Vergadering van Dingsdag 24 April 1888. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 24 April 1888. 37 Tegenwoordig 15 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren H. Beucker Andreae J. van der ScheerF. Plantenga R. H. Dijkstra H. Kuipers en Mr. J. Minnema Buma. Voorzitter de heer P. Lycklama Nijeholt, burgemeester. I. De notulen van de vorige op 10 April jl. gehouden ver gadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. Berigt van de commissie van toezicht op het lager on derwijs, dat op den 26 April e.k. aan de leerlingen der scho len 2e klasse b en 3e klasse, die de scholen getrouw hebben bezocht, een feestje zal worden gegeven, uit de daarvoor bij de gemeentebegrooting toegestane subsidie. 2. Dankbetuiging van Mej. S. van der Zee voor hare herbe noeming tot stadsvroedvrouw. 3. Berigt van Janssen en Altenadat zij bezwaar maken op de gestelde voorwaarden over te gaan tot overdragt aan de gemeente van grond Achter de Hoven. De voorzitter deelt mede, dat wel is waar dientengevolge het raadsbesluit van 13 Maart jl. no. 14 als vervallen zou kunnen worden beschouwdmaar dat het om verschillende redenen wenschelijk is, burgemeester en wethouders te magtigen om laterals de belanghebbenden van zienswijze mogten verande ren, alsnog aan het raadsbesluit uitvoering te geven. Daartoe wordt besloten. 4. Vijfentwintig reclames tegen aanslagen in de directe be lasting op het inkomen, dienst 1888. Worden gesteld in handen van de commissie voor de reclames. 5. Beslissing van Gedeputeerde Staten op een bezwaarschrift tegen een aanslag op het 2e suppletoir kohier der directe belas- ting op het inkomen dienst 1887. Aan dit besluit is reeds uitvoering gegeven. 6. dat het maken en stellen van een hok voor vogelen in den Prinsentuin is gegund aan K. Ketelaar, voor f 928.— 7. dat de levering van 45,000 HL. Dean's Primrose gasko len is gegund aan de firma B. Hagedoorn en Zn. te Amsterdam, voor 54 ct. de HL. en van 35,000 Pelton main gaskolen aan de Pelton Colliery te Newcastle upon Tyne, voor 58 ct. de HL. III. Wordt ter tafel gebragt 1. Het procesverbaal van de verificatie der kas van den ge meente-ontvanger op 19 April j.l. Voor de leden ter visie gelegd. 2. Een verzoek van de commissie van administratie voor de stads bank van leening, om goedkeuring van eene wijziging der begrooting voor die instelling, dienst 1888. Wordt ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen an de heeren PlantengaDijkstra en Van der Scheer. 3. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot wijzi ging der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1888. Wordt ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen an de heeren Meijer, van Sloterdijck en Plantenga. 4. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot het in gebruik geven van het beurslokaal voor het houden van eene entoonstelling van teekeningen en schilderijen. j 5. Alsvoren tot het verleenen van vergunning aan Schilder- ïans en Co. om regen waterbakken te mogen maken in ge meentegrond. 0. Alsvoren om de kosten van de vervanging van wijlen [Mej. K. M. Hengeveldals leerarcs aan de Middelbare school oor meisjes, voor rekening der gemeente te nemen. 7. Voorstel der verordenings-commissie tot geldigverklaring er bestaande verordeningen, tegen welker overtreding straf is edreigd. 8. Rapport der raadscommissie, belast geweest met het on derzoek der rekening van het nieuwe stadsweeshuis, dienst 1887. 9. Alsvoren omtrent het onderzoek der rekening en verant woording van de dienstdoende schutterij, dienst 1887. 10. Alsvoren omtrent het doen van af- en overschrijvingen op de begrooting voor de stadsarmenkamer, dienst 1887. Wordt besloten de stukken sub 4 tot en met 10 ter visie te leggenom ze in eene volgende vergadering te behandelen terwijl dat sub 7 tevens zal worden gpdrukt in de bijlagen tot het verslag van 's raads handelingen. 11. Een adres van E. C. Keilholz, onderwijzer aan gemeen teschool no. 11, om eervol ontslag uit die betrekking. Wordt om berigt en raad gesteld in handen van burgemees ter en wethouders. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den op roepingsbrief vermelde punten. 1Benoeming van eene voogdes van het nieuwe stadsweeshuis ter vervulling der vacature, ontstaan door het eervol ontslag, verleend aan Mevrouw Buma—Wijckerheld Bisdom. Door het bestuur van het nieuwe stadsweeshuis worden aan bevolen 1. Mevr. C. van Goens—Witteveen, 2. Mevr. Kramers- van Wageningen, en 3. Mevr. Van Swindcren—Brantsma. Het resultaat der gehouden stemming is, dat Mevrouw van Goens—Witteveen tot jroogdes wordt benoemd, met 14 stem men. Op Mevrouw Kramersvan Wageningen werd ééne stem uitgebragt. 2. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlee nen van eervol ontslag aan den heer A. T. van Wijngaarden, als hoofdopzigter der gemeentewerken Wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming conform de conclusie besloten het gevraagd eervol ontslag te verleenen met ingang van 1 Mei e. k. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders, om aan Mej. M. Hempenius oveneenkomstig haar verzoek met ingang van 16 Mei e. k. eervol ontslag te verleenen als onderwijzeres aan ge meenteschool no. 6, tevens onderwijzeres in de gymnastiek aan die school. Dienovereenkomstig besloten. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders naur aanleiding van een verzoek van Mevrouw de Wed. R. D. Smeding gebo ren Tibias om demping van een gedeelte sloot aan de Baljee- straat. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt overeenkom stig dit voorstel besloten I. Toestemming te verleenen tot de demping van een ge deelte der sloot, gelegen tusschen de Baljeestraat en een door Mevrouw de Wed. R. D. SmedingTobias aangekocht perceel bouwterrein vroeger deel uitmakende van het land van wijlen P. J. de Boeronder voorwaarde 1. dat adressante in de kosten der riolering bijdraagt eene som van ƒ2.50 per strekkende meter; 2. dat langs haar perceel, eene stoep ter breedte van 1.25 meter, in aansluiting met de bestaande door haar worde aan gelegd volgens een van wege het gemeentebestuur aan te ge ven rooilijn. II. Burgemeester en wethouders te magtigen tot het verlen gen van het trottoir en het riool ter plaatsevoor zoover noo- dig zal blijken te zijn. 5. Rapport der raadscommissie voor de reclames omtrent een bezwaarschrift in beroep tegen een aanslag op het 2e sup pletoir kohier der directe belasting op het inkomen, dienst 1887. In verband met de behandeling van dit punt wordt de open bare vergadering door den voorzitter gesloten. Boekdrukkerij van A. Jongbloed Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1888 | | pagina 1