I Vergadering van Dingsdag 28 Februarij 1888. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwardenvan den 28 Februarij 1888. 15 Tegenwoordig 18 leden. Afwezig met kennisgeving: de heeren F. Planlenga en S. H. Hijlkema. (Eene vacature). Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholt, burgemeester. I. De notulen van de vorige op 7 Februarij jl. gehouden ver gadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. dat de lieer S. Stellingwerf!' Beinlema de benoeming tot voogd der Stads-armenkame;* heeft aangenomen. 2. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raads besluiten tot onderhandsche verhuring van de woningen Olde- galilëen 36 en Tuinen 40. 3. dat is ingekomen het verslag van den staat van het la ger onderwijs in deze gemeente over 1887. Zal als bijlage worden opgenomen in het verslag van den toestand der gemeente over het afgeloopen jaar. III. Wordt ter tafel gebragt 1. Een verzoek van de commissie van bestuur over het Stads ziekenhuis om magtigmg tot het doen van af- en overschrijvin gen op de begrooting dier instelling over 1887. Wordt ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren BumaMenalda en Beucker Andreae. 2. Eene voordragf ter benoeming van een onderwijzer aan de gemeenteschool no. 5. Voorgedragen worden 1 T. Banda te Leeuwarden2 G. Wolda idv 3. J. B. Rauwerda te Huizum en 4 E. W. Faber te Leeuwarden. 3. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot onder handsche verhuring van perceelen Achter de Hoven. 4. Alsvoren tot overdragt aan de Provincie van de tol, door de gemeente geheven wordende te Nesserzijl. 5. Alsvoren tot vaststelling van verordeningen op de heffing en de invordering van eene belasting op tooneelvertooningen en andere openbare vermakelijkheden. 0. Alsvoren tot overname van grond Achter de Hoven en tot het doen bestraten en rioleren van dien grond. 7. Een rapport van burgemeester en wethouders omtrent de aanwijzing van een lokaal voor de winteroefeningen van de d.d. schutterij. 8. Een rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek van eene wijziging der begrooting voor het nieuwe stads-wees huis over 1887. 9. Alsvoren omtrent een wijziging der begrooting voor de dienstdoende schutterij, dienst 1887. 10. Alsvoren omtrent de rekening en verantwoording van het beheer van den Prinsentuin, over 1887. De stukken sub. 2—10 worden voor de leden ter visie ge legd, om in eene volgende vergadering te worden behandeld terwijl dat sub. 5 tevens zal worden gedrukt in de bijlagen tot 'sraads handelingen. 11. Eene nadere missive van den heer Dr. N. Lobrij de Bruijnhoudende verzoek om art. 8 der ontwerp-verordening op het bouwen, enz., alsnog te wijzigen. Bij de behandeling var. de verordening kan op dit schrijven worden gelet. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den op roepingsbrief vermelde punten. 1Reclames tegen aanslagen in de directe belasting op het inkomen dienst 1887. In verband met de behandeling van dit punt wordt de ver gadering tijdelijk met gesloten deuren voortgezet. Na heropening der openbare vergadering komt aan de orde: 2. Benoeming van een onderwijzer met aanteekening voor het Fransch aan gemeenteschool no. 4. (vacature S. de Vries). Op de vooidragt zijn geplaatst: 1 W. F. v. d. Werff te Dockum2 G. de Jong te Adorp en 3 A. IJpes, te Purmerend. Met algemeene (18) stemmen wordt eerstgenoemde benoemd. De datum van infunctietreding zal nader door burgemeester en wethouders worden vastgesteld. 3. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der rekening van de Kamer van Koophandel en Fabrieken over 1887. Conform de conclusie van het rapport wordt besloten: de ge melde rekening goed te keuren voor een bedrag van ƒ324.81, in ontvang en uitgaaf. De heer Menalda, voorzitter cn de heer Duparc secretaris der Kamer van Koophandel, hebben zich van medewerking aan dit besluit onthouden. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders in zake de uitdieping van de stadsgracht van de Prins-llendriksbrug tot de Vlietsterbrug. Burgemeester en wethouders hebben ingevolge liet raadsbe sluit van 24 Januarij jl. omtrent de uitdieping dezer gracht het advies van den directeur der gemeentewerken gevraagd. Onder overlegging van dit advies deelen zij in een geleidend schrijven mede, dat dit geene verandering in hunne zienswijze heeft ge bragt en geven zij in overweging, hun voorstel aan te nemen. Den heer Bekhuis doet het genoegen dat hij in eene vo rige vergadering, toen dit punt aan de orde was, heeft voor gesteld de behandeling uit te stellen, want nu zijn de leden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van een belangrijk rap port van den directeur der gemeentewerken. Uit dat rapport blijkt ten duidelijkste, dat eene uitdieping van de gracht loopende van de Prins-Hendriksbrug tot de Vlietsterbrug tot op 2.10 meter -r- Z. P. geen gevaar zal opleveren voor bruggen, walmuren of andere gemeentewerken. Bovendien, zoo blijkt uit een nader rapport van den directeur, zal met die diepte gepaard kunnen gaan eene voldoende bodemsbreedte, evenredig aan de breedte van de gracht. Men krijgt dus een breede, diepe vaargeul. Spr. hoopt dan ook, dat het voorstel van burgemeester en wet houders zal worden aangenomen hij althans zal gaarne daar aan zijne stem geven omdat eene verbetering, zooals die zal worden aangebragt, eene belangrijke verbetering zal zijn. De beraadslagingen worden hierop gesloten. Zonder hoofdelijke stemming wordt alsnu conform de con clusie van het voorstel besloten Burgemeester en wethouders te magtigen aan Gedeputeerde Staten, naar aanleiding van hunne missive van den 15 Decem ber jl. no. 12, 2e afd. W. te berigten dat, indien de Provincie de stadsgracht van de Prins-Hendriksbrug tot de Vlietsterbrug laat uitdiepen tot 2.10 Meter ~r~ Z. P. en het voortdurend onder houd van dat gedeelte vaarwater tot op de nieuwe diepte op zich neemt, de gemeente bereid is de helft van de kosten der uitdieping tot een bedrag van hoogstens ƒ2300.bij te dragen. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders om hen te mag tigen in den Prinsentuin een gebouwtje te doen stichten voor fazanten en andere vogels. De beraadslagingen worden geopend. De heer van Sloterdijck zal zich tegen de stichting van dergelijk gebouwtje niet verzetten. Het zal van betrekkelijk be scheiden afmetingen zijn zonder dat er vrees voor behoeft te bestaandat dit de eerste stap is om den Prinsentuin te ma ken tot een vogeltuin op de wijze als in Assen heeft bestaan. Burgemeester en wethouders deelen echter als terloops mede, dat de kosten van stichting en onderhoud kunnen worden be streden uit de fondsen van den Prinsentuin. Daargelaten nog dat de kwestie, of deze kosten uit die fondsen moeten worden bestredenvoor verschillende beoordeeling vatbaar iswenscht spr. toch een enkele inlichting te ontvangen omtrent het bedrag der kosten. Nu de raad kennis heeft genomen van de uitkom-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1888 | | pagina 1