B Vergadering van Üingsdag 10 Januarij 1888. Alphabelisch register op het verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden1888. Goedkeuring eener nieuwe begrooting voor 1889 Voorstel van burgemeester en wethouders om den heer P. Adriani eervol te ontheffen van de waarneming der betrekking van stadsgeneeskundige Besluit Aanbeveling ter benoeming van een stadsgeneeskundige Benoeming van den heer Dr. J. E. Schreuder Aanbeveling ter benoeming van een lid der commissie van bestuur Benoeming van den heer J. van der Scheer Verzoek van de commissie van bestuur om goedkeuring van eene wijzi ging der begrooting voor 1888 Commissoriaal rapport Goedkeuring Aanvraag van de commissie van bestuur om goedkeuring op eene wijzi ging der begrooting voor 1888 Zwöminrigting (Oprigting van eene volks-). Voorstel van burgemeester en wethouders tot oprigting van eene volks- zweminrigting Besluit tot oprigting DAG DER VERGADERING. AM. No. of Letter. Bladzijde. 27 December. IV. 12 141 28 Augustus. 11. 12 69 11 September. IV. 11 85 9 October. III. 0 91 23 IV. 2 97 23 III. 4 97 13 November. 121 23 October. III. 14 97 3 November. 5 101 13 n 9 121 27 December. 4 139 12 Junij. in. 6 47 20 IV. 11 56—60 Verslag der handelingen van den gemeenraad te Leeuwarden, van den 10 Januarij 1888. 1 Tegenwoordig 19 leden. Afwezig met kennisgeving de heer Dr. J. Baart de la Faille, ene vacature.) Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholt, burgemeester. De voorzitter opent de vergadering met de volgende toespraak Mijne Heeren Bij de opening van deze eerste vergadering in het nieuwe heet ik u van harte welkom. Ik hoop, dat het u in uwe gezinnen en in uwe maatschap en lijke betrekkingen in alle opzigten moge welgaan in 1888 en flat ons werk in deze vergadering bij voortduring moge strek ten tot bevordering van het heil onzer gemeente. I Aan de goede wenschen voor de toekomst knoopt zich als van zelve eene gedachte aan hetgeen achter ons ligt, vast. Van 1887 valt in zeker opzigt weinig bijzonders te melden. Het was een kalm jaar dat zich niet kenmerkend van de vo- lige onderscheidt. De bevolking bleef stationair. Het handelsverkeer en het marktbezoek namen niet af. De armenzorg bleef beperkt tol hetgeen men daarvoor had toe- beslaan. De geldmiddelen der gemeente ondergingen geene verandering In goede of ten kwade. I Wij bleven voor onheilen gespaard. B Wij mogten ons daarentegen verheugen in de feestviering ter herdenking van 's Konings 70,n verjaardag, eene omstan digheid welke in het gelieele land aanleiding gaf lot vreugde- jjetoon als teekenen van gehechtheid van ons volk aan 's Ko nings huis aan 's Konings persoon en aau het Koningschap. B Wij mogten hier de Frieschc tuinbouw zien wedijveren met die uit andere provinciën van ons vaderland en het bewijs leveren, dat de bodem van ons gewest in staat is de fijnste groenten het heerlijkste ooft en de prachtigste bloemen voort te brengen, Indien slechts de arbeid door de wetenschap wordt geleid. B Wij mogten ons verheugen in het tot stand komen der maat schappij voor de drinkwaterleiding in deze gemeente, een feit dat in zijne gevolgen van grooten invloed zal kunnen wezen op het wel en wee van de ingezetenen onzer stad, hoewel mis schien die invloed zich slechts langzaam en geleidelijk zal open baren. Nu die maatschappij krachtig de handen aan het werk Beeft geslagen, bestaat er alle kans dat het eerste water uit de nieuwe leiding nog dit jaar zal kunnen worden geleverd. En eindelijk wensch ik u nog te herinneren aan de herzie- der grondwet, een feit van groote beteekenis voor ons iderland en dus ook voor onze gemeente, waarvan echter de gen vermoedelijk ook niet plotseling te voorschijn zullen leden. Moge het onze gemeente onder de nieuwe grondwet even wel gaan als onder de oude B De notulen van de vorige op 27 December 1887 gehouden ^rgadering worden daarop gelezen en goedgekeurd. I. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen: 1. dat de heer Dr. J. Baart de la Faille de benoeming lol rator van het gymnasium heelt aangenomen 2. dat door GedeputeerdeStaten zijn goedgekeurd: ade gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1888; b. de gemeenterekening over 1886 c. de raadsbesluiten 1tot verhuring van onderscheidene gemeente-eigendommen; tot verhuring van eene zathe en landen op Wijlaarder- buren tot aankoop van eene woning Achter de Wittehand no. 3 welke woning is aangekocht voor f 452; tol aankoop van drie perceelen, Achter de Hoven, welke zijn aangekocht voor een gezamenlijk bedrag van ƒ6875. 2. 3. 4. 3. dat aan den len onderwijzer aan de gemeenteschool no. 9A. Lambooij namens het gemeentebestuur, een geschenk beslaande in boekwerken met begeleidend schrijven is aange boden bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubilé als zoodanig, op 1 Januarij jl. Voor zooveel noodig wordt deze handeling door den raad goedgekeurd. II. Wordt ter tafel gebragt 1Een voorstel van burgemeester en wethouders naar aan leiding van een verzoek van B. Meisje, om een stuk gemeente grond in eigendom te bekomen. 2. Alsvoren op een verzoek van S. de Vries, om eervol ont slag als onderwijzer. 3; Alsvoren tot het in gebruik geven van een stuk gemeentegrond aan H. Neuman. 4. Alsvoren tot het verleenen van eene bijdrage aan de Pro vincie in de kosten van de uitdieping van de stadsgracht tus- schen de Prins Hendriks- en de Vlietsterbrug. 5. Alsvoren omtrent eene tijdelijke vervanging van mej. K. M. Hengevoldleerares aan de Middelbare school voor meisjes» 6. Alsvoren tot wijziging der verordening op de gemeente lijke bewaarscholen. 7. Alsvoren tot vaststelling van eene verordening op de hef fing en eene op de invordering van schoolgeld voor onderwijs aan de gemeentebewaarscholen der tweede klasse. Wordt besloten de stukken sub 1, 2, 3, 4 en 6 ter visie te leggen om ze in eene volgende vergadering te behandelen het voorstel sub 5 nog heden te behandelen en het voorstel sub 7 te doen drukken in de bijlagen tot 's raads verslag. III. Wordt overgegaan tot behandeling der op den oproepings brief vermelde punten. 1Benoeming van een ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Het resultaat der gehouden stemming is, dat de heer W. J. Oosterhofï met 18 stemmen wordt benoemd. De heer van Ha- rinxma toe Slooten verkreeg 1 stem. De benoemde geeft te kennendat thans na het inwinnen van nadere information en het houden van besprekingen, zij ne vroegere bezwaren zijn opgeheven en hij bereid is de be trekking te aanvaarden. 2. Voorstel van den heer J. Troelstra tot wijziging van art. 82 der verordening houdende algemeene bepalingen van politie. Het voorstel strekt om aan genoemd artikel toe te voegen de volgende alinea „Het laatstbedoelde voorschrift is niet van toepassing ten aanzien der straatwegen buiten de bebouwde kom-der gemeente." De Voorzitter deelt mede dat de commissie voor straf verordeningen dit voorstel heeft onderzocht en overwogen, doch geene termen heeft gevonden om wijziging te brengen in haar voorstel tot afwijzing van het verzoek van Hiemstra c. s. en mitsdien het voorstel van den heer Troelstra niet ondersteunt. De heer Troelstra heeft tot zijn leedwezen door den voor zitter geene argumenten voor het advies der commissie hoor en aanvoeren. Hij leidt daaruit af, dat het advies op dezelfde ar gumenten is gegrond als voorkomen in het rapport der com missie omtrent het adres van W. II. Hiemstra e. a., dat heden aan de orde .is en deze dus hier op neerkomen dat de bepa- lingwelker opheffing door die adressanten wordt verzocht eerst sinds zoo korten tijd is vastgesteld. Dit nu is volkomen waar, maar neemt niet wegdatin eene verordening van bijna hon derd artikelenalligt de wijde strekking van een artikeldat nog wel een nieuw voorschrift bevataan de aandacht van den raad kan ontsnapt zijn. En waar nu de adressanten aanvoeren, dat de bepaling van art. 82 ook voor de openbare straat buiten de bebouwde kom der gemeente hun grooten last veroorzaakt, is dit volkomen juist. Waar deze bepaling, gelijk elke in eene

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1888 | | pagina 1