Vergadering van Dingsdag 22 Mei 1888. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwardenvan den 22 Mei 1888. 45 Tegenwoordig 13 leden. Afwezig met kennisgeving de hoeren Mr. J. Dirks, J. van der eerD. Tigler WijbrandiW. J. Ooslerhoft'J. Theunisse T. H. Bekhuis R. H. Dijkstra en G. Menalda. ^Loorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholt, burgemeester. I. De notulen van de vorige op 8 Mei j.l. gehouden vergade ring worden gelezen en vastgesteld. Jl. Wordt medegedeeld: 1dat het voorstel van burgemeester en wethouders omtrent B vervulling der betrekking van hoofdopzigter der gemeente- jBken gereed is en Maandag den 28 Mei e.k. ter visie zal Bdcn gelegd. E. dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het raads- Bluit tot het vcrleenen van vergunning aan Schildermans e.a. het maken van vijf regen waterbakken in gemeentegrond. Voorzitter stelt naar aanleiding van een nader verzoek belanghebbenden voor burgemeester en wethouders be- jgd te verklaren, met afwijking van dit besluit, vergunning Ivcrleenen tot het aanleggen van twee in plaats van vijf re- ivaterbakkenterwijl nu de te betalen retributie voor eiken op ƒ2.50 zal worden vastgesteld. Daartoe wordt besloten. Van dit besluit zal mededeeling worden gedaan aan heeren jclcputeerde Staten. 3. dat bij Koninklijk besluit is goedgekeurd het besluit tot ïeffmg eener belasting op tooneelvertooningen en andere open- )a|e vermakelijkheden. 4. dat van Gedeputeerde Staten berigt is ingekomen van de «angst van het afschrift der verordening tot geldigverklaring verordeningen, tegen welker overtreding straf is bedreigd. III. Wordt ter tafel gebragt 1. Een voorstel van burgemeester en wethouders, naar aan- eicÉi - van een verzoek van J. N. Schuurmansom eene plek jBeentegrond in eigendom te bekomen. 2. Alsboven tot wijziging van art. 25 der verordening voor m Gymnasium. 3. Alsboven tot het bestemmen van eene plek grond voor «stichten van een schoolgebouw. 4. Een rapport der reclame-commissie omtrent bezwaarschrif- «■tegen aanslagen in den hoofdelijken omslag. Deze stukken worden voor de leden ter visie gelegdom in @m volgende vergadering te worden behandeld. 5. Een 22-tal reclames tegen aanslagen in den hoofdelijken omslag. Worden gesteld in handen van de raadscommissie voor de reclames. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op denoproe- pmsbrief vermelde punten. 1. Rapport der raadscommissie, belast geweest met het on- déÊzoek van een voorstel van burgemeester en wethouders tot wWfrging der gemeentebegrootingdienst 1888. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt conform de Éfclusie besloten de voorgestelde wijziging der begrooting goed 2. Rapport der ruadscommiesie, belast geweest met het on- derzo'l' eener voorgestelde wijziging der begrooting van admi nistratiekosten voor de stads-bank van leeningdienst 1888 pereenkomstig de conclusie van dit rapport wordt besloten, 'oorgestelde wijziging goed te keuren. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot oninvorder- baar-verklaring van posten ivegens directe belasting op het in komen, dienst 1887. De beraadslagingen worden geopend. De heer Duparc leest in de praemissen van dit voorstel, dat op de door den gemeente-ontvanger overgelegde staten van oninbare posten eenige personen voorkomen, die zeer wel hunne belasting kunnen voldoen, maar daartoe onwillig zijn, terwijl de ontvanger magtcloos tegenover hen staat, omdat zij bij anderen inwonen, en het daardoor uiterst moeijelijk, zoo niet onmogelijk is, door dwangmiddelen het verschuldigde in te vorderen. Onder deze personen komen enkele voor, die in een vorig dienstjaar tegen hun aanslag reclameerden, doch zonder bevre digend resultaat, en nu hun doel schijnen te willen bereiken, door eenvoudig hunne belasting in 't geheel niet te betalen. In het vorige jaar heeft spr. op gelijk verschijnsel gewezen en, ter waarschuwing van de toenmalige onwilligen, in uitzigt gesteld dat hij later zoude voorstellen de namen der onwil ligen publiek te maken. De waarschuwing schijnt niet gehol pen te hebben zoodat spr. nu het oogenblik gekomen acht hen aan de kaak te stellen. Het gaat toch waarlijk niet aan tegen zulke personen langer consideratie te gebruiken. Spr. meent te mogen verwachten, dat het doen voorlezen van het voorstel van burgemeester en wethouders waarvan het gevolg zal zijndat hunne namen in de courant zullen komener hen misschien toe zal brengen alsnog hunne belasting te betalen en tevens tot afschrik van hen en anderen voor het vervolg zal dienen. Nadat van het voorstel lecture is gegevenstelt de heer BeUCkor AndrGa© voor, den post ten name van H. Zwart, voorkomende onder volgno. 107 van den overgelegden staat, voor alsnog niet onder de oninbare op te nemendaar hij meent te mogen verwachtendat diens belasting nog wel kan worden ingevorderd. Daartoe wordt besloten terwijl in verband daarmede het be drag sub 2® wordt verminderd met ƒ1.075. Alsnu wordt besloten 1®. te verklaren, dat alsnog door nadere vervolging beproefd moet worden de belasting te innen van de personen, vermeld onder de volgnummers 18, 21 23 2943 57 808288 en 107 van de overgelegde staten van ohinbare posten. 2®. den gemeente-ontvanger te magtigen, de belasting van de overige op die staten voorkomende personen als oninbaar af te schrijven tot een bedrag van 448.205 en dit bedrag te vereve nen op de rekening van het dienstjaar 1887. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders tot oninvorder- baar-verklaring van posten wegens schoolgelden, dienst 1887. De beraadslagingen worden geopend. De heer van Slotördijck heeft op den overgelegden staat achter den post sub no. 30, ten name van J. Algra eene in lichting aangetroffendie het hem wenschelijk doet zijn, dien post niet oninbaar te verklarendoch alsnog de inning te be proeven. Daartoe wordt beslotenterwijl in verband daarmede het cijfer sub 2° wordt verminderd met ƒ0.75. De heer Buma heeft geen bezwaar tegen het voorstel van burgemeester en wethoudersdocli wenscht in het algemeen de opmerking te maken dat telken jare staten van oninbare school gelden inkomen. Spr. wenscht te vernemenof daaraan niet paal en perk kon worden gestelddoor de kinderen van de nalatigenniet van onderwijs verstoken te houdenmaar van de scholen voor betalenden te verwijderen en hen te ver wijzen naar de kostelooze scholen. De heer Duparc kan mededeelendat de verlangde maat regel onlangs is toegepast. Vóór den aanvang van den nieu wen cursus hebben burgemeester en wethouders aan de com missie van toezigt op het lager onderwijs een staat gezonden van de personendie in het betalen van schoolgelden nalatig

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1888 | | pagina 1