Vergadering van Dingsdag25 September 1888. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 25 September 1888. 87 Tegenwoordig 20 leden. Afwezig de heer W. J. Oosterhoff. Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholt burgemeester. I. De notulen van de vorige op 28 Augustus j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeuid. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd: a. het le suppletoir kohier der directe belasting op het in komen dienst 1888. b. het raadsbesluit tot ingebruikgeving van gemeentegrond aan S. Schilderman e.a. 2. een berigt van het collegie zetters dat de heer J. C. Kutscli Lojenga tot zetter is benoemd en die benoeming heeft aangenomen. 3. dat burgemeester en wethouders hebben besloten hun voorstel, den raad in de vergadering van den 14n Augustus j.l. aangeboden en strekkende tot wijziging van de instructie van den gemeente-veearts in te trekkenomdat zij eerst willen be proeven langs administratieven weg de bezwaren die tot het doen van het voorstel aanleiding hebben gegeven op te heffen. III. Wordt ter tafel gebragt 1. Een voorstel van burgemeester en wethouders naar aan leiding van een verzoek der directie van „de Harmonie" om gedeeltelijke kwijtschelding der retributie. 2. Alsvoren tot het verleenen van eervol ontslag aan Mej. G. E. Schrijverals onderwijzeres in de handwerken aan ge meenteschool no. 10. 3. Alsvoren, tot het verleenen van eervol ontslag aan L. Romein, als onderwijzer aan de gemeenteschool no. 1. 4. Alsvoren, naar aanleiding van een verzoek van J. Beek man om aan zijne woning Noorderplantage no. 7 eene veranda op gemeentegrond te mogen opstellen. 5. Eene voordragt ter benoeming van een gymnastiek-onder- wijzer aan gemeenteschool no. 6. De stukken sub 1 tot en met 5 worden voor de leden ter visie gelegd, om in eene volgende vergadering te worden be handeld. 6. Een voorste! van burgemeester en wethouders tot het doen instellen van eene regtsvordering tegen de erven Jan ter Horst. Dit voorstel zal nog heden worden behandeld. .7. Eene apostille van den Commissaris des Konings, waarbij om berigt en raad in handen van den gemeenteraad is gezonden eene missive van de commissie van bestuur van het Stads ziekenhuis gerigt aan Gedeputeerde Staten en inhoudende be zwaren tegen het raadsbesluit tot niet-goedkeuring der begroo ting van die instelling, voor den dienst van 1889. De Voorzitter stelt voor, deze missive om prae-advies te stellen in handen van burgemeester en wethouders. De heer Troelstra kan zich hiermede niet vereenigen. Het is toch bekend, dat het dagelijksch bestuur reeds meermalen in deze zaak heeft geadviseerden welke zienswijze het dus in dezen is toegedaan. Spr. acht het derhalve na al wat er is geschreven, wenschelijk, om dit stuk te stellen in handen van eene commissie van 3 leden uit den Raaddoor den Raad te benoemen. De Voorzittör had een oogenblik geaarzeld, welk voorstel hij zoude doen of het stuk te stellen in handen van burge meester en wethouders of van eene commissie uit den Raad. Hij gaat evenwel gaarne met het denkbeeld van den heer Troel stra mede en stelt voor, terstond tot het benoemen eener com missie over te gaan. De heer TrOölstra vraagt of dit niet te abrupt is en het niet beter warede benoeming te doen na afdoening der aan de orde zijnde punten. De Voorzitter ziet de noodzakelijkheid hiervan niet in maar zal er zich niet tegen verzetten. Hij stelt nu voorde benoeming te doen geschieden terstond na de andere aan de orde zijnde benoemingen. Daartoe wordt besloten. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproe pingsbrief vermelde punten. 1Benoeming van een ambtenaar van den burgerlijken stand. ter vervulling der vacature ontstaan door het door den heer Mr. J. Minnema Buma genomen ontslag. Het resultaat der gehouden stemming isdat de heer G. Me- nalda met 15 van de 20 stemmen tot ambtenaar wordt benoemd. De heeren Mr. J. L. van SloterdijckMr. J. S. baron van Ha- rinxma thoe SlootenDr. N. Reeling Brouwer J. F. H. Bek huis en H. Kuipers verkregen ieder 1 stem. De heer Monalda vermeentdat het den raad niet zal ver wonderen, wanneer hij zegt, dat hij de al of niet aanneming dezer benoeming niet in beraad behoeft te nemen. Hij heeft zich vooraf hierover kunnen bedenken en verklaart, dat hij de benoeming niet kan aannemen. De Voorzitter geeft daarop te kennen, dat hij in de vol gende vergadering eene nieuwe benoeming aan de orde zal stellen. 2. Benoeming van een leeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde en in de aardrijkskunde aan het gymnasium. Door heeren curatoren van het gymnasium worden aanbevo len de heeren 1. R. G. Boer, doctorandus te 's Gravenhage en 2. G. G. Uhlenbeckdoctorandus te Leiden. De uitslag der gehouden stemming isdat met algemeene (20) stemmen eerstgenoemde wordt benoemd. De datum van infunctietreding zal nader door burgemeester en wethouders worden vastgesteld. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot versterking van het onderwijzend personeel en tot vermeerdering van het getal leerlokalen van het gymnasium. Burgemeester en wethouders stellen daarbij voor, te besluiten I. Behoudens goedkeuring van den minister van Binnenland- sche Zakenvoor den tijd van één jaar a. aan te stellen een leeraar tot het geven van onderwijs in de geschiedenis en in de aardrijkskunde op eene jaarwedde van f 2000. b. aan te stellen een leeraar tot het geven van onderwijs in de natuurlijke historiegedurende 6 uur per week tegen eene vergoeding van ƒ100 voor ieder lesuur per week. c. overeenkomstig de aanbeveling van curatoren tot leeraar, sub b bedoeld, te benoemen den heer S. P. Huizinga, leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool alhiermet bepaling dat die benoeming zal gerekend worden te zijn ingegaan met den aan vang van den cursus 1888/89. II. de tegenwoordige leeraarskamer in het gymnasiumgebouw te doen inrigten tot leerlokaal. III. Burgemeester en wethouders uit te noodigen den Raad te zijner tijd de noodige finantiëele voorstellen aan te bieden ter bestrijding der kosten der bezoldigingen en van het inrigten van een leerlokaal. De voorstellen sub I a en b worden zonder discussie aan genomen. Daarna wordt overgegaan tot de benoeming van een leeraar sub b bedoeld. De uitslag der gehouden stemming is, dat de heer S. P. Hui zinga met algemeene (20) stemmen, voor den tijd van één jaar wordt benoemd tot leeraar in de natuurlijke historie aan het gymnasium. De onderdeelen II en III worden daarop zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1888 | | pagina 1