Vergadering van Dinsdag 20 Januari 1891. Ml r - 'isijnc-*** Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 20 Januari 1891. 5 Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de heer P. Lycklama ii Nijeholtburgemeester. I. De notulen van de vorige op 13 Januari j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. In behandeling wordt genomen het op den oproepings brief vermelde punt. Adres van Dr. Vitus Bruinsma e.a. omwerk van gemeente wege te verschaffen aan werkloozen. De Voorzitter deelt mede, dat hij deze buitengewone ver gadering heeft bijeengeroepen naar aanleiding van het verzoek van adressanten om hun adres zoo spoedig mogelijk te be handelen. Spr. geeft lecture van het adres en van de bijge voegde lijsten van werken, welke volgens het oordeel van adres santen van gemeentewege zouden kunnen worden verricht. Hij deelt voorts mede dat hij van den eersten onderteekenaar eene opgaaf heeft verzocht der namen van de in het adres bedoelde werkloozen met vermelding van beroep en woonplaats. Ter voldoening aan dit verzoek zijn twee lijsten ingezonden; de eene bevat 162 namen, n.l. 64 van arbeiders zonder ambacht, 15 opperlieden, 18 aard werkers 31 schippers, 12 timmerlieden, 4 metselaars 5 ververs5 schoenmakers en 8 overige am bachten de 2e lijst bevat 92 namen als 51 van arbeiders zonder ambacht1 opperman 3 aard werkers 14 schippers 7 timmerlieden 1 metselaar4 ververs 2 schoenmakers 9 overige ambachten. Verder is ingekomen een schrijven van het bestuur der com missie voor werkverschaffing waarbij deze mededeelt, dat geen enkel hoofd van een huisgezin waaromtrent de information gunstig waren door de commissie is afgewezen en dat zij ver meent, aan hare bestemming en verplichting te voldoen. Om trent de opgegeven werken is liet advies gevraagd van de di recteuren van de gemeentewerken en de stadsreiniging en van den commissaris van politiewier adviezen ter visie hebben gelegen. Naar aanleiding van een en ander hebben burgemeester en wethouders voorgesteldte besluiten aan de adressanten te kennen te geven dat telkens, wan neer het belang der gemeente het medebrengtbuitengewone werklieden in dienst worden genomen, maar dat het niet op den weg ligt van het gemeentebestuur, om werkloozen werk te laten verrichten, dat noch noodzakelijk noch wenschelijk wordt geachtzoodat hun verzoekals niet voor inwilliging vatbaarwordt gewezen van de hand. Op voorstel van den voorzitter wordt beslotendit voorstel heden in behandeling te nemen. De beraadslagingen worden geopend. De heer TrOölstra zegt, dat 't getuigt van des voorzitters bereidwilligheid om aan het verlangen van ingezetenen te vol doen dat hij op het verzoek van adressanten is overgegaan den raad in buitengewone vergadering bijeen te roepen. Waar men den voorzitter en den raad wil doen haasten in het nemen van een besluitdaar mag men wel vragenwat adressanten reeds hebben gedaan en of zij zich zelve ten deze gehaast hebben. Het is bekend, dat de commissie voor werkverschaffing dezen winter vroeger dan gewoonlijk hare werkplaatsen heeft geopend en dat de Vereeniging tot verbetering van Armenzorg en Patri- r monium in de laatste dagen van het vorige jaar reeds tot de overtuiging waren gekomen dat de armoede waarin helaas I velen altijd verkeeren bij den strengen en langdurigen vorst zeer nijpend moest zijn en dat vele anderen tot tijdelijke wer keloosheid gedoemd zooveel mogelijk en zoo spoedig mogelijk behoorden te worden gesteund. Door de samenwerking dezer drie vereenigingen en den krach- tigen steun der gegoede en welgezinde ingezetenen, die, naar spr. hoopt en vertrouwtook verder niet zal ontbreken is het mogen gelukken om in verband met hetgeen door de alge- meene en kerkelijke armen-administratiën andere liefdadige vereenigingen en particulieren wordt gedaante voorkomen dat niemand in deze stad wiens toestand bekend wasvan koude en honger behoefde om te komen. Zoo hebben velen de handen uit de mouw gestoken en zijn onmiddellijk krachtig opgetreden om de gevolgen van den stren gen en langdurigen winter, waartegen geen mensch iets ver mag zooveel mogelijk te verzachten. En wat hebben de adressanten nu gedaan en de vereenigin gen waarvan zij gewoonlijk de leiders en woordvoerders zijn? Toen men zag dat van de zijde der welgezinde burgerij krachtig werd gezorgd om ellende en gebrek te bestrijden en te lenigenis van wege de sociaal-democratische vereenigingen eene bekendmaking gedaan dat er in een lokaal gelegenheid zou worden gegeven tot het uiten van grieven en men zoo wenschte op de hoogte te komen van den omvang en de ellende in deze stad. Zij die altijd voorgeven het volk en de volksbehoeften het grondigst te kennenschenen dus toen nog niet genoeg op de hoogte te zijn van den oogenblikkelijken nood die er bij velen heerschte. Eerst in eene vergaderingvóór 6 k 7 dagen gehouden is men tot de slotsom gekomen dat ook van hunnen kant iets gedaan moest worden in het belang der werkloozen. En waarin bestaan nu de maatregelen die door hen zijn genomen Werken zij krachtig mede met hen die reeds vier weken geleden op de hoogte waren van de dringende behoefte aan uitgebreide hulp en dadelijk de handen aan de ploeg hebben geslagen om praktisch op te treden Volstrekt nietMen heeft een vertooning langs de straat gehouden en komt hier met een adreswaarin de gemeente raad verzocht wordt werk te verschaffen. De weersgesteldheid is juist oorzaak, dat veel werk thans niet verricht kan worden en nu komen er op de lijstbij het adres gevoegd, tal van werken voor, waaraan thans evenmin, juist om de weersgesteldheid kan worden gedacht. Over die lijst zal spr. verder niet spreken. Anderen zullen er waarschijnlijk nog wel op wijzen. Alleen wil hij doen op merken dat adressanten toch waarlijk zelve wel op zich kon den nemen om turf uit Beets te halenin plaats van ook deze werkverschaffing aan het gemeentebestuur te willen opdragen. Hij meent ook nog te moeten releveerendat het dr. Vitus Bruinsmade eerste onderteekenaar van het adresin zijne exaltatie en zenuwachtigheid vergeten schijnt te zijn dat hij zelf lid is der commissie voor werkverschaffing en die com missie bereid en in staat isnog menig werklooze tijdelijk werk te verschaffen. Spr. weet wel, adressanten houden niet van liefdadigheid. In de zitting der Tweede Kamer van 15 December j. 1. heeft de heer Domela Nieuwenhuis zelfs gezegd, dat philanthropic feitelijk niets anders is dan stelen in 't groot en teruggeven in 't kleinmaar waar men eenvoudig werk wil verschaffen om werkloozen aan arbeid te helpendaar is dit mede vrij wel liefdadigheid in een anderen vorm. In zoover is spr. het met adressanten eens, dat het streven van staat en maatschappij moet zijn om de economische zelf standigheid van ieder op duurzame wijze te helpen bevorderen. Maar hij meent, dat in die richting nog zeer veel gedaan kan worden onder de bestaande rechtsorde. Hij is het overi gens met Mr. N G. Pierson eens dat liefdadigheid niet ge mist kan worden ook meent hij dat niemand zich heeft te schamen om onder buitengewone omstandigheden de hulp die hem aangeboden wordtte aanvaarden. De philanthropic is een schoone trek in de menschelijke

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1891 | | pagina 1