Vergadering van üingsdag 13 December 1887.'Ztlin dc iJsverordening voor het doen gcslolen houden van 156 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 22 November 1887. dragen. Dit bedrag zal zeker dienen, 0111 gemeenteschuld, waar voor 4% rente is verschuldigd, af te lossen, en dan zou tegen over het verlies van 500 aan pacht, slechts eene rentevermin dering van 400 komen te staan. Spr. zou dus aan burgemeester en wethouders wel in overweging willen geven, dit in aanmerking te nemen bij de voort te zetten onderhandelingen. De Voorzitter kan den geachten vorigen spreker raede- deelen dat burgemeester en wethouders hunne berekening heb ben uitgestrekt over vele jaren gedurende welke de pacht wel eens meer dan 500 heeft bedragen maar dat zij aan den anderen kant niet uit het oog verloren dat de pacht in de laatste jaren ƒ300 bedroeg. Werd de overdragtsom hiernaar berekenddan zou zij zells met toepassing van den 25 penning nog veel lager worden dan het cijfer door den heer Andreae genoemd. Men kan zeker verschillend er over oordeelen of het bedrag van 10000 al dan niet voldoende isom de ge meente voor schade te vrijwaren maar men vergete niet, dat de vroeger gevoerde onderhandelingen over de overdragt zijn afgesprongen, omdat men den eisch van f 11000 te hoog vond. Spr. zou er dus voor vreezen dat men ook thans weer door te veel te vragen niets zoude verkrijgen. De beraadslagingen worden nu gesloten. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 10. Voorstel van burgemeester en wethouders naar aanlei ding van een verzoek van den directeur der gemeentewerken om tevens de betrekking van opperbrandmeester waartoe hij door burgemeester en wethouders is benoemd te mogen waar nemen. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt overeen komstig het voorstel besloten de gevraagde vergunning te ver- leenen. 11Voorstel van burgemeester en wethouders tot afstand van grond aan II. Steffens. Conform de conclusie van dit voorstel wordt besloten: I. hel verzoek van H. Stellens gedeeltelijk in te willigen en aan hem ir. eigendom af te staan den gemeentegrond, ter opper vlakte van 6920 centiaregelegen vóór de huizen c.a.plaat selijk gekwoteerd Tulpenburg n«s. 12 28 en 30, op de over gelegde teekening rood gearceerd zulks tegen eene koopsom van f 70 en op de navolgende voorwaarden a. dat de schuttingten westen van het pand, plaatselijk gekwoteerd n°. 12 door den adressant worde verlengd in een gebogen lijn getrokken met een straal van 4 meter en aan sluitende aan het ijzeren hekwerk, parallel van dat pand b. dat de grond vóór de perceelen nos. 28 en 30 op eene breedte van 4 nieter uit den gevel gemeten, op kosten van den adressantworde afgescheiden van den openbaren weg met ijzeren of houten hekwerken ter hoogte als de westelijk daaraan- grenzende, en aan den oostelijken hoek verbonden met liet hek werk ten oosten van die panden bestaande, zulks met eene gebogen lijn, getrokken met een straal van 2 meter c. dat genoemde schutting en hekwerken, ten genoegen van het gemeentebestuur, in voortdurenden goeden staat worden onderhouden d. dat de kosten op de acte van overdragt vallendevoor rekening van den kooper komen. II. den overblijvenden grondop de teekening met roode en blaauwe kruisarcering aangeduidop kosten der gemeente te doen bestraten. 12. Voorstel ran burgemeester en wethouders naar aanlei ding van een verzoek van S. IV. de Roos en 8 andere ingeze tenen bewoners van panden buiten de voormalige Vrouwenpoort, tot het aanleggen van een trottoir. I Burgemeester en wethouders stellen voor dat verzoek waar- van de strekking is dat van de Yrouwenpoortsbrug tot aan de herberg „het kleine Wagentje" of zoo mogelijk tot de Toren- stiaat, een trottoir worde aangelegd, als niet voor inwilliging I vatbaarte wijzen van de hand. Dienovereenkomstig wordt zonder discussie en hoofdelijke stem ming besloten. 13. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der begrooting van administratiekosten voor de Stads-bank van leeningdienst 1888. Overeenkomstig het voorstel der commissie wordt besloten die begrooting goed te keuren tot een bedrag van 0052. 14. Behandeling van het 2e suppletoir kohier der directe belasting op het inkomendienst 1887. In verband hiermede stelt de voorzitter voor de vergadering tijdelijk met gesloten deuren voort te zetten. Vooral vraagt de heer Mon&lda verlof voor het bespreken van eene zaak die thans niet aan de orde is. Hij had het voorstel van burgemeester en wethouders omtrent het doen verwarmen van de beurszaaldal in de vóórlaatste vergadering aan burgemeester en wethouders was teruggezondenheden weder terug verwacht met de noodige inlichtingen. Nu dit niet het geval is geweestzou hij gaarne vernemen welke de rede nen hiervan zijn. De Voorzitter deeltter beantwoording van die vraag mededat in de eerste plaats de zaak is aangehoudentot dat het otficiëei verslag van het verhandelde in de door den heer Menalda bedoelde zittingwas verschenenten einde daarvan een exemplaar te zenden aan den directeur der gemeentewer ken opdat deze zich op de hoogte zou kunnen stellen van de tegen het voorstel ingebragte bezwaren en van de inlichtingen die wórden verlangd. Dit nu is voor een paar dagen geschied. In de tweede plaats deelt spr. mede dat is ingekomen een schrijven van den heer E. Smit, te Heerenveen die daarbij voorstelt om gedurende een jaar onder zekere bepalingen een proef te nemen met een kagchel uit zijne fabriek voor de ver warming van dat lokaal. Ook hieromtrent is het advies ge vraagd van den directeur der gemeentewerken. Zoodra dit zal zijn ingekomen en de beurscommissie zal zijn gehoord zal deze aangelegenheid weder aan de orde worden gesteld. 1 De heer Mölialda betuigt zijnen dank voor de bekomen inlichtingen maar meent temogen herinneren dat November ten einde spoedt en dat het bijna halt December zal zijn als de volgende raadsvergadering gehouden wordt. Met het oog hierop heeft hij gemeend deze zaak weder ter sprake te moe ten biengen, daar hij er voor vreest, dat, wanneer niet met bekwamen spoed wordt gehandeld deze zaak die toch al vrij laat aan de orde is gesteld haar beslag nog niet zal hebben als de behoefte aan verwarming zich het meest zal laten ge voelen. Nadat de Voorzitter heeft te kennen gegeven, dat burge meester en wethouders gaarne den gegeven wenk in gedachte zullen houden sluit hij tijdelijk de openbare vergadering. Na heropening van deze wordt zonder discussie en hoofde lijke stemming het 2e suppletoir kohier der directe belasting op het inkomen, dienst 1887, vastgesteld opeen belastbaar in komen van 40720.84 en het totaal der aanslagen op 1750.97. De voorzitter sluit hierop de vergadering. Boekdrukkerij van A. Jongbloed te Leeuwarden. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 13 December 1887. 157 Rapport én advies van de raadscommissie voor de reclames Tegenwoordig 16 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren Mr. J. G. Meijer, J. van der Scheer, Mr. J. S. Baron van Harinxma thoe Slooten en F. Plan- tenga. (Eene vacature). Voorzitter de heer P. Lycklama k Nijeholt, burgemeester. I. De notulen van de vorige op 22 November jl. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt aan de vergadering medegedeeld 1. dat de heer J. J. de Lange, wegens vertrek naar elders ontslag heeft genomen als raadslid. De Voorzitter geeft zijn leedwezen te kennen, dat de heer de Lange slechts zoo korten tijd lid van den raad is geweest en vertrouwt de tolk te zijn van alle leden der vergadering, wan neer hij den wensch uitspreekt, dat het den heer de Lange in zijne nieuwe woonplaats in alle opzigten wel moge gaan. Tevens deelt spr. mededat, ter vervulling dezer vacature, eene verkiezing zal plaats hebben na de vaststelling van de nieuwe kiezerslijstenop een nader door burgemeester en wet houders te bepalen dag. 2. Berigt van aanneming hunner benoeming van den heer F. Plantenga, als lid der commissie van toezigt op het lager onderwijs; van den heer Mr. B. W. N. Servatius als voogd en van Mevrouw J. Sprenger—Knorreals voogdes van het Nieuwe Stads-weeshuis van den heer J. W. Kramers, als lid der commissie van toe zigt op de scholen van middelbaar onderwijs 3. dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het 2e suppletoir kohier der directe belasting op het inkomen 4. dat bij publieke verhuring het huis Arendstuin 110. 41 voor den tijd van 3 jaar is verhuurd aan den heer Mr. P. A* Bergsma voor 600 per jaar 5. dat het pontveer over de Schoolstraat voor 3 jaar is ver pacht aan J. Wielinga voor ƒ15 per jaar 6. dat de opkomsten van de volgende bruggen voor 3 jaar zijn verpacht de Wirdumerpoortsbrug aan J. Olijve voor de Prins Hendriksbrug de Potmargebrug de Verlaatsbrug de Noorderbrug de Vrouwenpoortsbrug de Boomsbrug 7. Eene missive van bouwtentoonstelling 200 per jaar. 415 630 1000 250 240 146 F. Vlietstra E. M. v. Bateles D. Tasma S. Molenaar J. Huizinga S. Beerents de regelingscommissie voor de Tuin- Augustus jl. alhier gehouden met de mededeeling dat van de inschrijvingen op het waarborgfonds geen gebruik behoeft te worden gemaakt 8. eene beslissing van Gedeputeerde Staten op reclames tegen aanslagen in de directe belasting op het inkomen 9. een schrijven van den heer W. J. Oosterhoff, houdende mededeeling dat hij de benoeming tot ambtenaar van den bur gerlijken stand niet kan aannemen. Zal heden tot eene nieuwe benoeming worden overgegaan. 111. Wordt ter tafel gebragt t. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot onder- handsche verhuring van eene zathe en landen op Wijlaarder- buren. 2. Alsboven naar aanleiding van het adres van J. Twijnstra e. a. tot het doen waarmerken van de meet- en weegbriefjes. 3. Een rapport der commissie voor strafverordeningen, naar aanleiding van een adres van W. H. Hiemstra e. a., om op heffing der bepaling in de verordening, dat de bestuurders van hondenkarren nevens of achter die voertuigen moeten loopen. 4. Alsboven naar aanleiding van een adres van het centraal- bestuur van „de Friesche IJsbond" tot het opnemen van eene omtrent bezwaarschriften tegen aanslagen in de directe belas ting op het inkomen. Deze stukken worden voor de leden ter visie gelegdom in eene volgende vergadering te worden behandeld. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproe pingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming vaneen ambtenaar van den burgerlijken stand, ter vervulling der vacature, die blijft voortbestaan door het niet aannemen eener benoeming door den heer W. J. Oosterhoff. Het resultaat der gehouden stemming is, dat de heer H. Kui pers, met 8 stemmen, wordt benoemd. De heer Dr. N. Reeling Brouwer verkreeg 4de heer G. Menalda 3 stemmen terwijl een blanco briefje werd ingeleverd. De benoemde wenscht in beraad te nemen of hij de benoe ming zal aannemen. 2. Voorstel van burgemeester en wethouders tot verwarming van het Beurslokaa.l. Burgemeester en wethouders hebben omtrent deze aangelegen heid een nader onderzoek ingesteld zij leggen het resultaat daarvan overmet te kennengevingdat het geene verandering in hunne zienswijze heeft kunnen brengen en dat zij in overweging geven, hun oorspronkelijk voorstel onveranderd aan te nemen. De heer Menalda zal nu met dit voorstel medegaan, om dat door den directeur der gemeentewerken de aan den raad verschuldigde inlichtingen zijn verstrekt. Men kent nu de gron den, waarop hij zijne verwachtingen bouwt, dat de verwarmings kwestie der Beurszaal zal zijn opgelost. En al schijnen die ook al wat hoog gespannen, als hij aanneemt, dat eene kagchel van de dubbele grootte van eene, die een lokaliteit van 650 M' tot 60° Fahrenheit verwarmt, het tot de verwarming van 3000 M3 op dezelfde temperatuur zal kunnen brengen, met iets minder zal men het ook kunnen doen, daar voor de Beurszaal geen kamerwarmte wordt verlangd. Bovendien, de winter is daar en de tijd van onderzoek en proefneming voorbij. Op dien grond en ook omdat volgens het advies van de beurscommissie en den directeur der gemeente werken het aanbod van den heer Smit te Heerenveen onaan nemelijk is, zal spr. thans zijne stem aan het voorstel geven; hij hoopt, dat de vergadering daarin met hem zal medegaan en dat mei de uitvoering den meest mogelijken spoed zal worden gemaakt, opdat deze zaak eindelijk haar beslag krijge en niet de winter met al zijne gestrengheid invalle, voordat de verwar ming tol stand is gekomen. De beraadslagingen worden gesloten. Alsnu wordt zonder hoofdelijke stemming conform de con clusie van het voorstel besloten I. de Beurszaal te doen verwarmen met vier vulkagchels op de wijzezooals door den directeur der gemeentewerken is voorgesteld bij zijne missive van den 6 October 1887 no. 374/1. II. Burgemeester en wethouders uit te noodigen te zijner tijd de noodige voorstellen te doen, ter bestrijding van de kosten van aankoop van vier vulkagchels en het maken van schoor- steenen op het Beursgebouw. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot onderhand- sche verhuring van gardeniersland. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten: voorbehoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten aan D. J. IJlstgardenier, onderhands voor den tijd van 5 jaren, in te gaan den 5 Maart 1888, in huur af te staan het aan de ge meente behoorend stuk gardeniersland kadastraal bekend gemeente

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1887 | | pagina 1