen. De conclusie van dit voorstel luidt, dat de Raad besluite de rentedoor de Stads-Bank van leening verschuldigd voor gel den die ten behoeve dier instelling uit de gemeentekas wor den opgenomen, met ingang van den lston Januarij 1888 te be palen op 4°/0 in het jaar. 6. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot amotie van woningen in de Rochebrunesteeg. De conclusie hiervan luidt Burgemeester en wethouders te magtigende woningen plaatselijk gekwoteerd Rochebrunesteeg nos. 1 en 3, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden in sectie G nos. 410 en 411 te doen amoveren op zoodanigen tijd en op de wijze, als zij in het belang der gemeente wenschelijk achten. De voorstellen sub 4 5 en 6 worden ter visie gelegd ten einde in de volgende vergadering te worden behandeld. VI. Wordt overgegaan tot de behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten 1. Benoeming van twee wethoudersicegens periodieke af treding van de heeren Dr. N. Reeling Brouwer en Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten. De heeren Dr. N. Reeling Brouwer en Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten worden opnieuw benoemd, eerstgenoemde met 15 van de 16 stemmen en laatstgenoemde met alle (16) stemmen. Op den heer H. Beucker Andreae werd ééne stem uitgebragt. Op eene vraag van den Voorzitter ol de heer Brouwer deze benoeming aanneemtantwoordt deze toestemmend. Hij be tuigt den Raad zijn dank voor de groote meerderheid van stem men waarmee hij is benoemd en wil gaarne trachten zooveel dit in zijn vermogen isdie betrekking naar eisch te vervullen. De Voorzitter wenscht den heer Brouwer geluk met zijne herbenoeming en hoopt dat hij nog jaren lang aan de belangen der gemeente mag medewerken. Den heer van Harinxma thoe Slootendie niet ter vergade-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1887 | | pagina 1