Vergadering van Dingsdag 11 December 1888 134 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 27 November 1888. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 11 December 1888. 135 ken van de opnieuw vastgestelde instructie uit te stellen in verband met de heden in uitzigt gestelde wijziging. Alzoo is besloten de instructie voor den gemeente-veearts op nieuw vast te stellen als volgt Instructie voor den Gemeente-veearts te Leeuwarden. Art. 1. De gemeente-veearts van Leeuwarden wordt door den raad dier gemeente tot wederopzegging benoemd uit eene voordragt zoo mogelijk van drie personen door burgemeester en wethou ders in te dienen. Hij wordt ontslagen door den raad doch kan door burge meester en wethouders uiterlijk voor den tijd van drie maan den worden geschorst. Maken burgemeester en wethouders van die bevoegdheid gebruikdan brengen zij zulks zoodra mo gelijk ter kennis van den raad. Art. 2. Hij heeft zijne vaste woonplaats binnen de gemeente en be hoeft vergunning van den burgemeester om langer dan een dag, van burgemeester en wethouders om langer dan acht da gen achtereenvolgend zich buiten de gemeente op te houden. Art. 3. Behalve de veeartsenijkundige praktijk, mag hij zonder ver gunning van burgemeester en wethouders geen neringberoep, bedrijf of betrekking uitoefenen of bekleeden. Art. 4. Hij is belast met het onderzoek a. van het vee dat binnen de gemeente ter markt wordt gebragtten welken einde hij verpligt is zich gedurende den markttijd op het veemarktterrein te bevinden b. van het vee ter slagting bestemd dat verdacht wordt voor gebruik schadelijk of nadeelig te zijn c. van het vee dat, als van eenige besmettelijke ziekte verdachtwordt aangegeven en zich binnen de gemeente Leeu warden bevindtzoover de bepalingen der wet dat onderzoek door een geëxamineerden veearts toelaten. Art. 5. Hij verleentop daartoe door de keurmeesters van vleesch, visch enz. gedane aanvrageaan dezen bijstand bij het onder zoek van ter verkoop aangeboden vleesch, en beslist alsdan of het onderzochte voor verbruik geschikt is. Hij is belast met het toezigt op de rigtige naleving van de verordening regelende de politie op den in- en vervoer den verkoop enz. van dood vee en van vleesch visch en vruchten, waarvan het gebruik voor de gezondheid schadelijk kan zijn (gemeentebladen no. 5 van 1884 en no. 10 van 1887.) Art. 6. Hij is verpligt om zoodra het ontstaan van eenige besmet telijke veeziekte binnen de gemeente ter zijner kennis is geko men daarvan aan burgemeester en wethouders mededeeling te doen, met opgave van de maatregelen die naar zijn oor deel ter voorkoming der verspreiding dienen te worden ge nomen. Art. 7. Omtrent alle zaken den gezondheidstoestand van het vee of de belangen van den veestapel betreffendedient hij des ge vraagd het gemeentebestuur van berigt en raad. Art. 8. Hij verleent mede zijne diensten aan de provinciewaar deze door het provinciaal bestuur ten behoeve van den veestapel binnen deze gemeente worden gevraagd. Art. 9. Jaarlijks vóór den lsten Maart zendt hij aan burgemeester en wethouders een verslaginhoudende zijne beschouwingen en mededeelingen over den gezondheidstoestand van den vee stapel binnen de gemeentezoomede een overzigt van zijn bevinding bij het bezoek der wekelijksche veemarktenover het vorige jaar. Art. 10. Alvorens zijne betrekking te aanvaarden legt hij in handen van den burgemeester den volgenden eed (belofte) af: „Ik zweer (beloof) dat ik de verpligtingenverbonden aan „de betrekking van veearts getrouw vervullen zal. „Zoo waarlijk helpe mij God almagtig (dat beloof ik.)" 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het aan gaan van eene dading met de erven Jan Ter Horst. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt overeenkom stig de conclusie van dit voorstel besloten I. Den grondgelegen ten noorden en westen van de wo ning hoek Galileër Kerkstraat en Droevendal en met blaauwe arcering op de overgelegde teekening aangeduidaan den pu- blieken dienst te onttrekken. II. Behoudens nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten met de erven Jan Ter Horst eene dading aan te gaanter beëindiging van het met hen gerezen verschil omtrent het eigen- domsregt op eene plek grond ten noorden en westen van het huis, op den hoek van de Galileër Kerkstraat en het Droevendal gelegen overeenkomstig het overgelegd ontwerp-contract. III. Burgemeester en wethouders te magtigenzoodra de goedkeuring van Gedeputeerde Stalen op het sub II voorgestelde te nemen besluit zal zijn verkregen het contract met bedoelde erven te perfecteren. De voorzitter sluit de vergadering. Boekdrukkerij van A. Jongbloedte Leeuworden, Tegenwoordig 17 leden. Afwezig de heeren Mr. J. Dirks Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten en Jhr. Mr. G. van Eijsinga met en de heer S. H. Hijlkema zonder kennisgeving. Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholtburgemeester. I. De notulen van de vorige op 27 November j.l. gehouden vergadering worden gelezen en vastgesteld. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. eene dankbetuiging van J. Sartorius voor de verhooging zijner jaarwedde als marktmeester. 2. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raads besluiten a. tot aannemiug van eene geldelijke bijdrage van de voogdij van het Old Burgerweeshuis ter tegemoetkoming in de subsi- diën aan inrigtingen van weldadigheid, b. tot onderhandsche verhuring der zathe en landen „de Magere Weide". c. tot onderhandsche verhuring der zathe en landen Kal- verdijkje no. 76. d. tot onderhandsche verpachting van de opkomsten van het pontveer over de Schoolstraat. e. tot afstand van een stuk gemeentegrond op het Jacobijner kerkhof ten behoeve van eene uitbreiding van het St. Elisabeth gesticht. f. tot het aangaan van eene dading met de erven Jan Ter Horst Wz. 3. eene resolutie van Gedeputeerde Staten tot afwijzing van het beroep van de commissie van bestuur over het Stads-zieken huis bij Gedeputeerde Staten van het raadsbesluit tot niet- goedkeuring der begrooting voor die instelling, dienst 1889. III. Wordt ter tafel gebragt 1. Een adres van de afdeeling Leeuwarden van de Prov. Friesche werkliedenvereeniginghoudende het verzoek, in de bestekken voor aanbestedingen van gemeentewege de bepaling te doen opnemendat steeds aan de werklieden een minimum loon zij gewaarborgd. 2. Een adres van E. M. v. d. Meer, houdende het verzoek, hem het altijddurend gebruik van de bleek vóór zijne huizinge aan den Potmargewal toe te staan. Eene resolutie van Gedeputeerde Staten in zake de stich ting van een schoolgebouw op een terrein Achter de Hoven inhoudende de uitnoodigingom het raadsbesluit tot vermeer dering van het getal scholen in te trekken. De stukken sub 1 tot en met 3 worden aan burgemeester en wethouders gerenvoijeerd om berigt en raad. 4. Eene aanbeveling ter benoeming van een directeur der algemeene begraafplaats. Eene voordragt ter benoeming van een onderwijzer met hoofdacte aan de gemeenteschool no. 9. 6. Eene voordragt ter benoeming van eene onderwijzeres in de handwerken aan de gemeenteschool no. 11. 7. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot afkoop van eene eeuwige rente liggende op een stuk weiland van de Kerkvoogdij der Ned. Herv. gemeente te Huizum. 8. Alsboven tot onderhandsche verpachting van de opkom sten der brug- en zijlgelden te Nesserzijl. 9. Alsboven tot onderhandsche aanbesteding van het leggen van nieuwe en het onderhoud van bestaande bestralingen, over de jaren 18891893. 10. Alsboven, naar aanleiding van een verzoek van het be stuur der vereeniging „Nijverheid" om kostelooze levering van gas en aanleg van leidingen enz., ten behoeve van eene in 1889 alhier te houden tentoonstelling van gastoestcllen. 11. Alsboven tot het doen aanschaffen van slangen wagens voor de bediening der brandkranen en bet doen maken van bergplaatsen voor die wagens. 12. Alsboven tot het doen redresseren van eene abusieve tenaamstelling van een perceel op den kadastralen legger der gemeente Deinum, ten name der gemeenten Leeuwarden en Harlingen. 13. Alsboven tot onderhandsche verhuring van onderschei dene gemeente-eigendommen. 14. Het 2e suppletoir kohier der directe belasting op het inkomen, dienst 1888. 15. Het rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek van het voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging der gemeentebegrooting, dienst 1888. 16. Een voorstel der commissie voor het ontwerpen van straf verordeningen tot vaststelling van eene verordening op het be waren van buskruit. De stukken sub 4 tot en met 16 worden voor de leden ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te worden be handeldterwijl het voorstel sub 16 tevens zal worden gedrukt in de bijlagen tot het verslag van 's raads handelingen. 17. De legger van ondcrhoudpligtigen van de bestrating in het Arendsklooster. Deze legger is gedurende 14 dagen voor een ieder ter in zage op de secretarie nedergelegd, en zal nader aan de orde worden gesteld. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den op roepingsbrief vermelde punten. 1. Advies der reclame-commissie omtrent een bezwaarschrift in beroep tegen een aanslag in den hoofdelijlcen omslag. In verband hiermede wordt de openbare vergadering tijdelijk gesloten. Na heropening van deze komt aan de orde 2. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlee- nen van eervol ontslag aan den heer J. Drost, hoofdopzigter bij de gemeentewerken. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt conform dit voorstel besloten aan den heer J. Drostovereenkomstig zijn verzoek, met in gang van 7 Januarij 1889 eervol ontslag te verleenen uit zijne betrekking van hoofdopzigter bij de gemeentewerken. 3. Benoeming van een hoofdopzigter bij de gemeentewerken, ter vervulling der vacature, ontstaan door het aan den heer J. Drost verleend ontslag. De voordragt is zamengesteld uit de heeren: 1. J. H. Schou ten, te 's Gravenhage en 2. J. van der Goot, te Hengelo (O.) Het resultaat der gehouden stemming isdat op den heer J. H. Schouten 9 en op den heer J. van der Goot 8 stemmen zijn uitgebragtzoodat eerstgenoemde wordt benoemd. 4. Benoeming van een gemeente-veeartster vervulling der vacature ontstaan, door het eervol ontslag verleend aan den heer M. Verdenius. Op de voordragt zijn geplaatst de heeren 1R. Boer, te St. Anna Parochie, 2. J. M. A. Zwart, te Huizum en 3. G. van der Meulen te Menaldum. De uitslag der gehouden stemming isdat de heer J. M. A. Zwart wordt benoemd met 13 stemmen. Op den heer R. Boer waren 4 stemmen uitgebragt. De datum van infunctietreding voor de beide benoemden zal door burgemeester en wethouders nader worden bepaald. 5. Benoeming van een curator van het gymnasium ter ver vulling der vacature welke op 1 Januarij 1889 zal ontstaan door de periodieke aftreding van den heer Mr. J. L. van Slo- terdijek. Door de curatoren worden aanbevolen de heerenMr. J. L. van Sloterdijck Dr. H. A. Middelburg en Mr. E. Star Busmann. De heer Mr. J. L. van Sloterdijck wordt met 16 stemmen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1888 | | pagina 1