Vergadering van Dingsdag 28 Augustus 1888. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwardenvan den 28 Augustus 1888. 69 Tegenwoordig 14 leden. Afwezig de heeren Dr. N. Reeling Brouwer Jhr. Mr. G. van Eijsinga, G. Menalda, Dr. J. Baart dc la Faille, R. H. Dijkstra, meten de heeren H. Beucker Andreae en H. Kuipers zonder kennisgeving. Voorzitter de heer P. Lijcklama a Nijeholtburgemeester. I De notulen van dc vorige op 14 Augustus j.l. gehouden vergadering worden gelezen en vastgesteld. II Wordt ter tafel gebragt 1. De begrooting van dc Stadsarmenkamer, dienst 1889. Wordt ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren BumaVan der Scheer en Van Eijsinga. 2. Een adres van IJ. v. d. Meer houdende het verzoekom het trottoir langs zijne woning aan de Westerkade, 10 c.M. be neden de stoep van die woning te doen leggen. 3. Een adres van J. D. v. d. Meerom de zathe en landen aan het Kal verdijkje weder te mogen inhuren. 4. Een adres van de directie der „Harmonie" om gedeelte lijke kwijtschelding der door haar over 1888/89 aan de gemeente verschuldigde retributie. 5. Een adres van A. Hoekstra en F. v. d. Meer, om dc breedte voor eene nieuw aan te leggen straat voor te schrijven. 6. Een adres van A. J. IJpes e. a. gymnastiek-onderwijzers om twee kleedkamertjes te doen maken in het gymnastieklokaal bij de Put. Deze adressen worden om berigt en raad gesteld in handen van burgemeester en wethouders omwat het laatste adres betreft, daarop te kunnen letten bij het opmaken der gemeen- te-begrooling dienst 1889. 7. Een adres van Mej. N. Bongaardtom eervol ontslag als onderwijzeres aan de gemeente-bewaarschool no. 5. Wordt ten fine van beschikking aan burgemeester en wethou ders gerenvoijeerd. 8. Een adres van den heer M. Verdenius, gemeente-veearts, om niet aan te nemen het voorstel tot wijziging zijner instructie. Dit adres wordt om bericht en raad in handen gesteld van burgemeester en wethouders terwijl in verband daarmede de lieden aan de orde zijnde behandeling van bel betrekkelijk voor stel wordt verdaagd. 9. Een voorstel van burgemeester en wethouders naar aan leiding van het verzoek van het bestuur der aansprekers-veree- nigingom kosteloos gebruik van dc gereedschappen op de be graafplaats. 10. Alsboven tot in gebruik geving van gemeentegrond aan A. Schilderman e. a. 11. Alsboven naar aanleiding van het verzoek van den heer H. Blok Wijbrandi om ontheffing van de huur zijner woning. 12. Alsboven om den heer P. Adriani eervol te ontheffen van de waarneming der betrekking van stadsgeneeskundige. 13. Eene lijst van benoembaren tot lid van het collegie van zetters. Vacature E. J. Bruinsma. 14. Een rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der begrooting voor dc d d. schutterij, dienst 1889. 15. Een rapport der raadscommissie voor de reclames om trent bezwaarschriften tegen den Hoofdelijken Omslag. De stukken sub 9 tot en met 15 worden voor de leden ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te worden be handeld. 10. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot het oen vernieuwen en herstellen van eenige straten en betreffende en aankoop van keijen. 17. Het rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek er gemeenterekening over 1887. Beide laatstgenoemde stukken zullen nog heden, na afdoening er aan dc orde zijnde punten, in behandeling worden genomen. III. Wordt overgegaan lot behandeling van de op den op- ocpings-brief vermelde punten. 1. Vaststelling van staten tot aanvulling en wijziging van den staat der openbaretot de yemeene dienst van allen be stemde water staatsie erken. De voorzitter deelt mededat naar aanleiding van de in de vorige vergadering gedane opmerkingeneenige wijzigingen in de motivering van de ontwerp-beschikkingen op de reclames zijn aangebragt. Hij stelt nu voordie besluiten goed te keuren en alzoo op de tegen die staten door Janssen en AltenaH. Steffens J. Ruitenschild J. Jurjens J. H. F. de Boer en E. van Zuijlen ingebragte bezwaarschriften afwijzend te beschikken, en daarna de door burgemeester en wethouders opgemaakte staten onver anderd vast te stellen. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt daartoe be sloten. 2. Vaststelling van den legger van onderhoudplichtigen van den Dokkumer trekweg. Burgemeester en wethouders hebben ter voldoening aan het bepaalde bij de verordeninginhoudende algemeene bepalingen van politiedezen legger opgemaakt en nadat hij ter visie heeft gelegenaan den raad gezondenonder overlegging van een ingekomen bezwaarmet een verslag daarover. Wordt nu zonder discussie beslotende reclame in te willi gen en nadat de legger dienovereenkomstig is gewijzigdde zen vast te stellen. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van eene verordening regelende de kostelooze plaatsing van leer lingen op de gemeentelijke inrigtingen van middelbaar onderwijs. De Voorzitter biedt namens burgemeester en wethouders hunne verontschuldiging aandat dit voorstel niet gedrukt bij de leden is uitgereikt. Hij geeft de verzekeringdat zij in het vervolg hierop zullen lettenten einde de kennisneming der stukken den leden gemakkelijker te maken. De algemeene beraadslagingen worden geopend. Dc heer Duparc begint met te verklarendat het denk beeld dat aan dit voorstel ten grondslag ligtvoorzeker ieders goedkeuring zal wegdragen. Toch heeft hij op dit voorstel en de daarbij overgelegde stukken enkele kantteekeningen gemaakt, die hij zich zal veroorloven den raad mede te deelen. Blijkens het ingekomen adresdat de aanleiding tot dit voor stel is verzoekt de adressant wijziging van de verordening op de heffing van schoolgeld aan de middelbare school voor meis jes ten einde de kinderen van min- en oavermogendende ge legenheid te gevenvan het onderwijs aan die school gebruik te maken. Burgemeester en wethouders stellen intusschen voor, meer te geven dan gevraagd wordt door geheel kostelooze toe lating open te stellen dus alleen voor onvermogenden. Spr. keurt dit niet goed. Evenzeer als de wet op het lager onder wijs bepalingen inhoudt omtrent de toelating van min- en on- vermogenden zou men nu voor de scholen van middelbaar on derwijs bepalingen kunnen vaststellen volgens welke minver mogenden b. v. tegen het halve schoolgeld en onvermogenden geheel kosteloos plaatsing konden erlangen. De commissie van toezigt vreest echterdat casu quo van de bevoegdheidom het halve schoolgeld te betaleneen te ruim gebruik zou wor den gemaaktwaarvan dan al weer het gevolg zou kunnen worden dat de lokalen spoedig onvoldoende zouden blijken te zijnom al de leerlingen te bevatten en dus de localiteit uit gebreid en in verband daarmedehet personeel vermeerderd zou moeten worden. De commissie wil daarom slechts in zeer beperkte mate gelegenheid tot kosteloos bezoek geven. Zij acht een verminderd schoolgeld niet raadzaam, omdat de toeloop dan grooter zal worden en de gemeente voor de aanzienlijke ver meerdering van kostenwelke zij op zich zoude moeten nemen,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1888 | | pagina 1