Vergadering van Dingsdag 25 October 1887. 124 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 11 October 1887. Nadat de heer Dirks op nog meer indirecte voordeelen o.a. het gasverbruik had gewezen, worden de beraadslagingen gesloten. Het voorstel daarop in stemming gebragtwordt aangeno men met 12 tegen 8 stemmen die van de heeren Dijkstra, de Lange Bekhuis TroelstraPlantenga Theunisse Duparc en Meijer. De voorzitter sluit hierop de vergadering. Boekdrukkerij van A. Jongbloed te Leeuwarden. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden van den 25 October 1887. 125 Tegenwoordig 17 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren A. Duparc, F. Plantenga, Dr. Jac. Baart de la Faille en J. van der Scheer. Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholt, burgemeester. I. De notulen van de vorige op 11 October jl. gehouden ver gadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt aan dc vergadering medegedeeld en voor kennis geving aangenomen 1. Eene resolutie van Gedeputeerde Staten, naar aanleiding van eene aanvraag der commissie van het bestuur over het stadsziekenhuis om magtiging tot het doen van herstellingen en verbeteringen aan het hulpziekenhuis. 2. Eene missive van burgemeester wn wethouders, geleidende een schrijven van de commissie van bestuur over het stads ziekenhuis en een afschrift van eene door dat bestuur gerigte missive aan Gedeputeerde Staten, naar aanleiding van de hier boven sub 1 vermelde resolutie. 3. dat door burgemeester en wethouders zijn uitgeloot van de 4°/0 leening, aangegaan in 1880 tot een bedrag van ƒ900.000, de nummers 8, 13, 114, 118, 156, 160, 213, 252, 339, 377, 470, 538, 695, 719, 727, 769, 791 en 896. van de leening, aangegaan in 1884 tot een bedrag van 130.000, no. 54, en van de 4% leening aangegaan in 1885 tot een bedrag van ƒ113,000, ten behoeve van de gemeentelijke gasfabriek, de num mers 34, 59, 72, 78 en 112. 4. Dat het raadsbesluit tot aankoop van de woningen Brandjes- klooster n°. 31 en Kromme Elleboogsteeg n°. 5 door Gedepu teerde Staten is goedgekeurd, en dat die woningen zijn aange kocht, respectievelijk voor 148 en 301. 5. dat door burgemeester en wethouders tot opperbrand- meester is benoemd de heer J. E. G. Noordendorp, directeur der gemeentewerken. 6. dat bij provisionele veiling der bouwterreinen, op den voor- maligen Zuid-Westerdwinger, voor een totaal bedrag van 12,193.53 is geboden. III. Wordt ter tafel gebragt 1. Het proces-verbaal der verificatie van de kas van den gemeente-ontvanger op 20 October 1887. Wordt voor dc leden ter visie gelegd. 2. Een adres van den heer J. E. G. Noordendorp, houdende verzoek om dc betrekking van opperbrandrneesterwaartoe hij door burgemeester en wethouders is benoemdmet die van directeur der gemeentewerken te mogen waarnemen. Zalmet een prae-advies van burgemeester en wethouders in de volgende vergadering in behandeling worden genomen. 3. Eene aanbeveling ter benoeming van twee voogden der stadsarmenkamcr wegens periodieke aftreding. 4. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot onder- handsche verpachting van de opkomsten der Nesserzijl. 5. Alsvoren tot onderhandsche verhuring der bovenwoning Tuinen n°. 40. 6. Eene aanbeveling tot benoeming van een lid der commissie van administratie van de stads-bank van leening. 7. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan den onderwijzer -I. Schoc- maker. 8. Alsvoren tot het doen verwarmen van het Beurslokaal. 9. Alsvoren naar aanleiding van een adres der vereeniging voor volksgezondheid om het uitloozen van faecaliën in open bare wateren te verbieden. 10. Eene ontwerp-verordening op het beheer en gebruik van den Prinsentuin waarbij ter vaststelling gevoegd zijn nieuwe voorwaarden van verpachting voor dien tuinvoor de op 12 Mei 1888 in te gane nieuwe pacht. 11. Een rapport der raadscommissie omtrent reclames tegen aanslagen in de directe belasting op het inkomen. De stukken sub 3 tot en met 11 worden voor de leden der visie gelegd, om in eene volgende vergadering te worden behan deld, terwijl dc verordening sub 10 zal worden gedrukt in de bijlagen tot 's raads verslag. 12. Het verslag van rapporteurs omtrent het onderzoek in de sectiën van de gemeentc-begrooting, dienst 1888, en van de nota van den heer A. Duparc, omtrent conversie van gemeente- leeningen. Beide stukken zullen worden gedrukt in de bijlagen tot hef verslag van 's raads handelingen. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproe pingsbrief vermelde punten. 1Benoeming van een leeraar in het regtlijnig en bouwkundig teekenen aan de burgerdag- en avondschool (vacature de heer H. R. Stoett, overleden.,) Op de aanbeveling zijn geplaatst 1°. S. Baron, directeur en 2° N. van der Hoef, leeraar aan de Ambachtsschool alhier. Alvorens tot de benoeming wordt overgegaan, vraagt dc heer Theunisse het woordom tot burgemeester en wethouders de vraag te rigten of zij, bij het opmaken van deze aanbeve ling, er welligt ook aan gedacht hebben, om aan deze benoeming een tijdelijk karakter te geven. Hij doet die vraag, omdat het niet onmogelijk is, dat binnen een korteren of langeren lijd een voorstel tot opheffing van deze school den raad zal bereiken en hoe meer vaste leeraren er dan zijn, des te meer personele consideratiën in aamerking kunnen komenwaarop dergelijk voornemen zoude kunnen afstuiten. Spr. zou dus het toekennen van een tijdelijk karakter aan deze benoeming verkiezen, boven het voor goed aanwijzen van een leeraar. De Voorzitter kan daarop antwoorden, dat door burge meester en wethouders de vraag, of de benoeming tijdelijk zou moeten zijn, niet in overweging genomen is, omdat er van opheffing der burger dag- en avondschool geen sprake is en een voorstel daartoe niet kan worden voorzien, daar pas voor twee jaren een zoodanig voorstel uitvoerig is behandeld, en de raad toen be sloten heeft de school te behouden. Mogt evenwel die geachte spreker eene tijdelijke benoeming wenschelijk achten en daartoe eene motie indienendan zal die, bij voldoende ondersteuning, in eene volgende vergadering kunnen worden behandeld en de benoeming in afwachting daarvan worden aangehouden. De heer van Harinxma thoe Slooten moet ook een ontkennend antwoord geven op de gedane vraagof niet de benoeming lijdelijk zal moeten geschieden. Hij zou in de verste verte het tijdvak, waarvoor de benoeming zoude moeten ge schieden niet kunnen schatten tenzij de benoeming jaarlijks plaats had. Maar daartegen zou o. a. dit bezwaar bestaan dat de te benoemen leeraartegenover de andere leerarendie met tijdelijk zijn benoemd in een exceptionelen toestand zoude verkeeren. Voor een tijdelijk karakter bestaan dus z. i. geene termen terwijl het bovendien overbodig zou zijn. Door den voorzitter immers is er reeds teregt op gewezendat de bur ger-dagschool eene belangrijke geschiedenis heeftwelkemet de gevoelens der onderscheidene leden, mag verondersteld wor den algemeen bekend te zijn, derhalve ook bij de aanbevolc- nendie beiden ingezeten dezer gemeente zijn. Wordt dus eventuëel later tot de opheffing overgegaandan zal de te be noemen leeraar zich moeten herinneren dat vroeger daarvan sprake was en in den raad krachtige stemmen zich hebben doen hooren ten gunste van die opheffing of liever conversie der school in eene Middelbare school met 3-jarigen cursus. De heer Tll0UnisS0 is ten volle overtuigd van de juist heid der betoogen van den voorzitter en van den heer Van Ha rinxma en meent er, naar aanleiding van diens laatste woorden, op te moeten wijzen datwie er ook moge worden benoemd, de benoemde zich later wel zal herinnerendat er krachtige stemmen zijn opgegaan voor de conversie der school. Het is niet onmogelijk dat spr. zich onduidelijk heeft uitgedruktmaar In zijne bedoeling lag niet eene tijdelijke benoeming, maar wel

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1887 | | pagina 1