Vergadering van Dingsdag 27 December 1887. 158 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 13 December 1887. Leeuwarden, in sectie G no. 4685, groot 1960 centiare, tegen Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt conform het een jaarlijkschen huurprijs van 51.en verder op door bur- advies der commissie besloten, de voorgestelde wijziging goed gemeester en wethouders vast te stellen voorwaarden. te keuren. 4. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek van De Voorzitter sluit hierop de vergadering. een voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging van de gemeente-begrooting, dienst 1887. Boekdrukkerij van A. Jongbloed ie Leeuwarden. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden van den 27 December 1887. 159 Tegenwoordig 15 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren J. v. d. Scheer, F. Plantenga, G. MenaldaJ. F. H. Bekhuis en R. H. Dijkstra. (Eene vacature.) Voorzitter de heer P. Lycklama Nijeholtburgemeester. I. De notulen van de vorige op 13 December j.l. gehouden vergadering worden gelezen en vastgesteld. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1dat de heer H. Kuipers heeft berigtdat hij de benoe ming tot ambtenaar van den burgerlijken stand niet kan aan nemen. Heden is eene nieuwe benoeming aan de orde gesteld. 2. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raads besluiten a. tot wijziging der gemeentebegrooting dienst 1887 b. tot afstand van gemeentegrond op Tulpenburg aan H. Steffens c. tot verhuring van gardeniersland achter het Zuidvliet. 3. Eene missive van den secretaris van den Raad van State in zake het beroep van de commissie van bestuur over het stadsziekenhuis van een besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij art. 17 der armenwet niet toepasselijk is verklaard op het verbouwen van het hulpziekenhuis. De Voorzitter deelt mededat eene gelijke missive bij burgemeester en wethouders is ingekomen en door dat collegie is besloten aan de daarbij gedane oproeping gehoor te geven, door afschriften te zenden van de ter zake gewisselde stukken. Spr. stelt nu voor, deze missive ter afdoening te zenden aan burgemeester en wethouders. De heer DuparC heeft tegen dit voorstel bezwaar. Hij zou in overweging willen geven de missive eenvoudig voor kennisgeving aan te nemen. Wel is waar schrijft art. 36 der wet tot regeling van de zamenstelling en der bevoegdheid van den Raad van State voor, dat bij geschillen van bestuur de belanghebbenden worden opgeroepen om tot staving hunner bezwaren de noodige stukken in te zendenmaar spr. gelooft niet, dat in den zin van dit artikel de raad belanghebbende is. De raad heeft indertijd de zaak wel besproken doch ei genlijk belang heeft hij er niet bij. Spr. acht het onnoodig te releveren wat over deze aangelegenheid in den raad is voor gevallenmaar wel oordeelt hij 't dienstig, er aan te herin neren dat bij de behandeling van de gemeentebegrootingtoen de zaak opnieuw, doch slechts terloops werd besproken, door spr. in zekeren zin amende honorable is 'gedaann.l. door te verklaren dat zijne eerste opvatting van art. 17 der armen wetbij de behandeling van de begrooting voor het stadszie kenhuis door hem vooropgesteldwaarmede alle andere raads leden door hun stilzwijgen het moesten worden geacht eens te zijnhem later is geblekenonjuist te zijn geweest. De raad van state moge nu oordeelen, dat de gemeenteraad be langhebbende is bij het geschil tusschen Gedeputeerde Staten en de commissie voor het stadsziekenhuisspr. is van meening dat de raad dit moet corrigeren en daarom, als geheel buiten het geschil staande niets anders moet doendan het schrijven aan te nemen voor kennisgeving. De Voorzitter gelooft nietdat de portée van zijn voor stel verschilt van dat van den heer Duparcom de missive voor kennisgeving aan te nemen. Zooals hij reeds mededeelde, hebben burgemeester en wethouders besloten van de verschil lende stukken afschriften te zenden in welk besluit geene ver andering zal komenhetzij de missive door den raad voor ken nisgeving wordt aangenomen of ter afdoening aan burgemeester en wethouders gerenvoyeerd, terwijl ook in het laatste geval geene meerdere stukken worden opgezonden. Zonder in eenige appreciatie te treden van de motieven van den heer Duparc heeft spr. toch geen bezwaar diens voorstel over te nemen. De heer van Sloterdijck kan zich daarmede wel veree nigen doch niet op het motief van den heer Duparc, dat de raad geen belanghebbende zoude zijn. Dit toch staat niet ter beoordeeling van den raad maar aan de appreciatie van den Raad van State. Beschouwt deze den gemeenteraad als belang hebbende de raad kan dan bezwaarlijk zeggendat hij er niets mede te maken wil hebben. Maar wel kan spr. met het voorstel van den heer Duparc mèdegaan, omdat het niet opgaat, dat de raad deze zaak ter afdoening aan burgemeester en wet houders renvoyeert, dat dus de eene belanghebbende haar en dosseert op een anderedie reeds zijne belangen heeft behar tigd. De raad moet óf zelfstandig handelen óf niets doen. Nadat de heer Duparc heeft verklaard, dat hij thans niet in debat zal treden over de beteekenis van het woord „belang hebbende" in den zin der wet, maar er bij blijft, dat de ge meenteraad in dezen niet als zoodanig is te beschouwen, wordt zonder hoofdelijke stemming conform spr.'s voorstel besloten en de missive van den Raad van State voor kennisgeving aange nomen. III. Wordt ter tafel gebragt: 1Een adres van W. Stelpstra, om verandering te brengen in den toestand van een overgebleven gedeelte sloot op Tulpenburg. Wordt ten fine van beschikking gesteld in handen van burgemeester en wethouders. 2. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot onder- handsche verhuring van diverse gemeente-eigendommen. 3. Eene voordragt voor de benoeming van een curator van het gymnasium. De stukken sub 2 en 3 zullen heden in behandeling worden genomen. 4. Een voorstel der commissie voor strafverordeningen tot vaststelling van eene verordening op het bouwen, het inrigten van woningen enz. Zal worden gedrukt in de bijlagen tot 's raads verslag en in eene volgende vergadering behandeld. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den op roepingsbrief' vermelde punten. 1Behandeling van reclames tegen aanslagen in de directe belasting op het inkomen. De voorzitter stelt voor de vergadering tijdelijk met gesloten deuren voort te zetten. Na heropening der openbare vergadering wordt de benoeming van een ambtenaar van den burgerlijken stand tot eene vol gende vergadering uitgesteld en komt aan de orde 2. Benoeming van een curator van het gymnasium. Door de curatoren worden voorgedragen de heeren 1 Dr. J. Baart de la Faille, aftredend, 2 Mr. J. G. Peeting en 3 Ds. N. Kamp. Met algemeene (14) stemmen wordt eerstgenoemde herbe noemd. De heer de la Faille had vóór de behandeling van dit punt de vergadering verlaten. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot onderhandsche verhuring van eene zathe en landen op Wijlaar derbur en. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt conform de conclusie besloten Behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten, de zathe en lan den op Wijlaarderburen, ten kadaster bekend gemeente Leeuwarden in sectie F no. 406, 409, 410, 410a, 405, 414, 419, 420, 423,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1887 | | pagina 1