Vergadering van Dingsdag 22 November 1887. 154- Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 16 November 1887. gemeente Lemsterland eene 31/, pets. geldleening van f 80,000 opengesteld, waarvoor van 96 tot 97Vu werd ingeschreven. Spreker betreurt hetdat zijn denkbeeld voor het oogenblik geen ingang bij zijne medeleden heeft mogen vinden. Hij vleit zich niettemindat zijne nota toch niet geheel zonder vrucht blijven en er toe bijdragen zaldat van burgemeester en wethoudersals zij over de zaak hebben nagedachtdes te eerder een voorstel tot conversie zal inkomen. Daarop wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voor stel der commissie besloten de nota voor kennisgeving aan tc nemen. De voorzitter sluit de vergadering. Boekdrukkerij van A. Jongbloed te Leeuwarden. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden van den 22 November 1887. 155 Tegenwoordig eerst 17 later 19 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren Jhr. Mr. C. van Eijsinga en R. H. Dijkstra. Voorzitter de heer P. Lyeklama ;i Nijeholt burgemeester. I. De notulen van de vorige op Woensdag 16 November j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten a. tot onderhandsche verpachting van de opkomsten der Nesserzijl. b. tot onderhandsche verhuring van de bovenwoning Tui nen 40. III. Wordt ter tafel gebragt: 1een voorstel van burgemeester en wethouders tot onder handsche verhuring van een stuk gardeniersland achter het Zuidvliet. 2. idem tot wijziging der gemeente-begrooting, dienst 1887. Deze voorstellen worden ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te worden behandeld. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepings brief vermelde punten. 1Benoeming van een ambtenaar van den burgerlijken stand tengevolge van het bedanken als zoodanig door den heer Dr. N. Reeling Brouwer. Het resultaat der gehouden stemming is dat de heer W. J. Oosterhoff wordt benoemd met 11 stemmen op den heer Me- nalda zijn 3 stemmen en op de heeren Troelslra, Reeling Brouwer en van Sloterdijck ieder ééne stem uitgebragt. De benoemde wenscht in beraad e nemen of hij de benoe ming zal aannemen. 2. Benoeming van een onderwijzer aan de gemeenteschool No. 1, (vacature A. Jansma.) De voordragt is zamengesteld uit 1. P. Buwalda te Tjerkwerd, 2. T. Veningate Huizum en 3. S. Dijkstra te Hoornsterzwaag. Met algemeene (17) stemmen wordt eerstgenoemde benoemd. 3. Benoeming van een onderwijzer aan de gemeenteschool No. 4(vacature J. Schoemaker.) Op de voordragt zijn geplaatst: 1. R. Hibma, te Tzummarum, 2. H. Labots, te Jubbega Schurega3. E. W. Faberte Leeu warden en 4. P. Zweers te Bovenkarspel. Met 14 stemmen wordt R. Hibma benoemd. E. W. Faber verkreeg 3 stemmen. De heer Reeling Brouwer komt ter vergadering. 4. Benoeming van eene onderwijzeres aan de gemeenteschool no. 10 (vacature Mej.. H. de Haan.) De voordragt bestaat uit 1. Mej. A. van Wijk de Vries, te Schingen 2. Mej. A. I. Proostte Veenwouden en 3. Mej. G. E. Schrijver te Leeuwarden. Eerstgenoemde wordt benoemd met 12 stemmen. Op Mej. Proost zijn 6 stemmen uitgebragt. Wordt bepaald dat de datum van infunctietreding voor deze benoemden nader door burgemeester en wethouders zal worden vastgesteld. 5. Benoeming van eene voogdes en een voogd van het nieuwe stads-weeshuis. Voor de benoeming van eene voogdes ter vervanging van Mevrouw Buma—Pols die voor eene herbenoeming buiten aan merking wenscht te blijven worden door het bestuur aanbevolen a. Mevr. J. SprengerKnorreb. Mevr. de Wed. C. van GoensWitleveen en c. Mevr. E. PlantengaBrouwer. Het resultaat der gehouden stemming isdat mevr. J. Spren ger—Knorre wordt benoemd met 10 stemmen. Op mevrouw van Goens wordt ééne stem uitgebragtterwijl oen blanco briefje is ingeleverd. Voor de benoeming van een voogd wegens periodieke aftre ding van den heer Mr. B. W. N. Servaliusworden aanbevolen de heeren a. Mr. B. W. N. Servatius b. Mr. J. Minnema Bu ma en c. G. H. van der Meulen. De heer Mr. B. W. N. Servatius wordt met 17 stemmen be noemd. Eéne stem wordt uitgebragt op den heer Minnema Buma en één briefje is blanco ingeleverd. De heer de la Faille was vóór de laatste stemming tor ver gadering gekomen. 0. Benoeming van twee leden van de commissie van toezigt op het lag ei' onderwijs. Wegens periodieke aftreding van den heer F. Plantenga wor den door de commissie aanbevolen de heeren1F. Plantenga, 2. B. Schmidt 3. Mr. W. Kolff. Mei 18 stemmen wordt de heer Plantenga benoemd. Op den heer Schmidt wordt ééne stem uitgebragt. Voor de benoeming wegens periodieke aftreding van den heer Dr. E. O. Houtsma worden aanbevolen de heeren 1. Dr. E. O. Houtsma 2. Mr. J. Tjebbes en 3. Mr. J. J. Garsten. Met algemeene stemmen wordt eerstgenoemde benoemd. 7. Benoeming van een lid der commissie van toezigt op het middelbaar onderwijs. Ter vervulling der vacaturete ontstaan door periodieke af treding van den heer J. W. Kramers, worden door de commis sie aanbevolen de heeren 1. J. W. Kramers 2. D. van Konij nenburg en 3. Dr. S. Meindersma. De heer Kramers wordt met algemeene stemmen benoemd. 8. Benoeming van een geneesheer-directeur van het Stads ziekenhuis en van een stads genees- en heelkundige. Door burgemeester en wethouders worden voor die benoe ming respectievelijk aanbevolen de heeren Dr. Ph. Kooperberg en Dr. S. Meindersma. Het resultaat der gehouden stemmingen is dat de heer Dr. Ph. Kooperberg wordt benoemd tot geneesheer-directeur van het Stads-ziekenhuis en de heer Dr. S. Meindersma tot Stads-genees- cn heelkundige beiden voor den tijd van drie jaren met be paling dal die benoemingen zullen worden gerekend te zijn in gegaan den 1 Mei 1887. 9. Voorstel van burgemeester en wethouders omtrent de overdragt van de tol te Nesserzijl aan de Provincie. Burgemeester en wethouders stellen voor hen te magtigen de onderhandelingen betreffende de overdragt aan de Provincie van de toldoor de gemeente Leeuwarden aan de Nesserzijl geheven wordendeop de door hen aangegeven grondslagen met Gedeputeerde Staten voort te zetten. De Voorzitter zegt, dat bij dit voorstel zijn overgelegd onderscheidene stukken betreflende deze tol, waaronder ook een uitvoerig rapport van den gemeente-archivaris en dat den leden daaruit is kunnen blijken dat de gemeente volkomen vrijheid heeftom onderhandelingen omtrent de overdragt aan te knoopen. Den heer B0UCk6r Androa© is het bij liet nagaan der stukken gebleken dat bij burgemeester en wethouders het voor nemen bestaat, om een overdragt naar den twintigsten penning voor te stellen. Het komt spr. voor, dat bij den tegenwoordigen rentekoers eene overdragt zeer wel naar den vijf en twintigsten penning zoude kunnen geschieden, waardoor de gemeente tevens voor een verlies zoude worden gevrijwaard. Want in aanmer king nemende, dat, blijkens een overgelegde staat over de laatste twintig jaren gemiddeld f 500 wegens pacht van de tol is ont vangen terwijl daar tegenover geene lasten staandan zou de overdragtsom, naar den penning twintig berekend f 10000 be-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1887 | | pagina 1