Vergadering van Dingsdag 8 Mei 1888. J IV. Wordt overgegaan tot de behandeling van de op den op roepingsbrief vermelde punten. Verslag der handelingen van den gemecnleraad te Leeuwarden, van den 8 Mei 1888. 39 Tegenwoordig 17 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren F. Plantenga, A. Du- Iparc, R. H. Dijkstra en Mr. J. G. Meijer. Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholt, burgemeester. I. De notulen van de vorige op Dingsdag 24 April jl. gehou den vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. Berigt van Mevrouw G. van Goens—Witteveen dat zij 3e benoeming tot voogdes van het nieuwe stads-weeshuis aan neemt. I 2. Eene beschikking van Gedeputeerde Staten op eene re- ilame in beroep tegen een aanslag in den hoofdelijken omslag, jienst 1887. III. Wordt ter tafel gebragt 1. De rekening van het stads-ziekenhuisover het dienst- aar 1887. Wordt ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen an de heeren Minnema BumaMenalda en Beucker Andreae. 2. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot onin- orderbaar-verklaring van posten wegens de directe belasting ip het inkomen dienst 1887. 3. Als voren tot oninvorderbaar-verklaring van posten we ens schoolgelden, dienst 1 ?87. 4. Alsvoren om aan E. J. de Vries het regt te verleenen tot ;t plaatsen van eene kiosk aan den Stationsweg. 5. Een rapport der raadscommissie belast geweest met het derzoek eener wijziging van de gemeentebegrootingdienst |888. 6. Een rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek ner ontwerp-wijziging der begrooting van administratiekosten or de stads-bank van leening, dienst 1888. De stukken sub 2 tot en met 6 worden ter visie gelegd, om in eene volgende vergadering te worden behandeld. 7. Een 44-tal reclames tegen aanslagen in de directe belas- ig op het inkomen, dienst 1888. Worden in handen van de commissie voor de reclames ge- eld. 1. Benoeming van leden van een stembureau voor de verkie- hg van een lid der Pr vinciale Staten. Het resultaat der gehouden stemmingen is, dat tot leden van dit slembureau, waarvan de burgemeester voorzitter is, worden ■noemd de heeren Mr. J. Minnema Buma en H. Kuipers. De overige leden worden aangewezen om de benoemden bij ontstentenis te vervangen. fH2. Rapport der raadscommissiebelast geweest met het on- Werzoek der rekening van ontvangsten en uitgaven van het W-cu ire stads-weeshuis, dienst 1887. De commissie stelt voor, deze rekening goed te keuren in ont vang lot een bedrag van f 29,690.11\, in uilgaaf tot een bedrag van 27,204.35, alzoo met een batig slot van 2,425.82 De beraadslagingen worden geopend. ■De heer van Sloterdijck heelt tegen de conclusie op zich zelf geen bedenkingdoch moet voorshands bezwaar maken Baraan zijne stem te geven, in verband met de praemissen van het rapport. Hij zou daarom gaarne inlichtingen ontvangen omtrent de portée van die praemissen. De commissie nl. zegt, dal enkele posten wel door kwijtingen zijn gedekt, doch deze haai toch niet voldoende zijn terwijl daarentegen andere pos ten in 't geheel niet door kwitantiën zijn gedekt. Het heeft dus nog wel eene nadere verklaring noodig, hoe die praemissen toch I kunnen leiden tot het voorstel, om de rekening goed te keuren. Spr. moet echter doen opmerkendat hij bij de overgelegde stukken wel kwitantiën tol dekking van de bedoelde posten heeft aangetroffen. Den heer OostörhofF doet het leed, dat noch de heer Du- parc, noch de heer Meijer, zijne medeleden der commissie, hier tegenwoordig zijnvooral omdat laatstgenoemde als rapporteur het best op de hoogte is. Dit kan spreker evenwel mededeelen, dat, voor zoover hij zich kan herinneren, de commissie daarom geen bezwaar had tegen de goedkeuring der rekening, omdat de kwitantiën, die nu ontbreken, en de kosten van feesten be treffen, nimmer bij vorige rekeningen zijn overgelegd. Daar dit dus een soort van gewoonte is geworden, meende de commissie geene vrijheid te hebben tot het doen van een ongunstig advies, hoewel zij het wenschelijk zoude achten, dat ook deze uitgaven door kwitantiën werden gedekt. De heer Beucker Andreae kan uithoofde zijner betrek king tot genoemd weeshuis wel eenige inlichting geven. De artt. 14 en 15 hebben betrekking op uitzetten en belooningen, die uit kracht van het testament Baljé worden uitgereikt, aan vroegere verpleegden die zich goed hebben gedragen. Deze uitgaaf wordt nooit door kwitantiën gedekt, omdat het bestuur dan van zijne eigene pupillen kwijting zou moeten vragen. Spreker geeft toe, dat de omschrijving in de rekening eenigszins duide lijker kon zijn, door er bijv. bij te vermelden, dat die uitgaven geschieden krachtens bedoeld testament, doch tot dusver is de omschrijving altijd geweest zooals zij nu is. De heer van Slotordijck bemerkt uit de discussie, dat, waar de commissie de nummers der artikels bedoeltspr. die van de bijlagen op het oog heeft. Vandaar blijkbaar het ver schil. Het is hem evenwel toch ook geblekendat het ont breken van kwitantiën bij de door de commissie bedoelde arti kelen niet behoefde te leiden tot een voorstel, om de rekening niet goed te keuren, omdat die posten belooningen betreffen, en de raad vroeger nooit productie van kwitantiën van deze beta ling noodzakelijk heeft geacht. Spreker heeft bovendien zelf nog informaties ingewonnen, spe ciaal omtrent den post voor verschotten door den binnenvader gemaakt. Hij heeft die in détails onder oogen gehad en gezien, dat die verschotten alle uit zeer kleine sommen, eenige van en kele centen bestonden. Wanneer daarvan staten moesten wor den overgelegd, zou de omvang der bijlagen misschien wel wat te groot worden De heer Oosterhoff doet nog opmerken, dat de posten, die niet door kwitantiën worden gedekt, niet alleen belooningen be treffen, maar ook uitgaven voor feesten. Spreker geeft toe, dat de verschollen van den binnenvader moeijelijk door kwitantiën zijn te dekken, maar hij zou het niet ondienstig achten, indien van die verschotten een register werd aangelegd, zooals vroe ger ook wel voor het ziekenhuis geschiedde, en dat dan bij de rekening werd overgelegd. De beraadslagingen worden hierop gesloten. Het voorstel der commissie wordt nu zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. De heer Beucker Andreae onthoudt zich als voogd van het weeshuis van medewerking aan dit besluit. 3. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der rekening en verantwoording van de ontvangsten en uitgaven der dd. schutterijdienst 1887. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten deze rekening goed te keuren in ontvang en uitgaaf beide tot een bedrag van f 5161.21. 4. Rapport der raadscommissie omtrent de aanvraag der voogden van de stads-armenkarnerom magtiging tot het doen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1888 | | pagina 1