Vergadering van Dingsdag 13 November 1888 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 13 November 1888. 1-21 Tegenwoordig 17 leden. Afwezig de heeren Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Sloo* tenH. Beucker AndreaeH. Kuipers en J. F. H. Bekhuis allen met kennisgeving. Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholtburgemeester. I. De notulen van de vorige op 3 November jl. gehouden vergaderingen worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt ter tafel gebragt 1. Een adres van den heer T. Velstra e. a. houdende ver zoek om gasverlichting te doen aanbrengen op het eerste ge deelte van den Harlinger straatweg. Wordt ten fine van beschikking gesteld in handen van bur gemeester en wethouders. 2. Een adres van het hoofdbestuur der Ned. Vereeniging „Avicultura" om eene subsidie uit de gemeentekas voor eene in 1889 alhier te houden Internationale tentoonstelling van pluim gedierte. Wordt om berigt en raad gesteld in handen van burgemees ter en wethouders. 3. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot onder- handsche verhuring van de zathe en landen „de Magere Weide." 4. Alsboven tot onderhandsche verhuring der zathe en lan den aan het Kal verdijkje no. 70. 5. Alsboven tot afstand van eene strook gemeentegrond ten behoeve van eene uitbreiding van het St. Elizabeth-gesticht. 6. Alsboven tot onderhandsche verpachting van het pontveer over de Schoolstraat. III. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den op roepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van twee leden der commissie van toezigt op het lager onderwijs. Wegens de periodieke aftreding van den heer A. Duparc op 1 Januanj 1889 worden door de commissie van toezigt aan bevolen de heeren: 1. A. Duparc, 2.. Mr. J. Tjebbes en 3. Mr. J. J. Carsten. De heer A. Duparc wordt met 15 stemmen benoemd. Op den heer Mr. «J. Tjebbes werd 1 stem uitgebragt. Wegens de periodieke aftreding van den heer Mr. H. D. van Ketwich Verschuur worden door de commissie aanbevolen de heeren1Mr. H. D. van Ketwich Verschuur2. B. Schmidt en 3. Mr. J. P. van Outeren. Met 15 stemmen wordt de heer Mr. H. D. var. Ketwich Verschuur benoemd. De heeren Mr. T. van Hettinga Tromp en Mr. J. P. van Outeren verkregen ieder 1 stem. 2. Benoeming van een lid der commissie van toezigt op de scholen van Middelbaar onderwijs. Wegens de periodieke aftreding van den heer Mr. T. van Hettinga Tromp worden door de commissie aanbevolen de heeren: 1. Mr. T. van Hettinga Tromp, Mr. J. G. Peeting en Jhr. Mr. C. van Eijsinga. Het resultaat der gehouden stemming is, dat de heer Mr. T. van Hettinga Tromp met algemeene stemmen wordt i enoemd. 3. Benoeming van twee voogden der stadsarmenkamer. Wegens de periodieke aftreding op 1 Jani^arij 1889 van den heer Mr. G. A. Romer worden door de voogden aanbevolen de heeren: 1. Dr. J. A. Römer2. N. A. M. van den Thoorn en 3. Mr. J. P. Hofstede. De heer Dr. J. A. Römer wordt met 16 stemmen benoemd. Op den heer N. A. M. van den Thoorn werd 1 stem uiige- bragt. Wegens de periodieke aftreding van den heer Mr. J. van Leeuwen worden aanbevolen de heeren: 1. Mr. J. P. van Outeren, 2. Mr. G. B. Menalda en 3. S. Wigersma Hz. Op den heer Mr. J. P. van Outeren werden 14 en op den heer Mr. G. B. Menalda 3 stemmen uitgebragt, [zoodat eerstge noemde wordt benoemd. 4. Benoeming van een lid der commissie van bestuur over het Stads-ziekenhuis. Ter vervulling der vacature, die met 1° Januarij 1889 zal ontstaan door periodieke aftreding van den heer J. van dei- Scheer, worden door de commissie van bestuur aanbevolen de heeren J. van der Scheer en Dr. O. Schreuder, welke aanbe veling, ingevolge art. 2 van het reglement op het stads-zieken- huis, door burgemeester en wethouders is vermeerderd met de heeren Dr. J. Baart de la Faille en Dr. H. A. Middelburg. Het resultaat der gehouden stemming is, dat de heer J. van der Scheer met 16 stemmen tot lid der commissie wordt benoemd. De heer Dr. O. Schreuder verkreeg 1 stem. 5. Benoeming van een voogd en eene voogdes van het Nieu we Stadsweeshuis. Ter vervulling der vacatures, die op 1 Januarij 1889 in het bestuur zullen ontstaan door periodieke aftreding van Me vrouw Albarda—Wierdsma als voogdes, en van den heer G. Gratamaals voogd, worden door het bestuur aanbevolen: voor eene voogdes 1. Mevr. Albarda—Wierdsma. 2. Draisma van Valkenburg--Baart de la Faille. 3. BolmanSmeding. Voor een voogd 1. De heer G. Gratama. 2. Mr. J. G. Peeting. 3. Mr. G. A. Römer. De uitslag der gehouden stemmingen isdat met algemeene (16) stemmen Mevrouw Albarda—Wierdsma tot voogdes en de heer G. Gratama tot voogd worden benoemd. 6. Benoeming van eene onderwijzeres in de handwerken aan de gemeenteschool no. 10 (vacature Mej. C. E. Schrijver.) Door burgemeester en wethouders worden voorgedragen 1 Mej. W. Vahlenkamp2. Mej. J. W. Lam en 3 Mej. E. van der Veenallen alhier. Het resultaat der gehouden stemming is, dat Mej. W. Vahlen kamp met 16 stemmen wordt benoemd. Mej. J. W. Lam ver kreeg 1 stem. De datum van infunctietreding zal nader door burgemeester en wethouders worden vastgesteld. 7. Rapport der raadscomissie belast geweest met het onder zoek der begrooting van administratiekosten voor de stads bank van leening, dienst 1889. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt overeenkom stig het voorstel der commissie besloten deze begrooting goed te keuren tot een bedrag van f 6092. 8. Rapport der raadscommissiebelast geweest met het on derzoek der begrooting voor het nieuwe Stadsweeshuisdienst 1889. Conform het voorstel der commissie wordt besloten, die be grooting goed te keuren, tot een bedrag in ontvang op ƒ26483.441. uitgaaf - 26483.40. alzoo met een saldo van f 0,41 9. Rapport der raadscommissie in wier handen is gesteld een aanvraag der commissie van bestuur over het stads-zie- huis om goedkeuring van eene wijziging der begrooting voor die instellingdienst 1888. De commissie stelt voor, de wijziging dezer begrooting goed te keuren als volgt Inkomsten. Hoofdstuk III, art. 1. Subsidie uit de gemeente-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1888 | | pagina 1