Vergadering van Donderdag27 December 1888. I Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 27 December 1888. 139 Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de lieer P. Lycklama ii Nijeholtburgemeester. I. De notulen van de vorige op 11 December jl. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt aan de vergadering medegedeeld en voor kennis geving aangenomen 1dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd de gemeen te-begrooting voor het dienstjaar 1889. 2. dat de heer J. M. A. Zwart heeft berigt aijne benoeming lot gemeente-veearts aan te nemen. III. Wordt ter tafel gebragt 1. een adres aan M. S. Hirsch te Amsterdam, houdende verzoek, ook voor het volgend jaar in het genot eener gratificatie te worden gesteld. Dit adres wordt ten (ine van beschikking gerenvoyeerd aan burgemeester en wethouders daar voor deze gratificatie een post op de gemeente-begrooling voor 1889 is uitgetrokken. 2. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot afwij zing van een verzoek van E. M. v. d. Meer om het altijd du rend gebruik van de bleek vóór zijne huizinge aan den Pot- margewal. Wordt ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te worden behandeld. 3. Het rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek van eene nieuwe begrooting van het stadsziekenhuis voor 1889. Dit rapport heeft reeds voor de leden ter visie gelegen en komt heden aan de orde. 4. Eene aanvraag van de commissie van bestuur van het stadsziekenhuis om goedkeuring op eene wijziging der begrooting voor die instellingdienst 1888. Wordt ten (ine van onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren Beucker Andreae van Eijsinga en Dijkstra. De voorzitterhet noodzakelijk achtende eene zitting met ge sloten deuren te houden, sluit tijdelijk de openbare vergadering. IV. Na heropening van deze wordt overgegaan tot behande ling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van een onderwijzer met hoofdacte aan de gemeenteschool no. 9. Op de voordragt zijn geplaatst 1A. Nawijn, ie Lutkewierum, 2. H. U. Thoden van Velzen te Enschedé en 3. G. Veendorp te Dokkum. Met algemeene (21) stemmen wordt eerstgenoemde benoemd. 2. Benoeming van eene onderwijzeres in de handwerken aan de gemeenteschool no, 11. Door burgemeester en wethouders worden voorgedragen 1. Mej. A. de Jong2. Mej. R. Pranger en 3. Mej. E. van der Veen allen alhier. Het resultaat der gehouden stemming is, dat met 16 stem men Mej. A. de Jong wordt benoemd. Mej. R. Pranger ver kreeg 4 stemmen en Mej. E. van der Veen 1 stem. 3. Benoeming van een directeur der algemeene begraafplaats. Op de aanbeveling zijn geplaatst: 1. B. Schoondorp, 2. G. K. van der Goot3. R. de Vriesallen alhier. De uitslag der gehouden stemming is dat op B. Schoondorp 18 en op G. K. van der Goot 3 stemmen zijn uitgebragtzoo dat eerstgenoemde wordt benoemd. Wordt bepaald, dat de datum van infunctietreding van de benoemden nader door burgemeester en wethouders zal worden vastgesteld. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders tot afkoop van eene eeuwige renteliggende op een stuk weiland onder lluizum. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt conform de conclusie van dit voorstel besloten behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten eene over eenkomst aan te gaan met heeren kerkvoogden der Nederduitsch Hervormde gemeente te Huizum tot afkoop van eene eeu wige rentegroot f 4,— in het jaarwaarmede een stuk wei land dier kerkvoogdij liggende op het zoogenaamde Huizumer Nieuwland, is bezwaard ten voordeele dezer gemeente, tegen eene som van f 80.—, zijnde de penning twintig van het bedrag der renteonder voorwaarde dat de kosten der acte van afkoop ten laste van adressanten zullen komen. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders tot onderhand- sche verpachting van de opkomsten der brug- en zijlgelden te Nesserzijl. Burgemeester en wethouders stellen voorbehoudens goed keuring van heeren Gedeputeerde Staten de opkomsten der zijl en bruggelden te Nesserzijl onderhands voor het tijdvak van 12 Mei 1889 tot 12 Mei 1890 te verpachten aan Jouke Roelofs Dantumate Nesserzijl onder Nesvoor een pachtsom van f'ó00 en verder op de bestaande voorwaarden. Dienovereenkomstig wordt besloten. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot onderhand- sche aanbesteding van het leggen van nieuwe en het onderhoud van bestaande bestratingen. Burgemeester en wethouders stellen hierbij voorbehoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten de bovenvermelde werken voor den tijd van vijfjaren, in te gaan 1 Januarij 1889, onder hands aan te besteden aan P. A. Bottinga tegen 154 cent per centiare en verder op de overgelegde voorwaarden. De Voorzitter geeft lecture van een adres van den heer T. Hilarius, om dit voorstel niet aan te nemen en tot eene openbare aan besteding over te gaanbenevens het advies van den directeur der gemeentewerken omtrent dit adreswelke stukken reeds voor de leden ter visie hebben gelegen. Hij stelt voor dit adres bij het voorstel te behandelen en opent de beraadslagingen. De heer Bekhuis heeft van het adres van den heer T. Hi larius houdende bezwaar tegen het voorstel van burgemeester en wethouders kennis genomen doch dit heeft hem niet doen wankelen in zijne overtuigingdat het voorstel aanbeveling ver dient. Hij acht het in het belang van de gemeentedat het contract met den aannemer van de hierbedoelde werken we der voor 5 jaren worde verlengd en beschouwt dat tevens als eene daad van billijkheid tegenover den aannemer. In de eerste plaats acht spr. het in het belang van de ge meente. Behalve toch uit de gunstige verklaring van den di recteur der gemeentewerken heeft ieder tot voor eenige weken, toen tengevolge van het leggen der buizen voor de waterleiding de straten in een treurigen toestand zijn geraaktzich kunnen overtuigen van de uitstekende wijze waarop de aannemer aan zijne verplichtingen heeft voldaande bestratingen getuigden steeds van een deskundige hand van den werkman. De direc teur der gemeentewerken acht het daarom van groot belang de uitvoering dezer werken te blijven opdragen aan den tegen- woordigen aannemerwantmogt al het schier ondenkbare geval zich voordoen dat bij eene publieke aanbesteding eene lagere inschrijving wordt gedaan, hiervan zal altijd slecht werk het gevolg zijnwat zelfs bij de strengste maatregelen en het naauwkeurigst toezigt niet is te voorkomen. Het nieuw te sluiten contract zal bovendien een direct voor deel opleveren voor de gemeente. Terwijl tot nu toe aan den aannemer eene niet onbelangrijke tegemoetkoming werd ver strekt wegens het in dienstnemen van Belgische of Noordbra- bantsche straatwerkers, zal die voortaan vervallen en zullen de kosten geheel voor zijne rekening komen. De directeur bere kent dit voordeel voor de gemeente zoodat het bedrag van 15| cent Per centiare kan worden teruggebragt tot 13] cent. Bovendien is uit art. 1 der voorwaarden weggevallen de bepa-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1888 | | pagina 1