■Vergadering van Dingsdagdcn 23 October 1888. I Tegenwoordig 19 leden. J Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden van den 23 October 1888. 97 I Afwezig met kennisgeving de heeren G. Menalda en H. Beuc- ker Andreae. I Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholt, burgemeester. I 1. De notulen van de op 9 October jl. gehouden vergadering worden gelezen en vastgesteld. I II. Wordt medegedeeld 1. dat in bet besluit van 25 September jl. no. 4 tot aan- stelling van den heer R. G. Boer tot leeraar in de Nederlandsche I taal- en letterkunde en in de Aardrijkskunde aan bet gymnasium, abusievelijk niet is vermeld, dat die benoeming geschiedde voor- loopig voor één jaar. De voorzitter stelt voorgoed te keuren, dat bet besluit alsnog in dien zin is gewijzigd. Daartoe wordt besloten. 2. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd a. de gemeente-rekening over 1887. b. het raadsbesluit tot ingebruikgeving van gemeentegrond aan I de Noorderplantage voor bet opstellen van eene veranda. 3. dat bij Kon. besluit van 5 October is goedgekeurd het besluit tot heffing van beursregten voor den tijd van 5 jaren. 4. een berigt van den voorzitter van het collegie zetters, dat door den Commissaris des Konings tot leden van dit collegie zijn benoemd de heeren Z. SijboutsH. H. Menalda en G. Schilthuis. 5. eene dankbetuiging van den heer S. P. Huizinga voor zijne benoeming tot tijdelijk leeraar aan het gymnasium. III. Wordt ter tafel gebragt I. Het proces-verbaal van de opneming der kas van den gemeente-ontvanger op den 17 October jl. Wordt voor de leden ter visie gelegd, j 2. Aanbevelingen voor de benoeming van twee leden der I commissie van toezigt op het lager onderwijs. 3. Aanbevelingen voor de benoeming van twee voogden der stads-armenkamer. 4. Eene aanbeveling ter benoeming van een lid der com missie van bestuur over het slads-ziekenhuis. 5. Eene voordragt ter benoeming van eene onderwijzeres in de handwerken aan de gemeenteschool no. 10. 6. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot het ver- leenen van eervol ontslag aan M. de Rooijonderwijzer aan de gemeenteschool no. 9. 7. Alsvoren aan Mej. W. v. d. Sluisonderwijzeres in de handwerken aan de gemeenteschool no. 11. 8. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging van de verordeningregelende den ranghet getal enz. der ambtenaren belast met het toezigt op het gebruik der veemarkt enz. en van de instructie voor den marktmeester. 9. Alsvoren tot nadere bepaling van den termijn van over- dragt van het regt van tolheffing te Nesserzijl aan de provincie. 10. Het rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der begrooting van administratiekosten van de stadsbank van leening, dienst 1889. II. Het rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der begrooting van het nieuwe stadsweeshuis, dienst 1889. 12. Een rapport der reclame-commissie omtrent bezwaar schriften tegen aanslagen in den hoofdelijken omslag. De stukken sub 2 tot en met 12 worden voor de leden ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te worden be handeld terwijl dat sub 8 tevens zal worden gedrukt in de bijlagen tot het verslag van 's raads handelingen. 13. Het verslag van rapporteurs uit de sectiën omtrent het onderzoek van de ontwerp-begrootmg der gemeente voor 1889 en van het voorstel van burgemeester en wethouders tot verla ging van den gasprijs. Dit verslag is in druk aan de leden uitgereikt en zal nader ter behandeling aan de orde worden gesteld. De voorzitter deelt mede, dat het dagelijksch bestuur dit ver slag met eene memorie wenscht te beantwoorden. 14. Een verzoek van de commissie van bestuur over het stads-ziekenhuis om goedkeuring van eene wijziging der begroo ting voor die instelling voor het dienstjaar 1888. Wordt gesteld ten line van onderzoek en rapport in handen van de heeren van EijsingaDijkstra en Bekhuis. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den op roepingsbrief vermelde punten. 1. benoeming van een lid der commissie van administratie der stadsbank van leeningwegens periodieke aftreding. Door de commissie worden aanbevolen de heeren P. Fabrij de Jonge aftredend lid, en G. Tigler Wijbrandi, welke aanbe veling naar aanleiding van art. 3 van het reglement voor deze instellingdoor burgemeester en wethouders is vermeer derd met de heeren D. van Konijnenburg en Mr. G. Beekhuis. Met algetneene (19) stemmen wordt de heer P. Fabrij de Jonge benoemd. 2. Benoeming van een stadsgeneeskundige. De door burgemeester en wethouders opgemaakte aanbeveling bestaat uit de heeren1 Dr. J. G. Schreuder er. 2 L. Woltiing, beiden arts alhier. Het resultaat der gehouden stemming is dat op den heer Schreuder 17 en op den heer Woltring 2 stemmen zijn uitge- bragt. Diensvolgens wordt de heer Dr. J. G. Schreuder benoemd tot stadsgeneeskundige voor den tijd van drie jaren, in te gaan den 1 November e. k. 3. Benoeming van een onderwijzer aan de gemeenteschool no 1(vacature L. Romein). Op de voordragt zijn geplaatst: 1 F. J. Broersma, te Leeu warden 2 S. Dijkstrate Hoornsterzwaag en 3. J. N. Jolij te Leeuwarden. De uitslag der gehouden stemming is, dat 18 stemmen op F. J. Broersma en 1 stem op J. N. Jolij zijn uitgebragt, zoodat eerstgenoemde wordt benoemd. De datum van in functie treding zal nader door burgemeester en wethouders worden vastgesteld. De heer Dijkstra verlaat de vergadering. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders op een verzoek van IJ. v. d. Meer om het trottoir vóór zijne woning aan de Willemskade 10 cM. beneden den bovenkant der stoepen van zijne gebouwen te doen leggen. Overeenkomstig de conclusie van dit voorstel wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming besloten dit verzoek te wij zen van de hand. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders tot ontbinding van de huurovereenkomst met den heer E. C. Jungius bewo ner van de huizinge St. Jobsleen no. 255. Burgemeester en wethouders stellen hierbij voor te besluiten I onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten eene overeenkomst aan te gaan met den heer E. G. Jungius alhier tot ontbinding met den 12 Mei 1889 van het huurcontract van den 27 Februarij 1886, den 16n Maart aanvolgende geregistreerd, met vergunning aan den heer Jungiusom het huis St. Jobs- leen no. 255 reeds op den 12n November 1888 te mogen verlaten. II Burgemeester en wethouders uit te noodigen, nadere voor stellen te willen indienen omtrent de bestemming aan het sub I gemelde huis c. a. te geven. De heer van Sloterdijck kan zich met de praemissen van het voorstel zeer wel vereenigenmaar acht de conclusie niet geheel hiermede in overeenstemming. Spr. acht het ver zoek van adressant en het antwoord hierop als het ware eene reproductie van de wettelijke bepalingen omtrent huurregt. De wet toch schrijft voor, dat de verhuurder verpligt is het ver huurde in een goeden staat van bewoonbaarheid te leveren en te houden. Indien hij deze verpligting niet nakomtkan de huurder vernietiging van de huurovereenkomst vorderen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1888 | | pagina 1