zssmmmz Vergadering van Dingsdag 26 Junij 1888. j Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden van den 20 Junij 1888. Tegenwoordig 14 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren J. Troelstra, Mr. J. S. I baron van Harinxma tlioe SlootenG. MenaldaMr. J. Minne- ma BumaJhr. Mr. C. van Eijsinga, Dr. J. Baart de la Faille I en Mr. J. Dirks. Voorzitter de heer P. Lycklama Nijeholt, burgemeester. I. De notulen van de vorige op 12 Junij jl. gehouden ver- I gadering worden gelezen en goedgekeurd. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. Eene kennisgeving \an bestuurders-collatoren van het I Houckama-leen, te Bolsward dat in de maand Augustus e. k. I tot eene begeving van een deel der inkomsten van het leen zal I worden overgegaan. 2. Een berigt van curatoren van het gymnasium, dat op 9 I 10 en 11 Julij c. k. de overgangsexamens aan die inrigting I zullen worden gehouden. De voorzitter noodigt de heeren Dr. N. Reeling Brouwer, Mr. I J. C. Meijer en Jhr. Mr. C. van Eijsinga tot bijwoning dier exa- |mens uit. 3. dat de heer F. Plantengatijdelijk wethouder, is aange- I wezen den heer Van Harinxma thoe Slooten gedurende diens I afwezigheid te vervangen als voorzitter der raadscommissie voor I de gasfabriek. 4. Eene resolutie van Gedeputeerde Staten houdende be- Ipaling, dat de gemeenterekening over 1887 aan hun collegie Imoet worden ingezonden vóór den 6 September e. k. III. Wordt ter tafel gebragt 1. Een adres van G. Ris, houdende verzoek om ook voor I kinderen van min- en onvermogenden het bijwonen der lessen laan de Middelbare School voor meisjes mogelijk te maken, door leene wijziging aan te brengen in de verordening tot heffing van schoolgelden aan die inrigting. Wordt ten fine van berigt en raad gesteld in handen van I burgemeester en wethouders. 2. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot wijzi ging van a. de verordening op de inrigting en het gebruik van de algemeene begraafplaats en de begrafenissen in de gemeente Leeuwarden; b. de instructie voor de doodgravers het besluit tot heffing van begrafenisregten. Dit voorstel zal in de bijlagen tot het verslag van 's raads handelingen worden gedrukt, ten einde in eene volgende ver gadering te worden behandeld. 3. Een 16tal reclames tegen aanslagen in den hoofdelijken bi n slag. Worden gesteld in handen van de commissie voor de re clames. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproe pingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van een v^ogd van het nieuwe stadsweeshuis er voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer Mr. E. Attema. Door het bestuur worden aanbevolen de heeren: 1. G. Gra- una 2. Mr. G. Beekhuis en 3. Mr. J. Tjebbes. Het resultaat der gehouden stemming isdat de heer G. ratama met algemeene (14) stemmen wordt benoemd. 2. Benoeming van een lid der Commissie van toezigt op de cholen van middelbaar onderwijster voorziening in de vaca- re, ontstaan door het overlijden van den heer Mr. E. Attema. Op de door de commissie ingezonden aanbeveling komen voor de heeren: 1. Jhr. Mr. F. van Panhuijs, 2. Dr. C. A. Römer en 3. N. A. M. van den Thoorn. I De uitslag der gehouden stemming is, dat alle (14) stemmen zijn uitgebragt op den heer Jhr. Mr. F. van Panhuijs, zoodat deze tot lid der commissie wordt benoemd. 3. Benoeming van een onderwijzer met hoofdacte aan de gemeenteschool no. 11 (vacature G. E. Keilholz). De voordragt is zamengesteld als volgt: 1. K. R. Wester terp, 2. H. Wartena en 3. A. Nawijn. Uit de gehouden stemming blijkt, dat op K. R. Westerterp 12 en op H. Wartena en A. Nawijn ieder l stem zijn uitge bragt, zoodat eerstgenoemde wordt benoemd. Wordt besloten, dat de datum van infunctietreding nader door burgemeester en wethouders zal worden bepaald. 4. Benoeming van leden van een stembureau voor de ver kiezing van een lid van de Provinciale Staten. Het resultaat der gehouden stemmingen is, dat tot leden van dit bureauwaarvan de burgemeester voorzitter isworden benoemd de heeren J. van der Scheer en H. Kuipers. Wordt bepaald, dat de overige leden worden aangewezen om bij ontstentenis der benoemden als hunne plaatsvervangers op te treden. 5. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der rekening van inkomsten en uitgaven van het stads-ziekenhuis over het dienstjaar 1887. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten 1. de rekening van inkomsten en uitgaven van het stads ziekenhuis over het jaar 1887 goed te keuren en vast testellen tot een bedrag in ontvang en uitgaaf van ƒ11,655.075. 2. onder mededeeling daarvan 's raads dank toe te brengen aan de commissie van bestuur voor de ook over het afgeloopen dienstjaar weder met zorg gevoerde administratie. Wordt opgemerkt, dat de heeren v. d. Scheer en Kuipers leden der commissietot het nemen van dit besluit niet heb ben medegewerkt. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot oninvorder- baar-verklaring van posten wegens de directe belasting op het inkomenwegens de belasting op het houden van honden en wegens onbetaalde schoolgelden over de jaren 18801885 en 1886. Wordt conform het voorstel besloten den gemeenteontvanger te magtigen in zijne rekening over 1887 als oninvorderbaar te verantwoorden: a. wegens onbetaalde belasting op het inkomen ten laste van de op de overgelegde staten vermelde personen, over 1880 tot een bedrag van ƒ11.09, over 1885 f 1.30 en over 1886 ƒ310.97. b. wegens onbetaalde belasting op het houden van honden over 1886 een bedrag van 3. c. wegens onbetaalde schoolgelden over 1886 een bedrag van ƒ0.50. 7. Voorstel van burgemeester en wethouders tot oninvorder- baar-verklaring van onbetaald gebleven gedeelten van aanslagen in de directe belasting op het inkomen over 1887ten laste van personendie in den loop van het dienstjaar naar elders zijn vertrokken. Wordt beslotenden gemeente-ontvanger te magtigende onbetaald gebleven gedeelten van aanslagen wegens belasting op het inkomen, dienst 1887, ten laste van de op den overge- legden staat vermelde personen tot een gezamenlijk bedrag van ƒ12.681 als oninvorderbaar in zijne rekening over 1887 te ver antwoorden. 8. Voorstel van burgemeester en wethouders tot oninvorder baar-verklaring van posten wegens de belasting op het houden van hondenover 1887. Overeenkomstig het voorstel wordt besloten den gemeente-ontvanger te magtigende aanslagen van de

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1888 | | pagina 1