Vergadering van Dinsdag 10 Maart 1891. n Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwardenvan Dinsdag 10 Maart 1891. 23 Tegenwoordig 17 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten F. Plantenga J. van der Scheer en J. Theunisse. Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholt, burgemeester. I. De notulen van de vorige op 24 Februari j.l. gehouden vergadering worden gelezen en vastgesteld. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. dat gisteren voor de gemeente zijn aangekocht drie bouw terreinen en eene schuur op perceel kadastraal bekend gemeente Huizumin sectie B no. 871 bij combinatie voor de som van f 1371. 2. dat door burgemeester en wethouders is aangewezen tot voorzitter van de commissie voor de gasfabriek de heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten en tot voorzitter van de commissie voor het stedelijk muziekkorps de heer Dr. N. Ree ling Brouwer. 3. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raads besluiten 0. tot afkoop van eene eeuwige rente, rustende op eene zathe aan den weg naar Gambuur. b. tot onderhandsche verpachting van het grasgewas om den tweeden verschwatervijver. 4. de dagenwaarop de openbare lessen aan de gemeente lijke bewaarscholen zullen worden gehouden. De heeren van Sloterdijck Buma en Wijbrandi worden tot bijwoning dier lessen uitgenoodigd. 5. eene missive van het bestuur der Ambachtsschool hou dende uitnoodiging om met het dagelijksch bestuur en den secretaris te komen bijwonen de algemeene jaarlijksche verga dering der vereeniging, op 21 Maart e.k., in welke het tienjarig bestaan der school zal worden herdacht. Aan het bestuur voornoemd zal worden bericht dat de le den, voor zoover niet verhinderd van de uitnoodiging zullen gebruik maken. III. Wordt ter tafel gebracht 1Een voorstel van burgemeester en wethouders tot nadere wijziging van de gemeente-begrootingdienst 1890. Ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren van SloterdijckBeucker Andreae en Menalda. 2. Een voorstel tot wijziging van de gemeente-begrooting dienst 1891. Wordt gesteld in handen van de heeren Dijkstra Hijlkema en Oosterhoff. 3. Het rapport der commissie omtrent het onderzoek der rekening van de Kamer van Koophandel en Fabrieken over 1890. 4. Het rapport der commissie omtrent het onderzoek der rekening en verantwoording van den Prinsentuin dienst 1890. 5. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot het doen van af- en overschrijvingen op de gemeente-begrooting dienst 1890. 6. Alsboven tot ingebruikgeving van het Beurslokaal aan het bestuur der Maatschappij van schilder- en teekenkunst voor eene tentoonstelling. 7. Eene voordracht voor de benoeming van eene onderwij zeres aan de gemeenteschool no. 10. 8. Een voorstel van burgemeester en wethouders naar aan leiding van het verzoek van G. Pos e.a., om afschaffing van de huur van gemeentelijke gastoestellen of van gasmeters. 9. Alsboven tot onderhandsche verhuring van de woning Oostersingel no. 110. 10. Alsboven naar aanleiding van een verzoek van Mr. P. A. Bergsma om toestemming tot het verhuren van zijne woning aan een ander. 11. Alsboven tot ingebruikgeving van eene strook grond aan den Stienserweg. 12. Alsboven naar aanleiding van een verzoek van Dr. Vitus Bruinsina e.a., om het gebruik van het Beurs- en Waaggebouw voor eene meeting. 13. Het rapport omtrent het onderzoek van het kohier der dir. belasting op het inkomen voor 1891 in de sectiën van den Raad. Tot rapporteurs zijn benoemd de heeren DijkstraMenalda en Plantenga. De stukken sub 3 tot en met 13 worden voor de leden ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te worden behan deld. 14. Een voorstel van burgemeeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan den onderwijzer T. Veninga. 15. Alsboven om aan den heer J. H. Menkema commies ter secretarieeene persoonlijke toelage toe te kennen. De voorstellen sub 14 en 15 zullen heden in behandeling worden genomen. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den op roepingsbrief vermelde punten. 1. Regeling der rangorde van zitting der leden van den Raad. Bij loting wordt toegewezen plaats no. 1 aan den heer R. H. Dijkstra. T) 2 a n a H. Kuipers. 3 a a ft J. v. d. Scheer. 4 n it it D. Tigler Wijbrandi. 5 n a a G. Menalda. 6 a S. H. Hijlkema. n 7 a a a J. F. H. Bekhuis. 8 a a it Mr. J. Dirks. 9 it it W. J. Oosterhoff. 10 it n H. Beucker Andreae. 11 a n it Mr. J. L. van Sloterdijck. 12 a a a Mr. J. Minnema Buma. 13 it J. Theunisse. 14 it a a Mr. J. G. Meijer. 15 it a a F. Plantenga. 16 n A. Duparc. 17 a Dr. J. Baart de la Faille. 18 it Jhr. Mr. G. van Eijsinga. 2. Vernieuwing der sectiën van den Raad. Bij loting worden aangewezen a. tot leden der le sectie, waarvan de burgemeester voor zitter is de heeren J. v. d. Scheer W. J. OosterhoffR. H. Dijkstra, F. Plantenga, S. H. Hijlkema, Mr. J. Minnema Buma en Dr. N. Reeling Brouwer wethouder b. tot leden van de 2e sectie de heeren: J. F. H. Bekhuis, G- MenaldaJhr. Mr. G. van Eijsinga J. Theunisse H. Kui pers, D Tigler Wijbrandi en J. Troelstra, wethouder, tot voor zitter c. tot leden der 3e sectie de heeren A. Duparc Mr. J. Dirks, H. Beucker Andreae, Mr. J. G. Meijer, Mr. J. L. van Sloterdijck Dr. J. Baart de la Faille en tot voorzitter de heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten wethouder. 3. Benoeming van leden der commissie voor de gemeentelijke gasfabriek. Tot leden dezer commissie worden herbenoemd de heeren Mr. J. DirksF. Plantenga, W. J. Oosterhoff en J. F. H. Bek huisallen met 16 stemmen. 4. Benoeming van leden der commissie voor het stedelijk muziekkorps. Tot leden dezer commissie worden herbenoemd de heeren Mr. J. DirksMr. J. L. van Sloterdijck, Jhr. Mr. G. van Eijsin ga en G. Menalda, allen met 16 stemmen. 5. Benoeming van eene onderwijzers in de handwerken aan de gemeenteschool no. 1 (vacature Mej. G. Bersma.) De voordracht is samengesteld uit: 1 Mej. A. Brons te Has-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1891 | | pagina 1