- r Vergadering van Dinsdag 24 Februari 1891. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 24 Februari 1891. 21 Tegenwoordig 19 leden. Afwezig de heer Dr. N. Reeling Brouwer met en de heer S. H. Hijlkema zonder kennisgeving. Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholt, burgemeester. I. De notulen van de vorige op 10 Februari jl, gehouden vergadering worden gelezen en vastgesteld. II. Wordt medegedeeld dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten a. tot ingebruikgeving van den zolder boven de gemeente school no. 9 aan de Nieuwe Leeuwarder IJsclub b. tot verhuring van een gedeelte van het terrein aan de Sneekerkade. III. Wordt ter tafel gebracht 1. De rekening en verantwoording van de Kamer van Koop handel en Fabrieken over 1890. Ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren DirksTheunisse en van Eijsinga. 2. De rekening van den Stads- of Prinsentuin over 1890. Ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren Bumav. d. Scheer en van Sloterdijck. 3. Een adres van de heeren Dr. Vitus BruinsmaJ. Dijk stra en O. Stellingwerf, om het gebruik van het Beurs- en Waaggebouw enz., voor eene op 3 Mei e.k. te houden Provin ciale meeting. Wordt gesteld in handen van burgemeester en wethouders om bericht en raad. 4. Een voorstel van den heer F. Plantenga tot wijziging van art. 11 der verordening voor het gymnasium. Zal met de retroacta worden gedrukt in de bijlagen tot 's raads verslag. 5. Eene voordracht voor de benoeming van eene onderwij zeres in de handwerken aan de gemeenteschool no. 1. 6. Een voorstel van burge neester en wethouders tot wijzi ging der verordening regelende den ranghet getal enz. der ambtenaren aan de gemeentelijke gasfabriek. Zal worden gedrukt in de bijlagen tot 's raads verstag. 7. Een voorstel van burgemeester en wethouders naar aan leiding van een verzoek van D. Tasmapachter van de op komsten der Harlingervaartsbrugom tegemoetkoming in de door langdurige sluiting der bruggen geleden schade. 8. Het rapport der raadscommissie omtrent eene aanvraag van den schuttersraad om machtiging tot het doen van af- en overschrijvingen op de begrooting voor de d.d. schutterij dienst 1890. De stukken sub 4 tot en met 8 worden voor de leden ter visie gelegd, om in eene volgende vergadering te worden behandeld. 9. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot afkoop van eene eeuwige renteliggende op eene zathe aan den weg naar Gambuur. 10. Alsboven tot verbetering van den toegangsweg van het Kalverdijkje naar het Exercitieveld. De stukken sub 9 en 10 hebben ter visie gelegen om heden te worden behandeld. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den op roepingsbrief vermelde punten. 1Voorstelvan burgemeester en wethouders tot verpachting van het grasgewas van het terrein om den tweeden verschwatervijver. Burgemeester en wethouders stellen hierbij voorte besluiten Voorbehoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten het gras gewas van het terrein rondom den tweeden verschwatervijver kadastraal bekend sectie D no. 506ter grootte van 1 hectare, 39 are en 70 centiare, onderhands voor den tijd van vijf jaren, in te gaan den 5 Maart 1891, te verpachten aan den heer W. Sprenger tegen eene jaarlijksche pachtsom van ƒ100 en verder op de bestaande voorwaarden. De beraadslagingen worden geopend. De heer OostGrhoff vraagtof het water uit dezen vijver nog als drinkwater wordt gebruikt. Hij doet deze vraag om dat in de bestaande pacht voorwaarden de bepaling voorkomt dat liet den pachter niet geoorloofd ishet terrein te doen be mesten juist met het oog op dat gebruik van den vijver. Heeft dit gebruik echter opgehouden, dan zou de verbodsbe paling kunnen vervallen en den pachter de verplichting worden opgelegd om het terrein behoorlijk te doen bemesten. De Voorzitter deelt mede dat dagelijks door velen water wordt gehaald uit de pomp staande in de Westerplantage welke door een duiker in de gracht het water uit den vijver oppompt. In drooge zomers staat deze pomp van den vroegen morgen tot den laten avond nagenoeg niet stil. Het water is ter vrije beschikking van een ieder. Burgemeester en wethou ders hebben met de aanwezigheid van deze pomp ook reke ning gehouden bij de aanwijzing der plaatsen voor de stand pijpen der waterleiding. De heer van Slotordijck vraagtof het aan den pachter ook niet verboden is in den vijver visch te pooten. Spr. heeft onlangs vernomendat er veel bevroren visch is gevonden in den vijverer was dus visch in hetgeen doet vermoeden dat gehandeld is in strijd met de bepaling van het pachtcontract. De Voorzitter deelt mede, dat het volgens art. 7 der pachtvoorwaarden den pachter verboden is in den vijver visch te pooten en daarin zwanen eü ander gevogelte te houden. Het schijnt evenweldat vroeger door burgemeester en wet houders visch in den vijver is gepootals bevorderlijk voor het zuiver houden van het water. Nu is veel visch in den vijver gestorven en deze doode visschen werden wel tot een hoe veelheid van een paar karrevrachtendoor de zorg van het gemeentebestuur er uit verwijderdopdat het water niet zoude bederven Als het noodig blijkt, kunnen wederom door de zorg van het gemeentebestuur visschen of zwanen in den vijver gebracht worden. De bepalingen van het pacht-contract hebben evenwel de strekkingom duidelijk te doen uitkomen dat de zorg voor het water bij het gemeentebestuur verblijft en dat de pachter alleen te beschikken heeft over het grasgewas. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 2. Voorstel van burgemeester en wethouders tot afkoop van eene eeuwige renterustende op eene zathe aan den weg naar Cgmbuur. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt conform de conclusie van dit voorstel besloten behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Slaten met H. A. Bontekoe eene overeenkomst aan te gaan tot afkoop van eene eeuwige rente tot een zuiver bedrag van ƒ0.48 in het jaar, waarmede zijne zathe kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, in sectie G no. 3724is bezwaard ten voordeele der gemeente, zulks fegen eene som van 9.60 zijnde de penning twintig van het zuiver bedrag en verder op voorwaarde, dat de kosten van den afkoop komen ten laste van den adressant. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot verbetering van den toegangsweg van het Kalverdijkje naar het exercitieveld. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten a. burgemeester en wethouders te machtigen, den toegangs weg tot het exercitieveld te doen besintelen en de sloot langs de zuidzijde van dien weg te doen verbreeden en verdiepen overeenkomstig de voorwaarden van aankoop b. ter bestrijding der uitgaven voor de sub a. omschreven werkenhet bedrag van art. 1 afd. III, hoofdstuk VII der ge- meentebegrooting voor 1891 door af- en overschrijving te ver sterken uit het fonds voor onvoorziene uitgaven met 371 en te brengen op ƒ671. De Voorzitter sluit hierop de vergadering. Boekdrukkerij van A. Jongbloed te Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1891 | | pagina 1