Vergadering van Dinsdag 28 Juli 1891. 72 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 14 Juli 1891. dat daarin niet kan worden getreden. Nu kan de sloot slechts tot aan zijn eigendom worden gedempt. Dit is ook te betreuren voor de naastlegers. Spr. hoopt echterdat hij later nog tot andere gedachten zal komen. Intusschen is in de slootdie reeds gedempt is het riool al gelegd uitmondende in het over gebleven gedeelte der sloot. Overigens kan hij de verzekering geven dat voor zoover de bestaande bepalingen het toelaten gewaakt zal worden voor het in stand houden van een behoorlijk reinen toestand van het over blijvend gedeelte. Dit levert echter eigenaardige bezwaren op die vaak tot moeilijkheden aanleiding geven. Iets anders is 't wanneer de toostand uit een oogpunt van volksgezondheid zoo danig isdat krachtens de wet op de besmettelijke ziekten door het gemeentebestuur maatregelen kunnen worden genomen. De beraadslagingen worden hierop gesloten. Het gewijzigd voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen en diensvolgens is besloten Voorbehoudens goedkeuring van heeren Gedeputeerde Staten voor de gemeente over te nemen en daarna voor den publieken dienst te bestemmen 1. Van J. E. van Zwol de helft van de sloot achter Tulpen burg, zoover die zich uitstrekt langs de perceelen ten kadaster bekend gemeente Leeuwarden in sectie G. nos. 3349 en 5276 ter grootte van ongeveer 141.30 cA. voor eene som van f 1. 2. Van Douwe Damstra de helft van genoemde sloot langs de perceelen ten kadaster alsvoren bekend nos. 5166 en 5167 ter grootte van ongeveer 34.20 cA. voor eene som van f 1. 3. van de erven van Jarig van der Heide en van H. Schmidt de helft van genoemde sloot langs het perceeel ten kadaster bekend als voren no. 4425 ter grootte van ongeveer 33.25 cA. voor eene som van f 1. 4. van Piet de Lang de helft der sloot langs zijn perceel ten kadaster bekend alsvoren no. 3996 ter grootte van ongeveer 22.75 cA. voor eene som van f 1. 5. van Koob Gerrits Huisman de helft der sloot langs zijn perceel ten kadaster alsvoren bekend no. 3997 groot ongeveer 11.37 cA. voor eene som van f 1. 6. van Age Alberts (de erven A. Zwolsman) de helft der sloot der sloot langs zijn perceel ten kadaster alsvoren bekend no. 4069 ter grootte van ongeveer 17,56 cA. voor eene som van f L 7. van Hendrik Stefïens een gedeelte der sloot ter grootte van ongeveer 36 cA en den grond met blauwe arceering op de tee kening aangeduid ter gezamenlijke grootte van ongeveer 620 cA. voor eene som van f 5. 8. van J. Raeskin het gedeelte van de Fabrieksteeg op de teekening groen gearceerd ter grootte van ongeveer 124 cA. voor eene som van f 5. 9. van de erven S. van Kammen den grond met roode ar ceering op de teekening aangeduid, ter grootte van ongeveer 306 centiare voor eene som van f 5, een en ander wat H. Stefïens betreftop voorwaarde dat door dezen voor een bedrag van ƒ1000 worde bijgedragen in de kosten van rioleeringbestrating enz. en verder wat de ove rigen aangaat op door burgemeester en wethouders vast te stel len voorwaarden. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een verzoek van J. C. Maurer en andere bloemisten om een betere inrichting van de bloemenmarkt. (Zie bijlage no. 11 tot het verslag van 's Raads handelingen.) Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten I. het adres van J. C. Maurer en anderen aan buigemeesler en wethouders te renvoyeeren ten fine van beschikking II. art. 4 der verordening op de marktpolitie (gemeenteblad no. 13 van 1884) te wijzigen, door daaraan toe te voogen „4 de markt uitsluitend voor bloemen." 6. Advies op reclames in beroep tegen aanslagen in den H. O.dienst 1891. In verband hiermede wordt de openbare vergadering gesloten. Boekdrukkerij van A. Jongbloed te Leeuwarden. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 28 Juli 1891. Tegenwoordig 15 leden. Afwezig de heeren J. TroelstraMr. J. Dirks J. van der Scheer, W. J. Oosterhofï, Mr. J. Minnema Buma en G. Me- nalda. Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholtburgemeester. I. De notulen van de vorige op Dinsdag den 14 Juli j.l. ge houden vergadering worden gelezen en vastgesteld. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raads besluiten a. tot wijziging der verordening tot regeling van het lager onderwijs. b. tot wijziging van de geraeentebegrootingdienst 1891. c. tot overneming van gedeelten der sloot achter Tulpenburg, van de Fabrieksteeg enz. 2. eene resolutie van Gedeputeerde Statenhoudende be richt van ontvangst van een afschrift van het raadsbesluit tot wijziging van de verordening op de marktpolitie. 3. eene dankbetuiging van den onderwijzer A. Veenstra voor de verhooging zijner jaarwedde. 4. dat is ingekomen het verslag en de rekening en verant woording over 1890/91 van den cursus tot opleiding van kwee- kelingen bij het bewaarschool-onderwijs. III. Wordt ter tafel gebracht 1Een adres van J. Hider e. a.bewoners van perceelen aan de Keetbuurt en de Romkeslaaninhoudende het verzoek om ook het overige gedeelte van de sloot achter Tulpenburg tot aan de Potmarge te dempen. 2. Een adres van de apothekers in deze gemeente, houdende het verzoekniet in te gaan op het door de vereeniging „Ar menzorg" gedaan verzoek tot oprichting van eene gemeente apotheek. Deze adressen worden om bericht en raad gesteld in handen van burgemeester en wethoudersmet uitnoodiging aan dezen op verzoek van den heer Meijer om inlichtingen in te winnen omtrent de nutsapotheek te 's Gravenhage. 3. De gemeente-rekening over het dienstjaar 1890. Op voor stel van den Voorz. wordt besloten heden over te gaan tot de benoeming van eene commissie van onderzoek. 4. Eene voordracht voor de benoeming van een onderwijzer aan de gemeenteschool no. 5. 5. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot het doen afsteken van een vuurwerk en het geven van muziekuit voeringen op den verjaardag van H. M. de Koningin. De stukken sub 4 en 5 hebben ter visie gelegenom heden te worden behandeldwaartoe besloten wordt. 6. Een rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der rekening van het nieuwe stadsweeshuis over 1890. 7. Alsboven omtrent de rekening van het Stadsziekenhuis dienst 1890. 8. Een voorstel van burgemeester en wethouders naar aan leiding van een verzoek om een subsidie en lokaal voor de algemeene vergadering der vereeniging tot afschaffing van ster ken drank. 9. Alsboven naar aanleiding van een verzoek van G. Tam- menga om vrijstelling van eene bepaling der verordening op den invoer enz. van vleesch. 10. Alsboven tot verkoop op afbraak van de herberg „de Klanderij". 11. Een voorstel van de raadscommissie tot het ontwerpen van strafverordeningen tot wijziging der verordening tot voor ziening tegen en bij brand. De stukken sub 6 tot en met 11 worden ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te worden behandeld. 12. Eene missive van Ged. Staten inzake het graven van het verbindingskanaal LeeuwardenTijnje gericht aan burge meester en wethouders. Deze missive wordt voor kennisgeving aangenomen. 13. Voorts wordt door den voorzitter voorgesteld, tijdelijk een wethouder te benoemen, ten einde tijdens de afwezigheid van ver schillende leden van het dagelijksch bestuur te kunnen optreden. Zonder discussie wordt besloten daartoe heden over te gaan. 14. Hierna stelt de voorzitter naar aanleiding van een bij hem ontvangen brief voor, ook te benoemen een ambtenaar van den burgerlijken stand aangezien er tijden zijn, dal slechts een der ambtenaren aanwezig is. De vergadering besluit alsnu heden tot die benoeming over te gaan. IV. Wordt overgegaan tot de behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van een hoofd der gemeenteschool no. 7, ter vervulling der vacature ontstaan door het eervol ontslag ver leend aan den heer N. Schuitemaker. Op de door den districtsschoolopziener ingediende voordracht zijn geplaatsten in alphabetische volgorde gerangschiktde heeren H. de Groot hoofd der school te KampereilandJ. Noordewier, hoofd der school te 't Zandt, O. Sijtstra, onderwij zer alhier, en P. Wijga, hoofd der school te Ternaard. Het resultaat der gehouden stemming is, dat op O. Sijtstra 9 en op P. Wijga 6 stemmen zijn uitgebracht, zoodat eerstge noemde wordt benoemd onder toekenning van eervol ontslag als onderwijzer aan de gemeenteschool no. 4. 2. Benoeming van een onderwijzer aan de gemeenteschool no. 5, (vacature J. Wijga). De voordrachtheden door burgemeester en wethouders in gediend bestaat uit 1. N. Schuitemaker te Menaldum 2. H. H. Rademaker te Wijtgaard, 3. K. Groeneveld te Mildam en 4. J. van der Meer te Ambt-Hardenberg. De uitslag der gehouden stemming is dat 11 stemmen op N. Schuitemaker en 4 op H. H. Rademaker zijn uitgebracht, zoodat eerstgenoemde wordt benoemd. De datum van infunctietreding zal voor beide benoemden nader door burgemeester en wethouders worden bepaald. 3. Benoeming van een tijdelijk wethouder. De uitslag van de gehouden stemming is, dat de heer F. Plan- tenga met 14 stemmen wordt benoemd. De heer van Eijsinga verkreeg één stem. De benoemde verklaart zich bereid, deze betrekking te aan vaarden. 4. Benoeming van een ambtenaar van den burgerlijken stand. Tot stemming overgegaan zijnde is het resultaat dat met 14 stemmen de heer H. Kuipers wordt benoemd, die verklaart de benoeming te aanvaarden. De heer Hijlkema verkreeg 1 stem. 5. Benoeming van eene commissie voor onderzoek van de ge meente-rekening over het dienstjaar 1890. Het resultaat der gehouden stemmingen isdat bij meer derheid van stemmen tot leden dezer commissie worden be noemd de heeren H. Beucker AndreaeJ. F. H. Bekhuis en D. Tigler Wijbrandi. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een verzoek der commissie voor de feestviering op 31 Augus tus e. k., om van gemeentewege een vuurwerk te doen afsteken en muziekuitvoeringen te doen geven.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1891 | | pagina 1