Vergadering van Dinsdag 13 October 1891. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 13 October 1891. 93 Tegenwoordig 18 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren H. KuipersT. Konter Dr. J. Baart de la Faille, S. H. Hijlkema en P. Fabry de Jonge. Voorzitter de lieer P. Lycklama ii Nijeholtburgemeester. I. De notulen van de vorige op 22 September j.l. gehouden vergadering worden gelezen en vastgesteld. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. eene dankbetuiging van J. H. Oosterhuis voor zyne be noeming tot onderwijzer aan de gemeenteschool no. 2. 2. eene dankbetuiging van R. Boringa voor de verhooging zijner jaarwedde als concierge van het gemeentehuis. 3. dat door de voogdij van het Old-Burger Weeshuis over 1892 wederom eene som van f 5000 is aangeboden als tege moetkoming in de subsidiën aan instellingen van weldadigheid. Burgemeester en wethouders hebben reeds den dank van het gemeentebestuur voor deze gift aan de voogdij betuigd. 4. dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het raads besluit tot onderhandsche verhuring van de zathe en landen Achter de Hoven. 5. dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het raads besluit tot aankoop van het perceel in sectie G no. 3404 op den hoek van de Romkeslaan en dat dit perceel is aangekocht voor f 1948. 6. eene missive van Gedeputeerde Staten waarbij deze me- dedeelen dat zij zich nederleggen bij de voorwaarden door den raad gesteld voor het graven van een kanaal naar de Tijnje, en in dien geest een voorstel bij de Provinciale Staten in de aanstaande vergadering aanhangig zullen maken. III. Wordt ter tafel gebracht: 1. Een adres van F. Niemendal om wederinhuring van een stuk land achter den verschwatervijver aan den Westersingel. 2. Een adres van Dr. J. G. Schreuder om te worden herbe noemd tot stadsgeneeskundige. 3. Een adres van Dr. Vitus Bruinsmainhoudende het ver zoek om eervol ontslag als leeraar aan het Gymnasium. Deze adressen worden om bericht en raad gesteld in handen van burgemeester en wethouders. 4. Eene voordracht voor de benoeming van een onderwyzer aan de gemeenteschool no. 11 5. Voordrachten voor de benoeming van onderwijzers in de gymnastiek aan de gemeentescholen nos. 1 en 11. Heden zal tot deze benoemingen worden overgegaan. 6. Een rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der begrooting voor het nieuwe stadsweeshuis, dienst 1892. 7. Alsboven van de begrooting voor de stadsbank van leening, dienst 1892. 8. Alsboven van de begrooting voor de stadsarmenkamer dienst 1892. 9. Een voordracht voor de benoeming van een onderwijzer aan de gemeenteschool no. 10. 10. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot nadere wijziging van de gemeentebegrootingdienst 1891. 11. Alsboven om aan R. Rodenhuis wed. M. v. d. Ven, eervol ontslagen oppasster aan eene gemeente-bewaarschooleen jaargeld toe te kennen. 12. Alsboven naar aanleiding van een verzoek van de direc tie der „Harmonie" om gedeeltelijke kwijtschelding der recog nitie. 13. Alsboven naar aanleiding van een verzoek van O. Bee- rends e.a. om verbetering van de bestrating op het Zaailand tusschen de Prins Hendriks- en de Schoolstraat. 14. Alsboven tot vaststelling van een plan voor de verande ring van de Korfmakerspijp. De stukken sub G tot en met 14 worden voor de leden ter visie gelegd, om in eene volgende vergadering te worden be handeld. 15. Het verslag van rapporteurs omtrent het onderzoek in de sectiën van de ontwerp-begrooting der gemeente, voor het dienstjaar 1892. Tot rapporteurs zijn benoemd uit de eerste sectie de heer Mr. J. Minnema Buma uit de tweede sectie de heer A. Du- parc tevens algemeen rapporteur en uit de derde sectie de heer J. Theunisse. Wordt besloten dit verslag met eene memorie van beantwoor ding voor zoover het verslag hiertoe aan burgemeester en wet houders aanleiding geeftte doen drukken in de bijlagen tot 's raads verslag en de behandeling nader aan de orde testellen. IV. Wordt overgegaan tot de behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van een onderwijzer aan de gemeenteschool no. 11 (vacature R. Brouwer.) De voordracht is samengesteld uit: 1. L. Bosma te Oude Bildtzijl2. G. v. d. Molen te Balk en 3 A. Rauwerda te Rot- sterhaule. Het resultaat der gehouden stemming is dat 13 stemmen zijn uitgebracht op L. Bosma, 4 op G. v. d. Molen en l op A. Rauwerda zoodat eerstgenoemde wordt benoemd. 2. Benoeming vqn onderwijzers in de gymnastiek aan de gemeentescholen nos. 1 en 11 (vacature R. Brouwer). Voor de eerste betrekking worden voorgedragen 1. F. J. Broer- sma en 2. D. H. Zijlstrabeiden alhier. De uitslag der gehouden stemming is dat F. J. Broersma met 17 stemmen tot onderwijzer in de gymnastiek aan de ge meenteschool no. 1 wordt benoemd. D. H. Zijlstra verkreeg 1 stem. Voor de betrekking van onderwijzer in de gymnastiek aan de gemeenteschool no. 11 worden voorgedragen 1. E. v. d. Laan en 2. D. H. Zijlstra beiden alhier. De uitslag der gehouden stemming is dat E. v. d. Laan met 17 stemmen wordt benoemd. Op D. H. Zijlstra werd 1 stem uitgebracht. De datum van infunctietreding door de benoemden zal nader door burgemeester en wethouders worden vastgesteld. 3. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der begrooting voor het stadsziekenhuis dienst 1892. Wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming besloten 1. de begrooling voor het stadsziekenhuis voor het dienst jaar 1892 in ontvang en uitgaaf vast te stellen tot een bedrag van f 12,192. 2. ten behoeve van het stadsziekenhuis voor den dienst van 1892 toe te staan eene subsidie uit de gemeentekas ten bedrage van f 11652.50. 4. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der begrooting voor de dienstdoende schutterij voor 1892. De commissie stelt voorte besluiten 1de voormelde begrooting voorloopig vast te stellen tot een bedrag van f 4956. 2. den schuttersraad uit te noodigen de levering der onder nos. 10, 11 12 13 14 en 18 der begrooting vermelde goe deren in het openbaar aan te besteden. De beraadslagingen worden geopend. De Voorzitter herinnert, naar aanleiding van het 2e on derdeel der conclusieaan het ten vorigen jare bij den raad ingekomen adres van H. Hagens inhoudende het verzoekom de levering der schutterskleederen en van de uniformen der politie-beambten in het openbaar aan te besteden. Dat adres is in de vergadering van den 26 Augustus 1890 in handen van

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1891 | | pagina 1