Vergadering van Dingsdag 24 Julij 1888. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 26 Jnnij 1888. grijpen0111 eene inrigting tot stand te brengen die wel is waar niet geheel volgens den eisch is, maar waardoor niet lan ger aan het volk de mogelijkheid wordt onthoudenom zich te verfrisscheneene zaak toch van het grootste belang. De heer Oosterhoff wenscht met een enkel woord de kwestie van eene retributie te bespreken. Voor den heer Hijl- kema lag daarin een hoofdbezwaarwaartegen door den heer Duparc is betoogddat het zeker beter warezoo er geene retributie behoefde geheven te worden maar dat het onder deze omstandigheden toch wenschelijk is. Spr. gaat met den heer Duparc mede. Nu de inrigting op deze plaats komt, acht ook hij het betalen eener retributie noodig. Waar hij echterevenals de heer Duparcalleen voor eene retributie isomdat hij die onder de gegeven omstandigheden bepaald noodig erkenten de heer Hijlkema er ten eenenmale tegen ismeent spr. de vraag te moeten stellen of aan dit bezwaar niet kon worden tegemoet gekomen door wekelijks op een daarvoor vast te stellen dag, aan onvermogenden kos teloos toegang te verleencn. Men zou daartegen kunnen aanvoeren, dat het bezoek op dien dag te druk zal wordenmaar aangenomen dat dit het geval warewat echter nog zal moeten blijkendan zouden toch maatregelen tot handhaving der orde genomen kunnen worden onder anderen door een beperkt getal personen gelijktijdig toe te laten. De Voorzitter verwijst naar het laatste onderdeel van het voorstelwaarbij burgemeester en wethouders zullen worden uttgenoodigdte zijner tijd voorstellen te doen o. a. betreffende de vergoeding voor het gebruik dor inrigting. Bij de behandeling van dat voorstel zal het bezwaar van den heer Hijlkema kunnen worden uit den weg geruimddoor eene bepaling te maken dat één dag der week, bijv. des Zaterdags, de inrigting kosteloos wordt opengesteld. De beraadslagingen worden hierop gesloten. Het eerste onderdeel waarin nu het woord „goedkeuring"" is vervangen door vergunning"wordt in stemming gebragt en aangenomen met 9 tegen 5 stemmen die van de heeren Hijl kema PlantengaKuipers Bekhuis en Van der Scheer. De overige onderdeelen en daarna het voorstel in zijn geheel worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De heeren PlantengaKuipersBekhuis en Hijlkema verkla ren zich tegendoch verlangen geene stemming. 12. Voorstel van burgemeester en wethouders tot aankoop van een perceeltje water. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt conform de conclusie van dit voorstel besloten 1voorbehoudens goedkeuring van heeren Gedeputeerde Sta ten, voor de gemeente van het rijk aan te koopen het perceel water kadastraal bekend gemeente Leeuwarden in sectie F no. 879, groot 28 are, voor de som van 180en op de voor waarden in de concept-acte van den ontvanger van registratie alhier, ingezonden bij zijne missive d.d. 11 Junij jl.no. 3/1568 nader vermeld; 2. aan den heer H. Beekkerk hiervan mededeeling te doen met opgaaf der motieven als beschikking op zijn adres van 20 Maart j.l. 13. Behandeling van reclames tegen aanslagen in den hoof- delijken omslag. In verband hiermede wordt de openbare vergadering door den voorzitter gesloten. Boekdrukkerij van A. Jongbloed te Leeuwarden. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 24 Julij 1888. 01 Tegenwoordig 10 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren Mr. J. S. baron van Ha- rinxma thoe Slooten R. H. Dijkstra, Mr. J. Minnema Buma, Mr. J. Dirks en D. Tigler Wijbrandi. Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholtburgemeester. I. De notulen van de vorige op 26 Junij j.l. gehouden ver gadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. dat den secretaris verlof tot afwezigheid is verleend van den 1 tot den 25 Julij en dat de heer J. H. Menkemacom mies ter secretarie, is aangewezen, hem gedurende zijne afwe zigheid te vervangen. 2. dat de heeren Jhr. Mr. F. van Panhuijs en G. Grataina hebben berigt, hunne benoeming, onderscheidenlijk tot lid der commissie van toezigt op de scholen van Middelbaar Onderwijs en tot voogd van het Nieuwe Stads-weeshuis aan te nemen. 3. dat Mej. H. M. Boucher heeft berigt, hare benoeming tot leerares aan de Middelbare school voor meisjes aan te nemen. 4. Verslag van het eindexamen aan de Burger-dagschool. Wordt voor de leden ter visie gelegd. 5. dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het raads besluit tol aankoop van een perceeltje water. 6. dat door Gedeputeerde Staten vergunning is verleend tot oprigting van eene volkszweminrigting in de Noordergracht. 7. dat het raadsbesluit tot vermeerdering van het getal scho len voor lager onderwijs met één door Gedeputeerde Staten voor kennisgeving is aangenomenterwijl de beslissing omtrent het besluit tot bestemming van grond voor de stichting van de nieuwe school is verdaagd. 8. dat door de Staten dezer provincie is besloten tot verdie ping van de stadsgracht tusschen de Prins-Hendriks- en de Vlietsterbrugvoor welke verdieping door de gemeente eene bij drage in de kosten is toegezegd. 9. Het verslag van den landbouw in Nederland over 1886. Wordt voor de leden ter visie gelegd. III. Wordt ter tafel gebragt: 1Het proces-verbaal van opneming der kas van den ge meente-ontvanger op 18 Juli j.l. Voor de leden ter visie gelegd. 2. De begrooting van inkomsten en uitgaven voor het stads- ziekenhuis, dienst 1889. Wordt ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen m van de heeren Hijlkema Wijbrandi en Theunissc. 3. Een voorstel van burgemeester en wethouders naar aan- leiding van een verzoek van G. IJ. Greijdanus om van den Har- I linger trekweg als rijweg gebruik te mogen maken. 4. Alsvoren tot vaststelling van staten tot aanvulling en wij- ziging van den staat van waterstaatswerken en het nemen van I eene beslissing omtrent daartegen ingebragte bezwaren. 5. Rapport der commissie voor de reclames omtrent bezwaar- 1 fa schriften tegen aanslagen in den hoofdelijken omslagdienst I1888. De stukken sub 3—5 worden voor de leden ter visie gelegd, om in eene volgende vergadering te worden behandeld. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den op- I: roepingsbrief vermelde punten. 1Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der Irekening van de Stads-armenkamerdienst 1887. Conform het voorstel der commissie wordt besloten a. de rekening en verantwoording over 1887 betreffende het beheer der stads-armenkamer goed te keuren en vast te stellen als volgt In ontvang tot een bedrag vanf 33,964.391\ uitgaaf - 32,748.20 Saldo f 1,216.19'/a en dit overschot over te brengen op de rekening van 1888 en wel op de inkomsten van de bijzondere fondsen waaraan eene bijzondere bestemming is verbonden vermeld onder Hoofdstuk II afd. Ill, dienst 1887 overeenkomstig de specificatie aan het slot der rekening voorkomende. b. heeren voogden der stads-armenkamer 's raads dank te be tuigen voor hun naauwkeurig beheer. 2. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het ver- leenen van eervol ontslag aan den heer Dr. O. M. Slothouwer, leeraar aan het gymnasium. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt overeenkom stig de conclusie van dit voorstel besloten aan den heer Dr. G. M. Slothouwer, overeenkomstig diens verzoek, met ingang van den 1 September e. k. eervol ontslag te verleenen als leeraar in de Nederlandsche taal en letterkun de en in de Aardrijkskunde aan het gymnasium alhier. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging der verordening op de inrigting en het gebruik van de alge- meene begraafplaats en begrafenisssen van de instructie voor de doodgravers en van het besluit tot heffing van begrafenis- regten. (Zie bijlage no. 5 tot het verslag van 's raads handelingen.) Het eerst wordt aan de orde gesteld onderdeel A n.l. de wijziging van de verordening op de inrigting en het gebruik van tie algemeene begraafplaats en de begrafenissen. De algemeene beraadslagingen over dit voorstel worden ge opend. De heer Menalda heeft reeds vroeger een en andermaal zijne grieven te kennen gegeven tegen het weinige decorum, dat bij de begrafenisplegtigheden werd in acht genomen en ook den Voorzitter daarvan niet geheel onkundig gelatenzoodat hij na tuurlijk zeer ingenomen is met dit voorstel tot het aanbrengen van wijzigingendie hij als zoovele verbeteringen beschouwt. Spr. hoopt dan ookdal de vergadering met het voorstel zal medegaan. Alleen had hij wel gewenschtdat burgemeester en wethouders met deze wijzigingen tevens als 't ware eene nieuwe editie van de geheele verordening hadden ter tafel ge bragt, omdat het altijd eenigszins lastig is eene verordening van zoo ouden datum, met hier en daar verspreide verbeteringen, te raadplegen doch bovendien ook omdat de redactie van deze zoo onsmakelijk isdat zij hoog noodig verbetering behoeft. Spr. zal nu afwachten dat de voorgestelde wijzigingen worden aangenomen en dan burgemeester en wethouders uitnoodigen, de verordening, met de aangebragte wijzigingen en eene verbe terde redactie, in haar geheel aan te bieden. De Voorzitter doet opmerken, dat eerst na de vaststelling der wijzigingen sprake kan zijn van het doen drukken der ge heele verordening. Mogt het nu de bedoeling van den geachten vorigen spreker zijndat eerst de wijzigingen zullen worden aangenomen en dan de geheele verordening weder ter tafel ge bragt dan ware het beter terstond de geheele verordening aan de orde te stellen, omdat de raad dan niet tweemaal haar zoude behoeven te behandelen. Is het echter de bedoeling, om, na het vaststellen der wijzigingen de geheele verordening te doen drukken, met magtiging aan burgemeester en wethouders tot verbetering van de redactie, dan zou de raad daartoe na afdoening van de aanhangige voorstellen kunnen besluiten. De heer Menalda heeft juist in den geest van den voorzit ter deze kwestie ter sprake gebragt vóórdat tot de behandeling der wijzigingen in het bijzonder wordt overgegaanopdat bur gemeester en wethouders vooraf zich daarover zouden kunnen uitspreken. Hij kan zich er evenwel mede vereenigen dat eerst de wijzigingen in behandeling komen en dan aan burgemeester en wethouders de verbetering der redactie van de geheele ver-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1888 | | pagina 1