Vergadering van Dinsdag 12 Mei 1891. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden van Dinsdag 12 Mei 1891. 55 Tegenwoordig 13 leden. Afwezig de heeren J. Troelstra, J. van der Scheet, F. Plan- tenga Jhr. Mr. G. van Eijsinga, S. H. HijlkemaDr. J. Baart de la Faille Mr. J. Minnema Buma en G. Menalda. Voorzitter de heer P. Lycklama k Nijeholtburgemeester. I. De notulen van de vorige op 28 April j.l. gehouden ver gadering worden gelezen en vastgesteld. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het raads besluit tot wijziging der gemeente-begrooting, dienst 1891; 2. eene dankbetuiging van den heer J. F. Mijlius voor het geschenk hem aangeboden Dij gelegenheid van zijne 25-jarige ambtsvervulling als ambtenaar ter secretarie 3. dat eenige perceelen grasgewas voor één jaar zijn ver pacht voor een gezamenlijk bedrag van f 144,60 4. dat het sectie-onderzoek omtrent het voorstel van burge meester en wethouders in zake het graven vaneen verbindings- kanaal naar de Tijnje is afgeloopenen dat tot rapporteurs zijn benoemd de heeren Plantenga Bekhuis en Meijer. Door omstandigheden is het rapport nog niet gereed doch het zal spoedig worden ingezonden. Wordt besloten het alsdan te doen drukken en aan de leden rond te deelen. III. Wordt ter tafel gebracht 1. Het proces-verbaal van de opneming der kas van den gemeente-ontvanger op 30 April j.l. Voor de leden ter visie gelegd. 2. Een adres van J. Wijgaom eervol ontslag als onder wijzer aan de gemeenteschool no. 5. 3. Een adres van S. Beerents en zijne vrouw om tege moetkoming in de wegens ziekte door hem geleden schade in de pacht der Boomsbrug. Deze adressen worden gesteld in handen van burgemeester en wethouders om bericht en raad. 4. Een aanvraag om goedkeuring eener wijziging der be grooting voor het nieuwe stads-weeshuisdienst 1890. Wordt om onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren van der Scheer, Bekhuis en Duparc. 5. Eene wijziging der begrooting voor de stads-armenkamer, dienst 1890. Wordt om onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren Wijbrandi, Plantenga en Duparc. 6. Eene voordracht voor de benoeming van een onderwijzer aan de gemeenteschool no. 6. 7. Een voorstel van burgemeester en wethouders, naar aan leiding van een verzoek van den heer J. Swartsom eervol ontslag als secretaris-boekhouder der stadsaripenkamer. De stukken sub 6 en 7 worden ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te worden behandeld. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den op roepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van stembureaus, voor de verkiezing van le den der Tweede Kamer en van den Gemeenteraad. Voor de eerste verkiezing, welke op 9 Juni a.s. zal worden gehoudenworden als leden van het stembureauwaarvan de burgemeester voorzitter isbenoemd de heeren H. Kuipers en J. van der Scheer. Voor de tweede verkiezing welke op 21 Juli a.s. zal wor den gehouden worden als leden van het stembureau der eerste afdeelingwaarvan de burgemeester voorzitter isbenoemd de heeren H. Beucker Andreac en J. F. H. Bekhuis, en van het stembureau der tweede afdeelingals voorzitter de heer Dr. N. Reeling Brouwer en als leden de heeren G. Me nalda en D. Tigler Wijbrandi. De overige leden worden aangewezen om de benoemden bij verhindering of ontstentenis te vervangen. 2. Voorstel van burgemeester en wethouders om aan W. F. van der Werff op zijn verzoek met ingang van 16 Juni e.k. eervol ontslag te verleenen als onderwijzer aan de gemeen teschool no. 4. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt dienover eenkomstig besloten. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het toeken nen van een wachtgeld aan den gewezen plantsoen-arbeider J. Kroes. Wordt overeenkomstig de conclusie besloten aan J. Kroes gewezen plantsoen-arbeider der gemeentetot wederopzegging een wachtgeld van f 4 per week toe te ken nen, te rekenen te zijn ingegaan den 1 Mei 1891. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders in zake eene verandering op de algerneene begraafplaats. Wordt besloten de schetsteekening van de aJgemeene begraafplaats te wijzi gen, door de 5e afdeeling in twee deelen te splitsen en op de tcekening het noord-oostelijk gedeelte dier afdeeling aan te duiden als behoorende tot de 4e afdeeling der algerneene be- graafplaats. 5. Reclames tegen aanslagen in de directe belasting op het inkomendienst 1891. In verband hiermede wordt de openbare vergadering geslo ten. Boekdrukkerij van A. Jongbloedte Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1891 | | pagina 1